Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-0278/2014Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-0278/2014

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la demararea cu întârziere a politicii de coeziune în perioada 2014-2020

25.11.2014 - (2014/2946(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
S&D (B8‑0278/2014)
EFDD (B8-0279/2014)
Verts/ALE (B8‑0280/2014)
ALDE (B8‑0281/2014)
GUE/NGL (B8‑0282/2014)
ECR (B8‑0283/2014)
PPE (B8‑0284/2014)

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Daniel Buda în numele Grupului PPE
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Julie Ward în numele Grupului S&D
Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba în numele Grupului ECR
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Urmas Paet în numele Grupului ALDE
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos în numele Grupului GUE/NGL
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor, Ernest Maragall în numele Grupului Verts/ALE
Rosa D'Amato în numele Grupului EFDD

Procedură : 2014/2946(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B8-0278/2014
Texte depuse :
RC-B8-0278/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la demararea cu întârziere a politicii de coeziune în perioada 2014-2020

(2014/2946(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 4, 162 și 174-178,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului[1],

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[2],

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[3],

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 3 la bugetul general 2014 (COM(2014)0329),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât politica de coeziune reprezintă principalul instrument de investiții în economia reală de la nivelul întregii Uniuni și un motor consacrat de creștere și de creare de locuri de muncă în UE, dispunând până în 2020 de un buget care depășește 350 de miliarde EUR; întrucât politica de coeziune constituie o componentă majoră a strategiei UE de corectare a dezechilibrelor și inegalităților regionale, de sprijinire a diversificării și a adaptării la mutațiile industriale și de realizare a coeziunii economice, sociale și teritoriale; întrucât, în unele state membre, această politică reprezintă sursa principală de investiții publice;

B.  întrucât, prin intermediul concentrării tematice, resursele sunt direcționate spre un număr limitat de obiective strategice cu potențial de stimulare a creșterii, cum sunt inovarea și cercetarea, agenda digitală, sprijinul acordat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) și economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, precum și spre formare, educație și infrastructură;

C.  întrucât acordurile de parteneriat și programele operaționale sunt instrumente strategice de orientare a investițiilor în statele membre și în regiuni, în concordanță cu obiectivele generale ale Strategiei Europa 2020 care vizează o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii;

D.  întrucât articolele 14, 16 și 29 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 prevăd un calendar pentru transmiterea și adoptarea acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale, potrivit căruia acordurile de parteneriat ar fi trebuit să fie adoptate până la sfârșitul lunii august 2014, iar programele operaționale până la sfârșitul lunii ianuarie 2015 cel târziu;

E.  întrucât ne confruntăm cu o întârziere evidentă în procesul de programare, deoarece se preconizează că doar un număr limitat de programe operaționale (puțin peste 100) vor fi adoptate până la sfârșitul anului 2014;

F.  întrucât, în urma solicitării statelor membre, Comisia a pregătit un document neoficial referitor la situația angajamentelor pe 2014 aferente programelor cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională, din Fondul social european și din Fondul de coeziune, care nu au fost adoptate de Comisie până la 31 decembrie 2014;

G.  întrucât se iau în considerare două scenarii pentru adoptarea programelor operaționale și ambele implică întârzieri suplimentare la demararea punerii în aplicare, mai precis: (i) procedura de reportare pentru programele considerate „pregătite pentru adoptare” până la 31 decembrie 2014 și (ii) procedura de reînscriere în buget a creditelor neutilizate în 2014 în favoarea fondurilor structurale și de investiții europene – ceea ce presupune o revizuire tehnică a cadrului financiar multianual (CFM) – pentru programele despre care se consideră că „nu sunt gata de adoptare” până la sfârșitul anului 2014;

H.  întrucât, conform calendarului prezentat de Comisie, programele operaționale ar putea fi adoptate în perioada 15 februarie-31 martie 2015, în cadrul procedurii de reportare, și, respectiv, după 1 mai 2015, în cadrul procedurii de reînscriere în buget;

I.  întrucât, pe lângă întârzierea la punerea în aplicare pentru perioada de programare 2014-2020, politica de coeziune se confruntă și cu plăți restante aferente perioadei de programare 2007-2013 în valoare de aproximativ 23 de miliarde EUR, ceea ce îi subminează și mai mult credibilitatea, eficiența și sustenabilitatea;

J.  întrucât Președintele Comisiei a anunțat că intenționează să lanseze un pachet de investiții în valoare de 315 miliarde EUR,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la întârzierea semnificativă înregistrată la punerea în aplicare a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020, recunoscând, totodată, importanța adoptării unor programe operaționale de înaltă calitate la începutul perioadei de programare, pentru a se evita reprogramarea ulterioară;

2.  subliniază faptul că întârzierile actuale pun la grea încercare autoritățile naționale, regionale și locale în calitatea acestora de a planifica cu succes și de a implementa fondurile structurale și de investiții europene pentru perioada 2014-2020;

3.  reamintește că politica de coeziune, alături de cofinanțarea asigurată de statele membre, acoperă o mare parte a cheltuielilor publice legate de creștere din UE; subliniază că este, prin urmare, imperativ să se demareze punerea în aplicare a noilor programe cât mai curând posibil, pentru a maximiza rezultatele investițiilor, a stimula crearea de locuri de muncă și a îmbunătăți creșterea productivității;

4.  îndeamnă Comisia și statele membre să dea dovadă de responsabilitate și să depună toate eforturile pentru a accelera adoptarea încă din 2014 a unui număr maxim de programe operaționale și să se asigure totodată că, până la 31 decembrie 2014, cât mai multe programe cu putință sunt „pregătite pentru adoptareˮ, astfel încât să poată beneficia de procedura de reportare, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul financiar și cu articolul 4 din normele sale de aplicare;

5.  solicită Comisiei – păstrând totodată accentul pe un nivel ridicat de calitate și pe necesitatea de a lupta în continuare împotriva fraudei – să analizeze toate posibilitățile de raționalizare a procedurilor sale interne pentru a se asigura că programele operaționale prezentate din nou după data-limită de 24 noiembrie 2014 sunt și ele luate în considerare în vederea încheierii consultării inter-servicii până la sfârșitul anului și sunt considerate ca fiind gata de adoptare dacă îndeplinesc cerințele de calitate;

6.  este conștient de faptul că al doilea dintre scenariile menționate anterior, aplicabil programelor operaționale care nu sunt pregătite pentru adoptare până la sfârșitul anului 2014, constând în reînscrierea în bugetul 2015 a sumelor neutilizate în 2014, în conformitate cu articolul 19 din CFM, implică o revizuire a CFM până la 1 mai 2015, care, chiar dacă este de natură tehnică, trebuie să respecte procedura bugetară multianuală; prin urmare, invită Comisia să se angajeze cât mai curând posibil în discuții cu Parlamentul și cu Consiliul pentru a elabora o foaie de parcurs credibilă care să asigure adoptarea revizuirii CFM cât mai curând posibil în 2015;

7.  în plus, subliniază că, pentru ca programele operaționale să fie adoptate, trebuie, de asemenea, aprobat un proiect de buget rectificativ care să includă respectivele credite de angajament pentru 2015, fapt care presupune, în cel mai bun caz, o întârziere în demararea efectivă a punerii în aplicare a programelor respective până la jumătatea anului 2015;

8.  având în vedere cele de mai sus, invită Comisia să prezinte Parlamentului măsurile pe care preconizează să le adopte pentru a facilita cât mai curând posibil punerea în aplicare a programelor operaționale, precum și calendarul avut în vedere;

9.  este alarmat de situația plăților restante aferente politicii de coeziune pentru programele operaționale din perioada 2007-2013; subliniază că este important și urgent să se ajungă la un acord privind acest subiect, pe baza noilor propuneri ale Comisiei Europene, până la sfârșitul anului 2014;

10.  invită Comisia să explice impactul acestei întârzieri înregistrate în efectuarea plăților asupra demarării implementării noilor programe operaționale și să propună soluții pentru a limita cât mai mult daunele; solicită Comisiei, în plus, în contextul raportului referitor la rezultatul negocierilor prevăzut la articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul privind dispozițiile comune, să analizeze posibilul impact al demarării cu întârziere a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 asupra creșterii economice și locurilor de muncă, precum și să prezinte recomandări pe baza lecțiilor învățate;

11.  solicită să se garanteze faptul că există o complementaritate reală între pachetul de investiții în valoare de 315 miliarde EUR care urmează a fi anunțat de către Comisie și politica de coeziune pentru perioada 2014-2020;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic și Social European și celorlalte instituții relevante.