Procedūra : 2014/2946(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0278/2014

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0278/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 27/11/2014 - 10.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0068

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 164kWORD 73k
25.11.2014
PE539.001v01-00}
PE539.002v01-00}
PE539.003v01-00}
PE539.004v01-00}
PE539.005v01-00}
PE539.006v01-00}
PE539.007v01-00} RC1
 
B8-0278/2014}
B8-0279/2014}
B8-0280/2014}
B8-0281/2014}
B8-0282/2014}
B8-0283/2014}
B8-0284/2014} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

S&D (B8-0278/2014)

EFDD (B8-0279/2014)

Verts/ALE (B8-0280/2014)

ALDE (B8-0281/2014)

GUE/NGL (B8-0282/2014)

ECR (B8-0283/2014)

PPE (B8-0284/2014)


par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājumu (2014/2946(RSP))


Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureşan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Daniel Buda PPE grupas vārdā
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Julie Ward S&D grupas vārdā
Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Urmas Paet ALDE grupas vārdā
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor, Ernest Maragall Verts/ALE grupas vārdā
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājumu (2014/2946(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 4. , 162. un 174. līdz 178. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006(1),

–   ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3),

–   ņemot vērā 2014. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projektu (COM(2014)0329),

–   ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A. tā kā kohēzijas politika, kuras budžets laikposmam līdz 2020. gadam pārsniedz EUR 350 miljardus, ir galvenā ES mēroga politika ieguldījumiem reālajā ekonomikā un ir sevi apliecinājusi kā izaugsmes un darbvietu veidošanas katalizators ES; tā kā tā ir nozīmīga daļa no ES stratēģijas, kas paredzēta, lai novērstu reģionālās atšķirības un nevienlīdzību, veicinātu diversifikāciju un pielāgošanos pārmaiņām rūpniecībā un panāktu ekonomisku, sociālu un teritoriālu kohēziju; tā kā vairākās dalībvalstīs tā ir publisko ieguldījumu galvenais avots;

B.  tā kā, izmantojot tematisko koncentrāciju, minētie resursi tiek piešķirti ierobežotam skaitam stratēģisku mērķu, kam piemīt izaugsmes veicināšanas potenciāls, piemēram, inovācijai un pētniecībai, digitalizācijas programmai, atbalstam maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), ekonomikai ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, apmācībai, izglītībai un infrastruktūrai;

C. tā kā partnerības nolīgumi un darbības programmas ir stratēģiski instrumenti, kas virza ieguldījumus dalībvalstīs un reģionos saskaņā ar stratēģijas „Eiropa 2020” vispārējo mērķi nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi;

D. tā kā Regulas (ES) Nr. 1303/2013 14., 16. un 29. pantā ir noteikti partnerības nolīgumu un darbības programmu iesniegšanas un pieņemšanas termiņi, saskaņā ar kuriem partnerības nolīgumiem vajadzētu būt bijis pieņemtiem līdz 2014. gada augusta beigām, bet darbības programmām — vēlākais, līdz 2015. gada janvāra beigām;

E.  tā kā plānošanas process nepārprotami ir aizkavējies un ir paredzams, ka līdz 2014. gada beigām būs pieņemts tikai neliels skaits darbības programmu (nedaudz vairāk kā 100);

F.  tā kā pēc dalībvalstu pieprasījuma Komisija ir sagatavojusi neoficiālu dokumentu par rīcību attiecībā uz to programmu 2014. gada saistībām, kuras līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda un kuras Komisija nebūs pieņēmusi līdz 2014. gada 31. decembrim;

G. tā kā pastāv divi darbības programmu pieņemšanas scenāriji, kuri abi nozīmē vēl ilgāku īstenošanas sākuma aizkavēšanos, proti, i) apropriāciju pārnešanas procedūra attiecībā uz tām programmām, kuras tiktu uzskatītas par gatavām pieņemšanai līdz 2014. gada 31. decembrim, un ii) Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem 2014. gadā piešķirto līdzekļu neizmantotās daļas pārplānošana budžetā — tam nepieciešama daudzgadu finanšu shēmas (DFS) tehniska pārskatīšana — attiecībā uz programmām, kuras tiktu uzskatītas par negatavām pieņemšanai līdz 2014. gada beigām;

H. tā kā saskaņā ar Komisijas iesniegto grafiku apropriāciju pārnešanas procedūras gadījumā darbības programmas varētu pieņemt no 2015. gada 15. februāra līdz 31. martam, bet budžeta pārplānošanas gadījumā — pēc 2015. gada 1. maija;

I.   tā kā kohēzijas politiku skar ne tikai īstenošanas aizkavēšanās 2014.–2020. gada plānošanas periodā, bet arī nesamaksāti maksājumi aptuveni EUR 23 miljardu apmērā, kas saistīti ar 2007.–2013. gada plānošanas periodu, un tas vēl vairāk vājina tās uzticamību, efektivitāti un ilgstspējību;

J.   tā kā Komisijas priekšsēdētājs ir norādījis, ka plāno sākt īstenot EUR 315 miljardu vērtu ieguldījumu paketi,

1.  pauž nopietnas bažas par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas īstenošanas ievērojamo aizkavēšanos, vienlaikus atzīstot, ka ir svarīgi plānošanas perioda sākumā pieņemt augstas kvalitātes darbības programmas, lai izvairītos no pārplānošanas vēlākā stadijā;

2.  uzsver, ka pašreizējā aizkavēšanās apdraud valsts, reģionālo un vietējo iestāžu spēju efektīvi plānot un izmantot līdzekļus no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem 2014.–2020. gadam;

3.  atgādina, ka kohēzijas politika un dalībvalstu nodrošinātais līdzfinansējums veido lielāko daļu no ES publiskajiem izdevumiem, kas saistīti ar izaugsmi; uzsver, ka tādēļ jauno programmu īstenošana obligāti ir jāsāk pēc iespējas drīzāk, lai gūtu maksimālu labumu no ieguldījumiem, veicinātu darbvietu veidošanu un palielinātu ražīguma izaugsmi;

4.  mudina Komisiju un dalībvalstis būt atbildīgām un darīt visu iespējamo, lai paātrinātu maksimāli liela skaita darbības programmu pieņemšanu jau 2014. gadā, kā arī nodrošināt, ka pēc iespējas vairāk programmu ir gatavas pieņemšanai līdz 2014. gada 31. decembrim, lai varētu izmantot apropriāciju pārnešanas procedūru saskaņā ar Finanšu regulas 13. panta 2. punkta a) apakšpunktu un tās piemērošanas noteikumu 4. pantu;

5.  prasa, lai Komisija, īpašu uzmanību joprojām pievēršot kvalitātei un tam, ka ir jāturpina cīņa pret krāpšanu, izvērtētu visas iespējas, kā pilnveidot tās iekšējās procedūras nolūkā nodrošināt, ka darbības programmas, kuras tiks atkārtoti iesniegtas pēc 2014. gada 24. novembra termiņa, arī tiek ņemtas vērā, lai dienestu savstarpējās konsultācijas varētu pabeigt līdz šī gada beigām, uzskatot minētās programmas par gatavām pieņemšanai, ja tās atbilst kvalitātes prasībām;

6.  apzinās, ka otrais no iepriekš minētajiem scenārijiem, kas attiecas uz darbības programmām, kuras nebūs gatavas pieņemšanai līdz 2014. gada beigām, proti, 2014. gadā neizlietoto saistību apropriāciju iekļaušana 2015. gada budžetā saskaņā ar DFS 19. pantu, nozīmē DFS pārskatīšanu līdz 2015. gada 1. maijam, kuru veicot, pat ja tā ir tehniska rakstura, ir jāievēro daudzgadu budžeta procedūra; tādēļ aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk iesaistīties diskusijā ar Parlamentu un Padomi, lai izveidotu uzticamu ceļvedi, kas nodrošinātu, ka pārskatītā DFS 2015. gadā tiktu pieņemta pēc iespējas agrāk;

7.  turklāt uzsver — lai pieņemtu darbības programmas, ir jāapstiprina arī attiecīgs budžeta grozījuma projekts, kas paredzētu attiecīgās 2015. gadā vajadzīgās saistību apropriācijas, un tas labākajā gadījumā nozīmē minēto programmu efektīvas īstenošanas sākuma aizkavēšanos līdz 2015. gada vidum;

8.  ņemot vērā iepriekš minēto, aicina Komisiju iesniegt Parlamentam pasākumus, kurus tā plāno veikt, lai pēc iespējas drīzāk atvieglotu darbības programmu īstenošanu, kā arī tās plānoto grafiku;

9.  pauž satraukumu par statusu, kādā atrodas nesamaksātie maksājumi, kas saistīti ar kohēzijas politikas 2007.–2013. gada darbības programmām; uzsver, ka ir svarīgi un steidzami līdz 2014. gada beigām panākt vienošanos šajā jomā, pamatojoties uz jauniem Komisijas priekšlikumiem;

10. aicina Komisiju paskaidrot, kā šī maksājumu kavēšanās ietekmēs jauno darbības programmu īstenošanas sākšanu, kā arī iesniegt risinājumus kaitējuma maksimālai mazināšanai; turklāt prasa, lai Komisija saistībā ar ziņojumu par sarunu rezultātiem, kas paredzēts Kopīgo noteikumu regulas 16. panta 3. punktā, izvērtētu 2014.–2020. gada kohēzijas politikas īstenošanas novēlotas sākšanas iespējamo ietekmi uz izaugsmi un darbvietām un sniegtu ieteikumus, ņemot vērā gūto mācību;

11. prasa, lai EUR 315 miljardu vērtā ieguldījumu pakete, par kuru Komisija gatavojas paziņot, visā pilnībā papildinātu 2014.–2020. gada kohēzijas politikas līdzekļus;

12. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei, Reģionu komitejai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un pārējām attiecīgajām iestādēm.

 

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika