Postup : 2014/2967(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0311/2014

Predkladané texty :

RC-B8-0311/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0069

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PDF 163kWORD 77k
26.11.2014
PE539.034v01-00}
PE539.035v01-00}
PE539.036v01-00}
PE539.038v01-00}
PE539.039v01-00} RC1
 
B8-0311/2014}
B8-0312/2014}
B8-0313/2014}
B8-0315/2014}
B8-0316/2014} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku

ktorý nahrádza návrhy skupín:

PPE (B8‑0311/2014)

ECR (B8‑0312/2014)

ALDE (B8‑0313/2014)

S&D (B8‑0315/2014)

GUE/NGL (B8‑0316/2014)


o revízii usmernení Komisie pre posudzovanie vplyvu a úlohe testov vplyvu na MSP (2014/2967(RSP))


Markus Pieper v mene skupiny PPE
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu, Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D
Ashley Fox, Sajjad Karim, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE
Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o revízii usmernení Komisie pre posudzovanie vplyvu a úlohe testov vplyvu na MSP (2014/2967(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nedávne verejné konzultácie o revízii usmernení Komisie pre posudzovanie vplyvu a na príslušný návrh revidovaných usmernení pre posudzovanie vplyvu,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o zaručení nezávislých posúdení vplyvu(1),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže posúdenia vplyvu ako nástroj používaný v rannom štádiu, keď sa vytvárajú právne predpisy, zohrávajú kľúčovú úlohu v programe inteligentnej regulácie Komisie s cieľom poskytnúť transparentné, komplexné a vyvážené dôkazy týkajúce sa hospodárskych, sociálnych a environmentálnych vplyvov, pridanej hodnoty opatrení EÚ, očakávanej regulačnej a administratívnej záťaži a nákladov a prínosov alternatívnych postupov pre všetky zainteresované strany;

B.  keďže v súčasných usmerneniach pre posudzovanie vplyvu sa stanovuje, že hlavnou úlohou v súvislosti s rozhodnutím o tom, či pri konkrétnej iniciatíve je alebo nie je potrebné posúdenie vplyvu, sú poverení sekretariát Komisie a výbor pre posudzovanie vplyvu;

C.  keďže výbor pre posudzovanie vplyvu plní pri posúdeniach vplyvu významnú úlohu ústredného subjektu kontroly kvality posúdení vplyvu,

D.  keďže zmluvy obsahujú horizontálne sociálne a environmentálne doložky – spolu so záväzkami dodržiavať zásady subsidiarity a proporcionality – ktoré sa musia zohľadňovať pri stanovovaní a vykonávaní politík a činností Únie a ktoré si vyžadujú podrobnú analýzu príslušného vplyvu akýchkoľvek navrhovaných právnych predpisov;

E.  keďže podľa skupiny odborníkov Komisie náklady MSP na dosiahnutie súladu s nariadením môžu byť desaťkrát vyššie ako v prípade väčších spoločností; keďže riadne a nezávislé posúdenie vplyvu má preto osobitný význam pre malé a stredné podniky, ktoré pri plnení nových právnych a administratívnych požiadaviek často čelia väčším ťažkostiam ako veľké podniky a z dôvodu svojej veľkosti sú menej schopné predvídať regulačné zmeny v rannom štádiu;

F.  keďže zásada „najskôr myslieť na malých“ je základom iniciatívy Small Business Act pre Európu z roku 2008; keďže bola súčasťou usmernení pre posudzovanie vplyvu od roku 2009 a iných textov Komisie od roku 2005; keďže cieľom zásady „najskôr myslieť na malých“ je zohľadňovať záujmy MSP vo veľmi ranom štádiu tvorby politík, aby sa vytvárali právne predpisy priaznivejšie pre MSP; keďže je k dispozícii celý rad nástrojov na zabezpečenie účinného uplatňovania tejto zásady vrátane vykonávania testu vplyvu na MSP pri pripravovaných legislatívnych návrhoch;

G.  keďže v súčasných usmerneniach pre posudzovanie vplyvu sú ustanovené osobitné usmernenie vo forme testu vplyvu na MSP vrátane možných opatrení na zmiernenie rizika; keďže návrh revidovaných usmernení neobsahuje žiadne ustanovenia o teste vplyvu na MSP;

H.  keďže riadne posúdenie zásadných pozmeňujúcich návrhov Parlamentu k pôvodného návrhu Komisie poukazuje na značnú pridanú hodnotu s cieľom podporiť pozíciu Parlamentu pri rokovaniach v rámci trialógu;

Rozsah pôsobnosti

1.  víta záväzok Komisie pravidelne preskúmavať usmernenia pre posudzovanie vplyvu s cieľom zlepšiť postupy posudzovania vplyvu;

2.  zdôrazňuje skutočnosť, že Komisia by mala zabezpečiť rovnakú hĺbku hodnotenia hospodárskych, sociálnych aj environmentálnych aspektov;

3.  je však znepokojený tým, že návrh revidovaných usmernení je oveľa menej špecifický ako platné usmernenia, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti posúdení vplyvu, a že necháva výrazne väčší priestor na výklad zo strany zodpovedného generálneho riaditeľstva, pokiaľ ide o rozhodnutie o tom, či je posúdenie vplyvu potrebné alebo nie; je presvedčený o tom, že by sa mali zachovať platné postupy v rozhodovacom procese, do ktorých je zapojený výbor pre posudzovanie vplyvu;

4.  domnieva sa, že Komisia by mala zachovať existujúci prístup s predložením posúdenia vplyvu pri všetkých iniciatívach, ktoré spĺňajú aspoň jedno z týchto kritérií:

  (a)  legislatívne návrhy zaradené do legislatívneho a pracovného programu Komisie;

  (b)  legislatívne návrhy nezaradené do legislatívneho a pracovného programu Komisie s jasne identifikovateľnými hospodárskymi, administratívnymi, sociálnymi a environmentálnymi vplyvmi;

  (c)  nelegislatívne iniciatívy, ktoré vymedzujú budúce politiky (napr. biele knihy, akčné plány, výdavkové programy a usmernenia pre rokovania o medzinárodných dohodách);

  (d)  delegované alebo vykonávacie akty navrhované Komisiou, prípadne jej agentúrami, ktoré môžu mať významné identifikovateľné hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy a vplyvy administratívnej záťaže;

5.  konštatuje, že posúdenie vplyvu musí byť presné, komplexné a založené na čo najpresnejších, objektívnych a úplných dostupných informáciách, spolu s analýzou, ktorá je primeraná a zameraná na účel a cieľ návrhu, aby umožnila dobre informované politické rozhodnutie;

6.  je presvedčený, že posúdenia vplyvu sú dôležitým prostriedkom na podporu rozhodovacieho procesu vo všetkých inštitúciách EÚ a dôležitou súčasťou lepšieho procesu regulácie; uznáva však, že posúdenia vplyvu nemôžu nahrádzať politické hodnotenia a rozhodnutia;

7.  zdôrazňuje význam konzultovania so všetkými príslušnými zúčastnenými stranami v ranom štádiu procesu posudzovania vplyvu, aby sa ich vklad mohol zohľadniť pri príprave posúdení vplyvu a predtým, ako sa zverejnia;

8.  poznamenáva, že rozsah posúdenia vplyvu nemusí zodpovedať prijatým návrhom, ak boli pozmenené až po predložení na schválenie kolégiom komisárov; žiada, aby sa v návrhu revidovaných usmernení uviedlo, že posúdenie vplyvu by sa malo aktualizovať, aby sa zabezpečila kontinuita medzi posudzovanými otázkami a každým návrhom, ktorý Komisia nakoniec prijme;

Výbor pre posudzovanie vplyvu

9.  vyjadruje vážne obavy v súvislosti s tým, že úloha výboru pre posudzovanie vplyvu v procese posudzovania vplyvu nie je v návrhu revidovaných usmernení jasnejšie vymedzená; dôrazne trvá na tom, aby Komisia v odpovedi určenej Parlamentu prehodnotila toto opomenutie a v novom návrhu revidovaných usmernení presnejšie stanovila postupy týkajúce sa výboru pre posudzovanie vplyvu;

10.  domnieva sa, že takéto nové postupy by mali stanoviť jasným, zrozumiteľným a transparentným spôsobom proces predkladania, revízie a konečného schválenia posúdení vplyvu predložených výboru pre posudzovanie vplyvu;

11.  opakuje svoj názor, že Komisia by nemala prijímať návrhy, ak nie je pripojené kladné stanovisko výboru pre posudzovanie vplyvu;

12.  ďalej pripomína Komisii požiadavku Parlamentu, aby sa posilnila nezávislosť výboru pre posudzovanie vplyvu, a najmä aby členovia výboru pre posudzovanie vplyvu nepodliehali politickej kontrole; domnieva sa, že výbor pre posudzovanie vplyvu by mal byť zložený len z vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú schopní posúdiť predloženú analýzu, pokiaľ ide o hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy;

Test vplyvu na MSP

13.  pripomína, že Komisia vo svojom preskúmaní iniciatívy Small Business Act z roku 2011 považovala za poľutovaniahodné, že iba osem členských štátov začlenilo test vplyvu na MSP do svojich vnútroštátnych rozhodovacích procesov; žiada Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi na lepšom šírení zásad testu vplyvu na MSP v kontexte vnútroštátnych postupov, a to na podporu politiky v oblasti malých a stredných podnikov;

14.  víta jasný záväzok Komisie na ďalšie posilnenie testu vplyvu na MSP uvedený v tomto preskúmaní; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že v rozpore s týmito oznámeniami sa test vplyvu na MSP v návrhu revidovaných usmernení pre posudzovanie vplyvu ani nespomína;

15.  pripomína, že Komisia v rámci iniciatívy Small Business Act prijala záväzok uplatňovať zásadu „najskôr myslieť na malých“ pri tvorbe politík a že to zahŕňa test vplyvu na MSP, a to s cieľom posúdiť vplyv budúcich právnych predpisov a administratívnych iniciatív na MSP; zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby tento test bol vykonaný správne, a domnieva sa, že existuje veľký priestor na pokrok, ktorý ešte treba dosiahnuť;

