Eljárás : 2014/2964(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0277/2014

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0277/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0103

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 139kWORD 69k
16.12.2014
PE539.000v01-00}
PE539.032v01-00}
PE539.033v01-00}
PE545.597v01-00}
PE545.606v01-00} RC1
 
B8-0277/2014}
B8-0309/2014}
B8-0310/2014}
B8-0349/2014}
B8-0357/2014} RC1/rev.

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

PPE (B8‑0277/2014)

Verts/ALE (B8‑0309/2014)

GUE/NGL (B8‑0310/2014)

ALDE (B8‑0349/2014)

S&D (B8‑0357/2014)


Palesztina államiságának elismeréséről (2014/2964(RSP))


Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark, Pascal Arimont, Ivo Belet a PPE képviselőcsoport nevében
Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala, Janusz Zemke az S&D képviselőcsoport nevében
Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart, Marietje Schaake az ALDE képviselőcsoport nevében
Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Gabriele Zimmer a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli, Ernest Maragall a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto, Eleonora Evi

Az Európai Parlament állásfoglalása Palesztina államiságának elismeréséről (2014/2964(RSP))  

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a közel-keleti békefolyamatról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel az Európai Unió Külügyek Tanácsának a közel-keleti békefolyamatról szóló, 2014. november 17-i következtetéseire,

–   tekintettel a főképviselőnek/alelnöknek a Har Nof zsinagóga elleni támadásról szóló 2014. november 18-i, valamint a jeruzsálemi terrortámadásról szóló 2014. november 5-i nyilatkozataira, továbbá az Unió főképviselője szóvivőjének a legutóbbi közel-keleti fejleményekről szóló 2014. november 10-i nyilatkozatára;

–   tekintettel a svéd kormány arról szóló, 2014. október 30-i bejelentésére, hogy elismerte a Palesztin Államot, valamint arra, hogy más tagállamok korábban – még uniós csatlakozásukat megelőzően – azt szintén megtették,

–   tekintettel az Egyesült Királyság Alsóháza által 2014. október 13-án, az ír szenátus által 2014. október 22-én, a spanyol parlament által 2014. november 18-án, Franciaország Nemzetgyűlése által 2014. december 2-án és a portugál parlament által 2014. december 12-én elfogadott, a Palesztin Állam elismerését szorgalmazó indítványokra,

–   tekintettel a nemzetközi jogra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A. mivel az Unió már többször is megerősítette, hogy a két állam elvén és az 1967-es határokon alapuló megoldást támogatja, amely szerint mindkét állam fővárosa Jeruzsálem, egy biztonságos Izrael Állam és egy független, demokratikus, területileg összefüggő és életképes Palesztin Állam békében és biztonságban él egymás mellett, és szorgalmazta az Izrael és a Palesztin Hatóság (PH) közötti közvetlen béketárgyalások újraindítását;

B.  mivel az izraeliek és a palesztinok közötti igazságos és tartós béke megteremtése több mint fél évszázada a nemzetközi közösséget, és köztük az Európai Uniót foglalkoztató egyik legfontosabb feladat;

C. mivel a felek közötti közvetlen béketárgyalások holtpontra jutottak; mivel az EU felhívta a feleket, hogy folytassák az eredményes tárgyalásokhoz szükséges bizalomra épülő környezet kialakítására irányuló erőfeszítéseiket, illetve tartózkodjanak a folyamat hitelességének aláásására alkalmas fellépésektől, továbbá vegyék elejét a bujtogató tevékenységnek;

D. mivel 2012. november 22-i állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy az izraeliek és palesztinok közötti igazságos és tartós béke csak békés és erőszakmentes eszközökkel valósítható meg, sürgette a felek közötti közvetlen béketárgyalások újraindításához szükséges feltételek megteremtését, ezzel összefüggésben támogatta az ENSZ-ben tagsággal nem rendelkező megfigyelői státusz elnyerésére irányuló palesztin kérelmet, és úgy értékelte, hogy ez fontos lépés a palesztin követelések láthatóbbá, erőteljesebbé és eredményesebbé tétele felé, továbbá felhívta az uniós tagállamokat és a nemzetközi közösséget, hogy jussanak megállapodásra e tekintetben;

E.  mivel az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2012. november 29-én úgy határozott, hogy Palesztina számára az ENSZ-ben megadja a tagsággal nem rendelkező megfigyelő állam jogállást;

F.  mivel a Palesztin Állam elismerése a tagállamok hatáskörébe tartozik;

G. emlékeztetve arra, hogy a PFSZ már 1993-ban vállalta, hogy elismeri Izraelt;

1.  elvben támogatja Palesztina államiságának elismerését és a két állam elvén alapuló megoldást, és hiszi, hogy ezeknek együtt kell járniuk a béketárgyalások előrehaladásával;

2.  támogatja Abbász elnök és a nemzeti konszenzuson alapuló palesztin kormány erőfeszítéseit; ismét hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a palesztin konszenzusos kormány hatalma és a gázai övezetbeli igazgatása megszilárduljon; arra sürget minden palesztin frakciót – a Hamászt is beleértve –, hogy fogadja el a PFSZ kötelezettségvállalásait, és vessen véget a belső ellentéteknek; felszólít a palesztin intézményi kapacitásépítés folyamatos uniós támogatására és segítésére;

3.  mély aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a térségben nő a feszültség és fokozódik az erőszak; a lehető leghatározottabban elítél minden erőszak- vagy terrorcselekményt, és részvétét fejezi ki az áldozatok családjainak; figyelmeztet a szent helyeket érintő erőszak további eszkalálódásának veszélyeire, amely az izraeli–palesztin konfliktust vallási konfliktussá alakíthatja át; felkéri mindkét fél politikai vezetőit, hogy látható fellépések keretében működjenek együtt a helyzet enyhítése érdekében, és hangsúlyozza, hogy az izraeliek és palesztinok közötti igazságos és tartós béke csak békés és erőszakmentes eszközökkel valósítható meg; hangsúlyozza, hogy bármely erőszakos cselekedet mindkét oldalon csak fokozhatja a szélsőségességet; az összes felet nyomatékosan felszólítja, hogy tartózkodjanak minden olyan cselekménytől, amely uszítás, provokáció, erőszak alkalmazása vagy megtorlás révén súlyosbítaná a helyzetet;

4.  hangsúlyozza, hogy el kell kerülni az olyan lépéseket, amelyek megkérdőjelezik a feleknek a helyzet tárgyalásos megoldása iránt kinyilvánított elkötelezettségét; hangsúlyozza, hogy a telepek a nemzetközi jog értelmében jogellenesek; mindkét felet felszólítja arra, hogy tartózkodjanak minden olyan cselekménytől, amely veszélybe sodorhatja a két állam elvén alapuló megoldás fenntarthatóságát és kilátásait;

5.  ismételten hangsúlyozza, hogy határozottan támogatja az 1967-es határokon nyugvó, két állam elvén alapuló megoldást, amelynek értelmében mindkét ország fővárosa Jeruzsálem, és amely szerint egy biztonságos Izrael Állam és egy független, demokratikus, területileg összefüggő és életképes Palesztin Állam békében és biztonságban él egymás mellett, az önrendelkezéshez való jog és a nemzetközi jog teljes körű tiszteletben tartása alapján;

6.  üdvözli a főképviselő/alelnök Izraelbe és Palesztinába tett közelmúltbeli látogatását, valamint az iránti elkötelezettségét, hogy tevékenyen részt vegyen egy olyan pozitív folyamatban, amelynek célja a konfliktus ördögi körének megtörése és a békefolyamatban a valódi előrelépéshez szükséges feltételek megteremtése; úgy véli, hogy az Európai Uniónak fel kell vállalnia azt a felelősséget, hogy a közel-keleti békefolyamatban valódi szereplővé és közvetítővé váljon – figyelemmel a béketárgyalások újraindításának szükségességére is –, többek között az izraeli–palesztin konfliktus megoldására irányuló közös megközelítés és átfogó stratégia révén; ismételten hangsúlyozza, hogy a közel-keleti kvartett égisze alatti diplomáciai megközelítésre van szükség, és emlékeztet az arab békekezdeményezés fontosságára;

7.  felszólítja a főképviselőt/alelnököt, hogy mozdítsa elő közös uniós álláspont létrejöttét ezzel kapcsolatban;

8.  hangsúlyozza az átfogó béke szükségességét, amely megszünteti a felek egymással szemben támasztott összes követelését, valamint érvényre juttatja mindkét fél jogos törekvéseit, köztük az izraeliek biztonság iránti és a palesztinok államiság iránti törekvéseit; hangsúlyozza, hogy a konfliktus egyetlen lehetséges megoldása két állam, Izrael és Palesztina egymás mellett élése;

9.  elindítja a „parlamenti képviselők a békéért” kezdeményezést, melynek lényege, hogy párthovatartozástól függetlenül európai, izraeli és palesztin parlamenti képviselőket egyesítsen a béketerv előmozdítása, és az uniós diplomáciai erőfeszítések kiegészítése céljából;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, a közel-keleti kvartett megbízottjának, a Knesszetnek és az izraeli kormánynak, a Palesztin Hatóság elnökének, valamint a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat