Procedūra : 2014/2946(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0278/2014

Pateikti tekstai :

RC-B8-0278/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/11/2014 - 10.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0068

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 141kWORD 94k
25.11.2014
PE539.001v01-00}
PE539.003v01-00}
PE539.004v01-00}
PE539.005v01-00}
PE539.006v01-00}
PE539.007v01-00} RC1
 
B8-0278/2014}
B8-0280/2014}
B8-0281/2014}
B8-0282/2014}
B8-0283/2014}
B8-0284/2014} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:

S&D (B8‑0278/2014)

Verts/ALE (B8‑0280/2014)

ALDE (B8‑0281/2014)

GUE/NGL (B8‑0282/2014)

ECR (B8‑0283/2014)

PPE (B8‑0284/2014)


dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką (2014/2946(RSP))


Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureşan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Daniel Buda PPE frakcijos vardu
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Julie Ward S&D frakcijos vardu
Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Urmas Paet ALDE frakcijos vardu
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor, Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu
Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką (2014/2946(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 4, 162 ir 174–178 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 3 projektą (COM(2014)0329),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi sanglaudos politika yra pagrindinė ES masto investicijų į realiąją ekonomiką politika ir augimą bei darbo vietų kūrimą ES skatinanti priemonė, kuriai iki 2020 m. skirtas daugiau kaip 350 mlrd. eurų biudžetas; kadangi ši politika yra esminė ES strategijos priemonė, padedanti sumažinti regionų skirtumus ir nelygybę, prisidedanti prie įvairovės didinimo ir prisitaikymo prie pramonės pokyčių ir padedanti pasiekti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą; kadangi kai kuriose valstybėse narėse sanglaudos politika yra pagrindinis valstybės investicijų šaltinis;

B.  kadangi telkiant paramą pagal temas šios lėšos skiriamos nedideliam skaičiui strateginių tikslų, kurių siekiant galima paskatinti augimą, pvz., inovacijoms ir moksliniams tyrimams, skaitmeninei darbotvarkei, paramai mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai, mokymams, švietimui ir infrastruktūrai;

C.  kadangi partnerystės sutartys ir veiksmų programos – tai strateginės investicijų nukreipimo valstybėse narėse ir regionuose, laikantis bendrųjų strategijos „Europa 2020“ pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslų, priemonės;

D.  kadangi Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 14, 16 ir 29 straipsniuose nustatytas partnerystės sutarčių ir veiksmų programų pateikimo ir patvirtinimo tvarkaraštis, pagal kurį partnerystės sutartys turėjo būti patvirtintos iki 2014 m. rugpjūčio mėn. pabaigos, o veiksmų programos turi būti patvirtintos ne vėliau kaip 2015 m. sausio mėn. pabaigoje;

E.  kadangi akivaizdžiai vėluojama parengti programas, nes tikimasi, kad iki 2014 m. pabaigos bus patvirtinta tik labai mažai (šiek tiek daugiau nei 100) veiksmų programų;

F.  kadangi valstybių narių prašymu Komisija parengė neoficialų dokumentą apie 2014 m. įsipareigojimus, numatytus programoms, kurios bendrai finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo ir kurių Komisija nepatvirtins iki 2014 m. gruodžio 31 d.;

G.  kadangi yra numatyti du veiksmų programų patvirtinimo scenarijai (pagal abu scenarijus dar pavėlinama programų įgyvendinimo pradžia), t. y. i) perkėlimo procedūra, taikytina programoms, kurios, manoma, bus parengtos, kad būtų patvirtintos iki 2014 m. gruodžio 31 d., ir ii) pakartotinis 2014 m. nepanaudotų Europos struktūrinių ir investicijų fondams skirtų asignavimų įtraukimas į biudžetą (dėl to reikės atlikti techninius daugiametės finansinės programos (DFP) patikslinimus), taikytinas programoms, kurios nebus parengtos ir patvirtintos iki 2014 m. pabaigos;

H.  kadangi, remiantis Komisijos pateiktu tvarkaraščiu, pagal perkėlimo procedūrą veiksmų programos galėtų būti patvirtintos 2015 m. vasario 15 d. – kovo 31 d., o pagal pakartotinio įtraukimo į biudžetą procedūrą – po 2015 m. gegužės 1 d.;

I.  kadangi ne tik vėluojama įgyvendinti 2014–2020 m. programavimo laikotarpio sanglaudos politiką, bet taip pat vėluojama vykdyti ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpio mokėjimus, siekiančius 23 mlrd. eurų, o dėl šių vėlavimų nukenčia politikos patikimumas, veiksmingumas ir tvarumas;

J.  kadangi Komisijos pirmininkas nurodė, jog ketina pradėti įgyvendinti 315 mlrd. eurų investicijų paketą;

1.  yra itin susirūpinęs dėl to, kad smarkiai vėluojama įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką, tačiau sykiu pripažįsta, jog svarbu patvirtinti aukštos kokybės veiksmų programas programavimo laikotarpio pradžioje, kad nebereikėtų jų keisti vėlesniu etapu;

2.  pabrėžia, kad dėl dabartinio vėlavimo nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms kyla sunkumų, susijusių su gebėjimais veiksmingai planuoti ir įgyvendinti 2014–2020 m. Europos struktūrinius investicijų fondus,

3.  primena, kad pagal sanglaudos politiką, suderintą su bendru valstybių narių finansavimu, dengiama didelė dalis su augimu susijusių viešųjų išlaidų ES; pabrėžia, kad dėl to būtina kuo greičiau pradėti įgyvendinti naujas programas, siekiant pagerinti investavimo rezultatus, paskatinti kurti darbo vietas ir padidinti našumą;

4.  primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares elgtis atsakingai ir imtis visų įmanomų priemonių, kad kuo daugiau veiksmų programų būtų sparčiau patvirtinta 2014 m., ir užtikrinti, kad kuo įmanoma daugiau programų būtų parengta ir patvirtinta iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir joms būtų galima pritaikyti Finansinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies a punkte ir jo taikymo taisyklių 4 straipsnyje numatytą perkėlimo procedūrą;

5.  prašo Komisijos, itin daug dėmesio skiriant programų kokybei ir būtinybei kovoti su sukčiavimu, išanalizuoti visus vidaus procedūrų supaprastinimo būdus, kad būtų galima taip pat atsižvelgti į praėjus 2014 m. lapkričio 24 d. terminui pakartotinai pateiktas veiksmų programas, siekiant, kad iki metų pabaigos būtų baigtos tarnybų tarpusavio konsultacijos ir būtų laikoma, kad šios programos yra parengtos ir jas galima patvirtinti, jei jos atitinka kokybės reikalavimus;

6.  supranta, kad antrasis iš minėtų scenarijų, taikytinas toms veiksmų programoms, kurios nebus parengtos ir nebus patvirtintos iki 2014 m. pabaigos, t. y. 2014 m. nenumatytų skirti sumų pakartotinis įtraukimas į 2015 m. biudžetą pagal DFP 19 straipsnį, reiškia, kad iki 2015 m. gegužės 1 d. turi būti atliktas DFP patikslinimas, kuris, net jei tik techninis, turi atitikti daugiametę biudžeto procedūrą; todėl ragina Komisiją kuo greičiau pradėti diskusijas su Parlamentu ir Taryba, kad būtų nustatytos patikimos gairės, padėsiančios užtikrinti, kad DFP patikslinimas būtų atliktas kuo anksčiau 2015 m.;

7.  be to, pabrėžia, kad, siekiant patvirtinti veiksmų programas, būtina taip pat priimti atitinkamą taisomojo biudžeto projektą, kuris apimtų atitinkamus 2015 m. įsipareigojimų asignavimus, o tai reiškia, kad geriausiu atveju šios programos bus pradėtos faktiškai įgyvendinti nuo 2015 m. vidurio;

8.  atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją pateikti Parlamentui priemones, kurių ji ketina imtis, kad veiksmų programos galėtų būti kuo greičiau įgyvendintos, kartu su numatomu šių priemonių įgyvendinimo tvarkaraščiu;

9.  reiškia didelį susirūpinimą dėl mokėjimų pagal sanglaudos politiką 2007–2013 m. veiksmų programoms vėlavimo; pabrėžia, kad svarbu ir skubu iki 2014 m. pabaigos pasiekti susitarimą šiuo klausimu, remiantis naujais Komisijos pasiūlymais;

10.  ragina Komisiją paaiškinti šio mokėjimų vėlavimo poveikį naujų veiksmų programų įgyvendinimo pradžiai ir pasiūlyti, kaip kuo labiau sumažinti žalą; be to, prašo Komisijos, rengiant Bendrųjų nuostatų reglamento 16 straipsnio 3 dalyje numatytą ataskaitą apie derybų rezultatus, išanalizuoti galimą vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką poveikį augimui ir darbo vietoms ir pateikti įgyta patirtimi paremtas rekomendacijas;

11.  prašo, kad 315 mlrd. eurų investicijų paketas, apie kurį turi paskelbti Komisija, visapusiškai papildytų 2014–2020 m. sanglaudos politiką;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Regionų komitetui, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir kitoms susijusioms institucijoms.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika