Procedure : 2014/2946(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0278/2014

Indgivne tekster :

RC-B8-0278/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/11/2014 - 10.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0068

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 134kWORD 63k
25.11.2014
PE539.001v01-00}
PE539.002v01-00}
PE539.003v01-00}
PE539.004v01-00}
PE539.005v01-00}
PE539.006v01-00}
PE539.007v01-00}
 
B8-0278/2014}
B8-0279/2014}
B8-0280/2014}
B8-0281/2014}
B8-0282/2014}
B8-0283/2014}
B8-0284/2014} RC1

forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

S&D (B8‑0278/2014)

EFDD (B8-0279/2014)

Verts/ALE (B8‑0280/2014)

ALDE (B8‑0281/2014)

GUE/NGL (B8‑0282/2014)

ECR (B8‑0283/2014)

PPE (B8‑0284/2014)


om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (2014/2946(RSP))


Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureşan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Daniel Buda for EPP-Gruppen
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Julie Ward for S&D-Gruppen
Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Urmas Paet for ALDE-Gruppen
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor, Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen
Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (2014/2946(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 4, 162 og 174-178,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006(1),

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3),

–       der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 3 til det almindelige budget for 2014 (COM(2014)0329),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.     der henviser til, at samhørighedspolitikken er den vigtigste investeringspolitik i realøkonomien på EU-plan og en etableret katalysator for vækst og arbejdspladser i Europa med et budget på mere end 350 mia. EUR frem til 2020; der henviser til, at den udgør en væsentlig del af EU's strategi for at rette op på de største regionale skævheder og uligheder; bidrage til diversificering og tilpasning til industrielle ændringer og opnå økonomisk, social og territorial samhørighed, og at den i nogle medlemsstater udgør den primære kilde til offentlige investeringer;

B.     der henviser til, at disse midler via tematisk koncentration er målrettet mod et begrænset antal strategiske mål med et vækstfremmende potentiale som f.eks. innovation og forskning, den digitale dagsorden, støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), lavemissionsøkonomien, uddannelse, undervisning og infrastruktur;

C.     der henviser til, at partnerskabsaftaler og operationelle programmer er strategiske instrumenter til styring af investeringerne i medlemsstaterne og regionerne i overensstemmelse med de generelle Europa 2020-mål om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst;

D.     der henviser til, at artikel 14, 16 og 29 i forordning (EU) nr. 1303/2013 fastsætter tidsplanen for forelæggelse og vedtagelse af partnerskabsaftaler og operationelle programmer, ifølge hvilken partnerskabsaftalerne burde have været vedtaget inden udgangen af august 2014 og de operationelle programmer senest inden udgangen af januar 2015;

E.     der henviser til, at der er en klar forsinkelse i programmeringsprocessen med kun et meget begrænset antal operationelle programmer (ca. 100), der forventes vedtaget inden udgangen af 2014;

F.     der henviser til, at Kommissionen på medlemsstaternes anmodning har udarbejdet et uofficielt dokument om behandlingen af forpligtelserne fra 2014 for de programmer, som er medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, og som ikke vedtages af Kommissionen inden 31. december 2014;

G.     der henviser til, at der forventes to scenarier for vedtagelsen af de operationelle programmer, som begge indebærer yderligere forsinkelser med hensyn til opstarten af gennemførelsen, navnlig: i) en procedure for fremførsel af de programmer, som anses for "at være klar til vedtagelse" inden den 31. december 2014, og ii) ombudgettering af de midler, der ikke blev anvendt i 2014, til de europæiske struktur- og investeringsfonde, hvilket indebærer en teknisk revision af den flerårige finansielle ramme (FFR) for de programmer, som anses for "ikke at være klar til vedtagelse" inden udgangen af 2014;

H.     der henviser til, at ifølge den tidsplan, som Kommissionen har forelagt, kan de operationelle programmer i henhold til proceduren for fremførsel vedtages mellem 15. februar og 31. marts 2015 og i henhold til proceduren for ombudgettering efter 1. maj 2015;

I.      der henviser til, at ud over forsinkelsen for programmeringsperioden 2014-2020 er samhørighedspolitikken også stillet over for et efterslæb af betalinger på ca. 23 mia. EUR for programmeringsperioden 2007-2013, hvilket yderligere undergraver dens troværdighed, effektivitet og bæredygtighed;

J.      der henviser til, at Kommissionens formand har oplyst, at han agter at iværksætte en investeringspakke på 315 mia. EUR;

1.      udtrykker sin alvorlige bekymring over den betydelige forsinkelse i gennemførelsen af samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020, samtidigt med at det erkender vigtigheden af at vedtage operationelle programmer af høj kvalitet ved programmeringsperiodens begyndelse for at undgå omfordeling på et senere tidspunkt;

2.      understreger, at de nuværende forsinkelser sætter spørgsmålstegn ved nationale, regionale og lokale myndigheders muligheder for effektivt at planlægge og gennemføre de europæiske struktur- og investeringsfonde for perioden 2014-2020;

3.      minder om, at samhørighedspolitikken sammen med den medfinansiering, som sikres af medlemsstaterne, står for en betydelig andel af de vækstrelaterede offentlige udgifter i EU; understreger, at det derfor er påkrævet at starte gennemførelsen af de nye programmer snarest muligt for at maksimere resultaterne af investeringerne, stimulere jobskabelsen og øge produktivitetsvæksten;

4.      opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at udvise ansvarlighed og gøre deres yderste for at fremskynde vedtagelsen af det størst mulige antal operationelle programmer i 2014 og sikre, at så mange programmer som muligt er "klar til vedtagelse" inden 31. december 2014, for at de kan drage fordel af proceduren for fremførsel i overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 2, litra a) og artikel 4 i dens gennemførelsesbestemmelser;

5.      anmoder om, at Kommissionen, samtidig med at den fastholder højt fokus på kvalitet og behovet for at opretholde bekæmpelsen af svig, analyserer alle muligheder for at strømline sine interne procedurer for at sikre, at de operationelle programmer, som på ny forelægges efter fristen den 24. november 2014, også inddrages for at afslutte høringen af andre tjenestegrene ved årets udgang, og for at de kan behandles som klar til vedtagelse, hvis de opfylder kvalitetskravene;

6.      er klar over, at det andet scenarie af de førnævnte scenarier, som finder anvendelse på de operationelle programmer, som ikke er klar til vedtagelse inden udgangen af 2014, nemlig ombudgettering i 2015 af de midler fra 2014, som der ikke er disponeret over, ifølge FFR's artikel 19 indebærer en revision af FFR inden 1. maj 2015, som, selv om den er teknisk, skal være i overensstemmelse med den flerårige budgetprocedure; opfordrer derfor Kommissionen til snarest muligt at indlede drøftelser med Parlamentet og Rådet for at udarbejde en troværdig køreplan, som sikrer, at vedtagelsen af revisionen af FFR finder sted så tidligt som muligt i 2015;

7.      understreger endvidere, at der også skal vedtages et tilsvarende forslag til ændringsbudget, som dækker de respektive forpligtelsesbevillinger for 2015, hvis de operationelle programmer skal vedtages, hvilket i bedste fald indebærer en forsinkelse af den faktiske opstart af disse programmers gennemførelse indtil i midten af 2015;

8.      anmoder Kommissionen i lyset af ovenstående om at forelægge Parlamentet de foranstaltninger, som den regner med at træffe, for snarest muligt at fremme gennemførelsen af de operationelle programmer, sammen med dens forventede tidsplan;

9.      er foruroliget over situationen for efterslæbet af betalingerne for de operationelle programmer for samhørighedspolitikken 2007-2013; understreger betydningen af og det presserende i at nå til enighed om dette spørgsmål på grundlag af nye forslag fra Kommissionen inden udgangen af 2014;

10.    opfordrer Kommissionen til at redegøre for virkningerne af denne forsinkelse i betalingerne for opstarten af gennemførelsen af de nye operationelle programmer og foreslå løsninger med henblik på at begrænse skaden mest muligt; anmoder endvidere om, at Kommissionen i forbindelse med rapporten om resultaterne af forhandlingerne, som foreskrives i artikel 16, stk. 3, i forordningen om de generelle bestemmelser, analyserer den mulige indvirkning af den forsinkede opstart af samhørighedspolitikken 2014-2020 på vækst og arbejdspladser og kommer med anbefalinger på grundlag af de opnåede erfaringer;

11.    anmoder om, at investeringspakken på 315 mia. EUR, som skal offentliggøres af Kommissionen, fuldt ud supplerer samhørighedspolitikken 2014-2020;

12.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, Regionsudvalget, Det Europæiske Sociale og Økonomiske Udvalg og de øvrige relevante institutioner.

 

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik