Menettely : 2014/2964(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0277/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0277/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0103

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 131kWORD 58k
16.12.2014
PE539.000v01-00}
PE539.032v01-00}
PE539.033v01-00}
PE545.597v01-00}
PE545.606v01-00} RC1
 
B8-0277/2014}
B8-0309/2014}
B8-0310/2014}
B8-0349/2014}
B8-0357/2014} RC1

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

PPE (B8‑0277/2014)

Verts/ALE (B8‑0309/2014)

GUE/NGL (B8‑0310/2014)

ALDE (B8‑0349/2014)

S&D (B8‑0357/2014)


Palestiinan valtion tunnustamisesta (2014/2964(RSP))


Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark, Pascal Arimont, Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta
Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala, Janusz Zemke S&D-ryhmän puolesta
Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta
Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta
Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli, Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta

 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto, Eleonora Evi

Euroopan parlamentin päätöslauselma Palestiinan valtion tunnustamisesta (2014/2964(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

 

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idän rauhanprosessista,

–   ottaa huomioon 17. marraskuuta 2014 annetut ulkoasioiden neuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista,

–   ottaa huomioon korkean edustajan / varapuheenjohtajan 18. marraskuuta 2014 antaman julkilausuman Har Nofin synagogaan tehdystä iskusta ja 5. marraskuuta 2014 antaman julkilausuman Jerusalemissa tehdystä terrori-iskusta sekä EU:n korkean edustajan tiedottajan 10. marraskuuta 2014 antaman julkilausuman Lähi-idän viimeaikaisesta tilanteesta,

–   ottaa huomioon Ruotsin hallituksen 30. lokakuuta 2014 antaman ilmoituksen Palestiinan valtion tunnustamisesta sekä muiden jäsenvaltioiden aiemman tunnustamisen ennen Euroopan unioniin liittymistä,

–   ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuoneen 13. lokakuuta 2014, Irlannin senaatin 22. lokakuuta 2014, Espanjan edustajainhuoneen 18. marraskuuta 2014, Ranskan kansalliskokouksen 2. joulukuuta 2014 ja Portugalin kansankokouksen 12. joulukuuta 2014 antamat päätöslauselmat Palestiinan valtion tunnustamisesta,

–   ottaa huomioon kansainvälisen oikeuden,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. toteaa, että EU on toistuvasti vahvistanut tukensa kahden valtion ratkaisulle, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan molempien valtioiden pääkaupunkina ja jossa turvallinen Israelin valtio ja itsenäinen, demokraattinen, alueellisesti yhtenäinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio elävät rauhassa ja turvassa rinnakkain, ja on vaatinut Israelin ja palestiinalaishallinnon suorien rauhanneuvottelujen käynnistämistä uudelleen;

B.  toteaa, että oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan aikaansaaminen israelilaisten ja palestiinalaisten välille on ollut kansainvälisen yhteisön ja myös Euroopan unionin keskeinen pyrkimys yli puolen vuosisadan ajan;

C. toteaa, että osapuolten väliset suorat rauhanneuvottelut ovat pysähdyksissä; ottaa huomioon, että EU on kehottanut osapuolia toteuttamaan luottamuksen ilmapiirin luomista edistäviä toimia, mikä on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa mielekkäät neuvottelut, pidättymään toimista, jotka asettavat kyseenalaiseksi prosessin uskottavuuden, ja ehkäisemään yllytystä;

D. ottaa huomioon, että 22. marraskuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti korosti, että israelilaisten ja palestiinalaisten väliseen oikeudenmukaiseen ja kestävään rauhaan voidaan päästä ainoastaan rauhanomaisin ja väkivallattomin keinoin, kehotti luomaan edellytykset molempien osapuolten välisten suorien rauhanneuvottelujen uudelleen käynnistämiselle, tuki tässä yhteydessä palestiinalaishallinnon hakemusta saada tarkkailijavaltion asema YK:ssa ja piti sitä tärkeänä askeleena palestiinalaisten vaatimusten tekemisessä näkyvämmiksi, voimakkaammiksi ja tehokkaammiksi, sekä kehotti tässä yhteydessä EU:n jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä löytämään tähän pyrkivän ratkaisun;

E.  ottaa huomioon, että Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous päätti 29. marraskuuta 2012 myöntää Palestiinalle tarkkailijavaltion aseman;

F.  huomauttaa, että Palestiinan valtion tunnustaminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan;

G. muistuttaa, että vuodesta 1993 lähtien Palestiinan vapautusjärjestö on ollut sitoutunut Israelin valtion tunnustamiseen;

1.  tukee periaatteessa Palestiinan valtiollisen aseman tunnustamista ja kahden valtion ratkaisua sekä katsoo, että niiden rinnalla olisi edistettävä rauhanneuvotteluja;

2.  tukee presidentti Abbasin ja Palestiinan kansallisen yhtenäisyyden hallituksen toimia; korostaa jälleen, että on tärkeää lujittaa Palestiinan yhtenäisyyden hallituksen arvovaltaa ja sen hallintoa Gazan alueella; kehottaa kaikkia palestiinalaisia ryhmiä, myös Hamasia, hyväksymään Palestiinan vapautusjärjestön sitoumukset ja lopettamaan sisäiset erimielisyydet; pyytää edelleen tarjoamaan EU:n tukea ja apua palestiinalaisten institutionaalisten valmiuksien kehittämiseen;

3.  on erittäin huolestunut jännitteiden ja väkivallan lisääntymisestä alueella; tuomitsee mitä jyrkimmin kaikki terrori- ja väkivallanteot ja ilmaisee osanottonsa uhrien omaisille; varoittaa väkivallan kärjistymiseen pyhissä paikoissa liittyvistä riskeistä, sillä israelilaisten ja palestiinalaisten välinen konflikti saattaa tällöin muuttua uskonnolliseksi konfliktiksi; kehottaa kaikkien osapuolten poliittisia johtajia tekemään yhteistyötä näkyvillä toimilla, jotta tilanne saadaan rauhoitettua, ja korostaa, että väkivallattomat keinot sekä ihmisoikeuksien ja humanitaarisen oikeuden kunnioittaminen ovat ainoa tapa saavuttaa kestävä ratkaisu ja oikeudenmukainen ja kestävä rauha israelilaisten ja palestiinalaisten välille; korostaa, että väkivaltaisuudet ainoastaan ruokkivat ääriliikkeitä puolin ja toisin; kehottaa kaikkia osapuolia pidättymään kaikista toimista, jotka voisivat pahentaa tilannetta, kuten yllytyksestä, provokaatiosta, liiallisesta voimankäytöstä ja kostosta;

4.  korostaa myös, että on vältettävä toimia, jotka saattavat kyseenalaiseksi osapuolten sitoutumisen neuvotteluteitse saavutettavaan ratkaisuun; painottaa, että kansainvälisen oikeuden mukaan siirtokunnat ovat laittomia; kehottaa kumpaakin osapuolta pidättymään toimista, jotka saattavat vaarantaa kahden valtion ratkaisun toteuttamiskelpoisuuden ja tulevaisuudennäkymät;

5.  muistuttaa tukevansa vakaasti kahden valtion ratkaisua, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan molempien valtioiden pääkaupunkina ja joka käsittää turvallisen Israelin valtion ja itsenäisen, demokraattisen, alueellisesti yhtenäisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion, jotka elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden vallitessa itsemääräämisoikeuden ja kansainvälisen oikeuden täysimääräisen kunnioittamisen pohjalta;

6.  pitää myönteisenä, että korkea edustaja / varapuheenjohtaja vieraili äskettäin Israelissa ja Palestiinassa ja että hän on sitoutunut toimimaan aktiivisesti myönteisessä prosessissa, jonka tavoitteena on murtaa konfliktin kiertokulku ja luoda edellytykset aidolle edistymiselle rauhanprosessissa; katsoo, että Euroopan unionin olisi otettava aidon poliittisen toimijan ja välittäjän rooli Lähi-idän rauhanprosessissa, myös siksi, että rauhanneuvottelut voidaan käynnistää uudelleen, ja että tähän sisältyy yhteinen lähestymistapa ja kattava strategia Israelin ja palestiinalaisten välisen konfliktin ratkaisemiseksi; muistuttaa, että on noudatettava Lähi-idän kvartetin johtamaa diplomaattista lähestymistapaa, ja palauttaa mieliin arabien rauhanaloitteen merkityksen;

7.  kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa edistämään EU:n yhteistä kantaa tässä asiassa;

8.  korostaa, että on saatava aikaan kattava rauha, joka tekee lopun molempien osapuolten kaikista vaatimuksista ja toteuttaa niiden oikeutetut pyrkimykset, myös Israelin pyrkimyksen varmistaa turvallisuutensa sekä Palestiinan tavoitteen omasta valtiosta; painottaa, että kahden valtion, Israelin ja Palestiinan, rinnakkaiselo on ainoa mahdollinen ratkaisu konfliktiin;

9.  päättää käynnistää ”Parlamentaarikot rauhan puolesta” -aloitteen, jonka tavoitteena on tuoda yhteen Euroopan parlamentin, Israelin Knessetin ja Palestiinan lakiasäätävän neuvoston eri puolueisiin kuuluvia jäseniä, jotta nämä edesauttaisivat rauhansuunnitelman edistämistä ja täydentäisivät EU:n diplomaattisia toimia;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, Knessetille ja Israelin hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakia säätävälle neuvostolle.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö