Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0211/2014Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0211/2014

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA o tureckých opatreniach vyvolávajúcich napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cypru

10.11.2014 - (2014/2921(RSP))

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ECR (B8‑0211/2014)
ALDE (B8‑0212/2014)
GUE/NGL (B8‑0216/2014)
Verts/ALE (B8‑0217/2014)
EFDD (B8‑0221/2014)
PPE (B8‑0223/2014)
S&D (B8‑0225/2014)

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Renate Sommer v mene skupiny PPE
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Miltiadis Kyrkos, Tonino Picula, Vincent Peillon v mene skupiny S&D
Charles Tannock v mene skupiny ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE
Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL
Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD


Postup : 2014/2921(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0211/2014
Predkladané texty :
RC-B8-0211/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o tureckých opatreniach vyvolávajúcich napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cypru

(2014/2921(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2014 o správe o pokroku Turecka za rok 2013[1],

–   so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti zo 17. decembra 2013,

–   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu predsedu Európskej rady zo 7. októbra 2014,

–   so zreteľom na správu o pokroku Turecka za rok 2014 z 8. októbra 2014,

–   so zreteľom na závery Európskej rady z 24. októbra 2014,

–   so zreteľom na článok 123 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Turecko 3. októbra 2014 vydalo smernicu o navigačnej službe (NAVTEX), v ktorej „vymedzilo” rozsiahlu oblasť v južnej časti výhradnej hospodárskej zóny Cyperskej republiky na vykonávanie seizmických prieskumov tureckou vedeckou loďou Barbaros v období od 20. októbra do 30. decembra 2014; keďže tieto seizmické prieskumy zasahujú do sektorov, ktoré vláda Cyperskej republiky pridelila talianskej spoločnosti Eni a spoločnosti Korea Gas Corporation na prieskum možných zásob uhľovodíkov na morskom dne;

B.  keďže napriek opakovaným výzvam EÚ vrátane správy Komisie o pokroku Turecka za rok 2014 Turecko naďalej spochybňuje existenciu Cyperskej republiky a legitímnosť skúmania a ťažby prírodných zdrojov vo výhradnej hospodárskej zóne zo strany tejto republiky, čím ohrozuje činnosť európskej spoločnosti; keďže nároky a opatrenia Turecka nemajú právny základ a sú v priamom rozpore s medzinárodným právom vrátane Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS);

C. keďže v Dohovore OSN o morskom práve sa stanovuje komplexný právny rámec pre zavedenie práva a poriadku a predpisov týkajúcich sa všetkých spôsobov využívania oceánov a ich zdrojov; keďže EÚ ratifikovala UNCLOS, ktorý je teraz neoddeliteľnou súčasťou jej acquis communautaire;

D. keďže EÚ viackrát zopakovala, že Turecko sa musí jednoznačne zaviazať k dobrým susedským vzťahom a k mierovému riešeniu sporov v súlade s Chartou OSN;

E.  keďže opatrenia Turecka vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky sa časovo kryjú s nedávnym vymenovaním Espena Bartha Eideho za nového osobitného poradcu generálneho tajomníka OSN a negatívne ovplyvňujú rokovania, ktorých cieľom je dosiahnuť komplexné riešenie cyperského problému;

1.  nalieha na Turecko, aby preukázalo umiernenosť a konalo v súlade s medzinárodným právom; vyjadruje poľutovanie nad eskaláciou hrozieb a jednostranných opatrení Turecka proti Cyperskej republike v súvislosti s výhradnou hospodárskou zónou; pripomína, že výhradná hospodárska zóna Cyperskej republiky je zákonná; vyzýva Turecko, aby rešpektovalo a plne vykonávalo vyhlásenie Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov z 21. septembra 2005 vrátane ustanovenia, že nevyhnutným prvkom prístupového procesu je uznanie všetkých členských štátov;

2.  zdôrazňuje, že Cyperská republika má plné a zvrchované právo na prieskum prírodných zdrojov vo svojej výhradnej hospodárskej zóne a že turecký námorný prieskum treba vnímať ako nezákonný a provokačný; žiada, aby boli turecké plavidlá okamžite stiahnuté z vôd výhradnej hospodárskej zóny Cypru a z jej okolia;

3.  zdôrazňuje, že turecké opatrenia predstavujú porušenie suverénnych práv Cyperskej republiky a medzinárodného práva vrátane UNCLOS; opäť vyzýva tureckú vládu, aby bezodkladne podpísala a ratifikovala UNCLOS, ktorý je súčasťou acquis communautaire;

4.  naliehavo vyzýva Turecko, aby okamžite zrušilo svoju smernicu o navigačnej službe a zdržalo sa akéhokoľvek porušovania suverénnych práv Cyperskej republiky;

5.  vyzýva Turecko, aby rešpektovalo zvrchovanosť členských štátov EÚ nad ich teritoriálnymi vodami; opäť potvrdzuje, že zvrchované práva členských štátov EÚ zahŕňajú právo na uzatváranie bilaterálnych dohôd a právo na prieskum a ťažbu ich prírodných zdrojov v súlade s UNCLOS;

6.  súhlasí so stanoviskom OSN, že prípadné náleziská zemného plynu by boli prospešné pre obe spoločenstvá na Cypre, ak sa podarí nájsť dlhodobé politické riešenie na ukončenie konfliktu; domnieva sa, že pri správnom riadení by objav významných nálezísk uhľovodíkov v tejto oblasti mohol zlepšiť hospodárske, politické a spoločenské vzťahy medzi oboma spoločenstvami na Cypre;

7.  podporuje právo Cyperskej republiky na podávanie formálnych sťažností Organizácii Spojených národov a Medzinárodnej námornej organizácii proti narúšaniu jej zvrchovaného územia alebo výsostných vôd;

8.  pripomína význam, ktorý pripisuje normalizácii vzťahov medzi Tureckom a všetkými členskými štátmi EÚ, a domnieva sa, že pokračovanie v týchto opatreniach a/alebo ich opakovanie by mohlo mať negatívny vplyv na vzťahy Turecka s EÚ vrátane jeho prístupového procesu;

9.  zdôrazňuje, že je dôležité zastaviť provokačné opatrenia vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky a upustiť od hrozieb voči Cyperskej republike; upozorňuje na to, že tieto opatrenia a hrozby ohrozujú pokračovanie v rokovaniach o komplexnom vyriešení cyperského problému; vyzýva na stabilitu v tomto veľmi citlivom regióne vzhľadom na budúce výzvy;

10. žiada Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Komisiu, aby pozorne sledovali aktivity Turecka vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky a následne informovali Parlament;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Tureckej republiky.