Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0278/2014Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0278/2014

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o kašnjenju početka provedbe kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020.

25.11.2014 - (2014/2946(RSP))

podnesen u skladu s člankom 128. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
S&D (B8‑0278/2014)
EFDD (B8-0279/2014)
Verts/ALE (B8‑0280/2014)
ALDE (B8‑0281/2014)
GUE/NGL (B8‑0282/2014)
ECR (B8‑0283/2014)
PPE (B8‑0284/2014)

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureşan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Daniel Buda u ime Kluba zastupnika PPE-a
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Julie Ward u ime Kluba zastupnika S&D-a
Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba u ime Kluba zastupnika ECR-a
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Urmas Paet u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor, Ernest Maragall u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Rosa D'Amato u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Postupak : 2014/2946(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0278/2014
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0278/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o kašnjenju početka provedbe kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020.

(2014/2946(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 4., 162., te 174. do 178.,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006[1];

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.[2],

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[3],

–   uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 3 za opći proračun za 2014. (COM(2014)0329),

–   uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da kohezijska politika predstavlja glavnu politiku ulaganja u realno gospodarstvo na razini EU-a i osvjedočeni je pokretač rasta i zapošljavanja u Europi s proračunom većim od 350 milijardi EUR do 2020.; budući da je kohezijska politika važan dio strategije EU-a za rješavanje regionalnih neujednačenosti, poticanje diversifikacije i prilagodbe promjenama u industriji i postizanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije; budući da je u nekim državama članicama kohezijska politika glavni izvor javnih ulaganja;

B.  budući da su ta sredstva u skladu s tematskom koncentracijom kohezijske politike namijenjena ograničenom broju strateških ciljeva s potencijalom poticanja rasta, kao što su inovacije i istraživanja, digitalni program, potpora za mala i srednja poduzeća, niskougljično gospodarstvo, osposobljavanje, obrazovanje i infrastruktura;

C. budući da su sporazumi o partnerstvu i operativni programi strateški instrumenti za usmjeravanje ulaganja u državama članicama i regijama u skladu s općim ciljevima strategije Europa 2020 koji se odnose na pametan, održiv i uključiv rast;

D. budući da se u člancima 14., 16. i 29. Uredbe (EU) br. 1303/2013 utvrđuju rokovi za podnošenje i usvajanje sporazuma o partnerstvu i operativnih programa, prema kojima je sporazume o partnerstvu trebalo usvojiti najkasnije do kraja kolovoza 2014., a operativne programe najkasnije do kraja siječnja 2015. godine;

E.  budući da je prisutno očito kašnjenje u postupku izrade programa, a predviđa se da će do kraja 2014. biti usvojen vrlo ograničen broj operativnih programa (nešto više od 100);

F.  budući da je na zahtjev država članica Komisija pripremila neslužbeni dokument o postupanju s obvezama za 2014. u okviru programa koji se sufinanciraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog fonda, a koje Komisija neće usvojiti do 31. prosinca 2014. godine;

G. budući da su predviđena dva scenarija za usvajanje operativnih programa, a oba podrazumijevaju daljnja kašnjenja u vezi s početkom provedbe: postupak prijenosa za one programe koji će se do 31. prosinca 2014. smatrati „spremnima za usvajanje” i preraspodjela neiskorištenih sredstava dodijeljenih za 2014. iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, što podrazumijeva tehničku reviziju višegodišnjeg financijskog okvira (VFO), za projekte koji se do kraja 2014. neće smatrati „spremnima za usvajanje”;

H. budući da bi se prema rasporedu koji je predstavila Komisija operativni programi mogli usvojiti u okviru postupka prijenosa sredstava između 15. veljače i 31. ožujka 2015., a u okviru postupka preraspodjele sredstava nakon 1. svibnja 2015. godine;

I.   budući da je, uz zakašnjenja u provedbi za programsko razdoblje 2014. – 2020., kohezijska politika suočena i sa zaostacima u plaćanjima koji za programsko razdoblje 2007. – 2013. iznose otprilike 23 milijardi EUR u 2011. čime se dodatno umanjuje njezina vjerodostojnost, učinkovitost i održivost;

J.   budući da je predsjednik Komisije priopćio da kani pokrenuti investicijski paket od 315 milijardi EUR;

1.  iako prepoznaje važnost usvajanja visokokvalitetnih operativnih programa na početku programskog razdoblja kako bi se izbjeglo kasnije reprogramiranje, izražava ozbiljnu zabrinutost s obzirom na veliko kašnjenje u provedbi kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020.;

2.  naglašava da trenutačna kašnjenja predstavljaju izazov za nacionalne, regionalne i lokalne vlasti da učinkovito planiraju i primjenjuju europske strukturne i investicijske fondove za razdoblje 2014. – 2020.;

3.  podsjeća da u Europskoj uniji kohezijska politika zajedno sa sredstvima sufinanciranja koja jamče države članice ima znatan udio u javnim rashodima povezanima s rastom; ističe da je stoga ključno da provedba novih programa počne što je prije moguće kako bi se u potpunosti iskoristili rezultati ulaganja, potaknulo otvaranje radnih mjesta i povećao rast produktivnosti;

4.   potiče Komisiju i države članice da djeluju odgovorno i da učine sve što je u njihovoj moći da ubrzaju usvajanje najvećeg mogućeg broja operativnih programa tijekom 2014. te da zajamče da što veći broj programa bude „spreman za usvajanje” do 31. prosinca 2014. kako bi bili obuhvaćeni postupkom prijenosa u skladu s člankom 13. stavkom 2. točkom (a) Financijske uredbe i člankom 4. njezinih Pravila o primjeni;

5.  zahtijeva od Komisije da, ne ispuštajući iz vida važnost kvalitete i nastavka borbe protiv korupcije, preispita sve moguće načine pojednostavljenja internih postupaka kako bi zajamčila da se uzmu u obzir operativni programi koji su ponovno predani nakon roka 24. studenog 2014. da bi se do kraja godine zaključilo savjetovanje među službama te da se razmatraju kao „spremni za usvajanje” ako ispunjavaju zahtjeve u vezi s kvalitetom;

6.  svjestan je toga da drugi spomenuti scenarij koji je primjenjiv na operativne programe koji do kraja 2014. neće biti spremni za usvajanje, tj. preraspodjela neiskorištenih proračunskih iznosa iz 2014. u 2015., u skladu s člankom 19. VFO-a, podrazumijeva reviziju VFO-a do 1. svibnja 2015. koja se, unatoč svojoj tehničkoj naravi, mora pridržavati višegodišnjeg proračunskog postupka; stoga poziva Komisiju da što prije otvori raspravu s Parlamentom i Vijećem radi izrade vjerodostojnog plana na temelju kojeg će se usvojiti revizija VFO-a čim to bude moguće tijekom 2015.;

7.  također ustraje na tome da je potrebno odobriti odgovarajući nacrt izmjene proračuna koji obuhvaća pripadajuća odobrena sredstva za preuzimanje obveza za 2015. kako bi operativni programi bili usvojeni te da to u najboljem mogućem slučaju podrazumijeva kašnjenje u pogledu stvarnog početka provedbe tih programa do sredine 2015.;

8.  s obzirom na navedeno, poziva Komisiju da Parlamentu predstavi mjere koje namjerava poduzeti kako bi se što je prije moguće olakšala provedba operativnih programa te vremenski raspored koji je za to predviđen;

9.  iznimno je zabrinut zbog stanja zaostataka u plaćanjima u okviru kohezijske politike za operativne programe za razdoblje 2007. – 2013.; naglašava važnost i hitnost postizanja dogovora o toj temi do kraja 2014. na temelju novih prijedloga Komisije;

10. poziva Komisiju da objasni utjecaj tog kašnjenja u plaćanjima na početak provedbe novih operativnih programa te da predloži rješenja kako bi se šteta svela na najmanju moguću mjeru; nadalje traži da Komisija, u kontekstu izvještavanja o ishodu pregovora kako je utvrđeno člankom 16. stavkom 3. Uredbe o zajedničkim odredbama, izvrši analizu mogućeg učinka zakašnjelog početka provedbe kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. na rast i radna mjesta te na temelju dobivenih saznanja donese preporuke;

11. traži da investicijski paket od 315 milijardi EUR koji će Komisija najaviti bude u potpunosti komplementaran s kohezijskom politikom za razdoblje 2014. – 2020.;

12. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, Odboru regija, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i drugim relevantnim institucijama.