Predlog skupne resolucije - RC-B8-0278/2014Predlog skupne resolucije
RC-B8-0278/2014

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020

25.11.2014 - (2014/2946(RSP))

v skladu s členoma 128(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
S&D (B8-0278/2014)
EFDD (B8-0279/2014)
Verts/ALE (B8-0280/2014)
ALDE (B8-0281/2014)
GUE/NGL (B8-0282/2014)
ECR (B8-0283/2014)
PPE (B8-0284/2014)

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureşan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Daniel Buda v imenu skupine PPE
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Tonino Picula, Ilijana Jotova (Iliana Iotova), Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Julie Ward v imenu skupine S&D
Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR
Ivan Jakovčić, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Urmas Paet v imenu skupine ALDE
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos) v imenu skupine GUE/NGL
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor, Ernest Maragall v imenu skupine Verts/ALE
Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD

Postopek : 2014/2946(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0278/2014
Predložena besedila :
RC-B8-0278/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020

(2014/2946(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 4, 162 in 174 do178 Pogodbe,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006[1],

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[2],

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[3],

–       ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 3 k splošnemu proračunu za leto 2014 (COM(2014)0329),

–       ob upoštevanju členov 128(5) in 123(4) Poslovnika,

A.     ker je kohezijska politika v realnem gospodarstvu glavna naložbena politika na ravni EU in uveljavljen spodbujevalec rasti in ustvarjanja delovnih mest v EU, njen proračun do leta 2020 pa znaša več kot 350 milijard EUR; ker predstavlja velik del strategije EU za popravo regionalnih neravnovesij in neenakosti, pomoč pri diverzifikaciji in prilagoditvi spremembam v industriji ter za dosego ekonomske, socialne in teritorialne kohezije; ker je v nekaterih državah glavni vir javnih naložb;

B.     ker se ta sredstva s tematskim osredotočanjem namenjajo za omejeno število strateških ciljev, ki omogočajo hitrejšo rast, kot so inovacije in raziskave, digitalna agenda, podpora malim in srednjim podjetjem, nizkoogljično gospodarstvo ter usposabljanje, izobraževanje in infrastruktura;

C.     ker so partnerski sporazumi in operativni programi strateško orodje za usmerjanje naložb v državah članicah in regijah v skladu s splošnim ciljem strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast;

D.     ker členi 14, 16 in 29 Uredbe (EU) št. 1303/2013 določajo roke za predložitev in sprejetje partnerskih sporazumov in operativnih programov ter bi bilo treba v skladu z njimi partnerske sporazume sprejeti do konca avgusta 2014, operativne programe pa do konca januarja 2015;

E.     ker je zamuda v procesu načrtovanja očitna, saj naj bi bilo do konca leta 2014 sprejeto le omejeno število operativnih programov (nekaj več kot 100);

F.     ker je Komisija na zahtevo držav članic pripravila delovni dokument o obravnavi prevzetih obveznosti za programe za leto 2014, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada in ki jih Komisija ne bo sprejela do 31. decembra 2014;

G.     ker sta za sprejetje operativnih programov predvidena dva scenarija, oba pa pomenita nadaljnje zamude pri začetku izvajanja, in sicer: (i) prenos sredstev za tiste programe, ki bodo pripravljeni za sprejetje do 31. decembra 2014, in (ii) ponovna vključitev neporabljenih sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov za leto 2014 v proračun, torej tehnična revizija večletnega finančnega okvira, za programe, ki do konca leta 2014 ne bodo pripravljeni za sprejetje;

H.     ker bi lahko v skladu s časovnim načrtom, ki ga je predstavila Komisija, operativne programe, pri katerih je predviden prenos sredstev, sprejeli med 15. februarjem in 31. marcem 2015, po 1. maju 2015 pa tiste, pri katerih je predvidena ponovna vključitev neporabljenih sredstev;

I.      ker je v kohezijski politiki poleg zamud pri izvajanju za obdobje 2014–2020 opaziti tudi zamude pri plačilih za programsko obdobje 2007–2013 v višini približno 23 milijard EUR; ker oboje spodkopava verodostojnost, učinkovitost in trajnost kohezijske politike;

J.      ker je predsednik Komisije nakazal, da namerava vzpostaviti investicijski sveženj v višini 325 milijard EUR;

1.      izraža globoko zaskrbljenost zaradi občutne zamude pri izvajanju kohezijske politike za obdobje 2014–2020, čeprav priznava, kako pomembno je v začetku programskega obdobja sprejeti visokokakovostne operativne programe, da se prepreči poznejše reprogramiranje;

2.      poudarja, da sedanje zamude postavljajo pred preizkušnjo zmogljivost nacionalnih, regionalnih in lokalnih oblasti za učinkovito načrtovanje in izvajanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020;

3.      opominja, da kohezijska politika, skupaj s sofinanciranjem držav članic, predstavlja velik del z rastjo povezanih javnih izdatkov v EU; poudarja, da je zato nujno treba čim prej začeti izvajati nove programe, da bi povečali rezultate naložb, pospešili ustvarjanje delovnih mest in okrepili rast produktivnosti;

4.      poziva Komisijo in države članice, naj ravnajo odgovorno in storijo vse, kar je v njihovi moči, da se pospeši sprejetje čim večjega števila operativnih programov v letu 2014, ter naj zagotovijo, da bo do 31. decembra 2014 kar največ programov pripravljenih za sprejetje, da bodo lahko izkoristili prenos sredstev v skladu s členom 13(2)(a) finančne uredbe in členom 4 njenih izvedbenih pravil;

5.      od Komisije zahteva, naj ob tem, ko se osredotoča na kakovost in potrebo po nadaljevanju boja proti goljufijam, preuči vse možnosti za pospešitev notranjih postopkov ter zagotovi, da bodo upoštevani tudi operativni programi, znova vloženi po roku 24. novembra 2014, da bi bilo mogoče do konca leta zaključiti posvetovanje med službami in bi bili programi obravnavani kot pripravljeni za sprejetje, če bi izpolnjevali zahteve glede kakovosti;

6.      se zaveda, da prej omenjeni alternativni načrti za operativne programe, ki do konca leta 2014 ne bodo pripravljeni za sprejetje, tj. ponovna vključitev neporabljenih sredstev iz leta 2014 v proračun za leto 2015 v skladu s členom 19 večletnega finančnega okvira, pomeni revizijo le-tega do 1. maja 2015, ki jo je treba izvesti v skladu s postopkom za večletni proračun, četudi bi bila zgolj tehnične narave; zato poziva Komisijo, naj s Parlamentom in Svetom čim prej začne pogovore za določitev verodostojnega načrta, ki bo zagotovil sprejetje revizije večletnega finančnega okvira čim bolj zgodaj v letu 2015;

7.      poleg tega poudarja, da mora biti za sprejetje operativnih programov odobren tudi predlog spremembe proračuna z ustreznimi spremembami odobritev za prevzem obveznosti za leto 2015, kar v najboljšem primeru pomeni zamudo pri začetku dejanskega izvajanja teh programov do sredine leta 2015;

8.      poziva Komisijo, naj glede na zgoraj navedene podatke Parlamentu predloži ukrepe, ki jih namerava sprejeti za spodbuditev čimprejšnjega izvajanja operativnih programov, kot tudi predvideni časovni načrt;

9.      je zelo zaskrbljen zaradi zamud pri plačilih v okviru kohezijske politike za operativne programe v obdobju 2007–2013; poudarja, kako pomembno in nujno je do konca leta 2014 doseči dogovor o tem, in sicer na podlagi novih predlogov Komisije;

10.    poziva Komisijo, naj pojasni učinek zamud pri plačilih na začetek izvajanja novih operativnih programov in predloži rešitve, kako bi kar najbolj omejili škodo; poleg tega zahteva, naj Komisija v okviru poročila o izidu pogajanj iz člena 16(3) uredbe o skupnih določbah analizira možni učinek poznega začetka izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 na rast in delovna mesta in naj izda priporočila na podlagi pridobljenih izkušenj;

11.    zahteva, naj 315 milijard EUR vreden investicijski sveženj, ki ga bo napovedala Komisija, v celoti dopolnjuje kohezijsko politiko za obdobje 2014–2020;

12.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, Odboru regij, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in drugim ustreznim institucijam.