Predlog skupne resolucije - RC-B8-0292/2014Predlog skupne resolucije
RC-B8-0292/2014

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o Srbiji: primer obtoženega vojnega zločinca Šešlja

26.11.2014 - (2014/2970(RSP))

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
EFDD (B8-0292/2014)
ECR (B8-0294/2014)
Verts/ALE (B8-0296/2014)
S&D (B8-0300/2014)
ALDE (B8-0304/2014)
GUE/NGL (B8-0306/2014)
PPE (B8-0307/2014)

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić, Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Elena Valenciano Martínez-Orozco v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk) v imenu skupine ALDE
Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD

Postopek : 2014/2970(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0292/2014
Predložena besedila :
RC-B8-0292/2014
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o Srbiji: primer obtoženega vojnega zločinca Šešlja

(2014/2970(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Srbiji,

–   ob upoštevanju Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami ter Republiko Srbijo, ki je začel veljati 1. septembra 2013,

–   ob upoštevanju poročila Komisije o napredku Srbije za leto 2014 z dne 8. oktobra 2014 (SWD(2014)0302),

–   ob upoštevanju Statuta Mednarodnega sodišča za sodni pregon oseb, odgovornih za hujše kršitve mednarodnega humanitarnega prava, storjene na območju nekdanje Jugoslavije od leta 1991,

–   ob upoštevanju člena 65 Poslovnika Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo,

–   ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A. ker je predsednik srbske radikalne stranke Vojislav Šešelj obtožen pred Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo zaradi pregonov na osnovi političnih, rasnih ali verskih razlogov, deportacij, nehumanih dejanj (prisilna premeščanja) (zločini proti človečnosti), ter zaradi umorov, mučenja, okrutnega ravnanja, samovoljnega uničevanja vasi ali uničevanja, ki ni bilo upravičeno zaradi vojaških razlogov, uničevanja ali naklepnega poškodovanja ustanov, namenjenih verskim ali šolskim dejavnostim, plenjenja javne in zasebne lastnine (kršitve zakonov in vojaških običajev) na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter v delih Vojvodine (Srbija) zagrešenih med letoma 1991 in 1993;

B.  ker je Organizacija združenih narodov Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo leta 1993 ustanovila za obravnavo vojnih zločinov, storjenih v 90. letih, s čimer so bili postavljeni temelji za reševanje sporov in pokonfliktni razvoj te regije;

C. ker je 6. novembra 2014 po več kot enajstih letih pripora in v času, ko sojenje še poteka, sodni senat tega sodišča izdal odločbo proprio motu o začasni izpustitvi Šešlja zaradi poslabšanja njegovega zdravstvenega stanja, za kar je sodišče postavilo naslednje pogoje: (i) obtoženec ne sme vplivati na priče in žrtve; (ii) zglasiti se mora pred sodnim senatom takoj, ko ta to odredi; ker Šešelj izkazuje sovražnost do Mednarodnega kazenskega sodišča že od začetka sojenja, in sicer z nenehnim prekinjanjem in motenjem postopka ter preklicevanjem izjav, v treh ločenih primerih pa je bil zaradi ustrahovanja prič obtožen nespoštovanja sodišča;

D. ker je imel Šešelj po svojem povratku v Srbijo v Beogradu več javnih govorov, v katerih je poudaril, da se ne bo prostovoljno vrnil pred sodišče, ko bo to tako odredilo, s čimer je napovedal, da namerava prekršiti enega od pogojev, pod katerima je bil izpuščen;

E.  ker je Šešelj v svojih izjavah za javnost večkrat pozval k ustanovitvi velike Srbije ter pri tem izražal zahteve do sosednjih držav, tudi članice Evropske unije Hrvaške, ter spodbujal sovražnost do oseb, ki niso srbske narodnosti; ker je v enem od sporočil za medije srbskim četnikom čestital zaradi „osvoboditve“ Vukovarja, in sicer na 23. obletnico padca tega hrvaškega mesta v roke srbskih paravojaških milic in jugoslovanske vojske leta 1991 ter vseh s tem povezanih grozodejstev, s čimer je prekršil pogoj, da ne sme vplivati na žrtve; ker se je srbska mirovna skupina Ženske v črnem zbrala v Beogradu, da bi s performansom z naslovom Nikoli ne bomo pozabili na zločine Vukovarja obeležila spomina na žrtve v obleganem mestu;

1.  najodločneje obsoja Šešljevo vojno hujskanje, ščuvanje k sovraštvu in spodbujanje teritorialnih zahtev ter poskuse, da bi Srbiji otežil nadaljevanje evropske poti; obžaluje njegove javne provokacije in vojno retoriko, ki jo uporablja vse od začasne izpustitve, s katerimi ponovno odpira psihološke rane, ki so jih v zgodnjih 90. letih povzročili vojna in ostala grozodejstva; poudarja, da bi Šešljeve nedavne izjave lahko spodkopale napredek, dosežen pri regionalnem sodelovanju in spravi, ter uničile prizadevanja zadnjih let;

2.  spominja srbske oblasti na njihove obveznosti v okviru sodelovanja z Mednarodnim kazenskim sodišče ter na obveznosti Srbije kot države kandidatke za vstop v EU; zaskrbljeno ugotavlja, da je zaradi odsotnosti ustreznega političnega in pravnega odziva srbskih oblasti na Šešljevo ravnanje omajano zaupanje žrtev v sodni postopek; spodbuja srbske oblasti in demokratične stranke, naj obsodijo vsak pojav sovražnega govora ali vojne retorike ter spodbujajo varstvo manjšin in kulturnih pravic; poziva srbske oblasti, naj preiščejo, ali Šešelj krši srbsko zakonodajo, ter v celoti izvajajo zakonodajo, ki prepoveduje sovražni govor, diskriminacijo in ščuvanje k nasilju; izraža podporo vsem političnim strankam, nevladnim organizacijam in posameznikom v Srbiji, ki se borijo proti sovražnemu govoru;

3.  poziva Mednarodno kazensko sodišče in javnega tožilca na tem sodišču, naj glede na nove razmere sprejmeta ukrepe za ponovi pregled pogojev, potrebnih za začasno izpustitev; ugotavlja, da različni standardi v praksi sodišča glede začasne izpustitve ne bi prispevali k uresničevanju ciljev tega sodišča; spodbuja sodišče, naj sprejme odločne ukrepe, da ponovno vzpostavi zaupanje v njegove postopke, ki so ga Šešljeve šokantne in nedopustne izjave omajale, pri čemer naj tudi sprejme vse ukrepe, potrebne za pospešitev dokončanja vseh sojenj in pritožnih postopkov, ki potekajo pred njim; opozarja, da je privedba vojnih zločincev pred sodišče nujen pogoj za resničen in trajen spravni proces;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, predsedniku, vladi in narodni skupščini Srbije, varnostnemu svetu Združenih narodov in predsedniku Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo.