Процедура : 2014/2967(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0311/2014

Внесени текстове :

RC-B8-0311/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0069

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 166kWORD 82k
26.11.2014
PE539.034v01-00}
PE539.035v01-00}
PE539.036v01-00}
PE539.038v01-00}
PE539.039v01-00} RC1
 
B8-0311/2014}
B8-0312/2014}
B8-0313/2014}
B8-0315/2014}
B8-0316/2014} RC1

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

PPE (B8‑0311/2014)

ECR (B8‑0312/2014)

ALDE (B8‑0313/2014)

S&D (B8‑0315/2014)

GUE/NGL (B8‑0316/2014)


относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието и ролята на теста за МСП  (2014/2967(RSP))


Маркус Пипер от името на групата PPE
Йорг Лайхтфрид, Евелин Регнер, Патриция Тоя, Силвия-Ивон Кауфман, Виктор Негреску, Вилия Блинкевичуте от името на групата S&D
Ашли Фокс, Саджад Карим, Антия Макинтайър от името на групата ECR
Павел Теличка, Жан-Мари Кавада, Антониу Мариню и Пинту от името на групата ALDE
Денис де Йонг от името на групата GUE/NGL
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието и ролята на теста за МСП  (2014/2967(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид неотдавнашната обществена консултация относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието и съответния проект на преразгледани насоки за оценка на въздействието,

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно гарантиране независимостта на оценките за въздействието(1),

–  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че оценките на въздействието, в качеството си на инструмент, прилаган на ранните етапи от разработването на законодателството, изпълняват ключова роля в рамките на програмата на Комисията за интелигентно регулиране и имат за цел да предоставят прозрачна, всеобхватна и балансирана информация за икономическите, социалните и екологичните последици, за добавената стойност на действията на ЕС, за очакваната административна тежест и за разходите и ползите за всички заинтересовани страни от алтернативните начини на действие;

Б.  като има предвид, че съществуващите насоки за оценка на въздействието отреждат централна роля на Генералния секретариат на Комисията и на Комитета по оценка на въздействието по отношение на решението дали за конкретната инициатива е необходима или не оценка на въздействието;

В.  като има предвид, че Комитетът по оценка на въздействието изпълнява важна роля като централно звено за контрол на качеството на оценките на въздействието;

Г.  като има предвид, че Договорите съдържат „хоризонтални“ социални и екологични клаузи – заедно със задължения за спазване на принципите на субсидиарност и на пропорционалност – които трябва да се вземат предвид при определянето и прилагането на политиките и действията на Съюза и които изискват задълбочен анализ на съответното въздействие на всяко предложение за законодателен акт;

Д.  като има предвид, че според експертна група на Комисията разходите на едно МСП за спазване на дадена разпоредба могат да бъдат 10 пъти по-високи от разходите на по-големите дружества; като има предвид следователно, че правилната и независима оценка на въздействието е от особено значение за МСП, които често срещат по-големи трудности в сравнение с големите предприятия да се приспособят към нови правни и административни изисквания и които поради своя размер разполагат с по-малък капацитет да предвиждат на ранен етап промените в регулаторната уредба;

Е.  като има предвид, че принципът „Мисли първо за малките предприятия!“ е в основата на Законодателния акт за малкия бизнес в Европа от 2008 г.; като има предвид, че той е част от насоките за оценка на въздействието от 2009 г. насам и е включван и в други текстове на Комисията от 2005 г. насам; като има предвид, че този принцип има за цел интересите на МСП да се вземат под внимание още на най-ранните етапи на процеса на определяне на политиките, така че законодателството да е съобразено в по-голяма степен с нуждите на МСП; като има предвид, че съществува набор от средства за осигуряване на ефективното прилагане на този принцип, в т.ч. подлагане на бъдещите законодателни предложения на тест за МСП;

Ж.  като има предвид, че действащите насоки за оценка на въздействието съдържат конкретни указания под формата на „тест за МСП“, включително за възможните мерки за смекчаване на въздействието; като има предвид, че в проекта на преразгледаните насоки не са включени разпоредби относно теста за МСП;

З.  като има предвид, че правилната оценка на измененията по същество, внасяни от Парламента към първоначалното предложение на Комисията, показва значителна добавена стойност в подкрепа на позицията на Парламента в тристранните преговори;

Обхват

1.  приветства ангажимента на Комисията за редовно преразглеждане на насоките за оценка на въздействието с цел подобряване на процедурите за оценка на въздействието;

2.  подчертава факта, че Комисията следва да гарантира, че икономическите, социалните, административните и свързаните с околната среда аспекти се оценяват еднакво задълбочено;

3.  изразява обаче загриженост във връзка с това, че в проекта преразгледаните насоки съвсем не са толкова конкретни по отношение на обхвата на оценките на въздействието, колкото съществуващите насоки, и че те оставят много повече възможности за тълкуване от страна на генералната дирекция, отговаряща за решението дали е необходима или не оценка на въздействието; счита, че съществуващите практики, които предвиждат участието на Комитета по оценка на въздействието в процеса на вземане на решения, следва да се запазят;

4.  счита, че Комисията следва да се придържа към настоящия си подход, като продължи да представя оценки на въздействието на инициативите, които отговарят на поне един от следните критерии:

  а)  законодателни предложения, включени в законодателната и работна програма на Комисията;

  б)  законодателни предложения, които не са включени в законодателната и работна програма на Комисията, но имат ясно разпознаваемо икономическо, административно, социално и екологично въздействие;

  в)  незаконодателни инициативи, които определят бъдещите политики (например бели книги, планове за действие, разходни програми и насоки за водене на преговори за международни споразумения);

  г)  делегирани актове или актове за изпълнение, въведени от Комисията (и по целесъобразност от нейните агенции), които има вероятност да окажат значително разпознаваемо икономическо и социално въздействие и въздействие по отношение на околната среда и административната тежест;

5.  отбелязва, че оценките на въздействието трябва да бъдат строги, всеобхватни и основани на най-точната, обективна и пълна налична информация, с анализ, който е пропорционален и съсредоточен върху задачата и целта на предложението, за да се създадат условия за вземането на добре информирано политическо решение;

6.  изразява своето убеждение, че оценките на въздействието са важно средство за подпомагане на вземането на решения във всички институции на ЕС и са важна част от процеса на по-добро законотворчество; признава обаче, че оценките на въздействието не могат да заместват политическите оценки и решения;

7.  подчертава, че е важно да се провеждат консултации с всички заинтересовани страни на ранен етап от процеса на оценка на въздействието, за да може приносът на тези страни да бъде взет под внимание при съставянето на оценките на въздействието, преди те да бъдат публикувани;

8.  отбелязва, че обхватът на дадена оценка на въздействието може да не съответства на приетите предложения, когато те са били променени след представянето им за одобрение от колегиума на членовете на Комисията; изисква проектът на преразгледаните насоки да посочва, че оценката на въздействието следва да се актуализира, за да се осигури приемственост между въпросите, за които се отнася тя, и окончателно приетото от Комисията предложение;

Комитет по оценка на въздействието

9.  изразява сериозна загриженост във връзка с факта, че в проекта на преразгледаните насоки ролята на Комитета по оценка на въздействието в процеса на оценка на въздействието не е по-ясно определена; решително настоява Комисията, когато изготвя своя отговор на настоящата резолюция, приета от Парламента, да преразгледа този пропуск и да определи по-ясно свързаните с Комитета по оценка на въздействието процедури в нов проект на преразгледани насоки;

10.  счита, че тези нови процедури следва да определят по ясен, разбираем и прозрачен начин процеса на предаване, преразглеждане и окончателно одобрение на оценките на въздействието, представяни на Комитета по оценка на въздействието;

11.  изразява отново становището си, че предложенията следва да бъдат приемани от Комисията само ако са придружени от положително становище на Комитета по оценка на въздействието;

12.  припомня също така на Комисията отправеното от Парламента искане за укрепване на независимостта на Комитета по оценка на въздействието, и по-специално искането членовете на Комитета по оценка на въздействието да не подлежат на политически контрол; счита, че в състава на Комитета по оценка на въздействието следва да влизат единствено висококвалифицирани специалисти, компетентни да оценяват представения анализ с оглед на икономическото, социалното и екологичното въздействие;

Тест за МСП

13.  припомня, че при преразглеждането на Законодателния акт за малкия бизнес през 2011 г. Комисията изрази съжаление, че само осем държави членки са включили теста за МСП в своите национални процеси на вземане на решения; призовава Комисията да работи с държавите членки с цел по-добро разпространяване на принципите на теста за МСП в контекста на националните процедури, в подкрепа на политиката за МСП;

14.  приветства ясния ангажимент, изразен от Комисията при преразглеждането, да укрепи допълнително теста за МСП; изразява съжаление обаче във връзка с факта, че въпреки обявения ангажимент тестът за МСП дори не се споменава в проекта на преразгледаните насоки за оценка на въздействието;

15.  припомня, че в Законодателния акт за малкия бизнес Комисията пое ангажимент за прилагане на принципа „Мисли първо за малките предприятия!“ в своя процес на определяне на политиките и че това включва теста за МСП за оценка на въздействието на бъдещо законодателство и административни инициативи върху МСП; подчертава, че е от първостепенно значение да се гарантира, че този тест се извършва правилно, и счита, че съществува значителна възможност за постигане на по-голям напредък;

16.  настоява, че тестът за МСП, както е определен в приложение 8 към насоките, следва да се запази, за да се избегне непропорционално или неблагоприятно въздействие върху МСП в сравнение с големите дружества вследствие на инициативи на Комисията;

17.  подчертава, че в такива случаи оценките на въздействието следва да включват възможности за прилагане на алтернативни механизми и/или на гъвкав подход с цел да се помогне на МСП да спазят изискванията на съответната инициатива (както е посочено в приложение 8.4); във връзка с това посреща със задоволство изключването на микропредприятията от обхвата на законодателните предложения като политически вариант, посочен в проекта на преразгледаните насоки; счита обаче, че автоматичното освобождаване на микропредприятията може не винаги да е най-добрият подход и че следователно това трябва да се оценява поотделно за всяко предложение, за да се приложи политиката за обръщане на тежестта на доказване, т.е. че микропредприятията следва да остават извън обхвата на предложенията освен ако е доказано, че следва да бъдат включени; подкрепя обмислянето на адаптирани решения и на облекчени режими за МСП в оценките на въздействието, когато това не ограничава неправомерно ефективността на законодателството;

Прилагане и мониторинг

18.  отбелязва, че окончателната форма на даден законодателен акт може да се различава значително от предложението, прието от Комисията; счита, че би било полезно за приетите законодателни актове да се изготвя кратко изложение на очакваните ползи и разходи, което да се актуализира, за да отрази промените в анализа, който съдържа оценката на въздействието, в резултат на измененията, внесени в хода на законодателния процес; счита, че по този начин мониторингът и оценката на въздействието на дадено предложение биха били опростени;

Създаване на консултативен орган за по-добро законотворчество

19.  признава работата на Групата на високо равнище относно административната тежест и представения от нея окончателен доклад съобразно мандата, възложен от Комисията; припомня намерението на Комисията, посочено в нейното последно съобщение относно Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) от юни 2014 г., да създаде нова група на високо равнище по въпросите на по-доброто законотворчество, която да се състои от представители на заинтересованите страни и от национални експерти;

20.  предлага във възможно най-кратки срокове Комисията да създаде тази група в качеството на консултативен орган на високо равнище по въпросите на по-доброто законотворчество, в който да участват както експерти на заинтересованите страни, така и национални експерти; предлага на този орган да се предостави силен и независим консултативен мандат, който следва да допълва работата на Комисията по оценките на въздействието; счита, че експертният опит на такъв орган, включително по отношение на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, би могъл да осигури добавена стойност за процедурата по оценка на въздействието и за други инициативи, свързани с по-доброто законотворчество; призовава Парламента и Съвета да участват в процедурата за номиниране на експертите; предлага най-добрите практики и опитът на съществуващите органи за по-добро законотворчество (като например тези в Швеция, Чешката република, Нидерландия, Обединеното кралство и Германия) да бъдат взети под внимание;

21.  призовава Комисията да представи нов проект на преразгледаните насоки за оценка на въздействието, като вземе предвид точките, подчертани в настоящата резолюция, и новата структура на Комисията, по-специално ролята на новия заместник-председател, отговарящ по въпросите на по-доброто законотворчество;

Оценки на въздействието в Парламента

22.  призовава оценките на въздействието на Комисията да се разглеждат от Парламента, и по-конкретно на равнището на отделните комисии, систематично и на възможно най-ранен етап;

23.  припомня своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно гарантиране независимостта на оценките на въздействието, в която се призовава за по-последователно използване на изготвените от Парламента оценки на въздействието, инструмент, който вече е на разположение; припомня, че съществуват специален бюджетен ред и специализирани служби за целите на извършването на оценки на въздействието; счита, че изготвянето от Парламента на оценка на въздействието е особено необходимо, когато са направени изменения по същество на първоначалното предложение на Комисията;

Оценки на въздействието в Европейския съвет

24.  очаква Съветът да изпълни поетия ангажимент за систематична оценка на въздействието на собствените си изменения по същество;

 

°

°         °

 

 

25.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета.

 

(1)

OВ C 380 E, 11.12.2012 г., стр. 31.

Правна информация - Политика за поверителност