Postupak : 2014/2964(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0277/2014

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0277/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0103

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 137kWORD 69k
16.12.2014
PE539.000v01-00}
PE539.032v01-00}
PE539.033v01-00}
PE545.597v01-00}
PE545.606v01-00} RC1
 
B8-0277/2014}
B8-0309/2014}
B8-0310/2014}
B8-0349/2014}
B8-0357/2014} RC1/rev.

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

PPE (B8‑0277/2014)

Verts/ALE (B8‑0309/2014)

GUE/NGL (B8‑0310/2014)

ALDE (B8‑0349/2014)

S&D (B8‑0357/2014)


o priznanju državnosti Palestine (2014/2964(RSP))


Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark, Pascal Arimont, Ivo Belet u ime Kluba zastupnika PPE-a
Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala, Janusz Zemke u ime Kluba zastupnika S&D-a
Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart, Marietje Schaake u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Gabriele Zimmer u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli, Ernest Maragall u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto, Eleonora Evi

Rezolucija Europskog parlamenta o priznanju državnosti Palestine (2014/2964(RSP))  

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o bliskoistočnom mirovnom procesu,

–   uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjske poslove od 17. studenog 2014. o bliskoistočnom mirovnom procesu,

–   uzimajući u obzir izjave Visoke predstavnice / potpredsjednice Komisije o napadu na sinagogu Har Nof 18. studenog 2014. i terorističkom napadu u Jeruzalemu 5. studenog 2014. te izjavu njezine glasnogovornice o nedavnim događajima na Bliskom istoku od 10. studenog 2014.,

–   uzimajući u obzir da je švedska vlada objavila da je priznala Državu Palestinu 30. listopada 2014., kao i to da su je neke druge države članice priznale prije nego što su postale članice Europske unije,

–   uzimajući u obzir prijedloge o priznavanju Države Palestine koje su usvojili Zastupnički dom Ujedinjene Kraljevine 13. listopada 2014., irski Senat 22. listopada 2014, španjolski parlament 18. studenog 2014., francuska Nacionalna skupština 2. prosinca 2014. te portugalska Skupština 12. prosinca 2014.,

–   uzimajući u obzir međunarodno pravo,

–   uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A. budući da je EU u više navrata izrazio svoju podršku rješenju o dvije odvojene države na osnovi granica iz 1967., s Jeruzalemom kao glavnim gradom obiju država, sa sigurnom Državom Izrael i neovisnom, demokratskom, povezanom i održivom Državom Palestinom koje koegzistiraju u miru i sigurnosti te je pozvao na nastavak izravnih mirovnih pregovora između Izraela i Palestinske samouprave;

B.  budući da ostvarenje pravednog i trajnog mira između Izraelaca i Palestinaca već više od pola stoljeća predstavlja ključno pitanje za međunarodnu zajednicu, uključujući Europsku uniju;

C. budući da su izravni mirovni pregovori između dviju strana zaustavljeni; budući da je EU pozvao obje strane da poduzmu mjere za stvaranje atmosfere povjerenja potrebne za konstruktivne pregovore, da se suzdrže od postupaka kojima se narušava vjerodostojnost procesa i da spriječe poticanje na nasilje;

D. budući da je u svojoj Rezoluciji od 22. studenoga 2012. Europski parlament naglasio da su miroljubiva i nenasilna sredstva jedini način za postizanje pravednog i održivog mira između Izraelaca i Palestinaca, da je pozvao na stvaranje uvjeta za nastavak izravnih mirovnih pregovora između dviju strana, da je u vezi s time izrazio podršku zahtjevu Palestine da dobije status promatrača bez punopravnog članstva u UN-u, da je smatrao da je to važno kako bi palestinski zahtjevi postali vidljiviji, jači i učinkovitiji te da je u tom kontekstu pozvao države članice EU-a i međunarodnu zajednicu da u tom pogledu postignu sporazum;

E.  budući da je 29. studenog 2012. Opća skupština Ujedinjenih naroda odlučila Palestini dodijeliti status promatrača bez punopravnog članstva u UN-u;

F.  budući da je priznanje Države Palestine u nadležnosti država članica;

G. podsjećajući da se Palestinska oslobodilačka organizacija (PLO) 1993. obvezala da će priznati Državu Izrael;

1.  u načelu podupire priznanje državnosti Palestine i rješenje o dvije odvojene države te vjeruje da bi oni trebali ići ruku pod ruku s odvijanjem mirovnih pregovora, koje je potrebno ponovno pokrenuti;

2.  podupire nastojanja predsjednika Abbasa i palestinske vlade nacionalnog konsenzusa; ponovno ističe važnost učvršćivanja autoriteta palestinske vlade nacionalnog konsenzusa i njezine uprave u Pojasu Gaze; poziva sve palestinske frakcije, uključujući Hamas, da prihvate obveze koje je preuzeo PLO i da prevladaju unutarnje razdore; poziva na daljnju potporu i pomoć EU-a pri izgradnji palestinskih institucionalnih kapaciteta;

3.  izražava duboku zabrinutost zbog sve veće napetosti i nasilja u regiji; najstrože osuđuje sve terorističke akte i nasilje te izražava sućut obiteljima žrtava; upozorava na opasnost daljnje eskalacije nasilja u svetim mjestima uslijed kojih bi izraelsko-palestinski sukob mogao postati vjerski sukob; poziva političke vođe na svim stranama da zajedno i na vidljiv način rade na smirivanju situacije i ističe da su nenasilna sredstva i poštovanje ljudskih prava te humanitarnog prava jedini način da se postigne održivo rješenje, kao i pravedan i dugotrajan mir između Izraelaca i Palestinaca; naglašava da nasilni postupci mogu samo potaknuti ekstremizam na obje strane; poziva sve strane da se suzdrže od svih radnji, kao što su poticanje na nasilje, provokacije, prekomjerna uporaba sile ili odmazda, kojima bi se pogoršala situacija;

4.  naglašava također da treba izbjegavati sve radnje kojima se dovodi u pitanje iskazana predanost sporazumnom rješenju; ističe činjenicu da su prema međunarodnom pravu naselja nezakonita; poziva obje strane da se suzdrže od svakog postupka kojim bi se mogli narušiti održivost i izgledi rješenja o dvije odvojene države;

5.  ponovno izražava snažnu potporu rješenju o dvije odvojene države na temelju granica iz 1967. godine, s Jeruzalemom kao glavnim gradom obiju država, prema kojem sigurna Država Izrael i neovisna, demokratska, povezana i održiva Država Palestina koegzistiraju u miru i sigurnosti, na temelju prava na samoodređenje i punog poštovanja međunarodnog prava;

6.  pozdravlja nedavni posjet Visoke predstavnice / potpredsjednice Komisije Izraelu i Palestini, kao i njezinu predanost proaktivnom sudjelovanju u pozitivnom procesu čiji je cilj prekidanje začaranog kruga sukoba te stvaranje uvjeta za istinski napredak mirovnog procesa; vjeruje da bi Europska unija trebala preuzeti odgovornost te postati istinski akter i posrednik u bliskoistočnom mirovnom procesu, između ostalog i zbog potrebe da se nastave mirovni pregovori, uključujući i primjenom zajedničkog pristupa i sveobuhvatne strategije za pronalaženje rješenja izraelsko-palestinskog sukoba; ponavlja da je nužno primijeniti diplomatski pristup u okviru Bliskoistočnog kvarteta te podsjeća na važnost arapske mirovne inicijative;

7.  poziva Visoku predstavnicu / potpredsjednicu Komisije da u tom smislu radi na donošenju zajedničkog stajališta EU-a;

8.  ističe potrebu za sveobuhvatnim mirom, okončanjem svih zahtjeva i ispunjenjem legitimnih težnji obiju strana, uključujući težnje Izraelaca za sigurnošću i težnje Palestinaca za državom; ističe da je jedino moguće rješenje sukoba koegzistencija obiju država, Izraela i Palestine;

9.  donosi odluku o pokretanju inicijative „parlamentarci za mir”, čiji je cilj okupiti europske, izraelske i palestinske parlamentarce iz svih stranaka radi postizanja napretka u mirovnom planu i nadopunjavanja diplomatskih napora EU-a;

10. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku / potpredsjednici Europske komisije, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, izaslaniku Bliskoistočnog kvarteta, Knessetu i vladi Izraela, predsjedniku Palestinske samouprave i Palestinskom zakonodavnom vijeću.

 

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti