Procedūra : 2014/2969(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0289/2014

Pateikti tekstai :

RC-B8-0289/2014

Debatai :

PV 27/11/2014 - 7.1
CRE 27/11/2014 - 7.1

Balsavimas :

PV 27/11/2014 - 10.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0064

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 158kWORD 83k
26.11.2014
PE539.012v01-00}
PE539.013v01-00}
PE539.014v01-00}
PE539.016v01-00}
PE539.025v01-00} RC1
 
B8-0289/2014}
B8-0290/2014}
B8-0291/2014}
B8-0293/2014}
B8-0302/2014} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:

ECR (B8‑0289/2014)

EFDD (B8‑0290/2014)

S&D (B8‑0291/2014)

ALDE (B8‑0293/2014)

PPE (B8‑0302/2014)


Pakistanas: įstatymai dėl šventvagystės (2014/2969(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini, Ivana Maletić PPE frakcijos vardu
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella, Elena Valenciano Martínez-Orozco S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet, Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija „Pakistanas: įstatymai dėl šventvagystės“ (2014/2969(RSP))  

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Pakistano,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 18 straipsnį ir į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių pakto 18 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 1981 m. JT deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos dėl religijos ar tikėjimo panaikinimo,

–   atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo religijos ir tikėjimo laisvės klausimais pranešimus,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 4 d. JT specialiosios pranešėjos teisėjų ir teisininkų nepriklausomumo klausimais Gabrielos Knaul pranešimą, parengtą po jo misijos į Pakistaną 2012 m. gegužės 19–29 d.,

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2012 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje, kurioje smerkiamas krikščionių ir kitų religinių mažumų persekiojimas(1),

–   atsižvelgdamas į ES religijos ar tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos gaires(2),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo mėn. ES ir Pakistano penkerių metų bendradarbiavimo planą, kuriame nustatyti tokie prioritetai kaip geras valdymas ir dialogas dėl žmogaus teisių, taip pat į glaudžiai susijusį 2014 m. kovo 25 d. antrąjį strateginį ES ir Pakistano dialogą,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 11 d. Tarybos išvadas dėl Pakistano, kuriose pabrėžiami ES lūkesčiai dėl žmogaus teisių propagavimo ir pagarbos joms ir smerkiami visi smurto atvejai, įskaitant smurtą prieš religines mažumas(3),

–   atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 18 d. Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovo spaudai pareiškimą dėl Lahoro aukštesnės instancijos teismo sprendimo patvirtinti nuosprendį Asia Bibi Pakistane,

–   atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 29 d. Europos Sąjungos delegacijos Pakistane pranešimą spaudai, paskelbtą ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais vizito į Pakistaną 2014 m. spalio 26–29 d. proga,

–   atsižvelgdamas į savo 2014 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl Pakistano vaidmens regione ir politinių santykių su ES(4),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi 2009 m. Asia Bibi, krikščionė iš Pandžabo, buvo sulaikyta ir 2010 m. nuteista mirties bausme už šventvagystę pagal Pakistano baudžiamojo kodekso 295 C skyriaus nuostatas; kadangi 2014 m. spalio 16 d. Lahoro aukštesnės instancijos teismas atmetė Asia Bibi apeliaciją ir patvirtino nuosprendį; kadangi 2014 m. lapkričio 24 d. gynėjas pateikė apeliaciją Aukščiausiajam teismui ir ta procedūra gali užtrukti metų metus; kadangi Pakistano prezidentas prezidentiniu malonės dekretu vis dar gali panaikinti Lahoro aukštesnės instancijos teismo sprendimą ir amnestuoti Asia Bibi;

B.  kadangi 2014 m. lapkričio 7 d. rytų Pakistane minia sumušė krikščionių porą, Shama Bibi ir Shahbaz Masih, apkaltinusi juos Korano puslapių deginimu; kadangi jų kūnai buvo sudeginti plytų degimo krosnyje ir kai kuriuose pranešimuose teigiama, kad į krosnį jie buvo įmesti dar gyvi;

C. kadangi neseniai už šventvagystės įstatymų pažeidimus paskelbtas ne vienas mirties nuosprendis Pakistano piliečiams, įskaitant krikščionį Sawan Masih, nuteistą už tariamą pranašo Mahometo įžeidimą per pokalbį, ir krikščionių porą Shafqat Emmanuel ir Shagufta Kausar, nuteistus už tariamą pranašo įžeidimą tekstinėje žinutėje;

D. kadangi 2014 m. gegužės 7 d. nužudytas žmogaus teisių aktyvistas ir teisininkas Rashid Rehman; kadangi kelias savaites prieš mirtį R. Rehman buvo grasinama už tai, kad jis gynė lektorių, kuriam iškelti baudžiamieji kaltinimai pagal Pakistano šventvagystės įstatymus;

E.  kadangi 2014 m. spalio mėn. kalėjimo sargybinis pašovė ir sužeidė iš Pakistano kilusį JK pilietį Mohammad Asgar, įkalintą už šventvagystę Pakistane nepaisant to, kad Jungtinėje Karalystėje jam diagnozuota psichinė liga; kadangi provincijos institucijos sulaikė užpuoliką ir jam iškėlė kaltinimus mėginimu nužudyti ir kadangi kiti aštuoni kalėjimo sargybiniai laikinai nušalinti nuo pareigų;

F.  kadangi 2014 m. lapkričio 5 d. policijos pareigūnas tardytojas nužudė 45 metų šiitą Tufail Haider ir vėliau pareiškė, kad T. Haider užgauliai atsiliepė apie pranašo Mahometo palydovus;

G. kadangi pranešta, jog nuo 1987 iki 2014 m. spalio mėn. Pakistane šventvagyste apkaltinti iš viso 1 438 žmonės, įskaitant 633 musulmonus, 494 Achmadijos musulmonus, 187 krikščionis ir 21 induistą; kadangi nuo 1990 m. mažiausiai 60 žmonių nužudyta per minios smurtą su šventvagyste susijusiais atvejais;

H. kadangi šiuo metu kalėjime laikomos kelios dešimtys žmonių, kuriems iškelti kaltinimai šventvagyste, įskaitant musulmonus, induistus, krikščionis ir kitus; kadangi iki šiol neįvykdytas nė vienas mirties nuosprendis už šventvagystę, tačiau keletas kaltinamųjų buvo nužudyti minios; kadangi tam tikri religiniai lyderiai daro didžiulį spaudimą Pakistano teismų sistemai, kad būtų patvirtinti ir vykdomi mirties nuosprendžiai, kuriuos paprastai paskelbia žemesnės instancijos teismai; kadangi teisminiai procesai dažnai trunka daug metų ir turi pražūtingą poveikį nekaltiems Pakistano piliečiams, jų šeimoms ir bendruomenėms;

I.   kadangi Pakistano šventvagystės įstatymai yra tokie, kad religinėms mažumoms yra pavojinga laisvai reikšti mintis arba atvirai vykdyti religinę veiklą; kadangi plačiai paplitęs piktnaudžiavimas šiais įstatymais yra užfiksuotas nemažai dokumentų; kadangi šie įstatymai, užuot gynę religines bendruomenes, sėja baimę Pakistano visuomenėje; kadangi bet kokie bandymai reformuoti tuos įstatymus ar jų taikymą nuslopinami grasinimais ir žmogžudystėmis; kadangi už bandymus diskutuoti šiais klausimais internetinėje ir neinternetinėje žiniasklaidoje dažnai susilaukiama grasinimų ir bauginimų, įskaitant ir iš vyriausybės;

J.   kadangi Pakistanas atlieka svarbų vaidmenį skatinant stabilumą Pietų Azijoje ir galėtų būti pavyzdys stiprinant įstatymo viršenybę ir žmogaus teises;

K. kadangi Pakistanas neseniai ratifikavo septynis iš devynių svarbiausių tarptautinių žmogaus teisių susitarimų, įskaitant Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, kuriuose daug nuostatų, susijusių su teisingumo administravimu, teise į sąžiningą teismą, lygybe prieš įstatymą ir nediskriminavimu;

L.  kadangi JT žmogaus teisių priemonėmis Pakistano buvo pareikalauta panaikinti šventvagystės įstatymus ar mažų mažiausiai nedelsiant nustatyti apsaugos priemones, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui šiais įstatymais turint tikslą pakenkti piliečiams, kurie paprastai priklauso religinių mažumų bendruomenėms;

M. kadangi ES ir Pakistanas sustiprino ir išplėtė savo dvišalius ryšius, kaip rodo 2012 m. vasario mėn. inicijuotas penkerių metų bendradarbiavimo planas ir 2014 m. kovo mėn. surengtas antrasis ES ir Pakistano strateginis dialogas; kadangi ES ir Pakistano penkerių metų bendradarbiavimo plano tikslas – užmegzti strateginius santykius ir įtvirtinti partnerystę siekiant taikos ir vystymosi, remiantis bendromis vertybėmis ir principais;

N. kadangi 2014 m. sausio 1 d. Pakistanas pirmą kartą įsitraukė į sistemą BLS+; kadangi ši sistema turėtų suteikti stiprių paskatų paisyti pagrindinių žmogaus ir darbuotojų teisių bei laikytis aplinkosaugos ir gero valdymo principų;

1.  yra labai susirūpinęs ir labai apgailestauja dėl 2014 m. spalio 16 d. Lahoro aukštesnės instancijos teismo sprendimo patvirtinti mirties nuosprendį, paskelbtą Asia Bibi už šventvagystę; ragina Aukščiausiąjį teismą greitai ir nedelsiant pradėti šios bylos nagrinėjimą ir savo sprendime vadovautis įstatymo viršenybe ir visapusiškai paisyti žmogaus teisių;

2.  ragina Pakistano teismus taip pat greitai persvarstyti mirties nuosprendžius Sawan Masih, Mohammad Asgar, Shafqat Emmanuel ir jo žmonai Shagufta Kausar, taip pat visiems kitiems piliečiams, kuriems šiuo metu gresia mirties bausmė už tariamus šventvagystės įstatymų pažeidimus;

3.  griežtai smerkia Shama Bibi ir Shahbaz Masih žmogžudystę ir reiškia užuojautą jų šeimoms, taip pat šeimoms visų nekaltų aukų, nužudytų dėl šventvagystės įstatymų Pakistane; ragina šių aktų vykdytojus patraukti baudžiamojon atsakomybėn; atkreipia dėmesį į Pandžabo vyriausybės sprendimą įsteigti komitetą, kuris paspartins Shama Bibi ir Shahbaz Masih žmogžudystės tyrimą, ir nurodyti suteikti papildomą policijos apsaugą krikščionių bendruomenėms provincijoje; tačiau pabrėžia, kad reikia išsklaidyti nebaudžiamumo atmosferą ir vykdyti platesnes reformas, siekiant išspręsti smurto prieš religines mažumas problemą, kuri nuolat iškyla Pakistane;

4.  reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad prieštaringai vertinamais šventvagystės įstatymais galima piktnaudžiauti ir kad nuo jų gali nukentėti visų tikėjimų žmonės Pakistane; reiškia ypač didelį susirūpinimą dėl to, kad šventvagystės įstatymai, prieš kuriuos viešai pasisakė žuvęs ministras Shahbaz Bhatti, žuvę provincijos valdytojas Salman Taseer ir Rashid Rehman, nužudyti už tai, kad pasisakė už religinę toleranciją, Pakistane vis dažniau naudojami prieš pažeidžiamas mažumų grupes, įskaitant Achmadijos musulmonus ir krikščionis;

5.  ragina Pakistano vyriausybę atlikti nuodugnią šventvagystės įstatymų ir jų dabartinio taikymo peržiūrą, ypač Baudžiamojo kodekso 295 B ir C skyrių, kuriuose už įtariamą šventvagystę numatoma privaloma laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė (295 B ir C) arba netgi mirties bausmė (295 C), ir numatyti šių įstatymų panaikinimą; ragina Pakistano vyriausybę panaikinti mirties bausmę, įskaitant bausmes už šventvagystę ar apostazę, ir taikyti apsaugos priemones, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui teisinėmis nuostatomis dėl šventvagystės ar apostazijos;

6.  ragina Pakistano valdžios institucijas užtikrinti teismų nepriklausomumą, įstatymo viršenybę ir tinkamus procesus, atitinkančius tarptautinius teisminių procesų standartus, be kita ko, atsižvelgti į pastarąsias JT specialiosios pranešėjos teisėjų ir teisininkų nepriklausomumo klausimais rekomendacijas; be to, ragina Pakistano valdžios institucijas suteikti pakankamą apsaugą visiems šventvagystės bylose dalyvaujantiems asmenims, įskaitant teisėjų apsaugą nuo išorinio spaudimo, suteikti apsaugą kaltinamiesiems ir jų šeimoms bei bendruomenėms nuo minios smurto ir numatyti priemones asmenims, kurie buvo išteisinti, tačiau negali grįžti į savo kilmės vietas;

7.  primena, kad religijos laisvę ir mažumų teises užtikrina Pakistano Konstitucija; palankiai vertina priemones, kurių Pakistano vyriausybė ėmėsi nuo 2008 m. lapkričio mėn., siekdama apginti religinių mažumų interesus, pvz., tai, kad mažumų atstovams suteikta penkių procentų kvota federaliniame užimtumo sektoriuje, pripažintos valstybinės nemusulmoniškos šventės ir paskelbta nacionalinė mažumų diena;

8.  vis dėlto primygtinai ragina Pakistano vyriausybę dėti didesnes pastangas siekiant didesnio skirtingas religijas išpažįstančių asmenų tarpusavio supratimo, aktyviai spręsti religinio visuomenės veikėjų priešiškumo problemas, kovoti su religine netolerancija, smurto aktais, bauginimu ir vykdyti veiksmus, nukreiptus prieš realų ar įsivaizduojamą nebaudžiamumą;

9.  griežtai smerkia smurtinius išpuolius prieš religines bendruomenes ir bet kokią diskriminaciją ir netoleranciją dėl religijos ir tikėjimo; pabrėžia, kad minties, sąžinės ir religijos laisvė yra pagrindinė žmogaus teisė; be to, pabrėžia, kad visi Pakistano gyventojai, nepriklausomai nuo jų tikėjimo ir religijos, nusipelno vienodos pagarbos ir to, kad jų žmogaus teisės būtų propaguojamos ir ginamos;

10. ragina EIVT ir Komisiją panaudoti visas turimas priemones, įskaitant nurodytas ES religijos ar tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos gairėse, siekiant padėti religinėms bendruomenėms, ir griežtai paraginti Pakistano vyriausybę geriau apsaugoti religines mažumas; šiomis aplinkybėmis labai vertina pastarąjį ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais vizitą į Pakistaną ir jo ten surengtas diskusijas;

11. pabrėžia, kad BLS+ sistemos dalyvės statusas suteikiamas su sąlygomis ir, be kita ko, taikoma sąlyga ratifikuoti ir įgyvendinti 27 tarptautines konvencijas, nurodytas BLS pagrindinio reglamento VIII priede, kurių dauguma yra dėl žmogaus teisių, ir kad ES gali nuspręsti panaikinti BLS+ sistemos lengvatas, jeigu šalis nevykdo savo įsipareigojimų;

12. primygtinai ragina EIVT ir Komisiją atidžiai stebėti, kaip Pakistanas laikosi savo įsipareigojimų pagal BLS+ sistemą, propaguoti ir ginti žmogaus teises Pakistane;

13. ragina EIVT ir Komisiją siekti, kad Pakistano valdžios institucijos pakeistų šventvagystės įstatymų naudojimo būdus, be kita ko, įgyvendintų 5 dalyje pasiūlytas priemones;

14. ragina Pakistano vyriausybę bendradarbiauti su JT organais, įskaitant JT pranešėją religijos ir tikėjimo laisvės klausimais, siekiant išsklaidyti teisėtą susirūpinimą dėl žmogaus teisių problemų;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, JT Žmogaus teisių tarybai, Pakistano vyriausybei ir parlamentui.

 

 

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0575.

(2)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137585.pdf

(3)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135946.pdf

(4)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0208.

 

Teisinis pranešimas - Privatumo politika