Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0278/2014Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0278/2014

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020

25.11.2014 - (2014/2946(RSP))

i enlighet med artiklarna 128.5 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
S&D (B8‑0278/2014)
EFDD (B8-0279/2014)
Verts/ALE (B8‑0280/2014)
ALDE (B8‑0281/2014)
GUE/NGL (B8‑0282/2014)
ECR (B8‑0283/2014)
PPE (B8‑0284/2014)

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureşan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Daniel Buda för PPE-gruppen
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Julie Ward för S&D-gruppen
Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Urmas Paet för ALDE-gruppen
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor, Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen

Förfarande : 2014/2946(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-0278/2014
Ingivna texter :
RC-B8-0278/2014
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020

(2014/2946(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i synnerhet artiklarna 4, 162 och 174–178,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006[1],

–   med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[2],

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[3],

–   med beaktande av förslaget till ändringsbudget nr 3 till den allmänna budgeten 2014 (COM(2014)0329),

–   med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Sammanhållningspolitiken är den främsta EU-omfattande politiken för investeringar i den reala ekonomin och en etablerad drivkraft för tillväxt och sysselsättning i EU med en budget på över 350 miljarder euro fram till 2020. Den utgör en betydande del av EU:s strategi för att utjämna regionala obalanser och ojämlikheter, stödja diversifiering och anpassning till förändringar inom industrin samt uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. I vissa medlemsstater är sammanhållningspolitiken också den främsta källan till offentliga investeringar.

B.  Genom tematisk koncentration inriktas resurserna på ett begränsat antal strategiska mål med tillväxtpotential, såsom innovation och forskning, den digitala agendan, stöd till små och medelstora företag, en koldioxidsnål ekonomi, utbildning samt infrastruktur.

C. Partnerskapsavtalen och de operativa programmen är strategiska redskap för styrning av investeringar i medlemsstater och regioner i linje med det övergripande målet i Europa 2020‑strategin om smart och hållbar tillväxt för alla.

D. I artiklarna 14, 16 och 29 i förordning (EU) nr 1303/2013 fastställs en tidsplan för inlämnande och antagande av partnerskapsavtal och operativa program. Enligt denna tidsplan skulle partnerskapsavtalen ha antagits i slutet av augusti 2014 och de operativa programmen senast i slutet av januari 2015.

E.  Programplaneringsprocessen är klart försenad, och endast ett begränsat antal operativa program (strax över 100) förväntas ha antagits i slutet av 2014.

F.  På begäran av medlemsstaterna har kommissionen utarbetat ett icke-officiellt dokument om hanteringen av åtaganden för 2014 för program som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden och som inte kommer att ha antagits av kommissionen den 31 december 2014.

G. Det finns två tänkbara scenarier för antagandet av de operativa programmen, som båda innebär ytterligare förseningar i fråga om starten av genomförandet: dels i) ett överföringsförfarande för de program som anses klara för antagande den 31 december 2014, dels ii) en ombudgetering av outnyttjade anslag för 2014 i de europeiska struktur- och investeringsfonderna – vilket skulle innebära en teknisk översyn av den fleråriga budgetramen (FBR) – för de program som inte anses klara för antagande före utgången av 2014.

H. Enligt kommissionens tidsplan skulle de operativa programmen kunna antas mellan den 15 februari och den 31 mars 2015 enligt överföringsförfarandet och efter den 1 maj 2015 enligt ombudgeteringsförfarandet.

I.   Förutom förseningarna i genomförandet för programperioden 2014–2020 har sammanhållningspolitiken även problem med eftersläpning av betalningar för programperioden 2007–2013. Detta försvagar ytterligare sammanhållningspolitikens trovärdighet, genomslagskraft och långsiktighet.

J.   Kommissionens ordförande har meddelat att han har för avsikt att lansera ett investeringspaket på 315 miljarder euro.

1.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över de stora förseningarna i genomförandet av sammanhållningspolitiken för perioden 2014–2020. Samtidigt är det viktigt att de operativa program som antas i början av programperioden är av god kvalitet, så att man inte behöver ändra dem i efterhand.

2.  Europaparlamentet betonar att de nuvarande förseningarna innebär en utmaning för de nationella, regionala och lokala myndigheternas förmåga att effektivt planera och genomföra de europeiska struktur- och investeringsfonderna för perioden 2014–2020.

3.  Europaparlamentet påpekar att sammanhållningspolitiken, tillsammans med medlemsstaternas samfinansiering, utgör en stor del av de tillväxtrelaterade offentliga utgifterna i EU. Det är därför av avgörande betydelse att genomförandet av de nya programmen kan starta så snart som möjligt i syfte att maximera investeringsresultaten, skapa nya jobb och öka produktivitetstillväxten.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta sitt ansvar och göra sitt yttersta för att påskynda antagandet av så många operativa program som möjligt under 2014 och att se till att så många program som möjligt är klara för antagande den 31 december 2014, så att man kan använda sig av överföringsförfarandet i enlighet med artikel 13.2 a i budgetförordningen och artikel 4 i dess tillämpningsföreskrifter.

5.  Europaparlamentet kräver att kommissionen – med fortsatt starkt fokus på kvalitet och behovet att upprätthålla kampen mot bedrägerier – undersöker alla tänkbara sätt att rationalisera sina interna förfaranden för att se till att även operativa program som lämnats in på nytt efter tidsfristen den 24 november 2014 kan tas i beaktande, så att den kommissionsinterna samrådsprocessen kan slutföras före årsskiftet och programmen kan anses klara för antagande om de uppfyller kvalitetskraven.

6.  Europaparlamentet är medvetet om att det andra scenariot, som är tillämpligt på de operativa program som inte anses klara för antagande i slutet av 2014, det vill säga ombudgeteringen av outnyttjade medel från 2014 till 2015 i enlighet med artikel 19 i FBR, innebär att det krävs en översyn av FBR senast den 1 maj 2015. Denna översyn är visserligen av teknisk natur men måste ändå följa förfarandet för den fleråriga budgeten. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att så snart som möjligt inleda diskussioner med parlamentet och rådet för att ta fram en trovärdig färdplan som leder fram till att översynen av FBR kan slutföras så tidigt som möjligt under 2015.

7.  Europaparlamentet betonar dessutom att man också behöver godkänna ett motsvarande förslag till ändringsbudget som omfattar de olika åtagandebemyndigandena för 2015 för att de operativa programmen ska kunna antas, vilket i bästa fall innebär att starten för genomförandet av de programmen försenas till mitten av 2015.

8.  Mot bakgrund av ovanstående uppmanar Europaparlamentet kommissionen att presentera de åtgärder den tänker vidta för Europaparlamentet, i syfte att snarast möjligt underlätta genomförandet av de operativa programmen, och att även redogöra föra den tänkta tidsplanen.

9.  Europaparlamentet är mycket bekymrat över eftersläpningen med betalningarna inom ramen för sammanhållningspolitikens operativa program under perioden 2007–2013. Parlamentet betonar hur viktigt och brådskande det är att nå en överenskommelse om detta, på grundval av nya förslag från kommissionen, före utgången av 2014.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att redogöra för konsekvenserna av de försenade betalningarna för starten av genomförandet av de nya operativa programmen och att föreslå lösningar så att skadorna kan begränsas i så stor utsträckning som möjligt. Parlamentet begär vidare att kommissionen i samband med rapporten om resultatet av de förhandlingar som anges i artikel 16.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser ska analysera de möjliga konsekvenserna av den försenade starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 för tillväxt och sysselsättning och komma med rekommendationer på grundval av de lärdomar som dragits.

11. Europaparlamentet begär att det investeringspaket på 315 miljarder euro som ska lanseras av kommissionen till fullo kompletterar sammanhållningspolitiken för 2014–2020.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och övriga berörda institutioner.