16.  trvá na tom, že test vplyvu na MSP, ako sa stanovuje v prílohe 8 k usmerneniam, by sa mal zachovať s cieľom zabrániť tomu, aby boli MSP nadmerne postihnuté alebo znevýhodnené iniciatívami Komisie v porovnaní s veľkými spoločnosťami;

17.  zdôrazňuje, že v takýchto prípadoch by malo posúdenie vplyvu zahŕňať možnosti vzťahujúce sa na alternatívne mechanizmy a/alebo flexibility s cieľom pomôcť MSP zosúladiť sa s iniciatívou (ako sa uvádza v prílohe 8.4); v tejto súvislosti víta vylúčenie a priori mikropodnikov z rozsahu pôsobnosti legislatívneho návrhu ako možnosť uvedenú v návrhu revidovaných usmernení; domnieva sa však, že automatické vyňatie mikropodnikov nemusí byť vždy najlepším prístupom, a že je teda potrebné pristupovať k posudzovaniu jednotlivo pre každý návrh s cieľom zohľadniť politiku obrátenia dôkazného bremena, t. j. že mikropodniky by mali zostať mimo rozsahu pôsobnosti návrhov, pokiaľ sa nepreukáže, že by mali byť zahrnuté; podporuje zváženie prispôsobených riešení a ľahších režimov pre MSP v posúdeniach vplyvu, ak to neprimerane neobmedzuje účinnosť právnych predpisov;

Uplatňovanie a monitorovanie

18.  berie na vedomie, že v konečnej podobe sa legislatívny akt môže podstatne líšiť od návrhu, ktorý prijala Komisia; domnieva sa, že by bolo užitočné, aby sa pre prijaté legislatívne akty vypracoval súhrn odhadovaných prínosov a nákladov a aby bol aktualizovaný s cieľom zohľadniť zmeny vyplývajúce z analýzy uvedenej v posúdení vplyvu v dôsledku úprav vykonaných počas legislatívneho procesu; domnieva sa, že monitorovanie a hodnotenie vplyvu návrhu by sa takouto činnosťou malo zjednodušiť;

Zriadenie poradného orgánu pre lepšiu tvorbu práva

19.  uznáva prácu skupiny na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže a záverečnú správu, ktorú predložila táto skupina v súlade s mandátom udeleným Komisiou; pripomína zámer Komisie, ako sa uvádza v najnovšom oznámení o REFIT (jún 2014), vytvoriť novú skupinu na vysokej úrovni pre lepšiu tvorbu práva pozostávajúcu zo zástupcov zainteresovaných strán a národných expertov;

20.  navrhuje, aby Komisia čo najskôr zriadila túto skupinu ako poradný orgán na vysokej úrovni pre lepšiu tvorbu práva so zapojením odborného prínosu zainteresovaných strán a národných expertov; navrhuje silný a nezávislý poradný mandát pre tento orgán, ktorý by mal dopĺňať činnosť Komisie v oblasti posúdení vplyvu; domnieva sa, že odborné znalosti takéhoto orgánu, pokiaľ ide o zásady subsidiarity a proporcionality, by mohli vytvoriť pridanú hodnotu pre postup posudzovania vplyvu a pre iné iniciatívy týkajúce sa lepšej tvorby práva; žiada Európsky parlament a Radu, aby sa zapojili do postupu vymenovania expertov; navrhuje, aby sa zohľadnili najlepšie postupy a skúsenosti existujúcich orgánov v oblasti lepšej tvorby práva (ako napr. vo Švédsku, Českej republike, Holandsku, Spojenom kráľovstve a Nemecku);

21.  vyzýva Komisiu, aby predložila nový návrh revidovaných usmernení pre posudzovanie vplyvu berúc do úvahy body, ktoré zdôraznilo toto uznesenie, a novo zavedené štruktúry Komisie, najmä úlohu nového podpredsedu zodpovedného za lepšiu tvorbu práva;

Posúdenia vplyvu v Parlamente

22.  žiada, aby posúdenia vplyvu Komisie systematicky a čo najskôr preskúmal Parlament, konkrétne na úrovni výborov;

23.  pripomína svoje uznesenie z 8. júna 2011 o zaručení nezávislých posúdení vplyvu, v ktorom žiadal konzistentnejšie využívať parlamentné posúdenia vplyvu ako nástroja, ktorý je už k dispozícii; pripomína, že osobitný rozpočtový riadok a špecializované služby sú k dispozícii na vypracúvanie posúdení vplyvu; domnieva sa, že parlamentné posúdenia vplyvu sú obzvlášť nevyhnutné pri zavádzaní podstatných zmien v pôvodnom návrhu Komisie;

Posúdenia vplyvu v Európskej Rade

24.  očakáva od Rady, že bude plniť svoj záväzok systematicky posudzovať vplyv svojich vlastných podstatných pozmeňujúcich návrhov;

 

°

°         °

 

 

25.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 380 E, 11.12.2012, s. 31.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia