Közös állásfoglalási indítvány - RC-B8-0278/2014Közös állásfoglalási indítvány
RC-B8-0278/2014

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika késedelmes elindulásáról

25.11.2014 - (2014/2946(RSP))

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
S&D (B8‑0278/2014)
EFDD (B8-0279/2014)
Verts/ALE (B8‑0280/2014)
ALDE (B8‑0281/2014)
GUE/NGL (B8‑0282/2014)
ECR (B8‑0283/2014)
PPE (B8‑0284/2014)

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureşan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Daniel Buda a PPE képviselőcsoport nevében
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Julie Ward az S&D képviselőcsoport nevében
Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba az ECR képviselőcsoport nevében
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Urmas Paet az ALDE képviselőcsoport nevében
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor, Ernest Maragall a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Rosa D'Amato az EFDD képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2014/2946(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B8-0278/2014
Előterjesztett szövegek :
RC-B8-0278/2014
Viták :
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika késedelmes elindulásáról

(2014/2946(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 4., 162., valamint 174–178. cikkére,

–   tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletre[1],

–   tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[2],

–   tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3],

–   tekintettel a 2014. évi általános költségvetéshez fűzött 3/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2014)0329),

–   tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel a kohéziós politika a legfőbb, reálgazdaságra irányuló uniós szintű beruházási politika, és 2020-ig 350 milliárd eurót meghaladó költségvetésével az Unió növekedésének és munkahelyteremtésének bevált katalizátora; mivel az Unió stratégiájának fontos részét képezi a regionális egyensúlyhiányok és egyenlőtlenségek orvoslása, a diverzifikáció és az ipari változásokhoz való alkalmazkodás segítése, valamint a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megvalósítása; mivel egyes tagállamokban a kohéziós politika az állami beruházások elsődleges forrása;

B.  mivel a tematikus koncentráció révén a források korlátozott számú, növekedésösztönző potenciállal rendelkező stratégiai célkitűzésre irányulnak, köztük az innovációra és a kutatásra, a digitális menetrendre, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatására és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra, a képzésre, az oktatásra és az infrastruktúrára;

C. mivel a partnerségi megállapodások és az operatív programok stratégiai eszközei a beruházások tagállamokba és régiókba irányításának, összhangban az Európa 2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló átfogó célkitűzéseivel;

D. mivel az 1303/2013/EU rendelet 14., 16. és 29. cikke rögzíti a partnerségi megállapodások és az operatív programok benyújtásának és elfogadásának menetrendjét, amelynek értelmében a partnerségi megállapodásokat 2014. augusztus végéig kellett volna elfogadni, az operatív programokat pedig legkésőbb 2015. január végéig;

E.  mivel egyértelmű késedelem tapasztalható a programozási folyamat tekintetében, hiszen várhatóan csupán kisszámú (alig több mint 100) operatív program kerül elfogadásra 2014 végéig;

F.  mivel a Bizottság a tagállamok kérésére informális dokumentumot készített az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap által társfinanszírozott, a Bizottság által 2014. december 31-ig el nem fogadott programokra vonatkozó 2014. évi kötelezettségvállalások kezeléséről;

G. mivel két forgatókönyv létezik az operatív programok elfogadására, és mindkettő további késedelmeket von maga után a végrehajtás megkezdése tekintetében, nevezetesen: i) az átviteli eljárás a 2014. december 31-ére „elfogadásra késznek” minősülő programok esetében, valamint ii) a 2014. évi fel nem használt előirányzatok európai strukturális és beruházási alapokhoz való – a többéves pénzügyi keret technikai felülvizsgálatával együtt járó – költségvetési átcsoportosítása a 2014. december 31-éig „elfogadásra nem késznek” minősülő programok esetében;

H. mivel a Bizottság által előterjesztett menetrend szerint az operatív programokat az átviteli eljárás keretében 2015. február 15. és március 31. között fogadnák el, a költségvetési átcsoportosítás keretében pedig 2015. május 1. után;

I.   mivel a 2014–2020-as programozási időszakot érintő késedelmes végrehajtás mellett a kohéziós politika terén a 2007–2013-as programozási időszak tekintetében fennálló, körülbelül 23 milliárd eurót kitevő kifizetési hátralékkal is szembe kell nézni, ami még jobban aláássa hitelességét, hatékonyságát és fenntarthatóságát;

J.   mivel a Bizottság elnöke jelezte, hogy 315 milliárd eurós beruházási programot kíván indítani;

1.  súlyos aggodalmának ad hangot a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó kohéziós politika végrehajtása tekintetében fennálló jelentős késedelmek miatt, miközben elismeri annak fontosságát, hogy a későbbi átprogramozás elkerülése érdekében a programozási időszak kezdetén jó minőségű operatív programok kerüljenek elfogadásra;

2.  hangsúlyozza, hogy a jelenlegi késések megpróbáltatást jelentenek a nemzeti, regionális és helyi hatóságok számára az európai strukturális és beruházási alapok hatékony tervezése és végrehajtása tekintetében a 2014–2020-as időszakra vonatkozóan;

3.  emlékeztet arra, hogy a kohéziós politika a tagállamok által biztosított társfinanszírozással együtt a növekedést elősegítő uniós közkiadások jelentős részét teszi ki; hangsúlyozza, hogy ezért nagyon fontos az új programok végrehajtásának mielőbbi elindítása a beruházások eredményeinek maximalizálása, a munkahelyteremtés előmozdítása és a termelékenység növekedésének fokozása érdekében;

4.  sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tanúsítsanak felelős magatartást, és tegyenek meg minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy gyorsabb eljárással 2014-ben a lehető legtöbb operatív program elfogadásra kerüljön, valamint hogy 2014. december 31-éig a lehető legtöbb program „elfogadásra kész” legyen és ezáltal alkalmazni lehessen az átviteli eljárást, összhangban a költségvetési rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a) pontjával és a rendelet alkalmazási szabályainak 4. cikkével;

5.  felszólítja a Bizottságot, hogy – a minőségre, valamint a csalás elleni harc fenntartására való határozott összpontosítás mellett – vizsgálja meg belső eljárásai ésszerűsítésének valamennyi lehetséges módját, amelyekkel biztosítható, hogy a 2014. november 24-i határidőt követően újra benyújtott operatív programokat is vegyék figyelembe a szolgálatközi konzultáció év végig történő lezárásához, és kezeljék őket elfogadásra készként, amennyiben megfelelnek a minőségi követelményeknek;

6.  tudatában van annak, hogy a fent említett forgatókönyvek közül a második, amely a 2014 végére elfogadásra még nem kész operatív programok esetében alkalmazandó, nevezetesen a 2014-ben le nem kötött összegek 2015-ös költségvetésben történő újbóli előirányzása, a többéves pénzügyi keret 19. cikkének megfelelően szükségessé teszi a többéves pénzügyi keret 2015. május 1-jéig történő felülvizsgálatát, amelynek – még ha technikai jellegű is – a többéves költségvetési eljárás szerint kell megtörténnie: felkéri ezért a Bizottságot, hogy mielőbb kezdjen megbeszéléseket a Parlamenttel és a Tanáccsal egy olyan hiteles ütemterv kidolgozása érdekében, amely biztosítja a többéves pénzügyi keret 2015-ös felülvizsgálatának mielőbbi elfogadását;

7.  hangsúlyozza továbbá, hogy az operatív programok elfogadásához az adott 2015. évi kötelezettségvállalási előirányzatokra vonatkozó költségvetés-módosítás tervezetét is jóvá kell hagyni, valamint hogy ez azt jelenti, hogy a programok végrehajtásának tényleges elindítására a legjobb esetben is 2015 közepéig kell várni;

8.  a fentiekre tekintettel kéri a Bizottságot, hogy ismertesse a Parlamenttel azokat az intézkedéseket, amelyeket az operatív programok végrehajtásának mielőbbi elősegítése érdekében tervez, valamint adjon tájékoztatást az intézkedések időbeli ütemezéséről;

9.  riasztónak tartja a kohéziós politika 2007–2013-as operatív programjaival kapcsolatos kifizetési hátralékok helyzetét; hangsúlyozza, hogy fontos és sürgető, hogy az új bizottsági javaslatok alapján 2014 végére létrejöjjön a témára vonatkozó megállapodás;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy fejtse ki, milyen hatással jár a kifizetések e késedelme az új operatív programok végrehajtásának elindítására nézve, és terjesszen elő megoldásokat a károk mértékének lehető legcsekélyebbre korlátozása érdekében; felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy a közös rendelkezéseket megállapító rendelet 16. cikkének (3) bekezdésében előírt tárgyalások eredményeiről szóló jelentés keretében elemezze, milyen következményekkel jár a 2014–2020-as időszakra vonatkozó kohéziós politika késedelmes megindítása a növekedésre és a munkahelyteremtésre, és a levont tanulságok alapján tegyen ajánlásokat;

11. kéri, hogy a Bizottság által bejelentendő 315 milliárdos beruházási csomag a 2014–2020-as kohéziós politikához képest teljes mértékben kiegészítő jellegű legyen;

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, a Régiók Bizottságának, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a többi érintett intézménynek.