Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B8-0292/2014Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B8-0292/2014

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Serbiju — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta

26.11.2014 - (2014/2970(RSP))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
EFDD (B8‑0292/2014)
ECR (B8‑0294/2014)
Verts/ALE (B8‑0296/2014)
S&D (B8‑0300/2014)
ALDE (B8‑0304/2014)
GUE/NGL (B8‑0306/2014)
PPE (B8‑0307/2014)

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić, Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Elena Valenciano Martínez-Orozco S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā

Procedūra : 2014/2970(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B8-0292/2014
Iesniegtie teksti :
RC-B8-0292/2014
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Serbiju — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta

(2014/2970(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par Serbiju,

–   ņemot vērā stabilizācijas un asociācijas nolīgumu (SAA) starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm un Serbijas Republiku, kurš stājās spēkā 2013. gada 1. septembrī,

–   ņemot vērā Komisijas 2014. gada 8. oktobrī pieņemto Serbijas 2014. gada progresa ziņojumu (SWD(2014)0302),

–   ņemot vērā Statūtus Starptautiskajam Tribunālam lietas ierosināšanai pret personām, kuras ir atbildīgas par nopietniem starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem, kas veikti bijušās Dienvidslāvijas teritorijā kopš 1991. gada (ICTY),

–   ņemot vērā Reglamenta 65. pantu un Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) liecības,

–   ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A. tā kā Serbijas radikālās partijas priekšsēdētājs Vojislav Šešelj ir apsūdzēts ICTY par vajāšanu politisku, rasisku iemeslu vai reliģiskās pārliecības dēļ, deportācijām, necilvēcīgu rīcību (piespiedu pārvietošanu) (noziegumiem pret cilvēci) un par slepkavībām, spīdzināšanu, cietsirdīgu izturēšanos, ciematu bezjēdzīgu iznīcināšanu vai postījumiem bez militāras nepieciešamības pamatojuma, reliģisko vai izglītības iestāžu iznīcināšanu vai tīša kaitējuma nodarīšanu tām, valsts vai privātā īpašuma izlaupīšanu (kara likumu un paražu pārkāpumiem) Horvātijā, Bosnijā un Hercegovinā un Vojvodinas (Serbija) daļās, kas izdarīti laikposmā no 1991. līdz 1993. gadam;

B.  tā kā Apvienoto Nāciju Organizācija ICTY izveidoja 1993. gadā, lai izskatītu kara noziegumus, kas tika izdarīti pagājušā gadsimta 90. gados, tā liekot pamatus konflikta risināšanai un reģiona attīstībai pēc konflikta;

C. tā kā 2014. gada 6. novembrī pēc Vojislav Šešelj vairāk nekā vienpadsmit ieslodzījumā pavadītiem gadiem un kamēr viņa lietas izskatīšana vēl turpinās, Tribunāla Pirmstiesas palāta izdeva rīkojumu proprio motu par viņa pagaidu atbrīvošanu, pamatojoties uz viņa veselības stāvokļa pasliktināšanos un ievērojot nosacījumus, ka viņš i) neietekmē lieciniekus un cietušos; un ii) ierodas Tribunālā pēc pirmā uzaicinājuma; tā kā Vojislav Šešelj jau kopš lietas izskatīšanas sākuma ir izrādījis naidīgu attieksmi pret ICTY, vairakkārt pārtraucot, izjaucot un atsaucot tiesvedību Tiesā, un trijos gadījumos tika apsūdzēts par necieņas izrādīšanu tiesai saistībā ar liecinieku iebiedēšanu;

D. tā kā pēc viņa atgriešanās Serbijā Vojislav Šešelj rīkoja vairākas publiskas uzstāšanās Belgradā, kurās viņš uzsvēra, ka viņš labprātīgi neatgriezties Tribunālā, kad viņam to pieprasīs, tādējādi paziņojot par savu nodomu pārkāpt vienu no diviem nosacījumiem, saskaņā ar kuriem viņš tika atbrīvots;

E.  tā kā savos publiskajos paziņojumos Vojislav Šešelj atkārtoti aicināja veidot „lielāku Serbiju”, publiski paužot pret kaimiņvalstīm, tostarp pret ES dalībvalsti Horvātiju, vērstas prasības un kūdot uz naidu pret iedzīvotājiem, kas nav serbi; tā kā paziņojumā presei viņš sveica Serbijas četņikus ar Vukovaras atbrīvošanu –– 23. gadadienu kopš Serbijas paramilitārie spēki un Dienvidslāvijas armija 1991. gadā ieņēma šo Horvātijas pilsētu un ar to saistītās nežēlīgās darbības, tādējādi pārkāpjot prasību neietekmēt upurus; tā kā Serbijas miera aizstāvju grupa „Sievietes melnā” pulcējās Belgradā, lai ar izrādi „Mēs nekad neaizmirsīsim noziegumus Vukovarā” sērotu par aplenkuma upuriem,

1.  stingri nosoda Vojislav Šešelj kara propagandu, kūdīšanu uz naidu un mudināšanu uz teritoriālo pretenziju celšanu, kā arī viņa mēģinājumus attālināt Serbiju no virzības uz Eiropu; pauž nožēlu par viņa provokatīvajām sabiedriskajām aktivitātēm un kara laika retoriku, kas tiek izmantota kopš viņa pagaidu atbrīvošanas un ir atvērusi cietušo personu psiholoģiskās brūces, kas iegūtas kara laikā un zvērībās pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā; uzsver, ka Vojislav Šešelj neseno izteikumu rezultātā varētu mazināties reģionālajā sadarbībā un samierināšanas jomā gūtais progress un tikt izbeigti pēdējo gadu centieni;

2.  atgādina Serbijas iestādēm to pienākumus, ko paredz sadarbības ar ICTY ietvari un par Serbijas kā ES kandidātvalsts pienākumiem; ar bažām norāda, ka Serbijas iestāžu atbilstošas politiskās reakcijas un tiesiskās atbildes uz Vojislav Šešelj uzvedību trūkums grauj cietušo personu ticību tiesas procesam; mudina Serbijas iestādes un demokrātiskās partijas nosodīt jebkādu naida propagandu publiskās uzrunās vai kara laika retoriku un veicināt minoritāšu un kultūras tiesību aizsardzību; aicina Serbijas iestādes izmeklēt, vai Vojislav Šešelj ir pārkāpis Serbijas tiesību aktus, kā arī stiprināt un pilnībā piemērot tiesību aktus, kas aizliedz naida propagandu, diskrimināciju un kūdīšanu uz vardarbību; atbalsta visas politiskās partijas, nevalstiskās organizācijas un privātpersonas Serbijā, kas cīnās pret naida propagandu;

3.  aicina ICTY un tā prokuratūru veikt pasākumus, lai pārskatītu pastāvošās pagaidu atbrīvošanas prasības saistībā ar jauniem apstākļiem; norāda, ka atšķirīgie Tribunāla prakses standarti saistībā ar pagaidu atbrīvošanu neveicinās ICTY mērķu sasniegšanu; mudina ICTY apņēmīgi rīkoties, lai atjaunotu uzticību Tribunālam, ko ir mazinājusi Vojislav Šešelj šaušalīgie un nepieļaujamie publiskie paziņojumi, tostarp veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu visu tiesas procesu un apelāciju paātrinātu izskatīšanu; atgādina, ka to personu tiesāšana, kas vainojamas par kara noziegumiem, ir obligāts priekšnosacījums patiesam un ilgstošam izlīguma procesam;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Serbijas prezidentam, valdībai un Nacionālajai asamblejai, ANO Drošības padomei un ICTY vadītājam.