Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0277/2014/REV1Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0277/2014/REV1

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o uznaní palestínskej štátnosti

16.12.2014 - (2014/2964(RSP))

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B8‑0277/2014)
Verts/ALE (B8‑0309/2014)
GUE/NGL (B8‑0310/2014)
ALDE (B8‑0349/2014)
S&D (B8‑0357/2014)

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark, Pascal Arimont, Ivo Belet v mene poslaneckého klubu PPE
Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala, Janusz Zemke v mene skupiny S&D
Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE
Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL
Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto, Eleonora Evi

Postup : 2014/2964(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0277/2014
Predkladané texty :
RC-B8-0277/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o uznaní palestínskej štátnosti

(2014/2964(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o mierovom procese Blízkom východe,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o mierovom procese na Blízkom východe zo 17. novembra 2014,

–   so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky o útoku na synagógu v štvrti Har Nof z 18. novembra 2014 a o teroristickom útoku v Jeruzaleme z 5. novembra 2014, ako aj na vyhlásenie hovorkyne vysokej predstaviteľky EÚ o najnovšom vývoji na Blízkom východe z 10. novembra 2014,

–   so zreteľom na oznámenie švédskej vlády o oficiálnom uznaní Palestínskeho štátu z 30. októbra 2014, ako aj na predchádzajúce uznanie inými členskými štátmi pred pristúpením do Európskej únie,

–   so zreteľom na návrhy na uznanie Palestínskeho štátu, ktoré schválili Dolná snemovňa Spojeného kráľovstva 13. októbra 2014, írsky senát 22. októbra 2014, španielsky parlament 18. novembra 2014, francúzske Národné zhromaždenie 2. decembra 2014 a portugalský parlament 12. decembra 2014,

–   so zreteľom na medzinárodné právo,

–   so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže EÚ opakovane vyjadrila podporu riešeniu v podobe existencie dvoch štátov na základe hraníc z roku 1967, pričom Jeruzalem by bol hlavným mestom oboch štátov a existoval by bezpečný Izraelský štát aj nezávislý, demokratický a životaschopný susediaci Palestínsky štát, ktoré by nažívali vedľa seba v mieri a bezpečí, a žiadala obnovenie priamych mierových rokovaní medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou;

B.  keďže nastolenie spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi je už vyše pol storočia kľúčovou otázkou pre medzinárodné spoločenstvo vrátane Európskej únie;

C. keďže priame mierové rozhovory medzi oboma stranami sú v súčasnosti pozastavené; keďže EÚ vyzvala strany, aby pokračovali v opatreniach vytvárajúcich prostredie založené na dôvere, ktoré je potrebné na zabezpečenie zmysluplných rokovaní, aby sa vyhli krokom, ktoré oslabujú dôveryhodnosť tohto procesu, a zabránili provokáciám;

D. keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 22. novembra 2012 zdôraznil, že mierové a nenásilné prostriedky sú jediným spôsobom, ako dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, žiadal vytvorenie podmienok na obnovenie priamych mierových rozhovorov medzi oboma stranami; podporil v tejto súvislosti žiadosť Palestíny, aby sa stala v OSN nečlenským pozorovateľským štátom; považoval to za dôležitý krok v záujme väčšieho zviditeľnenia, posilnenia a zefektívnenia palestínskych požiadaviek a vyzval v tejto súvislosti členské štáty EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby dospeli v tomto smere k dohode;

E.  keďže Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov sa 29. novembra 2012 rozhodlo udeliť Palestíne štatút nečlenského pozorovateľského štátu v OSN;

F.  keďže uznanie Palestínskeho štátu je v právomoci členských štátov;

G. pripomína záväzok Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP) uznať Izraelský štát od roku 1993;

1.  v zásade podporuje uznanie palestínskej štátnosti a riešenie v podobe existencie dvoch štátov a je presvedčený, že tieto veci by mali ísť ruka v ruke s vývojom mierových rokovaní, ktoré by sa mali posunúť vpred;

2.  podporuje úsilie prezidenta Abbása a palestínskej vlády národného konsenzu; znovu zdôrazňuje dôležitosť upevnenia autority palestínskej vlády konsenzu a jej vedenia v pásme Gazy; naliehavo vyzýva všetky palestínske frakcie vrátane Hamasu, aby akceptovali záväzky Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP) a skončili s vnútornými spormi; žiada EÚ, aby nepretržite podporovala Palestínčanov a pomáhala im pri budovaní inštitucionálnych kapacít;

3.  vyjadruje vážne znepokojenie nad narastajúcim napätím a stupňujúcim sa násilím v tomto regióne; čo najrozhodnejšie odsudzuje všetky teroristické či násilné akcie a vyslovuje sústrasť rodinám obetí; upozorňuje na nebezpečenstvo ďalšej eskalácie násilia aj na posvätných miestach, čo by mohlo viesť k premene izraelsko-palestínskeho konfliktu na náboženský konflikt; vyzýva politických vodcov všetkých strán, aby spolupracovali na viditeľných krokoch v záujme zmiernenia situácie, a zdôrazňuje, že nenásilné prostriedky a dodržiavanie ľudských práv a humanitárneho práva sú jediným spôsobom na dosiahnutie udržateľného riešenia a spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi; zdôrazňuje, že každý násilný čin môže len podnecovať extrémizmus na oboch stranách; naliehavo vyzýva všetky strany, aby sa zdržali každého kroku, ktorý by zhoršil situáciu, či už podnecovaním, provokáciou, použitím nadmernej sily alebo odvetou;

4.  ďalej zdôrazňuje, že sa treba vyhnúť krokom, ktoré by spochybňovali vyjadrené odhodlanie na realizáciu dohodnutého riešenia; zdôrazňuje, že osídlenia sú podľa medzinárodného práva nezákonné; vyzýva obe strany, aby sa zdržali každého kroku, ktorý by mohol oslabiť životaschopnosť a perspektívu riešenia v podobe dvoch štátov;

5.  pripomína svoju rozhodnú podporu riešeniu v podobe dvoch štátov, ktorého podstatou sú hranice z roku 1967 a Jeruzalem ako hlavné mesto oboch štátov, teda bezpečného izraelského štátu a s ním susediaceho nezávislého, demokratického a životaschopného Palestínskeho štátu, ktorých občania by vedľa seba žili v mieri a bezpečí na základe práva na sebaurčenie a úplného dodržiavania medzinárodného práva;

6.  víta nedávnu návštevu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky v Izraeli a Palestíne, ako aj jej odhodlanie aktívne sa zapájať do pozitívneho procesu, ktorého cieľom je prelomiť kruh konfliktu a vytvoriť politické podmienky na skutočný pokrok v mierovom procese; je presvedčený, že Európska únia by mala prevziať zodpovednosť a stať sa skutočným aktérom a sprostredkovateľom v mierovom procese na Blízkom východe, aj v záujme obnovenia mierových rozhovorov, a to aj spoločným prístupom a celkovou stratégiou na riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu; opakuje, že diplomatický prístup pod záštitou Kvarteta pre Blízky východ je nevyhnutný, a pripomína dôležitosť Arabskej mierovej iniciatívy;

7.  vyzýva PK/VP, aby v tejto súvislosti uľahčila prijatie spoločnej pozície EÚ;

8.  zdôrazňuje, že treba dosiahnuť všeobecný mier, ktorým sa skončí uplatňovanie všetkých nárokov a naplnia sa legitímne túžby oboch strán vrátane túžby Izraelčanov po bezpečnosti a Palestínčanov po štátnosti; zdôrazňuje, že jediným možným riešením konfliktu je koexistencia dvoch štátov, Izraela a Palestíny;

9.  prijíma rozhodnutie o začatí iniciatívy s názvom Poslanci za mier, ktorej cieľom je zhromaždiť poslancov rozličných skupín Európskeho parlamentu, parlamentov Izraela a Palestíny v záujme posunutia programu za mier vpred a doplnenia diplomatického úsilia EÚ;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade.