Procedūra : 2014/2964(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0277/2014

Pateikti tekstai :

RC-B8-0277/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0103

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 141kWORD 66k
16.12.2014
PE539.000v01-00}
PE539.032v01-00}
PE539.033v01-00}
PE545.597v01-00}
PE545.606v01-00} RC1
 
B8-0277/2014}
B8-0309/2014}
B8-0310/2014}
B8-0349/2014}
B8-0357/2014} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:

PPE (B8‑0277/2014)

Verts/ALE (B8‑0309/2014)

GUE/NGL (B8‑0310/2014)

ALDE (B8‑0349/2014)

S&D (B8‑0357/2014)


dėl Palestinos valstybingumo pripažinimo (2014/2964(RSP))


Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark, Pascal Arimont, Ivo Belet PPE frakcijos vardu
Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala, Janusz Zemke S&D frakcijos vardu
Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu
Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu
Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli, Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto, Eleonora Evi

Europos Parlamento rezoliucija dėl Palestinos valstybingumo pripažinimo (2014/2964(RSP))  

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2014 m. lapkričio 17 d. išvadas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą dėl 2014 m. lapkričio 18 d. išpuolio Har Nof sinagogoje, pareiškimą dėl 2014 m. lapkričio 5 d. teroristinio išpuolio Jeruzalėje ir 2014 m. lapkričio 10 d. ES vyriausiosios įgaliotinės atstovo spaudai pareiškimą dėl naujausių įvykių Artimuosiuose Rytuose,

–   atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 30 d. Švedijos vyriausybės pareiškimą dėl Palestinos Valstybės pripažinimo ir į kitų valstybių narių ketinimus pripažinti Palestinos Valstybę dar prieš joms įstojant į Europos Sąjungą,

–   atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 13 d. Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmų, 2014 m. spalio 22 d. Airijos Senato, 2014 m. lapkričio 18 d. Ispanijos parlamento, 2014 m. gruodžio 2 d. Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos ir 2014 m. gruodžio 12 d. Portugalijos Asamblėjos pasiūlymus dėl Palestinos Valstybės pripažinimo,

–   atsižvelgdamas į tarptautinę teisę,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi ES ne kartą patvirtino savo paramą dviejų valstybių sambūviu grindžiamam sprendimui, pagal kurį būtų laikomasi 1967 m. sienų, Jeruzalė būtų abiejų valstybių sostinė ir taikiai bei saugiai viena šalia kitos egzistuotų Izraelio Valstybė ir nepriklausoma, demokratinė, vientisa ir gyvybinga Palestinos Valstybė, ir ragino atnaujinti tiesiogines Izraelio ir Palestinos Administracijos taikos derybas;

B.  kadangi teisingos ir ilgalaikės taikos tarp izraeliečių ir palestiniečių užtikrinimo klausimas daugiau negu pusę šimtmečio yra pagrindinis tarptautinės bendruomenės, įskaitant Europos Sąjungą, susirūpinimą keliantis klausimas;

C. kadangi tiesioginės šių šalių taikos derybos sustabdytos; kadangi ES ragino šalis tęsti veiksmus, kuriais prisidedama prie pasitikėjimu grindžiamos aplinkos, kuri reikalinga siekiant užtikrinti prasmingas derybas, kūrimo, susilaikyti nuo veiksmų, kuriais kenkiama proceso patikimumui, ir užkirsti kelią nesantaikos kurstymui;

D. kadangi savo 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas pabrėžė, kad taikios ir nesmurtinės priemonės yra vienintelis būdas pasiekti ilgalaikę taiką tarp Izraelio ir Palestinos, ragino sudaryti sąlygas atnaujinti tiesiogines abiejų šalių taikos derybas, atsižvelgdamas į tai, parėmė Palestinos paraišką tapti neprisijungusia valstybe stebėtoja Jungtinėse Tautose, pabrėžė, kad tai svarbus žingsnis siekiant, jog Palestinos reikalavimai būtų labiau matomi, tvirtesni ir veiksmingesni, ir, atsižvelgdamas į tai, paragino ES valstybes nares ir tarptautinę bendruomenę pasiekti susitarimą šiuo klausimu;

E.  kadangi 2012 m. lapkričio 29 d. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja nusprendė suteikti Palestinai neprisijungusios valstybės narės stebėtojos JT statusą;

F.  kadangi Palestinos Valstybės pripažinimas priklauso valstybių narių kompetencijai;

G. primena Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO) įsipareigojimą pripažinti Izraelio Valstybę nuo 1993 m.;

1.  iš esmės remia Palestinos valstybingumo pripažinimą ir dviejų valstybių sambūviu grindžiamą sprendimą, taip pat mano, kad šie klausimai ir taikos derybos (jos turėtų būti tęsiamos) yra vienodai svarbūs;

2.  remia prezidento M. Abbaso pastangas ir Palestinos nacionalinę konsensuso vyriausybę; dar kartą pabrėžia, kad svarbu stiprinti Palestinos konsensuso vyriausybės ir jos administracijos Gazos Ruože įgaliojimus; primygtinai ragina palestiniečių grupuotes, įskaitant „Hamas“, pripažinti PIO įsipareigojimus ir užbaigti vidinius susiskaidymus; ragina ES toliau skatinti ir remti institucinių gebėjimų kūrimą Palestinoje;

3.  yra labai susirūpinęs dėl regione didėjančios įtampos ir smurto; kuo griežčiausiai smerkia visus terorizmo ir smurto aktus ir reiškia užuojautą žuvusiųjų artimiesiems; įspėja dėl tolesnio smurto eskalavimo šventose vietose pavojaus – dėl to Izraelio ir Palestinos konfliktas galėtų tapti religiniu konfliktu; ragina visų šalių politinius lyderius bendradarbiauti ir imtis matomų veiksmų, kad būtų sušvelninta susidariusi padėtis, ir pabrėžia, kad nesmurtinės priemonės ir pagarba žmogaus teisėms bei humanitarinei teisei yra vienintelis būdas tvariam sprendimui ir tikrai bei ilgalaikei izraeliečių ir palestiniečių taikai pasiekti; pabrėžia, kad bet kokie smurto veiksmai gali tik paskatinti abiejų šalių ekstremizmą; primygtinai ragina visas šalis susilaikyti nuo bet kokių veiksmų – kurstymo, provokacijų, perteklinio jėgos naudojimo ar keršto, – kurie pablogintų padėtį;

4.  be to, pabrėžia, kad būtina vengti veiksmų, kurie sukeltų abejonių dėl įsipareigojimo siekti derybomis pagrįsto sprendimo; pabrėžia, kad gyvenviečių kūrimas yra neteisėtas pagal tarptautinę teisę; ragina abi šalis susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti dviejų valstybių principu grindžiamo sprendimo gyvybingumui ir perspektyvoms;

5.  pakartoja tvirtai remiąs dviejų valstybių sambūviu grindžiamą sprendimą, pagal kurį būtų laikomasi 1967 m. sienų, Jeruzalė būtų abiejų valstybių sostinė ir taikiai bei saugiai viena šalia kitos egzistuotų saugi Izraelio Valstybė ir nepriklausoma, demokratinė, vientisa ir gyvybinga Palestinos Valstybė, paremta apsisprendimo teise ir visapusiškai besilaikanti tarptautinės teisės;

6.  palankiai vertina naujausią Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės vizitą Izraelyje ir Palestinoje ir jos įsipareigojimą aktyviai skatinti teigiamą procesą, kuriuo siekiama nutraukti uždarą konflikto ratą ir sudaryti sąlygas realiai pažangai taikos procese; mano, kad Europos Sąjunga turėtų prisiimti atsakomybę ir tapti realia veikėja ir tarpininke Artimųjų Rytų taikos procese, taip pat atsižvelgiant į poreikį atnaujinti taikos derybas, laikytis bendro požiūrio ir parengti visapusišką Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimo strategiją; primena, kad būtina laikytis diplomatinio požiūrio, kurį remtų Artimųjų Rytų ketvertas, taip pat primena Arabų taikos iniciatyvos svarbą;

7.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę sudaryti sąlygas bendrai ES pozicijai šiuo klausimu;

8.  pabrėžia poreikį siekti visuotinės taikos, atsisakant visų reikalavimų ir įgyvendinant abiejų šalių teisėtus siekius, be kita ko, Izraelio saugumo ir palestiniečių valstybingumo siekius; pabrėžia, kad vienintelis galimas konflikto sprendimas yra dviejų valstybių – Izraelio ir Palestinos – egzistavimas vienos šalia kitos;

9.  nusprendžia pradėti įgyvendinti iniciatyvą „Parlamento nariai už taiką“, kuria siekiama suburti įvairioms partijoms priklausančius Europos, Izraelio ir Palestinos parlamentų narius, kad būtų padedama įgyvendinti taikos darbotvarkę ir papildyti ES diplomatines pastangas;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jautinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Artimųjų Rytų ketverto atstovui, Knesetui ir Izraelio vyriausybei, Palestinos Administracijos prezidentui ir Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai.

Teisinė informacija - Privatumo politika