Menettely : 2014/2922(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0213/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0213/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/11/2014 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0053

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 150kWORD 76k
10.11.2014
PE537.117v01-00}
PE537.118v01-00}
PE537.123v01-00}
PE537.124v01-00}
PE537.126v01-00}
PE537.128v01-00} RC1
 
B8-0213/2014}
B8-0214/2014}
B8-0219/2014}
B8-0220/2014}
B8-0222/2014}
B8-0224/2014} RC1

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

Verts/ALE (B8‑0213/2014)

ECR (B8‑0214/2014)

EFDD (B8‑0219/2014)

S&D (B8‑0220/2014)

ALDE (B8‑0222/2014)

PPE (B8‑0224/2014)


Etelä-Sudanin humanitaarisesta tilanteesta (2014/2922(RSP))


Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Lorenzo Cesa, Mariya Gabriel, Elisabetta Gardini, Philippe Juvin, Luděk Niedermayer, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta
Linda McAvan, Norbert Neuser, Arne Lietz, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Doru-Claudian Frunzulică, Vincent Peillon, Michela Giuffrida S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta
Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma Etelä-Sudanin humanitaarisesta tilanteesta (2014/2922(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Etelä-Sudanista ja erityisesti 16. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Etelä-Sudanin tilanteesta(1),

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin 23. tammikuuta 2014 sekä 10. toukokuuta 2014 antamat julkilausumat Etelä-Sudanin tilanteesta,

–       ottaa huomioon korkean edustajan tiedottajan 28. elokuuta 2014 ja 31. lokakuuta 2014 antamat julkilausumat Etelä-Sudanin tilanteesta,

–       ottaa huomioon Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 10. heinäkuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/449/YUTP(2),

–       ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2155 (2014),

–       ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Etelä-Sudanin ihmisoikeustilanteesta antaman väliraportin, joka luovutettiin lautakunnan käsiteltäväksi YK:n ihmisoikeusneuvoston 27. istunnossa,

–       ottaa huomioon Etelä-Sudanista 10. heinäkuuta 2014 annetun neuvoston julkilausuman,

–       ottaa huomioon Etelä-Sudanista 20. tammikuuta 2014 ja 17. maaliskuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät,

–       ottaa huomioon kansainvälisestä yhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja kriisinhallintatoimista vastaavan komission jäsenen Kristalina Georgievan 25. syyskuuta 2014 antaman julkilausuman,

–       ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 30. lokakuuta 2014 antaman julkilausuman,

–       ottaa huomioon 20. lokakuuta 2014 annetun Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestön (IGAD) julkilausuman,

–       ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2012 annettuun Afrikan unionin rauhan- ja turvallisuusneuvoston tiedonantoon sisältyvän Sudania ja Etelä-Sudania koskevan etenemissuunnitelman, jolle EU on antanut täyden tukensa,

–       ottaa huomioon Afrikan unionin Etelä-Sudania käsittelevän tutkimuskomission väliraportin, joka esiteltiin 26. ja 27. kesäkuuta 2014 Malabossa, Päiväntasaajan Guineassa,

–       ottaa huomioon tarkistetun Cotonoun sopimuksen,

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.     toteaa, että poliittinen konflikti alkoi sen jälkeen, kun Etelä-Sudanin presidentti Salva Kiir syytti erotettua varapresidenttiään Riek Macharia vehkeilystä hänen syrjäyttämisekseen vallankaappauksella; toteaa, että Riek Machar on kiistänyt yrittäneensä vallankaappausta;

B.     toteaa, että YK:n arvioiden mukaan kuukausia jatkuneet taistelut ovat vaatineet yli 10 000 kuolonuhria ja että lisäksi on raportoitu laajasti poikkeuksellisen raaoista teoista ja etnisestä väkivallasta ja jopa sotarikoksista;

C.     ottaa huomioon, että Etelä-Sudan on maailman nuorin ja haurain valtio ja se on toisella sijalla komission maailmanlaajuisen haavoittuvuuden- ja kriisinarvioinnin lopullisessa indeksissä;

D.     toteaa, että Etelä-Sudanin selkkauksen osapuolet aloittivat IGADin johdolla neuvottelut Addis Abebassa 7. tammikuuta 2014;

E.     ottaa huomioon, että tulitaukosopimus allekirjoitettiin 23. tammikuuta 2014 ja vahvistettiin uudelleen 9. toukokuuta 2014 mutta sitä rikotaan jatkuvasti eikä mihinkään rankaisutoimenpiteisiin ole ryhdytty;

F.     toteaa, että kestävän ratkaisun löytymiseen tähtäävissä rauhanneuvotteluissa ei ole juurikaan edistytty ja että YK:n humanitaarisen avun koordinaattori on ilmoittanut, että mahdollisuudet kestävään rauhaan poliittisella ja eri yhteisöjen välisellä tasolla eivät ole hyvät;

G.     toteaa, että presidentti Kiirin joukkojen ja Riek Macharille uskollisten joukkojen väliset taistelut ovat jo käynnistyneet uudelleen sadekauden päätyttyä ja on todennäköistä, että taistelut lisääntyvät kuivan kauden aikana, jollei asiaan löydetä poliittista ratkaisua;

H.     ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2155 (2014) tuodaan esille syvä huoli siitä, että suuria väestöryhmiä on joutunut siirtymään asuinseuduiltaan ja että humanitaarinen kriisi on syventynyt; toteaa, että tämä humanitaarinen kriisi uhkaa jo paljon laajempaa ja jo ennestään epävakaata aluetta, sillä Sudanin kapinallisryhmät ja ugandalaisjoukot ovat jo ottaneet osaa taisteluihin; katsoo, että ainoa tapa puuttua tähän epävakauteen on keskittyä taustalla oleviin syihin, kuten äärimmäiseen köyhyyteen, ilmastonmuutokseen, EU:n ja kansainvälisen yhteisön geostrategisiin intresseihin ja toimiin sekä epäoikeudenmukaiseen vaurauden jakautumiseen ja luonnonvarojen hyödyntämiseen;

I.      ottaa huomioon, että suurin osa väestöstä elää laajalti köyhyydessä, vaikka maalla on runsaat öljy- ja luonnonvarat ja vaikka öljyn viennin osuus on yli 70 prosenttia maan BKT:stä ja noin 90 prosenttia valtion tuloista; toteaa, että öljyteollisuuden tuottamat tulot ovat lietsoneet väkivaltaisia konflikteja;

J.      toteaa, että konflikti on johtanut laajuudeltaan hälyttävään ja kauhistuttavaan seksuaaliseen väkivaltaan, kuten seksuaalista väkivaltaa konflikteissa käsittelevä YK:n pääsihteerin erityisedustaja Zainab Bangura on raportoinut; toteaa, että lapsisotilaiden värväämisestä Etelä-Sudanissa liikkuu edelleen toistaiseksi varmentamattomia tietoja, ja ottaa huomioon, että puolet Etelä-Sudanin väestöstä on lapsia;

K.     ottaa huomioon, että YK on luokitellut Etelä-Sudanin tilanteen asteikossaan kolmannelle eli vakavimmalle humanitaarisen kriisin tasolle;

L.     toteaa, että humanitaarinen apu on vuoden alusta lukien tavoittanut Etelä-Sudanissa 3,5 miljoonaa ihmistä; toteaa, että nälänhätä on kyetty välttämään paikallisten selviytymiskeinojen ja kansainvälisen humanitaarisen avun yhdistelmällä; toteaa, että maan elintarviketurvanäkymät vuodelle 2015 ovat heikot, jos taistelut alkavat uudelleen, erityisesti Borissa ja Bentiussa, sillä elintarvikehuollon kriisi- tai hätätilan odotetaan edelleen koskevan 2,5 miljoonaa ihmistä; korostaa, että etenkin naiset ovat erityisen haavoittuvaisia elintarvikkeiden saannin vaikeutuessa, sillä 57 prosenttia väestön suoja-alueiden kotitalouksista on naisten vastuulla; korostaa, että johtavat avustusjärjestöt, kuten Oxfam, CARE ja Cafod, ovat varoittaneet, että osia Etelä-Sudanista uhkaa nälänhätä ensi vuoden alussa, jos taistelut alkavat uudelleen;

M.    ottaa huomioon, että arviolta 3,8 miljoonaa eteläsudanilaista on humanitaarisen avun tarpeessa, maan sisäisiä pakolaisia on 1,4 miljoonaa ja yli 470 000 eteläsudanilaista on paennut maasta ja hakenut turvaa naapurimaista;

N.     ottaa huomioon, että kiireellisimmät humanitaariset tarpeet ovat ruoka, puhdas vesi, terveydenhuolto, majoituksen järjestäminen, puhtaanapito, hygienia, epidemioiden (kuten koleran, malarian, kala-azarin ja hepatiitin) torjunta ja suojelu; toteaa, että psykososiaalista tukea tarvitaan enemmän seksuaalisen väkivallan henkiin jääneille uhreille;

O.     ottaa huomioon, että vihollisuudet ja väkivalta, jotka kohdistuvat myös avustustyöntekijöihin ja -toimituksiin, vaikeuttavat edelleen pääsyä apua tarvitsevien ihmisten luokse; ottaa huomioon, että kansalaisjärjestöt tarjoavat noin 80 prosenttia kaikista terveydenhuolto- ja peruspalveluista;

P.     ottaa huomioon, että Etelä-Sudanin työministeri totesi syyskuussa 2014, että kaikkien ulkomaalaisten työntekijöiden olisi lähdettävä maasta viimeistään lokakuun puolessavälissä, ja että työministeri on sittemmin pyörtänyt lausuntonsa;

Q.     toteaa, että kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien rajoittamiseen Etelä-Sudanissa tähtäävän niin kutsutun kansalaisjärjestölain hyväksyminen on siirretty joulukuulle 2014; ottaa huomioon, että tällä lakiluonnoksella saattaa toteutuessaan olla huomattavia vaikutuksia avustustoimintaan nykyisessä kriittisessä tilanteessa, jossa kansainvälinen yhteisö pyrkii estämään nälänhädän puhkeamisen;

R.     ottaa huomioon, että lukuisat pitkittyneet maailmanlaajuiset kriisit ovat venyttäneet kansainvälisen humanitaarisen avun voimavarat äärirajoilleen; toteaa, että jos kriisi jatkuu vielä pitkään, kansainvälisellä yhteisöllä ei ole riittävästi rahoitus- eikä toimintavalmiuksia;

S.     toteaa, että unionin osuus kaikesta Etelä-Sudanin humanitaariseen kriisiin suunnatusta kansainvälisestä avusta on ollut yli kolmannes (38 prosenttia) ja että pelkästään komissio on kasvattanut kriisin ratkaisemiseen tarkoitettuja humanitaarisen avun määrärahoja yli 130 miljoonalla eurolla vuonna 2014;

T.     toteaa, että Afrikan unioni on nimittänyt erillisen tutkintakomission selvittämään julmia ihmisoikeusloukkauksia, joista on raportoitu laajalti;

U.     ottaa huomioon, että EU ilmoitti 10. heinäkuuta 2014 ensimmäisistä täsmäpakotteista, jotka kohdennetaan henkilöihin, jotka ovat vastuussa rauhanprosessin jarruttamisesta, tulitaukosopimuksen rikkomisesta sekä räikeistä ihmisoikeusloukkauksista; toteaa, että EU:n asettamaa Etelä-Sudanin vastaista asevientikieltoa jatketaan;

V.     korostaa, että käynnissä olevaan konfliktiin olisi löydettävä demokraattinen poliittinen ratkaisu ja näin viitoitettava tietä demokraattisesti hyväksytyille instituutioille, joiden varaan voitaisiin rakentaa uusi valtio, joka syntyi itsenäisyydestä järjestetyn kansanäänestyksen tuloksena; toteaa, että kestävä rauha, konfliktinjälkeinen valtiorakenteiden kehittäminen ja haurauden poistamiseksi toteutettavat toimet edellyttävät pitkäjännitteisyyttä sekä kansainvälisen yhteisön vankkaa, ennakoitavaa ja vakaata osallistumista;

1.      tuomitsee jyrkästi ihmisen aiheuttaman ja täysin maan vapautusliikkeen arvojen ja tarkoitusperien vastaisen hälyttävän katastrofin Etelä-Sudanissa;

2.      tuomitsee jyrkästi väkivaltaisuuksien puhkeamisen uudelleen ja vihollisuuksien lopettamista koskevan sopimuksen toistuvat loukkaukset, jotka ovat aiheuttaneet kuolonuhreja, vammoja ja vahinkoa siviiliväestölle ja johtaneet satojentuhansien ihmisten siirtymiseen asuinseuduiltaan jo ennestään hauraassa ja epävakaassa Etelä-Sudanissa; pitää valitettavana, että asevoimien kurinpito ja valvonta on kehnoa, mikä lisää sen todennäköisyyttä, että taistelevat joukot hajoavat entistä pienempiin osiin, jolloin seurauksena voi olla lisääntyvä väkivalta ja rauhansopimusten rikkominen;

3.      kehottaa kansainvälistä yhteisöä täyttämään Etelä-Sudanille ja koko alueelle antamansa rahoitussitoumukset ja ottamaan käyttöön resursseja, joiden avulla voidaan vastata välittömästi Etelä-Sudanin yhä pahenevaan humanitaariseen tilanteeseen; pitää myönteisenä, että EU osallistuu Etelä-Sudanin humanitaarisen kriisin ratkaisemiseen, ja pyytää jäsenvaltioita löytämään ratkaisun siihen, miten yhä useampien kriisien ratkaisemista voitaisiin rahoittaa niiden kansainvälisten sitoumusten mukaisesti;

4.      kannustaa EU:ta muuttamaan kehitysapuohjelmaansa siten, että se vastaa Etelä-Sudanin asukkaiden kiireellisimpiä tarpeita, ja tukemaan rauhaan ja vakauteen siirtymistä; pitää siksi myönteisenä, että Etelä-Sudanille annettava budjettitukena annettu kehitysapu on keskeytetty, lukuun ottamatta väestön suoraan tukemiseen tai demokratiaan siirtymiseen ja humanitaariseen apuun myönnettyä tukea, ja edellyttää, että apu kanavoidaan jatkossa kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten järjestöjen kautta;

5.      muistuttaa, että kattavat institutionaaliset uudistukset ovat pitkän aikavälin rauhanomaisen rinnakkaiselon ja kehityksen edellytys, sillä niiden avulla voidaan luoda hallintoprosessi, jolla taataan oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen; korostaa, että konfliktin jälkeinen siirtymäkausi kestänee vuosikausia ja edellyttää kansainväliseltä yhteisöltä kestävää pitkäjännitteistä sitoutumista;

6.      toteaa, että humanitaarista apua tarjoavan yhteisön ja konfliktin kaikkien osapuolten väliset suhteet ovat huonontuneet, ja tuomitsee sen, että annetusta avusta peritään laittomasti veroja ja avustustyöntekijöitä häiritään ja jopa tapetaan rangaistuksetta; toteaa, että muutama ulkomainen avustusjärjestö on jo vetäytynyt Etelä-Sudanista ja että jäljellä olevat pystyvät vain vaivoin täyttämään maan sisällä asuinseuduiltaan siirtymään joutuneiden siviilien tarpeet;

7.      toteaa, että humanitaarista apua ja elintarvikeapua on jaettava pelkästään tarpeisiin perustuen kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville; muistuttaa kaikkia Etelä-Sudanin konfliktin osapuolia siitä, että niiden on kunnioitettava humanitaaristen järjestöjen työntekijöiden tasapuolisuutta, riippumattomuutta ja puolueettomuutta ja edistettävä ihmishenkiä säästävän avun toimittamista sen tarpeessa oleville ihmisille riippumatta näiden poliittisista näkemyksistä tai etnisestä taustasta sekä lopetettava kaikenlainen avustustyöntekijöiden häiritseminen, humanitaaristen voimavarojen laittomat haltuunotot ja avun käyttäminen vääriin tarkoituksiin; pyytää, että niin kutsuttu kansalaisjärjestölaki peruutetaan tai hylätään;

8.      korostaa, että humanitaarista apua, etenkään peruspalveluja ja elintarvikeapua, ei saisi missään tapauksessa suunnata aseistetuille ryhmille;

9.      on erittäin huolissaan konfliktin aiheuttamasta huonosta elintarviketilanteesta Etelä-Sudanissa, jota toistuvat luonnonkatastrofit huonontavat entisestään ja jonka odotetaan heikentyvän dramaattisesti, jos taistelut käynnistyvät uudelleen;

10.    toteaa, että rauhansopimus mahdollistaisi ihmisten paluun hylätyille maatiloille, markkinoiden avautumisen uudelleen ja kotien jälleenrakentamisen;

11.    tuomitsee jyrkästi kaikkien osapuolten tekemät laittomat teloitukset ja joukkosurmat, siviiliväestön tarkoituksellisen vainoamisen, ihmisoikeusloukkaukset (myös pakolaisiin, asuinseuduiltaan siirtymään joutuneisiin henkilöihin, naisiin, haavoittuviin väestöryhmiin ja toimittajiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset), mielivaltaiset pidätykset ja vangitsemiset, tahdonvastaiset katoamiset, pahoinpitelyt ja kidutuksen; katsoo, että presidentti Kiirin ja Riek Macharin olisi tehtävä kaikkensa pysäyttääkseen komennossaan olevien sotilaiden väestöön kohdistamat väärinkäytökset;

12.    kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja Etelä-Sudanin viranomaisia tekemään yhteistyötä yhteisöjen ja naisten oikeuksia ajavien järjestöjen kanssa, jotta voidaan tarjota ja edistää tytöille ja naisille suunnattuja korkealaatuisia kouluttautumismahdollisuuksia ja terveydenhuoltopalveluja, myös mahdollisuuksia ehkäisyyn ja HI-viruksen/AIDSin testaukseen ja hoitoon;

13.    paheksuu sitä, että konflikti on keskeyttänyt monien sosiaalisten peruspalveluiden toiminnan ja että satojentuhansien lasten koulunkäynti on keskeytynyt; on järkyttynyt siitä, että lapset joutuvat edelleen kantamaan väkivallan pahimmat seuraukset ja kokemaan henkistä ahdistusta ja jäämään ilman palveluita, kuten koulutusta; kehottaa osapuolia lopettamaan lasten värväämisen aseistettuihin ryhmiin ja heidän käyttämisensä niissä ja lopettamaan myös muut lapsiin kohdistuvat vakavat rikkomukset;

14.    on erittäin huolestunut konfliktin etnisestä ulottuvuudesta; korostaa, että vallan tavoittelu väkivallan tai etnisten jakolinjojen avulla on vastoin demokraattista oikeusvaltion periaatetta;

15.    vaatii Afrikan unionin tutkimuskomissiota tekemään kansainväliset vaatimukset täyttävän uskottavan, avoimen ja kattavan tutkinnan kaikista vakavista rikoksista, joihin jonkin konfliktin osapuolista väitetään syyllistyneen; kannustaa ottamaan käyttöön tarvittavan kansainvälisen tuen turvin siirtymäkauden oikeusmekanismeja, jotka edistävät sekä sovinnontekoa että vastuuvelvollisuutta; kannustaa Etelä-Sudanin hallitusta liittymään mahdollisimman pian Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön;

16.    pitää myönteisenä, että ihmisoikeuksien tutkintaa koskevia YK:n Etelä-Sudanissa toteutettavan operaation (UNMISS) valmiuksia on lujitettu YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston tuella;

17.    kannattaa tässä yhteydessä erityisen yhdistelmätuomioistuimen perustamista kansainvälisellä tuella, jotta johtajat voitaisiin saattaa vastuuseen konfliktin kummankin osapuolen tekemistä räikeistä ihmisoikeusloukkauksista YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin tekemän ehdotuksen ja YK:n Etelä-Sudanissa toteutettavan operaation (UNMISS) ihmisoikeusraportin suositusten mukaisesti;

18.    muistuttaa, että humanitaarinen apu on elintärkeää mutta sillä ei voida ratkaista poliittista ongelmaa, ja toteaa että ensisijainen vastuu siviilien suojelemisesta kuuluu maan hallitukselle; edellyttää siksi, että maan vaurautta käytetään suoraan eteläsudanilaisten hyvinvoinnin edistämiseen; kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan sopimusta ja osallistumaan rakentavasti vuoropuhelun ja yhteistyön merkeissä Addis Abebassa käytäviin rauhanneuvotteluihin, jotta tulitaukosopimus voidaan panna kokonaisuudessaan täytäntöön ja voidaan jatkaa nopeasti neuvotteluja, jotka johtavat kansallista yhtenäisyyttä ajavan siirtymäkauden hallituksen muodostamiseen, joka on ainoa pitkän aikavälin ratkaisu, sekä koko Etelä-Sudanin väestön etujen mukaiseen kansalliseen sovintoon;

19.    pitää valitettavana, että merkittävää edistystä ei ole tapahtunut, vaikka IGAD on pyrkinyt jatkuvasti toimimaan sovittelijana rauhanneuvotteluissa, joiden tavoitteena on kansalliseen yhtenäisyyteen perustuva siirtymäkauden hallitus;

20.    kannattaa kuitenkin yhä IGADin johdolla tapahtuvaa sovittelua ja sen ponnisteluja kaikille avoimen poliittisen vuoropuhelun käynnistämiseksi sekä kehottaa EU:ta jatkamaan IGADin tukemista sekä aineellisesti että taloudellisesti ja järjestämään henkilöstöä tulitauon valvonta- ja seurantamekanismin tarpeisiin;

21.    tähdentää, että öljyvarojen hallinnointiin etnisen liittovaltion puitteissa tähtäävien asianmukaisten elinten ja lainsäädäntökehyksen luominen on erittäin tärkeää maan rauhanomaisen kehityksen kannalta; kehottaa EU:ta erityisesti tukemaan Etelä-Sudanin pitkän aikavälin kehitysstrategiaa, jonka avulla voidaan luoda hyvää hallintotapaa tukeva vankka järjestelmä, lisätä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta (erityisesti kaivos- ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskevan aloitteen täytäntöönpano) ja kehittää infrastruktuuria, koulutusta, terveys- ja sosiaaliohjelmia, joihin käytetään öljy- ja kehitysapuvaroja;

22.    kehottaa Etelä-Sudanin viranomaisia varmistamaan, että ihmiset hyötyvät öljyvaroista; kehottaa neuvottelevia osapuolia sisällyttämään rauhansopimukseen öljyalan avoimuuden ja julkisen valvonnan siten, että öljytulot voidaan käyttää maan kestävän kehityksen edistämiseen ja väestön toimeentulon parantamiseen;

23.    pitää valitettavana, että EU:n voimaan asettamat täsmäpakotteet ovat osoittautuneet tehottomiksi, ja vaatii, että IGAD, Afrikan unioni ja maailmanlaajuinen yhteisö asettavat täsmäpakotteita; kannattaa Etelä-Sudanin asevientikiellon jatkamista ja kehottaa YK:ta asettamaan Etelä-Sudania ja koko aluetta koskevan asevientikiellon;

24.    kannattaa ja pitää olennaisen tärkeänä sitä, että kansalaisyhteiskunta osallistuu rauhanneuvotteluihin;

25.    varoittaa konfliktin leviämisestä ja sen vakautta horjuttavasta vaikutuksesta tällä jo ennestään epävakaalla alueella, etenkin kun otetaan huomioon pakolaisten määrän kasvaminen naapurimaissa; kehottaa tämän vuoksi kaikkia Etelä-Sudanin naapurimaita ja alueellisia voimatekijöitä toimimaan tiiviissä yhteistyössä, jotta voidaan parantaa maan ja koko alueen turvallisuustilannetta ja löytää keino rauhanomaisen ja pysyvän poliittisen ratkaisun löytämiseksi nykyiseen kriisiin; korostaa, että etenkin Sudanin kanssa tehtävä yhteistyö voisi parantaa suhteita;

26.    kehottaa perustamaan yhteysryhmän, jossa ovat mukana Etelä-Sudanin kysymyksessä keskeiset toimijat, jotta voidaan tehostaa IGADin toimintaa ja varmistaa kansainvälinen johdonmukaisuus;

27.    suhtautuu myönteisesti EU:n Afrikan sarven erityisedustajan Alexander Rondosin työhön; kannustaa häntä pyrkimään kaikissa toimissaan kestävän ratkaisun löytämiseen;

28.    kannustaa Etelä-Sudanin hallitusta ratifioimaan EU:n sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT-maat) välisen Cotonoun sopimuksen;

29.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Etelä-Sudanin hallitukselle, Etelä-Sudanin ihmisoikeusvaltuutetulle, Etelä-Sudanin lakiasäätävälle kansalliskokoukselle, Afrikan unionin toimielimille, Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestölle (IGAD), AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille sekä YK:n pääsihteerille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0042.

(2)

EUVL L 203, 11.7.2014, s. 100.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö