Menetlus : 2014/2922(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0213/2014

Esitatud tekstid :

RC-B8-0213/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/11/2014 - 8.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0053

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 138kWORD 72k
10.11.2014
PE537.117v01-00}
PE537.118v01-00}
PE537.123v01-00}
PE537.124v01-00}
PE537.126v01-00}
PE537.128v01-00} RC1
 
B8-0213/2014}
B8-0214/2014}
B8-0219/2014}
B8-0220/2014}
B8-0222/2014}
B8-0224/2014} RC1

vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4,

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

Verts/ALE (B8‑0213/2014)

ECR (B8‑0214/2014)

EFDD (B8‑0219/2014)

S&D (B8‑0220/2014)

ALDE (B8‑0222/2014)

PPE (B8‑0224/2014)


Lõuna-Sudaani humanitaarolukorra kohta (2014/2922(RSP))


Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Lorenzo Cesa, Mariya Gabriel, Elisabetta Gardini, Philippe Juvin, Luděk Niedermayer, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica fraktsiooni PPE nimel
Linda McAvan, Norbert Neuser, Arne Lietz, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Doru-Claudian Frunzulică, Vincent Peillon, Michela Giuffrida fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel
Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel
Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel
MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon Lõuna-Sudaani humanitaarolukorra kohta (2014/2922(RSP))  

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lõuna-Sudaani kohta, eriti 16. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Lõuna-Sudaanis(1),

–   võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Catherine Ashtoni 23. jaanuari 2014. aasta ja 10. mai 2014. aasta avaldusi olukorra kohta Lõuna-Sudaanis,

–   võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi pressiesindaja 28. augusti 2014. aasta ja 31. oktoobri 2014. aasta avaldusi olukorra kohta Lõuna-Sudaanis,

–   võttes arvesse nõukogu 10. juuli 2014. aasta otsust 2014/449/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis(2),

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2155 (2014),

–   võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku vahearuannet olukorra kohta Lõuna-Sudaanis, mida jagati ÜRO Inimõiguste Nõukogu 27. istungi aruteludel osalejatele,

–   võttes arvesse nõukogu 10. juuli 2014. aasta avaldust olukorra kohta Lõuna-Sudaanis,

–   võttes arvesse nõukogu 20. jaanuari 2014. aasta ja 17. märtsi 2014. aasta järeldusi Lõuna-Sudaani kohta,

–   võttes arvesse rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Kristalina Georgieva 25. septembri 2014. aasta avaldust,

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 30. oktoobri 2014. aasta avaldust,

–   võttes arvesse Ida-Aafrika Arenguühenduse (IGAD) 20. oktoobri 2014. aasta avaldust,

–   võttes arvesse Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu 24. aprilli 2014. aasta kommünikees esitatud Sudaani ja Lõuna-Sudaani tegevuskava, mida EL täielikult toetab,

–   võttes arvesse Aafrika Liidu uurimiskomisjoni vahearuannet Lõuna-Sudaani kohta, mida tutvustati 26.–27. juunil 2014. aastal Ekvatoriaal-Guineas Malabos,

–   võttes arvesse läbivaadatud Cotonou lepingut,

–   võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–   võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

 

A. arvestades, et konflikt algas sellest, et riigi president Salva Kiir süüdistas ametist vabastatud asepresidenti Riek Macharit riigipöörde kavandamises; arvestades, et Riek Machar eitab riigipöördekatset;

B.  arvestades, et ÜRO hinnangul on kuude kaupa kestnud sõjategevuse käigus surma saanud üle 10 000 inimese, ning arvestades, et on saadud hulgaliselt teateid erakordselt julmadest ja rahvuspõhistest vägivallaaktidest, mida võib lugeda sõjakuritegudeks;

 

C. arvestades, et Lõuna-Sudaan on maailma noorim ja ebakindlaim riik, mis asub komisjoni ülemaailmses ebakindluse ja kriisihinnangu indeksis teisel kohal;

D. arvestades, et Lõuna-Sudaani konfliktiosalised alustasid 7. jaanuaril 2014. aastal Addis Abebas IGADi juhtimisel läbirääkimisi;

E.  arvestades, et 23. jaanuaril 2014. aastal kirjutati alla relvarahulepingule, mida kinnitati 9. mail 2014. aastal, kuid seda rikutakse pidevalt ja mingeid karistusmeetmeid ei rakendata;

F.  arvestades, et rahukõnelustel ei ole kestvat lahendust leitud ning arvestades, et ÜRO humanitaarabi koordinaator on märkinud, et võimalused püsiva rahu saavutamiseks poliitilisel ja kogukondadevahelisel tasandil ei ole head;

G. arvestades, et sõjategevus president Kiiri vägede ja Riek Macharile lojaalsete mässuliste vahel algas vihmaperioodi lõppedes uuesti ning ägeneb kuival aastaajal tõenäoliselt veelgi, kui poliitilist lahendust ei leita;

H. arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2155 (2014) väljendatakse tõsist muret suurte põgenikehulkade ning süveneva humanitaarkriisi pärast; arvestades, et praegune humanitaarkriis ähvardab hõlmata endisest palju laiemat ala niigi ebastabiilses piirkonnas, sest juba on sõjategevusse sekkunud Sudaani mässulisterühmitused ja Uganda väed; arvestades, et ebastabiilsust on võimalik parandada ainult siis, kui püütakse tegeleda selle algpõhjustega, milleks on äärmine vaesus, kliimamuutus, ELi ja muud rahvusvahelised geostrateegilised huvid ja sekkumine ning ebavõrdne jõukuse jaotus ja loodusvarade kasutamine;

I.   arvestades, et enamik inimesi elab suures vaesuses, vaatamata sellele, et riik on rikas nafta ja muude maavarade poolest ning naftaeksport annab üle 70% SKPst ja ligikaudu 90% valitsuse tuludest; arvestades, et naftatööstusest saadav tulu on põhjustanud ägedaid konflikte;

J.   arvestades, et konflikt on põhjustanud ehmatavalt suures ulatuses kohutavat seksuaalvägivalda, nagu teatab Zainab Bangura, ÜRO peasekretäri eriesindaja konfliktidega kaasneva seksuaalse vägivalla küsimustes; arvestades, et pidevalt saabub kinnitamata teateid lapssõdurite värbamise kohta Lõuna-Sudaanis ja arvestades, et lapsed moodustavad poole Lõuna-Sudaani elanikkonnast;

K. arvestades, et ÜRO on kuulutanud Lõuna-Sudaani olukorra kolmanda tasandi hädaolukorraks, mis tähendab kõige hullemat humanitaarkriisi;

L.  arvestades, et aasta algusest saadik on Lõuna-Sudaanis humanitaarabi antud 3,5 miljonile inimesele; arvestades, et tänu kohalike toimetulekumehhanismide ja rahvusvahelise abi ühendamisele on näljahäda suudetud ära hoida; arvestades siiski, et kui sõjategevus jätkub, on toiduga kindlustatuse väljavaated halvad, eriti Bori ja Bentiu linnades, kusjuures kriisi- ja hädaolukorra tasandi toiduga kindlustamatus puudutab ka edaspidi hinnanguliselt 2,5 miljonit inimest; arvestades, et naised on toiduvarude vähenemise suhtes eriti tundlikud, sest 57% kaitsealuste piirkondade majapidamistest on naiste vastutusel; arvestades, et suuremad abiorganisatsioonid, sh Oxfam, CARE ja Cafod on hoiatanud, et, kui sõjategevus uuesti algab, võib osa Lõuna-Sudaani piirkondi järgmise aasta alguses tabada näljahäda;

M. arvestades, et hinnanguliselt 3,8 miljonit Lõuna-Sudaani elanikku vajab humanitaarabi, 1,4 miljonit inimest on riigisisesed põgenikud ja üle 470 000 inimese otsib varjupaika naaberriikides;

N. arvestades, et kõige tähtsamad humanitaarvajadused on toit, puhas vesi, tervishoid, peavari, sanitaartingimused, hügieen, reageerimine epideemiatele (nt koolera, malaaria, kala-azar (leišmanioos) ja hepatiit) ning kaitse; arvestades, et seksuaalvägivalla ohvritele on vaja rohkem psühhosotsiaalset tuge;

O. arvestades, et juurdepääsu abivajajatele takistavad endiselt vaenutegevus ja vägivald, mis on suunatud ka humanitaartöötajate ja abivarude vastu; arvestades, et valitsusvälised organisatsioonid osutavad ligikaudu 80% kõigist Lõuna-Sudaani tervishoiu- ja põhiteenustest;

P.  arvestades, et Lõuna-Sudaani tööminister teatas 2014. aasta septembris, et kõik välismaalastest töötajad peavad oktoobri keskpaigaks lahkuma, kuid võttis selle avalduse hiljem tagasi;

Q. arvestades, et nn valitsusväliste organisatsioonide seaduseelnõu vastuvõtmine, mille eesmärk on piirata valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna tegevusvabadust Lõuna-Sudaanis, on edasi lükatud detsembrisse; arvestades, et kui see eelnõu vastu võetakse, võivad sellel olla abioperatsioonide jaoks tõsised tagajärjed praegusel kriitilisel ajal, kui rahvusvaheline üldsus püüab takistada näljahäda puhkemist;

R.  arvestades, et arvukate pikaleveninud kriiside tõttu maailma eri paigus on rahvusvahelised humanitaarressursid peaaegu ammendatud; arvestades, et pikaajalisele kriisile ei suuda rahvusvaheline üldsus ei rahaliselt ega ka toimimise mõttes jätkuvalt reageerida;

S.  arvestades, et EL on andnud üle kolmandiku (38 %) Lõuna-Sudaani humanitaarkriisi ohjamise rahvusvahelisest abist ning ainuüksi komisjon suurendas 2014. aastal oma kriisiohje humanitaarabi eelarvet üle 130 miljoni euro;

T.  arvestades, et Aafrika Liit on moodustanud komisjoni, mis hakkab uurima arvukaid teateid inimõiguste jõhkra rikkumise kohta;

U. arvestades, et EL teatas 10. juulil 2014. aastal esimesest sihtmeetmete paketist isikute vastu, kes takistavad rahuprotsessi, rikuvad relvarahulepingut ja panevad toime jõhkraid inimõiguste rikkumisi; arvestades, et ELi relvaembargo Lõuna-Sudaani suhtes on endiselt jõus;

V. arvestades, et konfliktile tuleks leida demokraatlik poliitiline lahendus, mis võimaldaks demokraatlikult kokku lepitud institutsioonidel üles ehitada iseseisvusreferendumi tulemusel sündinud uue riigi; arvestades, et kestvaks rahuks ning riigi konfliktijärgse ülesehitamise ja tugevdamise jõupingutusteks on vaja pikaajalist perspektiivi ning rahvusvahelise üldsuse kindlat, prognoositavat ja stabiilset osalust;

1.  mõistab kindlalt hukka inimeste põhjustatud hirmsa katastroofi Lõuna-Sudaanis, mis on vastuolus riigi vabastusliikumise väärtuste ja eesmärgiga;

2.  mõistab kindlalt hukka vägivalla taaspuhkemise ja varasemat korduvat vaenutegevuse lõpetamise kokkuleppe rikkumist, mis on põhjustanud juba niigi ebakindla ja rahutu Lõuna-Sudaani tsiviilelanike seas surma, vigastusi ja hävingut ning sundinud sadu tuhandeid inimesi kodudest põgenema; taunib riigi relvajõudude nõrka juhtimist, mis suurendab omavahel võitlevate jõudude edasise killustumise tõenäosust ja võib kaasa tuua veelgi suurema vägivalla ning rahulepingute rikkumise;

3.  kutsub rahvusvahelist üldsust üles täitma Lõuna-Sudaani ja selle ümbritseva piirkonna suhtes võetud rahastamiskohustusi ning mobiliseerima vahendeid, et Lõuna-Sudaani halvenevale humanitaarolukorrale viivitamata reageerida; väljendab seoses sellega heameelt ELi panuse üle Lõuna-Sudaani humanitaarkriisi lahendamisse ning palub, et liikmesriigid leiaksid võimaluse, kuidas rahastada – vastavalt oma rahvusvahelistele kohustustele – üha arvukamate kriiside lahendamist;

4.  innustab ELi oma arenguabi ümber kavandama, et rahuldada Lõuna-Sudaani elanike kõige pakilisemad vajadused, ning toetama üleminekut rahule ja stabiilsusele; peab seetõttu tervitatavaks, et arenguabi andmine Lõuna-Sudaanile eelarvetoetuse kaudu peatatakse, välja arvatud meetmete jaoks, millega toetatakse otseselt elanikkonda või otsest üleminekut demokraatiale ja humanitaarabi, ning nõuab abi ümbersuunamist valitsusväliste ja rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu;

5.  tuletab meelde, et pikaajalise rahumeelse kooseksisteerimise ja arengu eelduseks on laiaulatuslikud institutsioonilised ümberkorraldused, mis võimaldavad riiki juhtida selliselt, et oleks tagatud õigusriigi põhimõtte järgimine; rõhutab, et konfliktijärgne üleminekuperiood kestab tõenäoliselt aastaid ning selleks on vaja rahvusvahelise üldsuse püsivat ja pikaajalist pühendumist;

6.  mõistab hukka suhete halvenemise humanitaarabi andjate ja konflikti kõigi osapoolte vahel, sh abi ebaseadusliku maksustamise ning humanitaartöötajate karistamatu ahistamise ja isegi tapmise; märgib, et mitmed välisabi organisatsioonid on tegevuse Lõuna-Sudaanis juba katkestanud ning need, kes on jäänud, ei suuda sisepõgenike vajadusi rahuldada;

7.  nõuab, et humanitaarabi ja toiduabi antaks kõige halvemas olukorra olijatele ainult vajaduspõhiselt ning tuletab kõigile Lõuna-Sudaani konflikti osapooltele meelde nende kohustust tunnistada ja austada humanitaartöötajate neutraalsust, sõltumatust ja erapooletust, hõlbustada hädas olevatele inimestele antava elupäästva abi andmist olenemata nende poliitilisest kuuluvusest ja rahvusest ning lõpetada viivitamatult igasugune humanitaartöötajate ahistamine, humanitaarvarade röövimine ja abi kõrvalesuunamine; nõuab ka, et nn valitsusväliste organisatsioonide seaduseelnõu võetaks tagasi või lükataks tagasi;

8.  nõuab, et humanitaarabi – eelkõige põhiteenuste ja toiduabi näol – ei suunataks kõrvale relvastatud rühmitustele;

9.  väljendab sügavat muret Lõuna-Sudaani toiduga kindlustamatuse pärast, mille on põhjustanud konflikt ja mida on süvendanud korduvad loodusõnnetused ning mis sõjategevuse jätkumise korral tõenäoliselt järsult halveneb;

10. rõhutab, et rahukokkulepe võimaldaks inimestel tulla tagasi oma mahajäetud taludesse, avada taas turud ja ehitada taas üles oma kodud;

11. mõistab teravalt hukka kohtuvälised massilised tapmised, tsiviilisikute sihiliku ründamise, inimõiguste rikkumised (sh pagulaste ja riigisiseste põgenike, naiste ja kaitsetute inimrühmade ning ajakirjanike inimõiguste rikkumised), meelevaldsed vahistamised ja kinnipidamised, sundkadumised, väärkohtlemise ja piinamise, mida kasutavad kõik osapooled; on seisukohal, et president Kiir ja Riek Machar peaksid tegema kõik endast oleneva, et teha lõpp inimeste õiguste rikkumisele nende kontrolli all olevate sõdurite poolt;

12. nõuab tungivalt, et komisjon, liikmesriigid ja Lõuna-Sudaani ametivõimud teeksid koostööd kogukondade ja naiste õiguste organisatsioonidega, et edendada naiste ja tütarlaste juurdepääsu kvaliteetsele haridusele ja tervishoiuteenustele, sh parandada rasestumisvastaste vahendite kättesaadavust ning HIVi/AIDSi testimist ja ravi;

13. taunib tõsiasja, et konflikt on katkestanud paljude põhiliste sotsiaalteenuste osutamise ning sajad tuhanded lapsed ei saa koolis käia; tunneb tõsist muret selle pärast, et vägivald puudutab endiselt kõige raskemini lapsi, kes kannatavad psühholoogilise stressi all ja kellel puudub juurdepääs teenustele, sealhulgas haridusele; nõuab tungivalt, et konfliktiosalised lõpetaksid laste värbamise ja kasutamise relvajõududes ning muud rasked laste õiguste rikkumised;

14. on tõsiselt mures konflikti etnilise mõõtme pärast; rõhutab, et võimu taotlemine vägivallaga või etnilise lõhestamise abil on vastuolus demokraatliku õigusriigi põhimõttega;

15. nõuab, et konflikti kõigi väidetavate raskete kuritegude suhtes – vaatamata sellele, milline konfliktiosaline neid on toime pannud – algatataks usaldusväärne, läbipaistev, põhjalik ja rahvusvahelistele normidele vastav uurimine, eelkõige Aafrika Liidu uurimiskomisjoni poolt; innustab looma üleminekuperioodi õigusmehhanisme, millele tagataks kogu vajalik rahvusvaheline toetus, et edendada nii leppimist kui ka vastutust; julgustab Lõuna-Sudaani valitsust ühinema võimalikult kiiresti Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudiga;

16. tunneb heameelt, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo toetusega on suurendatud ÜRO Lõuna-Sudaani missiooni (UNMISS) inimõigusrikkumiste uurimise suutlikkust;

17. toetab sellega seoses rahvusvahelise osalusega spetsiaalse hübriidkohtu loomist, et võtta juhid konflikti mõlemal poolel toime pandud inimõiguste jõhkrate rikkumiste eest vastutusele, nagu on soovitanud ÜRO peasekretär Ban Ki-moon ja nagu on soovitatud ÜRO Lõuna-Sudaani missiooni (UNMISS) inimõiguste aruandes;

18. tuletab meelde, et humanitaarabi on elutähtis, kuid see ei lahenda poliitilist probleemi, ning et tsiviilisikute kaitsmise esmane kohustus lasub valitsusel; nõuab seetõttu, et riigi varasid kasutataks otseselt Lõuna-Sudaani elanike heaolu tagamiseks; nõuab tungivalt, et kõik osapooled peaksid kokkuleppest kinni ja osaleksid dialoogi ja koostöö kujul konstruktiivselt Addis Abeba rahukõnelustel, et relvarahu kokkulepet saaks täielikult rakendada ja võimalikult kiiresti jätkata läbirääkimisi rahvusliku ühtsuse üleminekuvalitsuse moodustamiseks, mis on ainus pikaajaline lahendus, ning rahvuslikuks leppimiseks kogu Lõuna-Sudaani rahva huvides;

19. peab kahetsusväärseks, et vaatamata IGADi pidevatele jõupingutustele rahuläbirääkimiste vahendamiseks, mis võimaldaksid moodustada rahvusliku ühtsuse üleminekuvalitsuse, ei ole seni märkimisväärset edu saavutatud;

20. toetab sellegipoolest IGADi juhitud vahendustegevuse jätkamist ja ameti pingutusi luua võimalused kaasavaks poliitiliseks dialoogiks ning kutsub ELi üles jätkama IGADi abistamist nii sisuliselt kui ka rahaliselt ja lähetama personali vaherahu jälgimise ja kontrollimise mehhanismi toetuseks;

21. rõhutab, et Lõuna-Sudaani rahuliku arengu seisukohast on võtmetähtsusega asjakohaste institutsioonide ülesehitamine ja õigusraamistiku kehtestamine, et hallata etnilise föderalismi tingimustes naftavarusid; palub ELil eelkõige toetada riigi pikaajalise arengustrateegia väljatöötamist, mis võimaldab luua tugeva aluse hea valitsemistava, läbipaistvuse ja vastutustundlikkuse kujunemisele (eriti seoses mäetööstuse läbipaistvuse algatuse rakendamisega), ning taristu-, haridus-, tervise- ja sotsiaalhoolekandeprogrammide edendamist, mida rahastatakse naftatulust ja arenguabi vahenditest;

22. nõuab Lõuna-Sudaani ametivõimudelt tungivalt, et naftatulust saaks kasu rahvas; kutsub läbirääkijaid üles lisama rahukokkuleppesse naftasektori läbipaistvuse ja avaliku kontrolli teema, et võimaldada sellest ressursist saadava tulu kasutamist riigi jätkusuutliku arengu ja elanikkonna toimetuleku parandamise huvides;

23. väljendab kahetsust, et ELi kehtestatud suunatud sanktsioonid ei ole mõju avaldanud ning nõuab, et IGAD, Aafrika Liit ja ülemaailmne kogukond kehtestaksid suunatud sanktsioonid; toetab Lõuna-Sudaani vastase relvaembargo jätkamist ja nõuab, et ÜRO kehtestaks relvaembargo Lõuna-Sudaani ja kogu piirkonna suhtes;

24. toetab ja peab väga oluliseks kodanikuühiskonna osalemist rahuläbirääkimistes;

25. hoiatab konflikti levimise ohu ja destabiliseeruva mõju eest juba niigi ebastabiilsele piirkonnale, eeskätt seetõttu, et põgenike arv naaberriikides kasvab; kutsub seepärast kõiki Lõuna-Sudaani naabreid ja piirkondlikke jõude üles tihedale koostööle, et parandada julgeolekuolukorda riigis ja piirkonnas ning leida kriisile rahumeelne ja püsiv poliitiline lahendus; rõhutab, et eelkõige parandaks suhteid koostöö Sudaaniga;

26. nõuab, et loodaks kontaktrühm, kuhu oleks kaasatud Lõuna-Sudaani olulisimad isikud, et toetada IGADi tööd ja tagada rahvusvaheline ühtsus;

27. kiidab heaks Alexander Rondose töö ELi eriesindajana Aafrika Sarve piirkonnas; soovitab tal suunata kõik oma jõupingutused püsiva lahenduse leidmisele kaasaaitamisele;

28. julgustab Lõuna-Sudaani valitsust ratifitseerima ELi ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahel sõlmitud Cotonou lepingut;

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Lõuna-Sudaani valitsusele, Lõuna-Sudaani inimõiguste volinikule, Lõuna-Sudaani Seadusandlikule Rahvusassambleele, Aafrika Liidu institutsioonidele, Ida-Aafrika Arenguühendusele, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele ja ÜRO peasekretärile.

 

 

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0042.

(2)

ELT L 203, 11.7.2014, lk 100.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika