Postup : 2014/2946(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0278/2014

Predkladané texty :

RC-B8-0278/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/11/2014 - 10.5

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0068

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 144kWORD 72k
25.11.2014
PE539.001v01-00}
PE539.002v01-00}
PE539.003v01-00}
PE539.004v01-00}
PE539.005v01-00}
PE539.006v01-00}
PE539.007v01-00} RC1
 
B8-0278/2014}
B8-0279/2014}
B8-0280/2014}
B8-0281/2014}
B8-0282/2014}
B8-0283/2014}
B8-0284/2014} RC1

predložený v súlade s článkom 128 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

S&D (B8‑0278/2014)

EFDD (B8-0279/2014)

Verts/ALE (B8‑0280/2014)

ALDE (B8‑0281/2014)

GUE/NGL (B8‑0282/2014)

ECR (B8‑0283/2014)

PPE (B8‑0284/2014)


o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP))


Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureşan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Daniel Buda v mene skupiny PPE
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Julie Ward v mene skupiny S&D
Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Urmas Paet v mene skupiny ALDE
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 4, 162 a 174 až 178,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006(1),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3),

–   so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014 (COM(2014)0329),

–   so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže politika súdržnosti predstavuje hlavnú investičnú politiku v rámci celej EÚ v reálnej ekonomike a je preukázanou hnacou silou rastu a pracovných miest v EÚ s rozpočtom viac než 350 miliárd EUR do roku 2020; keďže tvorí hlavnú časť stratégie EÚ na vyrovnanie regionálnych rozdielov a nerovností, uľahčenie diverzifikácie a prispôsobenia sa priemyselným zmenám a dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti; a keďže v niektorých členských štátoch je hlavným zdrojom verejných investícií;

B.  keďže prostredníctvom tematického zamerania sa tieto zdroje sústreďujú na obmedzený počet strategických cieľov s potenciálom na zvyšovanie rastu, ako sú inovácie a výskum, digitálna agenda, podpora pre malé a stredné podniky (MSP), nízkouhlíkové hospodárstvo, odborná príprava, vzdelávanie a infraštruktúra;

C. keďže partnerské dohody a operačné programy sú strategické nástroje na riadenie investícií v členských štátoch a regiónoch v súlade s celkovým cieľom stratégie Európa 2020, ktorým je inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast;

D. keďže články 14, 16 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 stanovujú harmonogram na predkladanie a prijímanie partnerských dohôd a operačných programov, podľa ktorého mali byť partnerské dohody prijaté najneskôr do konca augusta 2014 a operačné programy najneskôr do konca januára 2015;

E.  keďže v rámci programového procesu došlo k zjavnému oneskoreniu, pričom do konca roka 2014 sa podľa očakávaní prijme iba obmedzený počet operačných programov (len niečo vyše 100);

F.  keďže na žiadosť členských štátov Komisia pripravila neoficiálny dokument o postupe v prípade záväzkov na rok 2014 v rámci programov spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu, ktoré Komisia neprijme do 31. decembra 2014;

G. keďže v súvislosti s prijímaním operačných programov sa počíta s dvoma scenármi, ktoré oba prinášajú ďalšie oneskorenie, pokiaľ ide o začatie vykonávania, a to: i) postup prenosu pre tie programy, ktoré sa považujú za „pripravené na prijatie“ do 31. decembra 2014, a ii) opätovné rozpočtovanie nevyužitých prostriedkov na rok 2014, ktoré boli vyčlenené na európske štrukturálne a investičné fondy, – čo má za následok technickú revíziu viacročného finančného rámca (VFR) – pre programy, ktoré sa považujú za „nepripravené na prijatie“ do konca roka 2014;

H. keďže podľa harmonogramu, ktorý predložila Komisia, by operačné programy mohli byť v rámci postupu prenosu prijaté medzi 15. februárom a 31. marcom 2015 a v rámci postupu opätovného rozpočtovania po 1. máji 2015;

I.   keďže popri oneskorení vykonávania v programovom období 2014 – 2020 čelí politika súdržnosti aj nahromadeniu nevybavených platieb vo výške približne 23 miliárd EUR za programové obdobie 2007 – 2013, čo ešte viac podrýva jej dôveryhodnosť, účinnosť a udržateľnosť;

J.   keďže predseda Komisie uviedol, že má v úmysle iniciovať investičný balík vo výške 315 miliárd EUR;

1.  vyjadruje vážne znepokojenie, pokiaľ ide o výrazné oneskorenie vykonávania politiky súdržnosti v rokoch 2014 – 2020, pričom uznáva dôležitosť prijatia kvalitných operačných programov na začiatku programového obdobia s cieľom vyhnúť sa zmenám programovania v neskoršej fáze;

2.  zdôrazňuje, že súčasné oneskorenie oslabuje schopnosť vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov účinne plánovať a využívať európske štrukturálne a investičné fondy v rokoch 2014 – 2020;

3.  pripomína, že politika súdržnosti spolu so spolufinancovaním, ktoré zabezpečujú členské štáty, je zdrojom hlavného podielu verejných výdavkov týkajúcich sa rastu v EÚ; zdôrazňuje, že je teda nevyhnutné začať vykonávanie nových programov čo najskôr s cieľom maximalizovať výsledky investícií, podporiť tvorbu pracovných miest a zvýšiť rast produktivity;

4.  nalieha na Komisiu a členské štáty, aby sa zachovali zodpovedne a vyvinuli maximálnu snahu o urýchlenie prijatia čo najväčšieho počtu operačných programov už v roku 2014 a aby zabezpečili, že na prijatie do 31. decembra 2014 bude pripravených čo najviac programov, aby mohli využiť postup prenosu v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 4 jeho pravidiel uplatňovania;

5.  žiada, aby Komisia popri zameriavaní sa na kvalitu a nutnosť pokračovať v boji proti podvodom zanalyzovala všetky možnosti zjednodušenia svojich vnútorných postupov v záujme zabezpečenia toho, že sa zohľadnia aj operačné programy opätovne predložené po lehote stanovenej na 24. novembra 2014 s cieľom uzavrieť konzultácie medzi útvarmi do konca roka, pričom sa tieto programy budú považovať za pripravené na prijatie, ak splnia požiadavky na kvalitu;

6.  uvedomuje si, že druhý uvedený scenár uplatniteľný na operačné programy, ktoré nie sú pripravené na prijatie do konca roka 2014, konkrétne presunutie nepoužitých prostriedkov z roku 2014 do rozpočtu na rok 2015 v súlade s článkom 19 VFR, predpokladá revíziu VFR do 1. mája 2015, ktorá, aj keď je iba technická, musí byť v súlade s viacročným rozpočtovým postupom; vyzýva preto Komisiu, aby sa čo najskôr zapojila do diskusií s Parlamentom a Radou s cieľom navrhnúť spoľahlivý plán, ktorý zabezpečí prijatie revízie VFR čo najskôr v roku 2015;

7.  zdôrazňuje navyše, že v záujme prijatia operačných programov sa musí schváliť aj zodpovedajúci návrh opravného rozpočtu pokrývajúci príslušné viazané rozpočtové prostriedky na rok 2015, čo v najlepšom prípade znamená oneskorenie účinného začatia vykonávania týchto programov do polovice roka 2015;

8.  vzhľadom na uvedené skutočnosti žiada Komisiu, aby predložila Parlamentu opatrenia, ktoré zamýšľa prijať s cieľom uľahčiť čo najskoršie vykonávanie operačných programov, a tiež predpokladaný harmonogram;

9.  je znepokojený množstvom neuhradených platieb v rámci politiky súdržnosti na operačné programy v rokoch 2007 – 2013; zdôrazňuje, že je dôležité a naliehavé dosiahnuť v tejto veci dohodu do konca roka 2014 na základe nových návrhov Komisie;

10. vyzýva Komisiu, aby objasnila vplyv tohto oneskorenia platieb na začiatok vykonávania nových operačných programov a aby navrhla riešenia na čo najväčšie obmedzenie škôd; ďalej žiada, aby Komisia v súvislosti so správou o výsledku rokovaní, ktorú stanovuje článok 16 ods. 3 nariadenia o spoločných ustanoveniach, zanalyzovala možný vplyv oneskoreného začatia vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 na rast a pracovné miesta a na základe získaných skúseností vypracovala odporúčania;

11. požaduje, aby investičný balík vo výške 315 miliárd EUR, ktorý má Komisia oznámiť, v plnej miere dopĺňal politiku súdržnosti na roky 2014 – 2020;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, Výboru regiónov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a ďalším príslušným inštitúciám.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia