Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-0277/2014/REV1Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-0277/2014/REV1

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la recunoașterea statului palestinian

16.12.2014 - (2014/2964(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
PPE (B8‑0277/2014)
Verts/ALE (B8‑0309/2014)
GUE/NGL (B8‑0310/2014)
ALDE (B8‑0349/2014)
S&D (B8‑0357/2014)

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark, Pascal Arimont, Ivo Belet în numele Grupului PPE
Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala, Janusz Zemke în numele Grupului S&D
Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart, Marietje Schaake în numele Grupului ALDE
Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Gabriele Zimmer în numele Grupului GUE/NGL
Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli, Ernest Maragall în numele Grupului Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto, Eleonora Evi

Procedură : 2014/2964(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B8-0277/2014
Texte depuse :
RC-B8-0277/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la recunoașterea statului palestinian

(2014/2964(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la procesul de pace din Orientul Mijlociu,

–   având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 17 noiembrie 2014 privind procesul de pace din Orientul Mijlociu,

–   având în vedere declarațiile Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui referitoare la atacul din sinagoga Har Nof din 18 noiembrie 2014, la atacul terorist din Ierusalim din 5 noiembrie 2014, precum și declarația din 10 noiembrie 2014 a purtătorului de cuvânt al Înaltului Reprezentant al UE referitoare la evoluțiile recente din Orientul Mijlociu,

–   având în vedere anunțul guvernului suedez privind recunoașterea statului palestinian la 30 octombrie 2014, precum și recunoașterile anterioare de către alte state membre înainte de aderarea la Uniunea Europeană,

–   având în vedere moțiunile privind recunoașterea statului Palestina aprobate de Camera Comunelor din Regatul Unit la 13 octombrie 2014, de Senatul Irlandei la 22 octombrie 2014, de Parlamentul Spaniei la 18 noiembrie 2014, de Adunarea Națională din Franța la 2 decembrie 2014 și de Parlamentul Portugaliei la 12 decembrie 2014,

–   având în vedere dreptul internațional,

–   având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât UE și-a confirmat în mod repetat sprijinul pentru o soluție bazată pe două state, pe baza frontierelor din 1967, Ierusalim servind drept capitală pentru ambele state, respectiv un stat Israel sigur și un stat al Palestinei independent, democratic, contiguu și viabil, conviețuind alături în pace și securitate, și a solicitat reluarea tratativelor de pace directe între Israel și Autoritatea Palestiniană,

B.  întrucât instaurarea unei păci juste și de durată între israelieni și palestinieni reprezintă, de mai bine de o jumătate de secol, o preocupare majoră a comunității internaționale și a Uniunii Europene;

C. întrucât tratativele directe de pace dintre părți sunt înghețate; întrucât UE a invitat părțile să ia măsuri care să ducă la crearea unei atmosfere de încredere, necesară pentru a asigura negocieri veritabile, să se abțină de la acțiuni care subminează credibilitatea procesului și să împiedice incitarea la acte de violență;

D. întrucât în Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012, Parlamentul European a subliniat faptul că soluțiile pașnice și neviolente reprezintă singura modalitate de a ajunge la o pace justă și de durată între israelieni și palestinieni, a solicitat crearea condițiilor pentru reluarea tratativelor de pace directe dintre cele două părți, a sprijinit, în acest context, solicitarea Palestinei de a deveni stat observator ne-membru al ONU, a considerat că acest fapt reprezintă un pas important în a conferi revendicărilor palestiniene o mai mare vizibilitate, forță și eficiență și a solicitat, în acest sens, statelor membre ale UE și comunității internaționale să ajungă la un acord în legătură cu acest aspect;

E.  întrucât Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a hotărât să acorde Palestinei, la 29 noiembrie 2012, statutul de stat observator ne-membru în cadrul ONU;

F.  întrucât recunoașterea statului Palestina ține de competența statelor membre;

G. reamintind angajamentul OEP de a recunoaște statul Israel din 1993,

1.  sprijină în principiu recunoașterea statului palestinian și soluția bazată pe două state și consideră că acestea ar trebui însoțite de o evoluție a tratativelor de pace, care ar trebui să avanseze;

2.  sprijină eforturile președintelui Abbas și ale guvernului de consens național palestinian; subliniază importanța consolidării autorității guvernului de consens național și a administrației sale în Fâșia Gaza; îndeamnă toate facțiunile palestiniene, inclusiv Hamas, să accepte angajamentele OEP și să pună capăt diviziunilor interne; solicită continuarea sprijinului și asistenței UE pentru consolidarea capacităților instituționale palestiniene;

3.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la tensiunile în creștere și la intensificarea violenței din regiune; condamnă în termenii cei mai duri toate actele de terorism sau de violență și transmite condoleanțe familiilor victimelor; avertizează cu privire la riscul escaladării în continuare a violenței în locurile sfinte, care ar putea transforma conflictul israelo-palestinian într-un conflict religios; lansează un apel liderilor politici din toate taberele să coopereze prin acțiuni concrete la dezamorsarea situației și subliniază încă o dată că soluțiile neviolente, precum și respectarea drepturilor omului și a dreptului umanitar reprezintă singurele modalități de a obține o soluție durabilă și de a ajunge la o pace justă și de durată între israelieni și palestinieni; subliniază faptul că orice acțiune violentă nu poate avea drept rezultat decât alimentarea extremismului de ambele părți; face apel la toate părțile implicate să se abțină de la orice acțiune care ar agrava situația prin instigare, provocare, utilizare excesivă a forței sau represalii;

4.  subliniază, de asemenea, faptul că trebuie evitate acțiunile care pun sub semnul întrebării angajamentele asumate în direcția unei soluții negociate; subliniază faptul că, în conformitate cu dreptul internațional, coloniile sunt ilegale; solicită ambelor părți să se abțină de la orice acțiune care ar putea submina viabilitatea și perspectivele soluției bazate pe coexistența a două state;

5.  își reafirmă sprijinul ferm în favoarea unei soluții pe baza frontierelor din 1967, Ierusalim servind drept capitală pentru ambele state, respectiv un stat Israel sigur și un stat palestinian independent, democratic, contiguu și viabil, conviețuind alături în pace și securitate pe baza dreptului la autodeterminare și a respectului deplin al dreptului internațional;

6.  salută vizita recentă a Înaltului Reprezentant / Vicepreședintelui în Israel și Palestina, precum și hotărârea sa de a se angaja în mod proactiv într-un proces pozitiv, menit să rupă cercul vicios al conflictului și să creeze condițiile pentru obținerea de progrese reale în cadrul procesului de pace; consideră că Uniunea Europeană ar trebui să își asume responsabilitatea de a deveni un adevărat actor și mediator politic în cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu și din perspectiva necesității de a relua tratativele de pace, inclusiv prin intermediul unei abordări comune și a unei strategii cuprinzătoare pentru obținerea unei soluții la conflictul israelo-palestinian; reafirmă faptul că este necesară o abordare diplomatică, sub auspiciile Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, și reamintește importanța Inițiativei arabe pentru pace;

7.  invită ÎR/VP să faciliteze formularea unei poziții comune a UE în acest sens;

8.  subliniază necesitatea de a asigura o pace globală, care să pună capăt tuturor revendicărilor și să răspundă aspirațiilor legitime ale ambelor părți, inclusiv cele ale israelienilor privind securitatea și cele ale palestinienilor privind crearea unui stat palestinian; subliniază faptul că singura soluție posibilă a conflictului este coexistența a două state, Israel și Palestina;

9.  decide lansarea unei inițiative denumite „Parlamentari pentru pace”, care să aducă împreună parlamentari europeni, israelieni și palestinieni din toate partidele, pentru a contribui la avansarea unei agende pentru pace și a completa acțiunile diplomatice ale UE;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintelui Comisiei Europene, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, reprezentantului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knessetului și Guvernului israelian, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian.