Procedure : 2014/2964(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0277/2014

Indgivne tekster :

RC-B8-0277/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0103

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 122kWORD 61k
16.12.2014
PE539.000v01-00}
PE539.032v01-00}
PE539.033v01-00}
PE545.597v01-00}
PE545.606v01-00} RC1
 
B8-0277/2014}
B8-0309/2014}
B8-0310/2014}
B8-0349/2014}
B8-0357/2014} RC1/rev.

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

PPE (B8‑0277/2014)

Verts/ALE (B8‑0309/2014)

GUE/NGL (B8‑0310/2014)

ALDE (B8‑0349/2014)

S&D (B8‑0357/2014)


om anerkendelse af Palæstina som stat (2014/2964(RSP))


Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark, Pascal Arimont, Ivo Belet for PPE-Gruppen
Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala, Janusz Zemke for S&D-Gruppen
Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen
Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen
Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli, Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto, Eleonora Evi

Europa-Parlamentets beslutning om anerkendelse af Palæstina som stat (2014/2964(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om fredsprocessen i Mellemøsten,

–   der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 17. november 2014 om fredsprocessen i Mellemøsten;

–   der henviser til de erklæringer, som næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik fremsatte om angrebet på Har Nof-synagogen den 18. november 2014, til terrorangrebet i Jerusalem den 5. november 2014 og til den erklæring, som talsmanden for den højtstående repræsentant fremsatte om den seneste udvikling i Mellemøsten den 10. november 2014,

–   der henviser til den svenske regerings bekendtgørelse om at anerkende staten Palæstina den 30. oktober 2014 samt til, at Palæstina tidligere er blevet anerkendt af andre medlemsstater, før de tiltrådte Den Europæiske Union,

–   der henviser til de forslag om anerkendelse af staten Palæstina, som blev godkendt af hhv. det britiske Underhus den 13. oktober 2014, det irske Senat den 22. oktober 2014, det spanske parlament den 18. november 2014, den franske nationalforsamling den 2. december 2014 og af den portugisiske nationalforsamling den 12. december 2014,

–   der henviser til folkeretten,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A. der henviser til, at EU gentagne gange har bekræftet sin støtte til en tostatsløsning baseret på grænsedragningen fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater, hvor Israel som en sikker stat og Palæstina som en uafhængig, demokratisk og levedygtig nabostat lever side om side i fred og sikkerhed, og har opfordret til genoptagelse af direkte fredsforhandlinger mellem Israel og Den Palæstinensiske Myndighed;

B.  der henviser til, at det i over et halvt århundrede har været et centralt anliggende for det internationale samfund, herunder Den Europæiske Union, at finde frem til en retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere;

C. der henviser til, at de direkte fredsforhandlinger mellem parterne er gået i stå; der henviser til, at EU har opfordret parterne til at fortsætte med foranstaltninger, der fremmer den atmosfære af tillid, der er nødvendig for at sikre meningsfulde forhandlinger, afholde sig fra handlinger, der undergraver processens troværdighed, og undgå provokationer;

D. der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 22. november 2012 understregede, at fredelige og ikke-voldelige midler er den eneste måde til at nå frem til en retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere, opfordrede til at skabe betingelserne for genoptagelse af de direkte fredsforhandlinger mellem de to parter, støttede Palæstinas ansøgning om at få status som observatørstat uden fuldgyldigt medlemsskab ved De Forenede Nationer, betragtede dette som et vigtigt skridt til at gøre palæstinensiske krav mere synlige, stærkere og mere effektive og i denne forbindelse opfordrede EU's medlemsstater og det internationale samfund til at finde frem til en aftale herom;

E.  der henviser til, at FN's Generalforsamling den 29. november 2012 besluttede at give Palæstina status som observatørstat uden fuldgyldigt medlemskab af FN;

F.  der henviser til, at anerkendelse af Palæstina som stat henhører under medlemsstaternes kompetenceområde;

G. der minder om, at PLO har givet tilsagn om at anerkende Israel siden 1993;

1.  støtter i princippet anerkendelse af Palæstina som stat og tostatsløsningen, og mener, at disse to ting bør gå hånd i hånd med udviklingen af fredsforhandlinger, som bør fremskyndes;

2.  støtter de bestræbelser, der udfoldes af præsidens Abbas og den palæstinensiske nationale konsensusregering; understreger atter, at det er vigtigt at konsolidere den palæstinensiske konsensusregerings myndighed og dens forvaltning i Gazastriben; opfordrer indtrængende alle palæstinensiske fraktioner, herund Hamas, til at acceptere PLO's tilsagn og gøre en ende på den interne splittelse; opfordrer til fortsat støtte og bistand fra EU til palæstinensernes institutionelle kapacitetsopbygning;

3.  udtrykker alvorlig bekymring over den voksende spænding og tiltagende vold i området; fordømmer på det kraftigste alle terror- eller voldshandlinger og giver udtryk for sin medfølelse med ofrenes familie; advarer om risikoen for en yderligere eskalation af volden i forbindelse med hellige steder, hvilket kan forvandle konflikten mellem israelere og palæstinensere til en religiøs konflikt; opfordrer politiske ledere på alle sider til at arbejde sammen ved hjælp at synlige foranstaltninger til at nedtrappe situationen, og understreger, at ikke-voldelige midler samt respekt for menneskerettighederne og den humanitære ret er den eneste måde til at opnå en holdbar løsning og en retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere; understreger, at enhver form for voldelig handling kun bidrager yderligere til ekstremisme på begge sider; opfordrer indtrængende alle parter til at afholde sig fra enhver handling, der kan forværre situationen ved tilskyndelse, provokation, overdreven magtanvendelse eller gengældelse;

4.  understreger ligeledes, at alle handlinger, der kan så tvivl om engagementet i en forhandlingsløsning, skal undgås; understreger, at bosættelser er ulovlige i henhold til folkeretten; opfordrer begge parter til at afholde sig fra alle foranstaltninger, der kan underminere muligheden for og udsigterne til en tostatsløsning;

5.  gentager sin stærke støtte til en tostatsløsning baseret på grænsedragningen fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater, hvor Israel som en sikker stat og Palæstina som en uafhængig, demokratisk og levedygtig palæstinensisk nabostat lever side om side i fred og sikkerhed på grundlag af retten til selvbestemmelse og fuld respekt for folkeretten;

6.  glæder sig over det besøg, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik for nylig aflagde i Israel og Palæstina, og over hendes tilsagn om proaktivt at engagere sig i en positiv proces, der har til formål at bryde konfliktens onde cirkel og skabe betingelserne for virkelige fremskridt i fredsprocessen; mener, at Den Europæiske Union bør påtage sig sit ansvar, så den kan blive en virkelig politisk aktør og mægler i fredsprocessen i Mellemøsten, også med henblik på nødvendigheden af at genoptage fredsforhandlingerne, bl.a. ved hjælp af en fælles tilgang og en samlet strategi for en løsning på konflikten med israelere og palæstinensere; gentager, at det er nødvendigt med en diplomatisk proces under Mellemøstkvartettens auspicier, og minder om betydningen af det arabiske fredsinitiativ;

7.  opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at arbejde for en fælles EU-holdning på dette område;

8.  understreger behovet for en samlet fred, der gør en ende på alle krav, og som opfylder begge parters legitime ønsker, herunder israelernes ønsker om sikkerhed og palæstinensernes ønsker om en stat; understreger, at den eneste mulige løsning på konflikten er sameksistens mellem to stater, Israel og Palæstina;

9.  beslutter at iværksætte et initiativ "Parliamentarians for Peace", der tager sigte på at samle europæiske, israelske og palæstinensiske parlamentsmedlemmer på tværs af partigrænser med det formål at fremme en dagsorden for fred og supplere EU's diplomatiske bestræbelser;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN’s generalsekretær, Mellemøstkvartettens udsending, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik