Menetlus : 2014/2964(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0277/2014

Esitatud tekstid :

RC-B8-0277/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0103

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 134kWORD 59k
16.12.2014
PE539.000v01-00}
PE539.032v01-00}
PE539.033v01-00}
PE545.597v01-00}
PE545.606v01-00} RC1
 
B8-0277/2014}
B8-0309/2014}
B8-0310/2014}
B8-0349/2014}
B8-0357/2014} RC1/rev.

vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4,

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

PPE (B8‑0277/2014)

Verts/ALE (B8‑0309/2014)

GUE/NGL (B8‑0310/2014)

ALDE (B8‑0349/2014)

S&D (B8‑0357/2014)


Palestiina riikluse tunnustamise kohta (2014/2964(RSP))


Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark, Pascal Arimont, Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel
Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala, Janusz Zemke fraktsiooni S&D nimel
Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel
Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel
Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli, Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel
Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto, Eleonora Evi

Euroopa Parlamendi resolutsioon Palestiina riikluse tunnustamise kohta (2014/2964(RSP))  

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

–   võttes arvesse välisasjade nõukogu 17. novembri 2014. aasta järeldusi Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

–   võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi 18. novembri 2014. aasta avaldust Har Nofi sünagoogi ründamise kohta ja 5. novembri 2014. aasta avaldust terrorirünnaku kohta Jeruusalemmas ning ELi kõrge esindaja pressiesindaja 10. novembri 2014. aasta avaldust viimase aja arengute kohta Lähis-Idas,

–   võttes arvesse Rootsi valitsuse 30. oktoobri 2014. aasta teadaannet Palestiina riigi tunnustamise kohta ja varasemat Palestiina riigi tunnustamist teiste Euroopa Liidu liikmesriikide poolt enne nende riikide liiduga ühinemist,

–   võttes arvesse Ühendkuningriigi Parlamendi Alamkojas 13. oktoobril 2014, Iirimaa Senatis 22. oktoobril 2014, Hispaania parlamendis 18. novembril 2014, Prantsusmaa Rahvuskogus 2. detsembril 2014 ja Portugali Vabariigi Kogus 12. detsembril 2014 heaks kiidetud Palestiina riigi tunnustamise ettepanekuid,

–   võttes arvesse rahvusvahelist õigust,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A. arvestades, et EL on korduvalt kinnitanud oma toetust kahe riigi lahendusele, mille aluseks on 1967. aasta piirid ja mille kohaselt Jeruusalemm on kummagi riigi pealinn ning Iisraeli Riik ja iseseisev, demokraatlik ja elujõuline Palestiina riik eksisteerivad kõrvuti rahus ja julgeolekus, ning arvestades, et EL on nõudnud otseste rahukõneluste jätkamist Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse vahel;

B.  arvestades, et õiglase ja kestva rahu saavutamine iisraellaste ja palestiinlaste vahel on rahvusvahelise üldsuse, sh Euroopa Liidu jaoks olnud suureks mureküsimuseks juba rohkem kui pool sajandit;

C. arvestades, et osapoolte vahelised otsesed rahukõnelused on seiskunud; arvestades, et EL on kutsunud osapooli üles võtma meetmeid, mis aitaksid luua tulemuslike läbirääkimiste tagamiseks vajaliku usaldusliku õhkkonna, hoiduma protsessi usaldusväärsust kahjustavast tegevusest ja takistama viha õhutamist;

D. arvestades, et 22. novembril 2012 vastuvõetud resolutsioonis rõhutas Euroopa Parlament, et vaid rahumeelseid ja vägivallatuid vahendeid kasutades on võimalik iisraellaste ja palestiinlaste vahel saavutada õiglane ja kestev rahu, nõudis tingimuste loomist osapoolte vaheliste otseste rahukõneluste taasalustamiseks, toetas sellega seoses Palestiina taotlust saada ÜROs mitteliikmest vaatlejariigi staatus, pidas seda oluliseks sammuks, mis aitaks Palestiina nõudmisi nähtavamalt, tugevamalt ja tulemuslikumalt väljendada, ning kutsus sellega seoses ELi liikmesriike ja rahvusvahelist üldsust üles jõudma seda eesmärki toetavale kokkuleppele;

E.  arvestades, et ÜRO Peaassamblee otsustas 29. novembril 2012 anda Palestiinale ÜROs mitteliikmest vaatlejariigi staatuse;

F.  arvestades, et Palestiina riigi tunnustamine kuulub liikmesriikide pädevusse;

G. tuletades meelde, et Palestiina Vabastusorganisatsioon (PVO) on alates 1993. aastast võtnud endale kohustuse tunnustada Iisraeli Riiki;

1.  toetab põhimõtteliselt Palestiina riikluse tunnustamist ja kahe riigi lahendust ning on kindlalt seisukohal, et see peaks toimuma koos rahukõneluste edenemisega, mida tuleks soodustada;

2.  toetab president Abbasi ja Palestiina rahvusliku ühtsuse valitsuse jõupingutusi; rõhutab veel kord Palestiina rahvusliku ühtsuse valitsuse ja selle valitsuse Gaza sektori administratsiooni mõjuvõimu kindlustamise tähtsust; nõuab, et kõik Palestiina rühmitised, teiste hulgas Hamas, aktsepteeriksid PVO võetud kohustusi ja ületaksid sisemised erimeelsused; nõuab, et EL jätkaks toetuse ja abi andmist Palestiina institutsioonilise suutlikkuse suurendamiseks;

3.  väljendab sügavat muret pingete kasvamise ja vägivalla suurenemise pärast selles piirkonnas; mõistab karmilt hukka kõik terrori- ja vägivallateod ning avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele; hoiatab pühapaikadesse kandunud vägivalla edasise eskaleerumisega kaasnevate ohtude eest, kuna seeläbi võib Iisraeli ja Palestiina konflikt teiseneda usukonfliktiks; kutsub kõigi osapoolte poliitilisi juhte üles tegema koostööd ja astuma nähtavaid samme olukorra rahustamiseks ning rõhutab, et üksnes vägivallatute vahenditega ning inimõigusi ja humanitaarõigust järgides on võimalik jõuda püsiva lahenduseni ning õiglase ja kestva rahuni iisraellaste ja palestiinlaste vahel; rõhutab, et igasugune vägivallaakt võib vaid veelgi õhutada ekstremismi kummalgi poolel; nõuab, et kõik osapooled hoiduksid igasugusest tegevusest, mis halvendaks olukorda viha õhutamise, provokatsioonide, ülemäärase jõu kasutamise või kättemaksu kaudu;

4.  rõhutab ühtlasi, et hoiduda tuleb igasugusest tegevusest, millega seatakse kahtluse alla osapoolte võetud kohustused leida lahendus läbirääkimiste teel; rõhutab, et rahvusvahelise õiguse kohaselt on asundused ebaseaduslikud; kutsub kumbagi osapoolt üles hoiduma igasugusest tegevusest, mis võib kahjustada kahe riigi lahenduse elujõudu ja väljavaateid;

5.  kinnitab oma kindlat toetust kahe riigi lahendusele, mille aluseks on 1967. aasta piirid ja mille kohaselt Jeruusalemm on kummagi riigi pealinn ning Iisraeli Riik ja iseseisev, demokraatlik ja elujõuline Palestiina riik eksisteerivad kõrvuti rahus ja julgeolekus, lähtudes enesemääramise õigusest ja järgides täielikult rahvusvahelist õigust;

6.  tunnustab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi hiljutist visiiti Iisraeli ja Palestiinasse ning tema kindlat tahet osaleda algatuslikult positiivses protsessis, mille eesmärk on murda konflikti nõiaring ja luua tingimused tõelise edu saavutamiseks rahuprotsessis; on veendunud, et Euroopa Liit peaks võtma vastutuse ja tegutsema tõelise toimija ja vahendajana Lähis-Ida rahuprotsessis, pidades silmas ka rahukõneluste taasalustamise vajadust, järgides ühtlasi ühist lähenemisviisi ja terviklikku strateegiat Iisraeli ja Palestiina konflikti lahendamiseks; kordab, et vajalik on diplomaatiline lähenemine Lähis-Ida neliku juhtimisel, ja tuletab meelde Araabia rahualgatuse tähtsust;

7.  palub kõrgel esindajal ja asepresidendil kaasa aidata ELi ühtse seisukoha väljatöötamisele selles küsimuses;

8.  rõhutab, et vajalik on kõikehõlmav rahu, millega lõpetataks kõik pretensioonid ja rahuldataks kummagi osapoole õigustatud taotlused, sealhulgas iisraellaste julgeoleku ja palestiinlaste omariikluse püüded; rõhutab, et konflikti ainuvõimalik lahendus on kahe riigi, Iisraeli ja Palestiina kooseksisteerimine;

9.  otsustab käivitada algatuse „Parlamendiliikmed rahu eest”, mille eesmärk on koondada eri erakondi esindavaid Euroopa, Iisraeli ja Palestiina parlamendiliikmeid, et need aitaksid edendada rahu saavutamise kava ja täiendada ELi diplomaatilisi jõupingutusi;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida neliku eriesindajale, Iisraeli Knessetile ja valitsusele ning Palestiina omavalitsuse presidendile ja Palestiina seadusandlikule kogule.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika