Menettely : 2014/2946(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0278/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0278/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/11/2014 - 10.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0068

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 132kWORD 62k
25.11.2014
PE539.001v01-00}
PE539.002v01-00}
PE539.003v01-00}
PE539.004v01-00}
PE539.005v01-00}
PE539.006v01-00}
PE539.007v01-00} RC1
 
B8-0278/2014}
B8-0279/2014}
B8-0280/2014}
B8-0281/2014}
B8-0282/2014}
B8-0283/2014}
B8-0284/2014} RC1

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

S&D (B8‑0278/2014)

EFDD (B8-0279/2014)

Verts/ALE (B8‑0280/2014)

ALDE (B8‑0281/2014)

GUE/NGL (B8‑0282/2014)

ECR (B8‑0283/2014)

PPE (B8‑0284/2014)


viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP))


Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureşan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Daniel Buda PPE-ryhmän puolesta
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Julie Ward S&D-ryhmän puolesta
Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor, Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta
Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti sen 4, 162 ja 174–178 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013(1),

–   ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2),

–   ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3),

–   ottaa huomioon lisätalousarvioesityksen nro 3 vuoden 2014 yleiseen talousarvioon (COM(2014)0329),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka edustaa tärkeintä unionin laajuista reaalitalouden investointipolitiikkaa ja se on vuoteen 2020 ulottuvine yli 350 miljardin euron talousarvioineen erinomainen kasvua ja työpaikkoja edistävä tekijä EU:ssa; toteaa, että koheesiopolitiikka on tärkeä osa EU:n strategiaa, jolla korjataan alueellista epätasapainoa ja tasa-arvon puutetta, edistetään monipuolistamista ja mukautumista teollisuuden muutokseen ja pyritään saavuttavamaan taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus; toteaa, että koheesiopolitiikka on joissakin jäsenvaltioissa tärkein julkisten investointien lähde;

B.  ottaa huomioon, että temaattisen keskittämisen avulla resurssit kohdennetaan rajoitettuun määrään strategisia kohteita, joilla on kasvunedistämispotentiaalia, kuten innovointiin ja tutkimukseen, digitaalistrategiaan, pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) tukemiseen, vähähiiliseen talouteen, koulutukseen ja infrastruktuureihin;

C. ottaa huomioon, että kumppanuussopimukset ja toimenpideohjelmat ovat strategisia välineitä, joilla ohjataan investointeja jäsenvaltioissa ja alueilla Eurooppa 2020 -strategian yleisten, älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevien tavoitteiden mukaisesti;

D. toteaa, että asetuksen (EU) N:o 1303/2013 14, 16 ja 29 artiklassa säädetään kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien esittämisen ja hyväksymisen aikataulusta, jonka mukaan kumppanuussopimukset olisi pitänyt hyväksyä viimeistään vuoden 2014 elokuun loppuun mennessä ja toimenpideohjelmat tammikuun 2015 loppuun mennessä;

E.  panee merkille, että kyse on selvästä viipeestä ohjelmasuunnittelun tasolla ja vain pieni määrä toimenpideohjelmia (hieman yli 100) hyväksyttäneen vuoden 2014 loppuun mennessä;

F.  panee merkille, että komissio on jäsenvaltioiden pyynnöstä laatinut epävirallisen asiakirjan Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan sosiaalirahastosta ja koheesiorahastosta osittain rahoitettavien sellaisten ohjelmien vuoden 2014 maksusitoumusten käsittelystä, joita komissio ei hyväksy 31. joulukuuta 2014 mennessä;

G. toteaa, että toimenpideohjelmien hyväksymiselle on kaksi skenaariota, joista kumpikin merkitsee lisäviipeitä täytäntöönpanon käynnistyksessä: i) joulukuun 31. päivään 2014 mennessä ”hyväksymisvalmiiksi” katsottujen toimintaohjelmien määrärahojen siirtomenettely ja ii) vuoden 2014 käyttämättömien määrärahojen uudelleenbudjetointi Euroopan rakenne- ja investointirahastoille, mikä edellyttää monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista sellaisten ohjelmien osalta, jotka eivät ole ”hyväksymisvalmiita” vuoden 2014 loppuun mennessä;

H. ottaa huomioon, että komission esittämän aikataulun mukaan siirtomenettelyn piiriin kuuluvat toimenpideohjelmat voitaisiin hyväksyä 15. helmikuuta ja 31. maaliskuuta 2015 välisenä aikana ja uudelleenbudjetoidut toimenpideohjelmat 1. toukokuuta 2015 jälkeen;

I.   ottaa huomioon, että ohjelmakauden 2014–2020 täytäntöönpanon viivästymisen lisäksi koheesiopolitiikkaa koettelevat myös vuosien 2007–2013 ohjelmakauden 23 miljardin euron maksamattomat maksut, mikä heikentää edelleen sen uskottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä;

J.   panee merkille, että komission puheenjohtaja on ilmoittanut aikeestaan panna alulle 315 miljardin euron investointipaketti;

1.  on hyvin huolissaan vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan täytäntöönpanon huomattavasta viipeestä, vaikka toteaakin, että on tärkeää hyväksyä korkealaatuisia toimenpideohjelmia heti ohjelmakauden aluksi, jotta vältetään myöhempi uudelleenohjelmointi;

2.  korostaa, että nykyiset viipeet aiheuttavat ongelmia kansallisen, alueellisen ja paikallistason viranomaisten valmiuksille suunnitella tehokkaasti ja käyttää ERI-rahastoja kaudella 2014–2020;

3.  palauttaa mieliin, että yhdessä jäsenvaltioiden varmistaman yhteisrahoituksen kanssa koheesiopolitiikka muodostaa pääosan kasvua edistävistä julkisista menoista unionissa; korostaa, että uusien ohjelmien täytäntöönpano on tämän vuoksi saatava käyntiin mahdollisimman pian, jotta investoinneista voidaan saada paras mahdollinen tulos ja jotta voidaan edistää työpaikkojen luomista ja tehostaa tuottavuuden kasvua;

4.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toimimaan vastuullisesti ja tekemään kaikkensa sen nopeuttamiseksi, että mahdollisimman suuri määrä toimenpideohjelmia hyväksytään vuonna 2014, ja varmistamaan myös, että mahdollisimman monet ohjelmista ovat ”hyväksymisvalmiita” 31. joulukuuta 2014 mennessä, jotta ne voivat hyötyä siirtomenettelystä varainhoitoasetuksen 13 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja sen soveltamissääntöjen 4 artiklan mukaisesti;

5.  kehottaa komissiota keskittymään edelleen laatuun ja petostentorjunnan välttämättömään jatkamiseen ja analysoimaan kaikki mahdollisuudet tehostaa sisäisiä menettelyjään, jotta varmistetaan myös 24:nteen marraskuuta 2014 asetetun määräajan jälkeen uudelleenesitettyjen toimenpideohjelmien huomioonottaminen ja jotta niitä koskevat yksiköiden sisäiset neuvottelut saadaan päätökseen vuoden loppuun mennessä ja niitä voidaan pitää hyväksymisvalmiina, jos ne täyttävät laatuvaatimukset;

6.  on tietoinen siitä, että edellä mainituista skenaarioista jälkimmäinen, jota sovelletaan toimenpideohjelmiin, jotka eivät ole hyväksymisvalmiita vuoden 2014 lopussa, eli vuoden 2014 kohdentamattomien summien uudelleenbudjetointi vuonna 2015 monivuotisen rahoituskehyksen 19 artiklan mukaisesti, edellyttää monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista 1. toukokuuta 2015 mennessä, ja vaikka kyse on ainoastaan teknisestä tarkistuksesta, se on tehtävä monivuotisen talousarviomenettelyn mukaisesti; kehottaa komissiota tämän vuoksi käynnistämään mahdollisimman pian keskustelut parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta voidaan vahvistaa uskottava etenemissuunnitelma, jolla varmistetaan, että monivuotisen rahoituskehyksen tarkistus tulee hyväksytyksi mahdollisimman aikaisin vuonna 2015;

7.  korostaa lisäksi, että toimenpideohjelmien hyväksyminen edellyttää myös kyseiset maksusitoumusmäärärahat vuodeksi 2015 sisältävän vastaavan lisätalousarvion hyväksymistä, mikä parhaassakin tapauksessa merkitsee sitä, että kyseisten ohjelmien todellisen täytäntöönpanon käynnistyminen viivästyy vuoden 2015 puoliväliin;

8.  pyytää komissiota edellä mainitut seikat huomioon ottaen esittämään parlamentille toimenpiteet, joihin se aikoo ryhtyä edistääkseen mahdollisimman pian toimenpideohjelmien täytäntöönpanoa, sekä suunnitellun aikataulun;

9.  on huolestunut maksamattomien maksujen tilanteesta vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan toimenpideohjelmissa; korostaa, että on tärkeää ja kiireellistä päästä komission uusien ehdotusten pohjalta sopimukseen vuoden 2014 loppuun mennessä;

10. kehottaa komissiota selittämään, mikä vaikutus maksujen viivästymisellä on uusien toimenpideohjelmien täytäntöönpanon käynnistämiseen, ja esittämään ratkaisuja vahinkojen välttämiseksi mahdollisimman kattavasti; kehottaa komissiota yleisistä säännöksistä annetun asetuksen 16 artiklan 3 kohdan mukaisten neuvottelujen tuloksia koskevan kertomuksen yhteydessä arvioimaan, mitä seurauksia vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisen viivästymisestä aiheutuu kasvulle ja työpaikoille, ja kehottaa sitä esittämään saatuihin kokemuksiin perustuvia suosituksia;

11. pyytää, että komission myöhemmin ilmoittama 315 miljardin euron investointipaketti sovitetaan täysin vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikkaan;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, alueiden komitealle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä muille asiaan liittyville toimielimille.

 

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö