Wspólny projekt rezolucji - RC-B8-0278/2014Wspólny projekt rezolucji
RC-B8-0278/2014

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie opóźnień w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014–2020

25.11.2014 - (2014/2946(RSP))

złożony zgodnie z art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
S&D (B8‑0278/2014)
EFDD (B8-0279/2014)
Verts/ALE (B8‑0280/2014)
ALDE (B8‑0281/2014)
GUE/NGL (B8‑0282/2014)
ECR (B8‑0283/2014)
PPE (B8‑0284/2014)

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureşan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Daniel Buda w imieniu grupy PPE
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Julie Ward w imieniu grupy S&D
Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Urmas Paet w imieniu grupy ALDE
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor, Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD

Procedura : 2014/2946(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B8-0278/2014
Teksty złożone :
RC-B8-0278/2014
Debaty :
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie opóźnień w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014–2020

(2014/2946(RSP))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 4, 162 i art. 174–178,

 

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006[1],

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020[2],

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[3],

–   uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2014 (COM(2014)0329),

–   uwzględniając art. 128 ust. 5 oraz art. 123 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że polityka spójności jest główną ogólnounijną inwestycyjną strategią polityczną w gospodarce realnej i stałą siłą napędową wzrostu i zatrudnienia w Europie z budżetem przekraczającym 350 mld EUR do 2020 r.; mając na uwadze, że stanowi ona trzon unijnej strategii na rzecz wyrównania regionalnych zaburzeń równowagi i nierówności, wspierania dywersyfikacji i dostosowywania do przemian w przemyśle, a także osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej; mając również na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich polityka spójności jest głównym źródłem inwestycji publicznych;

B.  mając na uwadze, że poprzez koncentrację tematyczną środki te są nakierowane na ograniczoną liczbę strategicznych celów o potencjale generowania wzrostu, takich jak innowacje i badania naukowe, agenda cyfrowa, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz gospodarka oparta na technologiach niskoemisyjnych, a także na szkolenia, kształcenie i infrastruktura;

C. mając na uwadze, że umowy o partnerstwie i programy operacyjne są strategicznymi narzędziami ukierunkowywania inwestycji w państwach członkowskich i regionach, zgodnie z ogólnym celem strategii „Europa 2020”, czyli inteligentnym, trwałym wzrostem gospodarczym sprzyjającym włączeniu społecznemu;

D. mając na uwadze, że w art. 14, 16 i 29 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 przewidziano harmonogram przedkładania i przyjmowania umów o partnerstwie i programów operacyjnych, zgodnie z którym umowy te powinny zostać przyjęte do końca sierpnia 2014 r., a programy operacyjne najpóźniej do końca stycznia 2015 r.;

E.  mając na uwadze wyraźne opóźnienie na etapie procesu programowania, w związku z którym szacuje się, że jedynie niewielka liczba programów operacyjnych (tylko około 100) zostanie przyjęta do końca 2014 r.;

F.  mając na uwadze, że na stosowny wniosek państw członkowskich Komisja przygotowała dokument roboczy w sprawie postępowania ze zobowiązaniami z 2014 r. wynikającymi z programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, które nie zostały przyjęte przez Komisję do 31 grudnia 2014 r.;

G. mając na uwadze, że przewidziano dwa scenariusze przyjmowania programów operacyjnych, z których każdy prowadzi do dalszych opóźnień w rozpoczęciu wdrażania, a mianowicie: (i) procedurę przeniesienia środków w przypadku programów uznawanych za gotowe do przyjęcia do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz (ii) ponowne rozdysponowanie niewykorzystanych środków z 2014 r. w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych pociągające za sobą konieczność technicznej zmiany wieloletnich ram finansowych (WRF) w przypadku programów uznanych za niegotowe do przyjęcia do końca 2014 r.;

H. mając na uwadze, że zgodnie z przedstawionym przez Komisję harmonogramem programy operacyjne mogłyby zostać przyjęte w ramach procedury przenoszenia środków w okresie od dnia 15 lutego do dnia 31 marca 2015 r., a w ramach procedury ponownego rozdysponowania środków – po dniu 1 maja 2015 r.;

I.   mając na uwadze, że poza opóźnieniem wdrażania w okresie programowania 2014–2020, polityka spójności boryka się również z zaległościami płatności za okres programowania 2007–2013 wynoszącymi około 23 mld EUR, co dodatkowo podważa jej wiarygodność, skuteczność i trwałość;

J.   mając na uwadze, że przewodniczący Komisji zaznaczył, iż planuje uruchomić pakiet inwestycyjny w wysokości 315 mld EUR;

1.  wyraża poważne obawy związane ze znaczącym opóźnieniem wdrażania polityki spójności na lata 2014–2020, mając zarazem świadomość wagi przyjęcia wysokiej jakości programów operacyjnych na początku okresu programowania, tak aby uniknąć konieczności ich późniejszego przeprogramowania;

2.  podkreśla, że obecne opóźnienia są wyzwaniem dla zdolności władz krajowych, regionalnych i lokalnych do skutecznego planowania i wdrażania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rok 2014-2020;

3.  przypomina, że polityka spójności, wraz ze współfinansowaniem zapewnianym przez państwa członkowskie, stanowią znaczną część wydatków publicznych związanych ze wzrostem w UE; podkreśla, że należy w związku z tym jak najszybciej rozpocząć realizację nowych programów, aby zmaksymalizować skutki inwestycji, pobudzić tworzenie miejsc pracy i zwiększyć wzrost wydajności;

4.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do wykazania się odpowiedzialnością i dołożenia wszelkich starań, by przyśpieszyć przyjęcie jak największej liczby programów operacyjnych jeszcze w 2014 r., a także do dopilnowania, aby możliwie jak najwięcej programów było gotowych do przyjęcia przed dniem 31 grudnia 2014 r. w celu skorzystania z procedury przenoszenia środków zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. a) rozporządzenia finansowego i art. 4 przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia;

5.  zwraca się do Komisji, by – przywiązując dużą wagę do jakości i konieczności dalszej walki z nadużyciami – przeanalizowała wszelkie możliwości usprawnienia swoich procedur wewnętrznych w celu zadbania o to, by programy operacyjne przedłożone ponownie po terminie 24 listopada 2014 r. zostały również wzięte pod uwagę, aby zakończyć prowadzone w ich sprawie konsultacje między służbami z końcem roku i by zostały one uznane za gotowe do przyjęcia, jeżeli spełniają wymogi jakościowe;

6.  zdaje sobie sprawę, że drugi z wyżej wymienionych scenariuszy mający zastosowanie do programów operacyjnych niegotowych do przyjęcia do końca 2014 r., a mianowicie ponowne rozdysponowanie niewykorzystanych środków z 2014 r. w 2015 r. zgodnie z art. 19 WRF, wiąże się z koniecznością zmiany WRF do dnia 1 maja 2015 r., która pomimo swojego technicznego charakteru musi być zgodna z procedurą budżetu wieloletniego; zwraca się zatem do Komisji o jak najszybsze podjęcie rozmów na ten temat z Parlamentem i Radą, aby określić wiarygodny plan działania, który zapewni przyjęcie zmiany WRF w możliwie najkrótszym terminie w 2015 r.;

7.  podkreśla ponadto, że w celu zapewnienia przyjęcia programów operacyjnych konieczne jest również przyjęcie odpowiedniego projektu budżetu korygującego obejmującego odnośne środki na zobowiązania na 2015 r., co w najlepszym przypadku oznacza opóźnienie faktycznego rozpoczęcia wdrażania tych programów do połowy 2015 r.;

8.  w związku z powyższym zwraca się do Komisji, by przedstawiła Parlamentowi środki, jakie zamierza przyjąć w celu ułatwienia jak najszybszego wdrożenia programów operacyjnych, i planowany przez nią harmonogram;

9.  jest poważnie zaniepokojony statusem zaległości w płatnościach w ramach polityki spójności dotyczących programów operacyjnych na lata 2007–2013; podkreśla wagę i naglący charakter osiągnięcia porozumienia w tej sprawie do końca 2014 r. w oparciu o nowe wnioski Komisji;

10. wzywa Komisję do wyjaśnienia wpływu opóźnień w płatnościach na rozpoczęcie wdrażania nowych programów operacyjnych oraz do przedstawienia rozwiązań umożliwiających ograniczenie szkód do minimum; apeluje ponadto do Komisji, aby w kontekście sprawozdania z wyników negocjacji przewidzianego w art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów przeanalizowała potencjalny wpływ opóźnionego rozpoczęcia wdrażania polityki spójności na lata 2014-2020 na wzrost i zatrudnienie, a także aby przedstawiła zalecenia oparte na wyciągniętych z tego wnioskach;

11. domaga się, aby pakiet inwestycyjny w kwocie 315 mld EUR, jaki ogłosi Komisja, całkowicie uzupełniał politykę spójności na lata 2014-2020;

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Regionów, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz pozostałym odnośnym instytucjom.