Společný návrh usnesení - RC-B8-0278/2014Společný návrh usnesení
RC-B8-0278/2014

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o odkládaném zahájení provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020

25. 11. 2014 - (2014/2946(RSP))

předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
S&D (B8‑0278/2014)
EFDD (B8-0279/2014)
Verts/ALE (B8‑0280/2014)
ALDE (B8‑0281/2014)
GUE/NGL (B8‑0282/2014)
ECR (B8‑0283/2014)
PPE (B8‑0284/2014)

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureşan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Daniel Buda za skupinu PPE
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Julie Ward za skupinu S&D
Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Urmas Paet za skupinu ALDE
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor, Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE
Rosa D'Amato za skupinu EFDD

Postup : 2014/2946(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0278/2014
Předložené texty :
RC-B8-0278/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o odkládaném zahájení provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020

(2014/2946(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na články 4, 162, 174 a 178 této smlouvy,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006[1],

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[2],

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[3],

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2014 (COM(2014)0329),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že politika soudržnosti představuje hlavní celoevropskou politiku investic do reálné ekonomiky a že s rozpočtem přesahujícím 350 miliard EUR do roku 2020 je osvědčenou hnací silou růstu a vytváření pracovních míst v EU; vzhledem k tomu, že tato politika tvoří hlavní část strategie EU k vyrovnání regionálních nerovností a rozdílů, usnadnění diverzifikace a přizpůsobení se průmyslovým změnám a dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti; a vzhledem k tomu, že v některých členských státech je hlavním zdrojem veřejných investic;

B.  vzhledem k tomu, že díky tematickému zaměření se zdroje soustřeďují na omezený počet strategických cílů s potenciálem pro povzbuzení růstu, mimo jiné na inovace a výzkum, digitální agendu, podporu malých a středních podniků, nízkouhlíkové hospodářství, odbornou přípravu a vzdělávání a infrastrukturu;

C.  vzhledem k tomu, že dohody o partnerství a operační programy jsou strategickými nástroji, které slouží k řízení investic v členských státech a regionech v souladu se zastřešujícím cílem strategie Evropa 2020, jímž je inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění;

D.  vzhledem k tomu, že články 14, 16 a  29 nařízení (EU) č. 1303/ 2013 stanoví harmonogram pro předkládání a přijímání dohod o partnerství a operačních programů, podle nějž by dohody o partnerství měly být přijaty nejpozději do konce srpna 2014 a operační programy do konce ledna 2015;

E.  vzhledem k tomu, že v harmonogramu dojde k jednoznačnému zpoždění a předpokládá se, že do konce roku 2014 bude přijat jen omezený počet operačních programů (jen něco málo přes sto);

F.  vzhledem k tomu, že Komise na žádost členských států připravila pracovní dokument o postupu ve věci závazků přijatých na rok 2014 v rámci programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti, které Komise nezvládne přijmout do 31. prosince 2014;

G.  vzhledem k tomu, že pro přijímání operačních programů existují dva scénáře, oba však počítají s dalším posunutím termínů jejich zahájení, a to: i) v případě programů, které jsou považovány za připravené k přijetí do 31. prosince 2014, bude použit postup přenosu, a ii) v případě programů, které nebudou připraveny k přijetí do konce roku 2014, budou nevyužité prostředky, které byly v roce 2014 vyčleněny na evropské strukturální a investiční fondy, opětovně zapsány do rozpočtu, což vyžaduje revizi víceletého finančního plánu;

H.  vzhledem k tomu, že podle harmonogramu Komise by bylo možné operační programy přijmout postupem přenosu mezi 15. únorem a 31. březnem 2015 a postupem opětovného zapsání do rozpočtu po 1. květnu 2015;

I.  vzhledem k tomu, že kromě zpoždění v provádění harmonogramu čelí politika soudržnosti také problémům s hromaděním nevyřízených plateb ve výši 23 miliard EUR za období 2007–2013, což dále snižuje její důvěryhodnost, účinnost a udržitelnost;

J.  vzhledem k tomu, že předseda Komise uvedl, že hodlá vytvořit investiční balíček ve výši 315 miliard EUR;

1.  vyjadřuje vážné znepokojení nad značným zpožděním v provádění politiky soudržnosti v období 2014–2020, avšak uznává, že na počátku programového období je nutné přijmout velmi kvalitní operační programy, aby se předešlo jejich pozdějšímu přepracovávání;

2.  zdůrazňuje, že kvůli současnému nejsou vnitrostátní, regionální a místní orgány schopny účinně plánovat a čerpat prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů na období 2014–2020;

3.  znovu opakuje, že politika soudržnosti ve spojení se spolufinancováním ze strany členských států představuje velký podíl veřejného financování na podporu růstu v EU; zdůrazňuje, že je proto nezbytné zahájit provádění nových programů co nejdříve s cílem maximalizovat výsledky investic, podpořit vytváření pracovních míst a urychlit růst produktivity;

4.  požaduje, aby Komise a členské státy jednaly zodpovědně a vyvinuly maximální úsilí o zrychlení schvalovacího procesu co největšího počtu operačních programů již v roce 2014 a aby rovněž zajistily, aby bylo co nejvíce programů připraveno k přijetí do 31. prosince 2014, díky čemuž bude možné využít postupu přenosu podle čl. 13 odst. 2 písm. a) finančního nařízení a článku 4 jeho prováděcích pravidel;

5.  požaduje, aby Komise přezkoumala všechny možnosti zefektivnění svých interních postupů – přičemž by se měla soustředit na kvalitu a vytrvat v boji proti podvodům – aby bylo zajištěno, že operační programy opětovně předložené po vypršení lhůty, která je stanovena na 24. listopadu 2014, budou rovněž vzaty v potaz s cílem ukončit konzultace mezi útvary Komise do konce roku a tyto programy označit za připravené k přijetí, budou-li splňovat požadavky na kvalitu;

6.  je si vědom toho, že druhý výše uvedený scénář použitelný pro operační programy, které nebudou připravené k přijetí do konce roku 2014, konkrétně opětovné zapsání nevyužitých částek z roku 2014 do rozpočtu na rok 2015 v souladu s článkem 19 nařízení o víceletém finančním rámci, bude vyžadovat revizi víceletého finančního rámce do 1. května 2015, která i přes svou technickou povahu musí být v souladu s víceletým rozpočtovým procesem; vyzývá proto Komisi, aby se co nejdříve zapojila do jednání s Parlamentem a Radou s cílem připravit spolehlivý plán, který zajistí provedení revize víceletého finančního rámce co nejdříve v roce 2015;

7.  dále zdůrazňuje, že přijetí operačních programů vyžaduje taktéž schválení odpovídajícího návrhu opravného rozpočtu, do nějž budou zapsány příslušné prostředky na závazky na rok 2015, což v ideálním případě znamená, že skutečné zahájení těchto programů bude odloženo na polovinu roku 2015;

8.  vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vyzývá Komisi, aby Evropskému parlamentu předložila opatření, která hodlá přijmout s cílem podpořit co nejrychlejší zahájení operačních programů, a spolu s nimi i předpokládaný harmonogram;

9.  je mimořádně znepokojen množstvím nevyřízených plateb v rámci politiky soudržnosti, které byly určeny na operační programy v období 2007–2013; zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné dosáhnout do konce roku 2014 v této věci dohody na základě nových návrhů Komise;

10.  vyzývá Komisi, aby vysvětlila, jaký dopad bude mít toto zpoždění plateb na zahájení provádění nových operačních programů, a navrhla řešení na co největší zmírnění škod; dále požaduje, aby Komise v souvislosti se zprávou o výsledcích jednání podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních přezkoumala možná dopad opožděného zahájení provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 na růst a pracovní místa a aby na základě získaných poznatků učinila příslušná doporučení;

11.  požaduje, aby investiční balíček ve výši 315 miliard EUR, který plánuje Komise, doplňoval politiku soudržnosti na období 2014–2020;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, Výboru regionů, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a dalším příslušným institucím.