Predlog skupne resolucije - RC-B8-0211/2014Predlog skupne resolucije
RC-B8-0211/2014

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o turškem delovanju, ki povzroča napetost v izključni ekonomski coni Republike Ciper

10.11.2014 - (2014/2921 (RSP))

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ECR (B8-0211/2014)
ALDE (B8-0212/2014)
GUE/NGL (B8-0216/2014)
Verts/ALE (B8-0217/2014)
EFDD (B8-0221/2014)
PPE (B8-0223/2014)
S&D (B8-0225/2014)

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Renate Sommer v imenu skupine PPE
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Militadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Tonino Picula, Vincent Peillon v imenu skupine S&D
Charles Tannock v imenu skupine ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE
Gabriele Zimmer, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis Hadžigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Sofia Sakorafa, Emanuil Glezos (Emmanouil Glezos), Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL
Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD


Postopek : 2014/2921(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0211/2014
Predložena besedila :
RC-B8-0211/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o turškem delovanju, ki povzroča napetost v izključni ekonomski coni Republike Ciper

(2014/2921(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2014 o poročilu o napredku Turčije za leto 2013[1],

–       ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne zadeve z dne 17. decembra 2013,

–       ob upoštevanju izjave predstavnika za stike z javnostjo predsednika Evropskega Sveta z dne 7. oktobra 2014,

–       ob upoštevanju poročila o napredku Turčije za leto 2014 z dne 8. oktobra 2014,

–       ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 24. oktobra 2014,

–       ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.     ker je Turčija 3. oktobra 2014 sprejela direktivo o sistemu NAVTEX (navigacijski teleks), v skladu s katero je določila obsežno območje na jugu izključne ekonomske cone Republike Ciper, na katerem naj bi turško plovilo Barbados od 20. oktobra do 30. decembra 2014 izvajalo seizmične raziskave; ker te raziskave vplivajo na območji, ki ju je ciprska vlada dodelila italijanskemu podjetju Eni in podjetju Korea Gas Corporation za raziskovanje morebitnih zalog ogljikovodika na morskem dnu;

B.     ker Turčija kljub večkratnim pozivom EU, tudi v poročilu Komisije o napredku Turčije za leto 2014, še naprej ne priznava obstoja Republike Ciper in zakonitosti njenega raziskovanja in izkoriščanja naravnih virov v izključni ekonomski coni, s čimer ovira dejavnosti evropskega podjetja; ker turške zahteve in ukrepi niso pravno utemeljeni in so v neposrednem nasprotju z mednarodnim pravom, vključno s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS);

C.     ker je konvencija UNCLOS celovit pravni okvir, s katerim je bil vzpostavljen pravni red in so bila določena pravila za vse vrste uporabe morij in njihovih virov; ker je EU ratificirala konvencijo UNCLOS, ki je zdaj del pravnega reda Evropske unije;

D.     ker je EU večkrat poudarila, da se mora Turčija jasno zavezati dobrim sosedskim odnosom in mirnemu reševanju sporov v skladu z Listino Združenih narodov;

E.     ker turški ukrepi v izključni ekonomski coni Republike Ciper sovpadajo z nedavnim imenovanjem novega posebnega svetovalca generalnega sekretarja ZN Espena Bartha Eideja in negativno vplivajo na pogajanja za celovito rešitev ciprskega vprašanja;

1.      poziva Turčijo, naj deluje premišljeno in v skladu z mednarodnim pravom; obžaluje stopnjevanje groženj in enostranska dejanja Turčije proti Republiki Ciper v zvezi z izključno ekonomsko cono; opozarja na zakonitost izključne ekonomske cone Republike Ciper; poziva Turčijo, naj spoštuje in v celoti izvaja izjavo Evropske skupnosti in njenih držav članic z dne 21. septembra 2005, vključno z določbo, da je priznanje vseh držav članic nujni del pristopnega procesa;

2.      poudarja, da ima Republika Ciper popolno in suvereno pravico, da izkorišča naravne vire na območju svoje izključne ekonomske cone ter da je treba turške pomorske raziskave obravnavati kot nezakonite in kot provokacijo; zahteva, naj se turška plovila, ki plujejo v vodah izključne ekonomske cone Cipra in v bližini te cone, takoj umaknejo;

3.      poudarja, da ravnanje Turčije pomeni kršitev suverenih pravic Republike Ciper in mednarodnega prava, vključno s konvencijo UNCLOS; poziva turško vlado, naj nemudoma podpiše in ratificira konvencijo UNCLOS, ki je del pravnega reda Evropske unije;

4.      poziva Turčijo, naj nemudoma prekliče direktivo o sistemu NAVTEX in se vzdrži vsakršnih kršitev suverenih pravic Republike Ciper;

5.      poziva Turčijo, naj spoštuje suverenost držav članic EU glede njihovih teritorialnih vod; ponovno poudarja, da suverene pravice držav članic zajemajo pravico do sklepanja dvostranskih sporazumov ter do raziskovanja in izkoriščanja njihovih naravnih virov v skladu s konvencijo UNCLOS;

6.      se strinja s stališčem OZN, da bi morebitna najdišča zemeljskega plina koristila obema skupnostma na Cipru, če bi dosegli trajno politično rešitev za končanje spora; meni, da bi se lahko z odkritjem velikih zalog ogljikovodikov v tej regiji, če bi se z njimi primerno upravljalo, izboljšali gospodarski, politični in socialni odnosi med obema skupnostma na Cipru;

7.      podpira pravico Republike Ciper, da pri OZN in Mednarodni pomorski organizaciji vloži uradne pritožbe zaradi kršitev suverenosti na njegovem ozemlju ali v njegovih vodah;

8.      ponovno poudarja, kako pomembno je, da se odnosi med Turčijo in vsemi državami članicami EU normalizirajo, in meni, da bi vztrajanje pri teh ukrepih in/ali njihovo ponavljajoče izvajanje utegnilo negativno vplivati na turške odnose z EU, vključno s pristopnim postopkom;

9.      poudarja, da se je treba vzdržati groženj proti Republiki Ciper in ustaviti provokativna dejanja znotraj njene izključne ekonomske cone; opozarja, da ta dejanja in grožnje ogrožajo nadaljevanje pogajanj za celovito rešitev ciprskega vprašanja; poziva k stabilnosti na tem zelo občutljivem območju glede na prihodnje izzive;

10.    zahteva, da Evropska služba za zunanje delovanje in Komisija podrobno sledita turškemu delovanju v izključni ekonomski coni Republike Ciper in o tem poročata Parlamentu;

11.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Republike Turčije.