Menettely : 2014/2970(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0292/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0292/2014

Keskustelut :

PV 27/11/2014 - 7.2
CRE 27/11/2014 - 7.2

Äänestykset :

PV 27/11/2014 - 10.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0065

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 130kWORD 58k
26.11.2014
PE539.015v01-00}
PE539.017v01-00}
PE539.019v01-00}
PE539.023v01-00}
PE539.027v01-00}
PE539.029v01-00}
PE539.030v01-00} RC1
 
B8-0292/2014}
B8-0294/2014}
B8-0296/2014}
B8-0300/2014}
B8-0304/2014}
B8-0306/2014}
B8-0307/2014} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

EFDD (B8‑0292/2014)

ECR (B8‑0294/2014)

Verts/ALE (B8‑0296/2014)

S&D (B8‑0300/2014)

ALDE (B8‑0304/2014)

GUE/NGL (B8‑0306/2014)

PPE (B8‑0307/2014)


Serbiasta: sotarikoksista syytetyn Šešeljin tapaus (2014/2970(RSP))


Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić, Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Elena Valenciano Martínez-Orozco S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Serbiasta: sotarikoksista syytetyn Šešeljin tapaus (2014/2970(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Serbiasta,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen, joka tuli voimaan 1. syyskuuta 2013,

–   ottaa huomioon komission 8. lokakuuta 2014 antaman Serbiaa koskevan vuoden 2014 edistymiskertomuksen (SWD(2014)302),

–   ottaa huomioon entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän kansainvälisen sotarikostuomioistuimen (ICTY) perussäännön,

–   ottaa huomioon ICTY:n työjärjestyksen 65 artiklan ja ICTY:n esittämän näytön,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A. toteaa, että Serbian radikaalipuolueen puheenjohtaja Vojislav Šešelj on syytettynä ICTY:ssä vainoamisesta, joka perustuu poliittisiin taikka rotuun tai uskontoon liittyviin syihin, karkotuksista, epäinhimillisistä teoista (pakkosiirrot ja rikokset ihmisyyttä vastaan), murhista, kidutuksesta, julmasta kohtelusta, kylien mielivaltaisesta tuhoamisesta, hävityksestä, joka ei ole välttämätöntä sotilaallisista syistä, uskonnollisten paikkojen tai koulutuslaitosten tuhoamisesta tai tahallisesta vahingoittamisesta sekä julkisen tai yksityisen omaisuuden ryöstämisestä (sodan lakien tai tapojen loukkaaminen) Kroatiassa, Bosnia ja Hertsegovinassa ja osissa Serbian Vojvodinaa vuosina 1991–1993;

B.  ottaa huomioon, että yhdistyneet kansakunnat perusti ICTY:n vuonna 1993 käsittelemään 1990-luvulla tehtyjä sotarikoksia, millä luotiin perusta alueen konfliktin ratkaisemiselle ja konfliktin jälkeiselle kehittämiselle;

C. ottaa huomioon, että tuomioistuimen oikeudenkäyntiosasto antoi 6. marraskuuta 2014 – eli yli yhdentoista vuoden kuluttua pidätyksestä ja oikeudenkäynnin ollessa vielä kesken –omasta aloitteestaan määräyksen Šešeljin väliaikaisesta vapauttamisesta heikentyneen terveydentilan vuoksi; ottaa huomioon, että ehdoiksi asetettiin, että hän i) ei vaikuta todistajiin eikä uhreihin ja ii) saapuu osaston eteen heti kun se niin määrää; toteaa, että Šešelj on suhtautunut oikeudenkäynnin alusta saakka ICTY:yn vihamielisesti, ja keskeyttänyt toistuvasti oikeudenkäyntimenettelyt, häirinnyt niitä ja peruuttanut ne ja että häntä on syytetty kolmeen eri otteeseen oikeuden halventamisesta hänen peloteltuaan todistajia;

D. toteaa, että palattuaan Serbiaan Šešelj piti Belgradissa useita julkisia puheita, joissa hän korosti, ettei hän palaisi pyydettäessä tuomioistuimeen vapaaehtoisesti ja ilmoitti siten aikovansa loukata toista hänen vapauttamiselleen asetettua ehtoa;

E.  toteaa, että Šešelj vaati toistuvasti julkisissa esiintymisissään Suur-Serbian luomista esittäen julkisesti vaateita naapurimaille, mukaan luettuna EU:n jäsenvaltio Kroatia, ja lietsoi vihaa muita kansanryhmiä kuin serbejä kohtaan; ottaa huomioon, että Šešelj antoi lehdistötiedotteen, jossa hän onnitteli Serbian tshetnikkejä Vukovarin ”vapauttamisesta”, kun oli kulunut tasan 23 vuotta siitä, kun Serbian puolisotilaalliset joukot ja Jugoslavian armeija valtasivat kroatialaisen Vukovarin kaupungin ja syyllistyivät siellä julmuuksiin vuonna 1991; toteaa, että näin hän sivuutti vaatimuksen olla vaikuttamatta uhreihin; ottaa huomioon, että serbialainen ”Naiset mustiin pukeutuneina” -rauhanryhmä kokoontui Belgradiin suremaan piirityksen uhreja ja järjesti esityksen, jolla pyrittiin siihen, että Vukovarissa tehdyt rikokset eivät unohtuisi koskaan;

1.  tuomitsee jyrkästi Šešeljin sodanlietsonnan, vihaan kiihottamisen, aluevaatimusten esittämiseen kannustamisen sekä yritykset saada Serbia luopumaan Eurooppaan sitoutumisesta; paheksuu Šešeljin provokatiivista julkista toimintaa ja sodanaikaista retoriikkaa, joihin hän on turvautunut väliaikaisesta vapauttamisestaan lähtien ja jotka ovat repineet uudelleen auki 1990-luvun alkupuolen sodan ja julmuuksien uhrien psykologiset arvet; korostaa, että Šešeljin viimeaikaiset lausunnot saattavat vesittää alueellisessa yhteistyössä ja sovinnonteossa saavutetun edistymisen ja tehdä tyhjiksi viime vuosien ponnistelut;

2.  muistuttaa Serbian viranomaisia näiden velvoitteista, jotka perustuvat ICTY:n kanssa tehtävän yhteistyön järjestelmään ja Serbian asemaan EU:n ehdokasmaana; panee huolestuneena merkille, että Serbian viranomaiset eivät ole reagoineet riittävästi poliittisesti eivätkä oikeudellisesti Šešeljin toimintaan, mikä heikentää uhrien luottamusta oikeudenkäyntiprosessiin; kannustaa Serbian viranomaisia ja demokraattisia puolueita tuomitsemaan kaikki julkisuudessa esitetyt vihapuheet ja sodanaikaisen retoriikan ja edistämään vähemmistöjen oikeuksien ja kulttuuristen oikeuksien suojelua; pyytää Serbian viranomaisia tutkimaan, onko Šešelj loukannut Serbian lakeja, ja lujittamaan sekä soveltamaan täysipainoisesti lainsäädäntöä, jolla kielletään vihapuhe, syrjintä ja väkivaltaan kiihottaminen; antaa tukensa Serbian kaikille poliittisille puolueille, kansalaisjärjestöille ja yksityishenkilöille, jotka vastustavat vihapuhetta;

3.  kehottaa ICTY:ä ja sen syyttäjän toimistoa toteuttamaan toimenpiteitä, joilla arvioidaan uudelleen, täyttyvätkö väliaikaiselle vapauttamiselle asetetut ehdot nykytilanteessa; toteaa, että ICTY:n tavoitteiden saavuttamista ei edistetä sillä, että tuomioistuin soveltaisi väliaikaista vapauttamista koskeviin käytänteisiinsä erilaisia normeja; kannustaa ICTY:ä toteuttamaan päättäväisesti toimenpiteitä, joilla palautetaan tuomioistuinta kohtaan tunnettu luottamus, jota Šešeljin pöyristyttävät ja täysin paheksuttavat julkiset lausunnot ovat heikentäneet, mukaan luettuina kaikki tarpeelliset toimenpiteet, joilla nopeutetaan kaikkien oikeudenkäyntien ja tuomioistuimelle esitettyjen vetoomusten loppuun viemistä; muistuttaa, että aito ja kestävä sovinnontekoprosessi edellyttää ehdottomasti, että sotarikoksiin syyllistyneet saatetaan oikeuden eteen vastaamaan teoistaan;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Serbian presidentille, hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvostolle sekä ICTY:n presidentille.

 

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö