Procedura : 2014/2964(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B8-0277/2014

Teksty złożone :

RC-B8-0277/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0103

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 143kWORD 71k
16.12.2014
PE539.000v01-00}
PE539.032v01-00}
PE539.033v01-00}
PE545.597v01-00}
PE545.606v01-00} RC1
 
B8-0277/2014}
B8-0309/2014}
B8-0310/2014}
B8-0349/2014}
B8-0357/2014} RC1/rev.

złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu

zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:

PPE (B8‑0277/2014)

Verts/ALE (B8‑0309/2014)

GUE/NGL (B8‑0310/2014)

ALDE (B8‑0349/2014)

S&D (B8‑0357/2014)


w sprawie uznania państwowości palestyńskiej (2014/2964(RSP))


Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark, Pascal Arimont, Ivo Belet w imieniu grupy PPE
Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala, Janusz Zemke w imieniu grupy S&D
Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE
Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL
Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli, Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto, Eleonora Evi

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie uznania państwowości palestyńskiej (2014/2964(RSP))  

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,

–   uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,

–   uwzględniając oświadczenia wysokiej przedstawiciel / wiceprzewodniczącej Komisji: w sprawie ataku na synagogę w Har Nof z dnia 18 listopada 2014 r. i w sprawie ataku terrorystycznego w Jerozolimie z dnia 5 listopada 2014 r., a także oświadczenie rzecznika wysokiej przedstawiciel UE w sprawie ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie z dnia 10 listopada 2014 r.,

–   uwzględniając ogłoszenie przez rząd Szwecji w dniu 30 października 2014 r. uznania Państwa Palestyna, a także uznanie go wcześniej przez inne państwa członkowskie, zanim przystąpiły one do Unii Europejskiej;

–   uwzględniając uchwały w sprawie uznania Państwa Palestyna przyjęte przez Izbę Gmin Zjednoczonego Królestwa w dniu 13 października 2014 r., przez Senat Irlandii w dniu 22 października 2014 r., parlament Hiszpanii w dniu 18 listopada 2014 r., francuskie Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 grudnia 2014 r. oraz portugalskie Zgromadzenie Republiki w dniu 12 grudnia 2014 r.,

–   uwzględniając prawo międzynarodowe,

–   uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że UE wielokrotnie potwierdzała swoje poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego w oparciu o granice z 1967 r., z Jerozolimą jako stolicą obydwu państw, bezpiecznym Państwem Izrael oraz sąsiadującym z nim niepodległym, demokratycznym i zdolnym do samostanowienia Państwem Palestyna, które współistniałyby obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa, oraz wzywała do wznowienia bezpośrednich rozmów pokojowych między Izraelem a Narodową Władzą Palestyńską;

B.  mając na uwadze, że osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami a Palestyńczykami stanowi przedmiot głębokiej troski wspólnoty międzynarodowej, w tym Unii Europejskiej, od ponad półwiecza;

C. mając na uwadze impas w bezpośrednich rozmowach pokojowych między stronami; mając na uwadze, że UE wezwała strony do podejmowania działań sprzyjających atmosferze zaufania, która jest niezbędna do prowadzenia konstruktywnych negocjacji, oraz do powstrzymania się od działań osłabiających wiarygodność procesu i do niepodburzania;

D. mając na uwadze, że w swojej rezolucji z dnia 22 listopada 2012 r. Parlament Europejski podkreślił, że jedynym sposobem na osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami a Palestyńczykami są pokojowe środki pozbawione przemocy, wezwał do stworzenia warunków umożliwiających wznowienie bezpośrednich rozmów pokojowych między oboma stronami, poparł w związku z tym starania Palestyny na rzecz uzyskania statusu nieczłonkowskiego państwa-obserwatora w ONZ, uznał to za ważny krok zwiększający widoczność, siłę i skuteczność roszczeń Palestyny, a także wezwał w związku z tym państwa członkowskie UE i społeczność międzynarodową do osiągnięcia porozumienia uwzględniającego te aspekty;

E.  mając na uwadze, że w dniu 29 listopada 2012 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych postanowiło przyznać Palestynie status nieczłonkowskiego państwa-obserwatora w ONZ;

F.  mając na uwadze, że uznanie Państwa Palestyna leży w gestii państw członkowskich;

G. przypominając o zobowiązaniu Organizacji Wyzwolenia Palestyny do uznania Państwa Izrael podjętym w 1993 r.;

1.  popiera co do zasady uznanie państwowości palestyńskiej oraz rozwiązanie dwupaństwowe, a także uważa, że powinny temu towarzyszyć postępy w ramach rozmów pokojowych, które należy kontynuować;

2.  popiera wysiłki prezydenta Abbasa i palestyńskiego rządu jedności narodowej; ponownie podkreśla znaczenie wzmocnienia autorytetu palestyńskiego rządu jedności i jego administracji w Strefie Gazy; wzywa wszystkie ugrupowania palestyńskie, w tym Hamas, do zaakceptowania zobowiązań Organizacji Wyzwolenia Palestyny i położenia kresu wewnętrznym podziałom; apeluje o stałe unijne wsparcie i pomoc w budowaniu palestyńskiego potencjału instytucjonalnego;

3.  wyraża poważne zaniepokojenie rosnącym napięciem i nasilającą się przemocą w tym regionie; potępia z całą mocą wszelkie akty terroryzmu lub przemocy oraz składa kondolencje rodzinom ofiar; ostrzega, iż istnieje ryzyko dalszej eskalacji przemocy w miejscach świętych, co mogłoby przekształcić konflikt izraelsko-palestyński w konflikt religijny; apeluje do przywódców politycznych reprezentujących wszystkie strony, by współpracowali i podejmowali widoczne działania na rzecz złagodzenia sytuacji oraz podkreśla, że pokojowe działania oraz przestrzeganie praw człowieka i prawa humanitarnego to jedyny sposób osiągnięcia trwałego rozwiązania oraz sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami a Palestyńczykami; podkreśla, że wszelkie działania z użyciem przemocy mogą tylko podsycać ekstremizm po obu stronach; wzywa wszystkie strony do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby pogorszyć sytuację poprzez podżeganie, prowokacje, nadmierne użycie siły czy odwet;

4.  podkreśla też, że należy unikać wszelkich działań kwestionujących zadeklarowane zobowiązania do rozwiązania tej kwestii w wyniku negocjacji; podkreśla fakt, że na mocy prawa międzynarodowego osiedla są nielegalne; wzywa obie strony do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić wykonalności i perspektywom rozwiązania dwupaństwowego;

5.  przypomina o swoim zdecydowanym poparciu dla rozwiązania dwupaństwowego opartego na granicach z 1967 r., z Jerozolimą jako stolicą obu państw, w myśl którego bezpieczne Państwo Izrael oraz sąsiadujące z nim niepodległe, demokratyczne i zdolne do samostanowienia Państwo Palestyna współistnieją obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa, na podstawie prawa do samostanowienia i przy pełnym poszanowaniu prawa międzynarodowego;

6.  wyraża zadowolenie z niedawnej wizyty wysokiej przedstawiciel / wiceprzewodniczącej Komisji w Izraelu i Palestynie, a także z jej zobowiązania do czynnego zaangażowania się w pozytywny proces służący przerwaniu błędnego koła konfliktu oraz stworzeniu warunków umożliwiających faktyczny postęp w procesie pokojowym; jest zdania, że Unia Europejska powinna wziąć na siebie odpowiedzialność i stać się prawdziwym podmiotem i mediatorem w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie, mając również na względzie konieczność wznowienia rozmów pokojowych, między innymi dzięki przyjęciu wspólnego podejścia i kompleksowej strategii na rzecz rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego; powtarza, że podejście dyplomatyczne pod auspicjami kwartetu bliskowschodniego jest niezbędne, oraz przypomina o znaczeniu arabskiej inicjatywy pokojowej;

7.  wzywa wysoką przedstawiciel / wiceprzewodniczącą Komisji do ułatwienia wypracowania wspólnego stanowiska UE w tym względzie;

8.  podkreśla potrzebę zaprowadzenia pokoju w każdej sferze życia, położenia kresu wszelkim roszczeniom oraz zrealizowania uzasadnionych dążeń obu stron, w tym dążenia Izraelczyków do życia w poczuciu bezpieczeństwa i dążenia Palestyńczyków do własnej państwowości; podkreśla, że jedynym możliwym rozwiązaniem konfliktu jest współistnienie dwóch państw: Izraela i Palestyny;

9.  postanawia wystąpić z inicjatywą „Parlamentarzyści dla pokoju” zmierzającą do zbliżenia europejskich, izraelskich i palestyńskich parlamentarzystów ze wszystkich partii, aby przyczynić się do postępów w realizacji programu na rzecz pokoju i wspomóc starania dyplomatyczne UE;

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa / wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu ONZ, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, Knesetowi i rządowi Izraela, prezydentowi Narodowej Władzy Palestyńskiej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności