Διαδικασία : 2014/2964(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0277/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0277/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0103

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 151kWORD 71k
16.12.2014
PE539.000v01-00}
PE539.032v01-00}
PE539.033v01-00}
PE545.597v01-00}
PE545.606v01-00} RC1
 
B8-0277/2014}
B8-0309/2014}
B8-0310/2014}
B8-0349/2014}
B8-0357/2014} RC1/αναθ.

σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

PPE (B8‑0277/2014)

Verts/ALE (B8‑0309/2014)

GUE/NGL (B8‑0310/2014)

ALDE (B8‑0349/2014)

S&D (B8‑0357/2014)


σχετικά με την αναγνώριση παλαιστινιακής κρατικής οντότητας (2014/2964(RSP))


Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark, Pascal Arimont, Ivo Belet εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Μιλτιάδης Κύρκος, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala, Janusz Zemke εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart, Marietje Schaake εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Νεοκλής Συλικιώτης, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Gabriele Zimmer εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli, Ernest Maragall εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto, Eleonora Evi

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναγνώριση παλαιστινιακής κρατικής οντότητας (2014/2964(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, της 17ης Νοεμβρίου 2014,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου για την επίθεση στη συναγωγή στη συνοικία Χαρ Νοφ, στις 18 Νοεμβρίου 2014, και για την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ, στις 5 Νοεμβρίου 2014, και τη δήλωση του εκπροσώπου της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, της 10ης Νοεμβρίου 2014, για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού Κράτους από τη σουηδική κυβέρνηση, στις 30 Οκτωβρίου 2014, καθώς και την προηγούμενη αναγνώρισή του από άλλα κράτη μέλη προτού προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα σχετικά με την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους που ενέκριναν η Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, στις 13 Οκτωβρίου 2014, η Ιρλανδική Γερουσία, στις 22 Οκτωβρίου 2014, το Ισπανικό Κοινοβούλιο, στις 18 Νοεμβρίου 2014, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση, στις 2 Δεκεμβρίου 2014, και η Πορτογαλική Συνέλευση, στις 12 Δεκεμβρίου 2014,

–   έχοντας υπόψη το διεθνές δίκαιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα εκφράσει την υποστήριξή της στη λύση των δύο κρατών με βάση τα σύνορα του 1967, με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δύο κρατών και με ένα ασφαλές Κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο Κράτος της Παλαιστίνης, που θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο με ειρήνη και ασφάλεια, και έχει απευθύνει έκκληση για επανάληψη των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων αποτελεί βασικό μέλημα της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για περισσότερο από μισό αιώνα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών έχουν διακοπεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ κάλεσε τα μέρη να προβούν σε ενέργειες που συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, το οποίο είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, να απόσχουν από ενέργειες που υπονομεύουν την αξιοπιστία της διαδικασίας και να αποτρέψουν πράξεις υποκίνησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι τα ειρηνικά και μη βίαια μέσα αποτελούν τη μόνη οδό για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, ζητεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την επανάληψη των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των πλευρών, υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, το αίτημα της Παλαιστίνης να αποκτήσει το καθεστώς κράτους παρατηρητή μη μέλους του ΟΗΕ, θεωρεί την κίνηση αυτή σημαντική διότι θα προσδώσει μεγαλύτερη προβολή, ισχύ και αποτελεσματικότητα στις διεκδικήσεις της Παλαιστίνης και ζητεί εν προκειμένω από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να έλθουν σε συμφωνία προς την κατεύθυνση αυτή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Νοεμβρίου 2012, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να αναγνωρίσει στην Παλαιστίνη καθεστώς κράτους παρατηρητή μη μέλους του ΟΗΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους είναι θέμα της αρμοδιότητας των κρατών μελών·

Ζ.  υπενθυμίζοντας ότι η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) έχει δεσμευθεί από το 1993 ότι θα αναγνωρίσει το Κράτος του Ισραήλ·

1.  υποστηρίζει καταρχήν την αναγνώριση παλαιστινιακής κρατικής οντότητας και τη λύση των δύο κρατών και εκτιμά ότι οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να συμβαδίζουν με την εξέλιξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, στις οποίες θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος·

