Postup : 2014/2964(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0277/2014

Předložené texty :

RC-B8-0277/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0103

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 141kWORD 67k
16. 12. 2014
PE539.000v01-00}
PE539.032v01-00}
PE539.033v01-00}
PE545.597v01-00}
PE545.606v01-00} RC1
 
B8-0277/2014}
B8-0309/2014}
B8-0310/2014}
B8-0349/2014}
B8-0357/2014} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

PPE (B8‑0277/2014)

Verts/ALE (B8‑0309/2014)

GUE/NGL (B8‑03

10/2014)

ALDE (B8‑0349/2014)

S&D (B8‑0357/2014)


o uznání státnosti Palestiny (2014/2964(RSP))


Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark, Pascal Arimont, Ivo Belet za skupinu PPE
Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala, Janusz Zemke za skupinu S&D
Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart, Marietje Schaake za skupinu ALDE
Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL
Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli, Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto, Eleonora Evi

Usnesení Evropského parlamentu o uznání státnosti Palestiny (2014/2964(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o mírovém procesu na Blízkém východě,

–   s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci o mírovém procesu na Blízkém východě ze dne 17. listopadu 2014,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky, místopředsedkyně ze dne 18. listopadu 2014 o útoku na synagogu ve čtvrti Har Nof a ze dne 5. listopadu 2014 o teroristických útocích v Jeruzalémě a na prohlášení mluvčího vysoké představitelky EU ze dne 10. listopadu 2014 o posledním vývoji situace na Blízkém východě,

–   s ohledem na oznámení švédské vlády ze dne 30. října 2014 o uznání Státu Palestina a na skutečnost, že některé další členské státy Stát Palestina uznaly ještě před vstupem do Evropské unie;

–   s ohledem na usnesení o uznání Státu Palestina, která přijala Dolní sněmovna Spojeného království dne 13. října 2014, Irský senát dne 22. října 2014, španělský parlament dne 18. listopadu 2014, francouzské Národní shromáždění dne 2. prosince 2014 a portugalský parlament dne 12. prosince 2014,

–   s ohledem na předpisy mezinárodního práva,

–   s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že EU opakovaně potvrdila svou podporu řešení založenému na existenci dvou států, vycházejícímu z hranice v roce 1967, kdy hlavním městem obou států bude Jeruzalém, a v rámci kterého budou bok po boku v míru a bezpečí existovat bezpečný Stát Izrael a nezávislý, demokratický, celistvý a životaschopný Stát Palestina, a vyzývala k pokračování přímých mírových jednání mezi Izraelem a palestinskou samosprávou;

B.  vzhledem k tomu, že nastolení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci je po více než 50 let jedním z klíčových cílů mezinárodního společenství, včetně Evropské unie;

C. vzhledem k tomu, že přímé mírové rozhovory mezi oběma stranami jsou pozastaveny; vzhledem k tomu, že EU obě strany vyzvala, aby přijímaly opatření, jež pomohou vytvořit atmosféru důvěry nezbytnou k vedení smysluplných jednání, aby se zdržely kroků, jež oslabují důvěryhodnost procesu, a aby předcházely rozdmýchávání emocí;

D. vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 22. listopadu 2012 Evropský parlament zdůraznil, že mírové a nenásilné prostředky jsou jediným způsobem, jak dosáhnout spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci, vyzval k vytvoření podmínek pro obnovení přímých mírových rozhovorů mezi oběma stranami, podpořil v této souvislosti snahu Palestiny o získání nečlenského pozorovatelského statusu v OSN, vyjádřil názor, že se jedná o důležitý krok k většímu zviditelnění, posílení a zefektivnění palestinských požadavků, a vyzval v této souvislosti členské státy EU a mezinárodní společenství, aby v tomto směru usilovaly o dosažení dohody;

E.  vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN dne 29. listopadu 2012 rozhodlo, že Palestině přiděluje status nečlenského pozorovatelského státu v OSN;

F.  vzhledem k tomu, že uznání Státu Palestina spadá do působnosti členských států;

G. připomíná závazek Organizace pro osvobození Palestiny z roku 1993, že uznává Stát Izrael;

1.  v zásadě podporuje uznání palestinské státnosti a řešení založené na existenci dvou států a domnívá se, že souběžně by měly být rozvíjeny mírové rozhovory, v nichž je třeba dosáhnout pokroku;

2.  podporuje úsilí prezidenta Abbáse a palestinské vlády národní jednoty; znovu zdůrazňuje význam upevnění autority palestinské vlády národní jednoty a jejích správních orgánů v Pásmu Gazy; naléhavě vyzývá všechny palestinské frakce, včetně hnutí Hamás, aby přijaly závazky Organizace pro osvobození Palestiny a ukončily vnitřní spory; žádá, aby EU i nadále podporovala budování kapacit palestinských orgánů a poskytovala v této záležitosti pomoc;

3.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zvyšujícím se napětím a rostoucím násilím v regionu; co nejdůrazněji odsuzuje veškeré teroristické a násilné činy a vyjadřuje soustrast rodinám obětí; varuje před rizikem další eskalace násilí na svatých místech, které by mohlo izraelsko-palestinský konflikt změnit v konflikt náboženský; vyzývá politické představitele všech zúčastněných stran, aby prostřednictvím viditelných kroků společně pracovali na zklidnění situace, a zdůrazňuje, že nenásilné prostředky a dodržování lidských práv a humanitárního práva jsou jedinou cestou, jak dosáhnout udržitelného řešení a spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci; zdůrazňuje, že jakýkoli násilný čin může pouze přispět k posílení extremismu na obou stranách; naléhavě vyzývá všechny strany, aby se zdržely jakéhokoli jednání, které by zhoršovalo situaci, ať již v podobě rozdmýchávání emocí, provokací, nadměrného používání síly nebo odvety;

4.  zdůrazňuje rovněž, že je třeba vyvarovat se veškerých kroků, které by zpochybňovaly deklarované závazky dosáhnout diplomatického řešení; zdůrazňuje skutečnost, že osady jsou podle mezinárodního práva nezákonné; vyzývá obě strany, aby se zdržely veškerých kroků, které by mohly narušit životaschopnost a vyhlídky na řešení založené na existenci dvou států;

5.  znovu vyjadřuje svou pevnou podporu řešení založenému na existenci dvou států, vycházejícímu z hranic v roce 1967, kdy hlavním městem obou států bude Jeruzalém a v rámci kterého budou bok po boku v míru a bezpečí existovat bezpečný Stát Izrael a nezávislý, demokratický, celistvý a životaschopný palestinský stát;

6.  vítá nedávnou návštěvu vysoké představitelky, místopředsedkyně v Izraeli a Palestině a její příslib, že se aktivně zapojí do pozitivního procesu, jehož cílem je vymanit se ze začarovaného kruhu konfliktu a vytvořit podmínky pro to, aby bylo v mírovém procesu dosaženo skutečného pokroku; domnívá se, že Evropská unie by měla převzít svůj díl odpovědnosti a stát se opravdovým aktérem a prostředníkem v mírovém procesu na Blízkém východě, mimo jiné proto, že je třeba obnovit mírové rozhovory, a to i prostřednictvím společného přístupu a komplexní strategie směřující k dosažení řešení izraelsko-palestinského konfliktu; opakuje, že je nezbytný diplomatický přístup pod záštitou Kvartetu pro Blízký východ, a připomíná význam arabské mírové iniciativy;

7.  vyzývá vysokou představitelku Unie, místopředsedkyni Komise, aby napomohla nalezení společného postoje EU v této otázce;

8.  zdůrazňuje, že je nutné nastolit všeobecný mír, ukončit uplatňování všech nároků a dosáhnout naplnění legitimního očekávání obou stran, včetně očekávání Izraelců, pokud jde o bezpečnost, a Palestinců, pokud jde o státnost; zdůrazňuje, že jediným možným řešením konfliktu je koexistence dvou států, Izraele a Palestiny;

9.  přijímá rozhodnutí o zahájení iniciativy „Poslanci za mír“ s cílem vytvořit platformu pro poslance evropského, izraelského a palestinského parlamentu napříč politickými stranami v úsilí o dosažení pokroku v mírovém programu, která bude doplňovat diplomatické úsilí EU;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Evropské komise, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, knesetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí