Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0211/2014Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0211/2014

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Turkijos veiksmų, dėl kurių kyla įtampa Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje

10.11.2014 - (2014/2921(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
ECR (B8‑0211/2014)
ALDE (B8‑0212/2014)
GUE/NGL (B8‑0216/2014)
Verts/ALE (B8‑0217/2014)
EFDD (B8‑0221/2014)
PPE (B8‑0223/2014)
S&D (B8‑0225/2014)

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Renate Sommer PPE frakcijos vardu
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Miltiadis Kyrkos, Tonino Picula, Vincent Peillon S&D frakcijos vardu
Charles Tannock ECR frakcijos vardu
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu
Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu
Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu


Procedūra : 2014/2921(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0211/2014
Pateikti tekstai :
RC-B8-0211/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Turkijos veiksmų, dėl kurių kyla įtampa Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje

(2014/2921(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo 2014 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl 2013 m. Turkijos pažangos ataskaitos[1],

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Bendrųjų reikalų tarybos išvadas,

–   atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 7 d. Europos Vadovų Tarybos pirmininko atstovo spaudai pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 8 d. paskelbtą 2014 m. Turkijos pažangos ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 24 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi 2014 m. spalio 3 d. Turkija per navigacinių įspėjimų sistemą NAVTEX paskelbė pranešimą, kuriame nustatė, kad didelė Kipro Respublikos išskirtinės ekonominės zonos pietinės dalies teritorija rezervuojama seisminiams tyrimams atlikti; šiuos tyrimus nuo 2014 m. spalio 20 d. iki gruodžio 30 d. vykdys Turkijos laivas „Barbaros“; kadangi šie seisminiai tyrimai turėtų būti atliekami teritorijose, kurias Kipro Respublikos vyriausybė paskyrė Italijos bendrovei „Eni“ ir Korėjos dujų bendrovei, kad jos galėtų žvalgyti galimus angliavandenilių telkinius jūros dugne;

B.  kadangi, nepaisant pakartotinių ES raginimų, įskaitant Komisijos pateiktoje 2014 m. Turkijos pažangos ataskaitoje pateiktus raginimus, Turkija ir toliau ginčija Kipro Respublikos teisę egzistuoti ir Kipro Respublikos Kipro išskirtinėje ekonominėje zonoje vykdomo gamtos išteklių žvalgymo ir jų naudojimo teisėtumą ir trukdo Europos bendrovei vykdyti veiklą; kadangi Turkijos pretenzijos ir veiksmai neturi teisinio pagrindo ir tiesiogiai prieštarauja tarptautinei teisei, įskaitant Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją (UNCLOS);

C. kadangi UNCLOS sukuriama išsami teisinė sistema, kuria nustatomas teisinis režimas ir tvarka bei taisyklės, pagal kurias reglamentuojamas bet koks vandenynų ir jų išteklių naudojimas; kadangi ES ratifikavo UNCLOS, kuri dabar yra neatsiejama acquis communautaire dalis;

D. kadangi ES dažnai kartoja, kad Turkija turi tvirtai įsipareigoti palaikyti gerus santykius su kaimynėmis ir taikiai spręsti ginčus laikydamasi Jungtinių Tautų Chartijos;

E.  kadangi Turkijos veiksmai Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje vykdomi praėjus visai nedaug laiko po Espen Barth Eide paskyrimo nauju Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus specialiuoju patarėju, ir jie turi neigiamo poveikio deryboms, kuriomis siekiama rasti visapusišką Kipro problemos sprendimą;

1.  primygtinai ragina Turkiją laikytis santūriai ir veikti vadovaujantis tarptautine teise; apgailestauja, kad padaugėjo prieš Kipro Respubliką nukreiptų Turkijos grasinimų ir vienašališkų veiksmų, susijusių su išskirtine ekonomine zona; primena, kad Kipro Respublikos išskirtinė ekonominė zona yra teisėta; ragina Turkiją gerbti ir visapusiškai įgyvendinti 2005 m. rugsėjo 21 d. paskelbtą Europos bendrijos ir jos valstybių narių deklaraciją, įskaitant jos nuostatą, kad visų valstybių narių pripažinimas yra būtina stojimo proceso dalis;

2.  pabrėžia, kad Kipro Respublika turi visapusišką ir suverenią teisę žvalgyti gamtinius išteklius savo išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kad Turkijos vykdomi jūrų tyrimai turi būti laikomi neteisėtais ir provokuojančiais; reikalauja, kad Turkijos laivai, plaukiojantys Kipro išskirtinėje ekonominėje zonoje ir šalia jos esančiuose vandenyse, būtų nedelsiant atitraukti;

3.  pabrėžia, kad Turkijos veiksmai yra suverenių Kipro Respublikos teisių ir tarptautinės teisės, įskaitant UNCLOS, pažeidimas; pakartotinai ragina Turkijos vyriausybę daugiau neatidėliojant pasirašyti ir ratifikuoti UNCLOS, kuri yra acquis communautaire dalis;

4.  primygtinai ragina Turkiją nedelsiant atšaukti savo NAVTEX pranešimą ir susilaikyti nuo bet kokių Kipro Respublikos suverenių teisių pažeidimų;

5.  ragina Turkiją gerbti ES valstybių narių suverenias teises, susijusias su jų teritoriniais vandenimis; dar kartą patvirtina, kad valstybių narių suverenios teisės apima teisę sudaryti dvišalius susitarimus ir teisę žvalgyti ir naudoti savo gamtos išteklius vadovaujantis UNCLOS;

6.  pritaria JT požiūriui, kad rastos dujos būtų naudingos abiem Kipro bendruomenėms, jeigu būtų rastas ilgalaikis, politinis sprendimas, kaip užbaigti konfliktą; mano, kad jei regione aptikti dideli angliavandenilių ištekliai bus tinkamai valdomi, tai galėtų pagerinti abiejų bendruomenių Kipre ekonominius, politinius ir socialinius santykius;

7.  remia Kipro Respublikos teisę teikti oficialius skundus dėl jos suverenių teisių į teritoriją ar vandenis pažeidimo Jungtinėms Tautoms ir Tarptautinei jūrų organizacijai;

8.  pakartoja, kad labai svarbu normalizuoti Turkijos ir visų ES valstybių narių santykius, ir mano, kad tęsiami ir (arba) kartojami tokie veiksmai gali neigiamai paveikti Turkijos santykius su ES, įskaitant stojimo procesą;

9.  pabrėžia, kad svarbu nutraukti provokacinius veiksmus Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir susilaikyti nuo grasinimų Kipro Respublikai; pažymi, kad šie veiksmai ir grasinimai trukdo tęsti derybas dėl visapusiško Kipro problemos sprendimo; ragina užtikrinti stabilumą šiame labai pažeidžiamame regione, atsižvelgiant į klausimus, kuriuos reikės spręsti ateityje;

10. prašo Europos išorės veiksmų tarnybos ir Komisijos atidžiai stebėti Turkijos veiklą Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir informuoti apie tai Parlamentą;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Turkijos Respublikos vyriausybei ir parlamentui.