2.  υποστηρίζει τις προσπάθειες του Προέδρου Abbas και της παλαιστινιακής κυβέρνησης εθνικής ενότητας· τονίζει και πάλι ότι είναι σημαντικό να παγιωθεί το κύρος της παλαιστινιακής κυβέρνησης εθνικής ενότητας και της διοίκησής της στη Λωρίδα της Γάζας· καλεί επειγόντως όλες τις παλαιστινιακές παρατάξεις, περιλαμβανομένης της Χαμάς, να αποδεχθούν τις δεσμεύσεις της ΟΑΠ και να θέσουν τέλος στις εσωτερικές διαμάχες· ζητεί διαρκή υποστήριξη και βοήθεια από την ΕΕ για τη δημιουργία παλαιστινιακής θεσμικής ικανότητας·

3.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κλιμακούμενη ένταση και την αυξανόμενη βία στην περιοχή· καταδικάζει απερίφραστα κάθε τρομοκρατική ενέργεια ή βιαιοπραγία και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· προειδοποιεί για τους κινδύνους περαιτέρω κλιμάκωσης των βιαιοτήτων σε ιερούς τόπους, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα να μετατραπεί η ισραηλο-παλιστινιακή σύγκρουση σε θρησκευτική σύγκρουση· καλεί τους πολιτικούς ηγέτες και των δύο πλευρών να συνεργαστούν με απτές ενέργειες για την αποκλιμάκωση της κατάστασης και τονίζει ότι τα μη βίαια μέσα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου αποτελούν τη μόνη οδό για την επίτευξη βιώσιμης λύσης και δίκαιης και διαρκούς ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· τονίζει ότι οιαδήποτε πράξη βίας δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να υποδαυλίζει τις ακρότητες και από τις δύο πλευρές· προτρέπει όλα τα μέρη να απόσχουν από κάθε ενέργεια η οποία θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση μέσω υποκίνησης, πρόκλησης, υπερβολικής χρήσης βίας ή αντιποίνων·

4.  τονίζει ότι θα πρέπει να αποφεύγονται δράσεις που θέτουν εν αμφιβόλω τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για την εξεύρεση λύσης μέσω διαπραγματεύσεων· υπογραμμίζει ότι οι οικισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου· καλεί τα δύο μέρη να απόσχουν από οιαδήποτε ενέργεια μπορεί να υπονομεύσει τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές της λύσης των δύο κρατών·

5.  επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη λύση των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας το ασφαλές κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο Παλαιστινιακό Κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, με βάση το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου·

6.  χαιρετίζει την πρόσφατη επίσκεψη της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη και τη δέσμευσή της να μετάσχει με ενεργό τρόπο σε μια θετική διαδικασία προκειμένου να σπάσει ο κύκλος της σύγκρουσης και να δημιουργηθούν οι πολιτικές προϋποθέσεις για γνήσια πρόοδο της ειρηνευτικής διαδικασίας· εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να αποτελέσει πραγματικό πολιτικό παράγοντα και μεσολαβητή στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων με γνώμονα την ανάγκη επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών, μέσω, εκτός των άλλων, μιας κοινής προσέγγισης και μιας συνολικής στρατηγικής για την επίλυση της ισραηλο-παλαιστινιακής σύγκρουσης· επαναλαμβάνει ότι απαιτείται μια διπλωματική προσέγγιση υπό την αιγίδα της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή και υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία·

7.  καλεί την ΥΕ/ΑΠ να διευκολύνει τη διαμόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ στο θέμα αυτό·

8.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ειρήνη χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα θέτει τέλος σε όλες τις διεκδικήσεις και θα ικανοποιεί τις νόμιμες προσδοκίες αμφοτέρων των μερών, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών των Ισραηλινών για ασφάλεια και των Παλαιστινίων για κράτος· τονίζει ότι η μόνη δυνατή λύση στη σύγκρουση είναι η συνύπαρξη δύο κρατών, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης·

9.  αποφασίζει να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία «Βουλευτές για την Ειρήνη» με σκοπό να συνεργασθούν βουλευτές του Ευρωπαϊκού, του Ισραηλινού και του Παλαιστινιακού Κοινοβουλίου από όλα τα κόμματα ώστε να συμβάλουν στην πρόοδο ενός χρονοδιαγράμματος για την ειρήνη και να συμπληρώσουν τις διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Απεσταλμένο της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή, την Κνεσέτ και την κυβέρνηση του Ισραήλ, τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου