Предложение за обща резолюция - RC-B8-0278/2014Предложение за обща резолюция
RC-B8-0278/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г.

25.11.2014 - (2014/2946(RSP))

внесено съгласно член 128, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
S&D (B8‑0278/2014)
EFDD (B8-0279/2014)
Verts/ALE (B8‑0280/2014)
ALDE (B8‑0281/2014)
GUE/NGL (B8‑0282/2014)
ECR (B8‑0283/2014)
PPE (B8‑0284/2014)

Ламберт ван Нистелрой, Тамаш Дойч, Станислав Полчак, Юлиу Винклер, Адина-Йоана Вълян, Морис Понга, Йоахим Целер, Мариан-Жан Маринеску, Ян Олбрихт, Андор Дели, Теодор Думитру Столожан, Зингфрид Мурешан, Паскал Аримон, Рафаеле Фито, Кшищоф Хетман, Милан Звер, Даниел Буда от името на групата PPE
Констанце Ангела Крел, Зигмантас Балчитис, Хосе Бланко Лопес, Вилия Блинкевичуте, Виктор Боштинару, Мерчедес Бресо, Андреа Коцолино, Анелизе Додс, Микела Джуфрида, Пина Пичерно, Керстин Вестфал, Димитрис Пападакис, Тонино Пицула, Илияна Малинова Йотова, Василика Виорика Дънчила, Изабел Тома, ТомаДерек Вон, Джули Уорд от името на групата S&D
Андрю Луър, Ружа Томашич, Томаш Пьотър Поремба от името на групата ECR
Иван Яковчич, Искра Михайлова, Матейс ван Милтенбьорг, Петрас Аущревичюс, Оли Рен, Жерар Дьопре, Норика Николай, Мариел дьо Сарнез, Луи Мишел, Урмас Пает от името на групата ALDE
Юнус Омаржи, Мартина Михелс, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос от името на групата GUE/NGL
Моника Вана, Тери Райнтке, Давор Шкърлец, Бронис Ропе, Бенедек Явор, Ернест Марагал от името на групата Verts/ALE
Роза Д'Амато от името на групата EFDD

Процедура : 2014/2946(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-0278/2014
Внесени текстове :
RC-B8-0278/2014
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г.

(2014/2946(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално членове 4, 162 и 174 – 178 от него;

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета[1],

–   като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 г.[2],

–   като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[3],

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 3 към общия бюджет за 2014 г. (COM (2014)0329)

–   като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А. като има предвид, че политиката на сближаване представлява основната общоевропейска инвестиционна политика в областта на реалната икономика и установен катализатор за растеж и работни места в ЕС с бюджет от над 350 милиарда евро до 2020 г.; като има предвид, че тя представлява важна част от стратегията на ЕС за преодоляване на регионалните дисбаланси и различия, за подкрепа на диверсификацията и адаптирането към индустриалните промени и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване; като има предвид, че в някои държави членки тя формира основния източник на публични инвестиции;

Б.  като има предвид, че посредством тематично съсредоточаване тези ресурси се насочват в ограничен брой стратегически цели с потенциал за ускоряване на растежа, като иновациите и научните изследвания, програмата в областта на цифровите технологии, подкрепа за малките и средните предприятия (МСП), нисковъглеродната икономика, обучението, образованието и инфраструктурата;

В.  като има предвид, че споразуменията за партньорство и оперативните програми са стратегически инструменти за насочване на инвестиции в държавите членки и регионите в съответствие с общата цел на стратегия „Европа 2020“ за интелигентно, устойчиво и приобщаващо развитие;

Г.  като има предвид, че членове 14, 16 и 29 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 определят сроковете за предаване и приемане на споразумения за партньорство и оперативни програми, според които споразуменията за партньорство е следвало да бъдат приети до август 2014 г., а оперативните програми трябва да бъдат приети до края на януари 2015 г. най-късно;

Д. като има предвид, че има явно забавяне, като се очаква само ограничен брой (малко над 100) оперативни програми да бъдат приети до края на 2014 г.;

Е.  като има предвид, че по искане на държавите членки Комисията е изготвила неофициален документ относно третирането на поети задължения за 2014 г. по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, които не бъдат приети от Комисията до 31 декември 2014 г.;

Ж. като има предвид, че за приемането на оперативни програми се предвиждат два сценария, като и двата предполагат по-нататъшни забавяния на започването на изпълнението, а именно: i) прилагане на процедурата по пренасяне за програмите, считани за „готови за приемане“ до 31 декември 2014 г., и ii) повторно вписване в бюджета на неизползвани бюджетни кредити за 2014 г. за европейските структурни и инвестиционни фондове – което предполага техническо преразглеждане на многогодишната финансова рамка (МФР) – за „неготовите за приемане“ до края на 2014 г.;

З.  като има предвид, че според сроковете, представени от Комисията оперативните програми биха могли да бъдат приети между 15 февруари и 31 март 2015 г. с прилагане на процедурата по пренасяне, и след 1 май 2015 г. с прилагане на процедурата на повторно вписване в бюджета;

И. като има предвид, че освен забавянето на изпълнението за програмния период 2014 – 2020 г., в областта на политиката на сближаване има изоставане на плащания от програмния период 2007 – 2013 г., възлизащо на 23 милиарда евро, което допълнително подкопава доверието в тази политика, нейната ефективност и устойчивост;

Й. като има предвид, че председателят на Комисията посочи, че възнамерява да лансира инвестиционен пакет от 315 милиарда евро;

1.  изразява сериозна загриженост във връзка със същественото забавяне на започването на изпълнението на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г., като същевременно признава значението на приемането на качествени оперативни програми в началото на програмния период, за да се избегне необходимостта от препрограмиране на по-късен етап;

2.  подчертава, че текущите забавяния поставят на изпитание капацитета на националните, регионалните и местните органи за ефективно планиране и усвояване на европейските структурни и кохезионни фондове за периода 2014 –2020 г.;

3.  припомня, че политиката на сближаване, заедно със съфинансирането, предоставяно от държавите членки, осигурява съществен дял от свързаните с растежа публични разходи в ЕС; подчертава, че поради това е наложително да се започне изпълнението на новите програми възможно най-скоро, за да се постигнат максимални резултати от инвестициите, да се даде тласък на създаването на работни места и да се ускори растежа на производителността;

4.  настоятелно приканва Комисията и държавите членки да проявят отговорност и да направят всичко възможно за ускоряване на приемането на максимален брой оперативни програми през 2014 г. и да осигурят възможно най-голям брой „готови за приемане“ програми до 31 декември 2014 г., които да могат да се възползват от процедурата по пренасяне в съответствие с член 13, параграф 2, буква а) от Финансовия регламент и член 4 от правилата за прилагането му;

5.  настоява Комисията да проучи всички възможни начини за рационализиране на вътрешните си процедури, като същевременно поставя силен акцент върху качеството и необходимостта от поддържане на борбата срещу измамите, за да могат оперативните програми, подадени повторно след срока 24 ноември 2014 г. също да бъдат разгледани и консултациите между службите да приключат до края на годината и тези програми да бъдат третирани като готови за приемане, ако отговарят на изискванията;

6.  съзнава, че вторият от гореспоменатите сценарии, приложим към оперативните програми, които не са готови за приемане до края на 2014 г., а именно повторното вписване в бюджета на неизползваните суми от 2014 г. в 2015 г. в съответствие с МФР, предполага преразглеждане на МФР до 1 май 2015 г., което, независимо от това, че е само техническо, трябва да следва многогодишната бюджетна процедура; приканва Комисията следователно да започне възможно най-скоро разговори с Парламента и Съвета за начертаване на надеждна пътна карта, която да осигури приемането на преразгледаната МФР възможно най-рано през 2015 г.;

7.  подчертава освен това, че за приемането на оперативна програма е необходимо и одобрението на съответен проект на коригиращ бюджет, включващ съответните бюджетни кредити за поети задължения за 2015 г., а това предполага, в най-добрия случай, забавяне на действителното започване на изпълнението на тези програми до средата на 2015 г.;

8.  отправя искане към Комисията, с оглед на горепосоченото, да представи на Парламента мерките, които предвижда да предприеме за улесняване, възможно най-скоро, на изпълнението на оперативните програми, заедно с предвидените срокове;

9.  е разтревожен от състоянието на изоставането с плащанията в рамките на политиката на сближаване за оперативните програми от 2007 – 2013 г. подчертава значението и неотложността на постигането на съгласие по този въпрос въз основа на нови предложения от Комисията до края на 2014 г.;

10. призовава Комисията да обясни ефекта от това забавяне на плащанията върху започването на изпълнението на новите оперативни програми и да предложи решения за ограничаване на щетите доколкото е възможно; настоява, освен това, Комисията да анализира, в рамките на доклада относно резултата от преговорите, предвиден в член 16, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби, възможното отражение на забавеното започване на изпълнението на политиката на сближаване за 2014 – 2020 г. върху растежа и работните места и да направи препоръки въз основа на извлечените поуки;

11. изисква инвестиционният пакет от 315 милиарда евро, който предстои да бъде анонсиран от Комисията, да допълва изцяло политиката на сближаване за 2014 – 2020 г.;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет и другите участващи институции.