Процедура : 2014/2976(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0352/2014

Внесени текстове :

RC-B8-0352/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0104

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 187kWORD 104k
15.12.2014
PE545.601v01-00}
PE545.605v01-00} RC1
 
B8-0352/2014}
B8-0356/2014} RC1

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

S&D (B8‑0352/2014)

PPE (B8‑0356/2014)


относно стоманодобивния отрасъл в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли (2014/2976(RSP))


Антонио Таяни, Зингфрид Мурешан, Ан Сандер, Франсоаз Гростет, Клод Ролен, Пилар дел Кастильо Вера, Иво Белет, Масимилиано Салини, Андраш Дюрк, Анжелик Дьолае, Паул Рюбиг, Филип Жювен, Токиа Саифи, Естер де Ланге, Ангелика Ниблер, Андор Дели, Рафаеле Фито, Лоренцо Чеза, Джовани Тоти, Йежи Бузек, Франк Пруст, Маркус Пипер, Ани Схрейер-Пирик, Надин Морано, Елизабета Гардини, Ламберт ван Нистелрой от името на групата PPE
Дан Ника, Бернд Ланге, Патриция Тоя, Едуар Мартен, Тереза Грифин, Мирослав Похе, Мартина Вернер, Симона Бонафе, Йенс Гайер, Соледад Кабесон Руис, Джуд Къртън-Дарлинг, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Флавио Дзанонато, Адам Герек, Кристина Либацка, Сорин Моиса, Хосе Бланко Лопес, Катерина Киничи, Юта Щайнрук, Евелин Регнер, Брандо Бенифеи, Пина Пичерно, Мария Арена, Алесандра Морети, Ели Шлайн, Клеър Муди от името на групата S&D
Райнхард Бютикофер, Моника Вана от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно стоманодобивния отрасъл в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли (2014/2976 (RSP))  

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, който е в основата на Договора за Европейския съюз,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2011 г., озаглавено „Промишлена политика: засилване на конкурентоспособността“ (COM(2011)0642),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката: актуализиране на съобщението за индустриалната политика“ (COM(2012)0582),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 11 юни 2013 г., озаглавено „План за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа“ (COM(2013)0407),

–   като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно Плана за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа(1),

–   като взе предвид предишните си резолюции относно стоманодобивната промишленост и преструктурирането, прехвърлянето и закриването на дружества в ЕС,

–   като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2014 г. относно аспектите на стратегията „Европа 2020“, свързани със заетостта и социалната сфера(2),

–   като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2013 г., съдържаща препоръки към Комисията относно информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането(3),

–   като взе предвид въпроса за стоманодобивния завод Acciai Speciali Terni (AST) в Италия, отправен към Комисията (O-000087/2014),

 

–   като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

Общи предизвикателства

A. като има предвид, че европейският стоманодобивен отрасъл е изиграл съществена историческа роля в процеса на европейската интеграция и представлява основата на създаването на добавена стойност за промишлеността в Европа;

Б.  като има предвид, че стоманодобивният отрасъл е от съществено значение за икономиката и промишлеността на Европа и че той понастоящем страда от значителен спад в търсенето, водещ да непрестанна загуба на работни места и непрестанно отслабваща конкурентоспособност, което не предвещава нищо добро за необходимото възстановяване на европейската икономика;

В.  като има предвид, че ЕС следва да насърчава политика за развитие на промишленото производство във всички държави членки, за да се запазят работните места в рамките на ЕС и следва да се стреми да постигне индикативната си цел за повишаване на настоящия дял от БВП, генериран от промишлеността, до най-малко 20 % до 2020 г.;

Г.  има предвид, че една от целите на Европейския съюз е да се окаже подкрепа на стоманодобивната промишленост и да се премахнат пречките и заплахите за конкурентоспособността, като тя стане способна да реагира на променящите се пазарни условия в ЕС и извън него;

Д. като има предвид, че през последните години стоманодобивната промишленост е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани с преструктурирането и промишлените сливания, предизвикващи съответните социални разходи, но и пред предизвикателства, свързани с новите изисквания за постигане на целите на ЕС по отношение на климата;

Е.  като има предвид факта, че редица големи производители на стомана, по-специално, прилагат стратегии, съсредоточаващи вниманието си върху краткосрочната финансова възвръщаемост за сметка на иновациите, инвестициите в изследователска и развойна дейност, заетостта и осъвременяването на уменията;

Ж. като има предвид, че европейската стоманодобивна промишленост е изправена пред инвестиционна криза, която излага на опасност собственото й бъдеще, като същевременно се очаква стоманата като материал да играе основна роля при предоставянето на устойчиви промишлени решения за градоустройството, мобилността и демографските промени;

З.  като има предвид, че ограниченото нарастване на търсенето ще превърне Европа от нетен износител в нетен вносител на стомана, особено в областта на плоските продукти и продуктите с висока добавена стойност;

И. като има предвид, че закриванията на заводи от страна на Комисията са довели до загуба на 60 000 работни места от 2007 година насам и че производството е спаднало от 210 милиона тона през 2007 на 166 милиона тона през 2013 г.(4);

Конкурентоспособност и търговия

Й. отбелязва, че съвместяването на необходимостта от високи екологични показатели с повишена конкурентоспособност в световен мащаб и необходимостта от мерки по отношение на изместването на въглеродни емисии, както и подобряването на достъпа до суровини продължават да бъдат основно предизвикателство за стоманодобивния отрасъл, предвид факта, че различните конкуренти са обвързани със спазването на различни стандарти;

К. като има предвид, че енергийните разходи трябва да се вземат предвид при използването на глобален подход към стоманодобивната промишленост, и като има предвид, че цените на енергията за промишлените потребители в ЕС биха могли пряко да въздействат върху конкурентоспособността;

Л. като има предвид, че наличието на бъдещо подобрение в енергийната и разходната ефективност би довело до допълнително намаляване на разходите и на емисиите за промишлеността;

Социални аспекти

М. като има предвид, че високият процент на безработица в ЕС е свързан със свиването на промишлената и производствената база и че настоящата криза е довела до сериозни затруднения от социално естество за засегнатите работници и региони;

Н. като има предвид, че стоманодобивната промишленост на ЕС е важен работодател, който създава повече от 350 000 преки работни места и други няколко милиона в свързани промишлености, включително по веригата на доставки за рециклиране;

О. като има предвид, че ситуацията, в която се намират някои заводи за стомана в Европа, сериозно тревожи работниците, както и националните и местните органи;

П. като има предвид, че извършващите преструктуриране дружества следва да действат по социално отговорен начин, тъй като опитът показва, че устойчивото от социална и от икономическа гледна точка преструктуриране никога не се постига без провеждането на подходящ социален диалог, насочен по-специално към информирането на работниците и провеждането на консултации с тях , както е подчертано в посочената по-горе резолюция на Парламента от 15 януари 2013 г.;

Р.  като има предвид, че широкото участие на социалните партньори на всички равнища и укрепването на социалния диалог на равнището на ЕС са от основно значение за защитата на интересите както на стоманодобивните предприятия, така и на техните служители;

С. като има предвид, че редица заводи, разполагащи са капацитет от 20 милиона тона, са временно преустановили дейност за период от повече от три години; като има предвид, че същевременно за работната сила в много от заводите в Европа се характеризира с наличието на квалифицирани, но възрастни работници в предпенсионна възраст;

Научноизследователска и развойна дейност / технологии

Т.  като има предвид, че високотехнологичните промишлени отрасли като стоманодобивния сектор се използват като модел на технологично ноу-хау, който трябва да се съхрани, и като има предвид, че е необходимо да се предприемат незабавни действия, за да се избегне преместването им извън територията на ЕС;

У. като има предвид, че научноизследователската и развойната дейност е от стратегическо значение за отрасъл, който трябва да намери начин да намали емисиите си, особено (но не единствено) на CO2;

Предизвикателства

1.  подчертава, че европейското икономическо възстановяване е изключително зависимо от наличието на силна преработвателна промишленост, където стоманодобивната промишленост играе основна роля, и че производството зависи от вътрешното търсене и растежа;

2.  настоятелно призовава Комисията да ускори изготвянето на пътната карта за промишлената политика, която беше обявена за първата част от 2015 г., с цел да се съживи конкурентоспособността на европейската промишленост по отношение на световния пазар с оглед гарантирането на действително равнопоставени условия на конкуренция, като същевременно се осигури постигането на високи социални и екологични стандарти в ЕС и дейност в посока на постигането на реципрочност в трети държави;

3.  счита, че е от съществено значение предприемането на амбициозен подход в посока реиндустриализация в рамките на средносрочния преглед на стратегията „ЕС 2020“ за постигането на истинска промишлена политика на ЕС и за укрепването на конкурентоспособността на промишлеността на ЕС в световен мащаб;

4.  призовава Комисията да проучи стратегическото място, което заема европейската стоманодобивна промишленост в света, тъй като производството на стомана се счита за стратегическо в редица държави, както и да изготви специално ясна пътна карта за средносрочните и дългосрочните инициативи, които възнамерява да предложи за подпомагането на стоманодобивната промишленост в Европа; подчертава, че в тази пътна карта трябва да бъдат приобщени на ранен етап и в пълен състав социалните партньори на всички равнища;

5.  изисква от Комисията да изготви инструмент за задълбочен анализ на пазара на стомана, който да бъде в състояние да предостави прецизна информация относно баланса в търсенето на стомана в Европа и по света, при разграничаване на структурните и на цикличните компоненти при развитието на този пазар; счита, че мониторингът на пазара на стомана би могъл да даде значителен принос за прозрачността на пазарите на стомана и скрап и да даде ценен принос за коригиращи и проактивни мерки, които са неизбежни поради цикличния характер на стоманодобивната промишленост; призовава Комисията да използва този инструмент за анализ на пазара за предвиждане на рисковете и за проучване как затварянето на заводи засяга възстановяването на сектора;

6.  изисква от Комисията да представи в кратък срок доклад относно най-големите предизвикателства, пред които е изправена стоманодобивната промишленост в Европа, в който да бъдат включени социалните, икономическите и екологичните аспекти; припомня в тази връзка, че Комисията има право, след изтичането на Договора за ЕОВС, да се занимава с проблемите на икономическото и социалното отражение на събитията в европейската стоманодобивна промишленост; призовава Комисията да вземе под внимание положителния опит, по-специално по отношение на тристранните стратегически съображения и научноизследователската дейност;

7.  призовава за спешно възобновяване на дейността на групата на високо равнище в областта на стоманодобивната промишленост, във връзка с новоизбрания колегиум на членовете на Комисията, при пълно участие от страна на Парламента, и за организирането на среща в тази рамка за информиране на заинтересованите страни относно напредъка, постигнат при изпълнението на 40-те действия, предвидени в плана за действие на Комисията за стоманодобивната промишленост; призовава Комисията да провежда, когато това е целесъобразно или възможно и в удобно време, заседания на групата на високо равнище, така че нейната дейност да може да бъде подета също така в хода на разискванията в рамките на Съвета по конкурентоспособност;

8.  счита, че е от съществено значение регионалните и местните органи, както и синдикатите, представящи районите, в които има заводи, да участват отблизо в процеса, като насърчават сътрудничеството и обмена на информация и най-добри практики сред основните заинтересовани страни в държавите членки;

9.  подчертава, че е необходимо да се проучат възможните действия за преодоляване на инвестиционната криза, така че европейската промишленост да се превърне в устойчива и доходоносна промишленост, като се има предвид, че инвестициите в стоманодобивната промишленост се характеризират с дългосрочна възвръщаемост; следователно призовава настоятелно Комисията да обмисли заделянето на значителна част от своя инвестиционен план за надеждните дългосрочни инфраструктурни проекти и за иновациите по отношение на едромащабните промишлени проекти, в това число енергийно-ефективните и нисковъглеродните проекти, което би могло също така да даде значителен тласък на търсенето на стомана в рамките на ЕС;

10. освен това насърчава използването на иновативни финансови инструменти, като инструментите за финансиране с поделяне на риска, които предоставят приоритетен достъп на стоманодобивните предприятия в затруднено положение; призовава Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие да разработят дългосрочна рамка за финансиране на проекти в областта на стоманодобива;

11. подчертава, че подкрепата за стоманодобивния отрасъл е от решаващо значение, в т.ч. и стратегическото развитие на ключови отрасли, използващи стомана, като например енергийния отрасъл (генериране и разпределение на енергия от възобновяеми източници), този на обществения транспорт и проектите за ресурсно ефективно строителство, като по този начин се създават стимули за ефикасни производствени процеси, укрепва се вътрешният пазар и се стимулира на развитието на умения;

12. призовава за прилагане на подхода „оценка на база жизнения цикъл“, за да се оценява въздействието върху околната среда и намаленото използване на ресурсите във всички стадии от жизнения цикъл, като се включват стадиите от добива и преработката на суровината през производството и разпространението до използването и/или потреблението, с цел да се насърчи повторната употреба, рециклирането на материали и оползотворяването на енергия и да се намали окончателното количество отпадъци;

13. призовава Комисията да провери дали прилагането на правилата в областта на конкуренцията е довело до несправедливи решения на европейския пазар на стомана и до евентуални неблагоприятни последици за неговата ефективност, и ако това е така, насърчава Комисията да представи коригиращи мерки и да предотврати подобни ситуации в бъдеще; подчертава, че решенията на Комисията или средствата за правна защита в областта на законодателството за защита на конкуренцията не следва да излагат на опасност икономическата жизнеспособност на отделните обекти за производство на стомана, особено в условията на нарастваща конкуренция в световен план; добавя, че Комисията следва също така да действа в защита на основната промишлена инфраструктура и за защита на производствения капацитет срещу дружества за „източване на активи“;

14. настоятелно призовава Комисията да гарантира, че настоящата схема за държавни помощи в областта на енергоемките промишлени отрасли не води до нарушения на вътрешния пазар и по този начин да гарантира равнопоставеност за дружествата; счита, че енергоемките промишлени отрасли се нуждаят от стабилна рамка за инвестициите си, за да гарантират наличието на високо равнище на заетост;

Търговия и конкуренция

15. насърчава Комисията да отреди по-голямо значение на промишлената политика чрез приемане на мерки, които да дадат възможност за съживяване на конкурентоспособността на европейската промишленост на световния пазар, както и да осигури равнопоставени условия на конкуренция за всички участници на пазара;

16. призовава Комисията навременно и ефективно да разгледа случаите на внос на стомана на пазара на стомана на ЕС, които са нелегално субсидирани и резултат на дъмпинг, и да използва по целесъобразност инструментите на ЕС за преодоляване на проблемите в търговията в съответствие със съществуващото законодателство на ЕС;

17. призовава Европейската комисия да гарантира, че в бъдещите търговски споразумения ще бъдат включени разпоредби, които значително ще подобрят възможностите за износ и достъпа на европейските стомани и стоманени продукти до пазара ; подчертава необходимостта от започване на преговори с търговските партньори, които осъществяват значителен по обем внос в ЕС, с оглед на въвеждането на количествени ограничения; подчертава, че осъществяването на лоялна търговия със стоманени продукти е възможно единствено при спазване на основните права на работниците и на екологичните стандарти, и изтъква, че вносът при дъмпингови цени води до нелоялна конкуренция, по-специално за производителите на неръждаема стомана в Европа; подчертава неотложната необходимост от модернизиране на инструментите за търговска защита на ЕС и призовава Комисията да насърчи държавите членки да предприемат конкретни действия за постигане на напредък на процеса на модернизация, като по този начин се гарантира лоялна конкуренция и се дава възможност на ЕС да предприеме бързи и пропорционални мерки в борбата срещу нелоялни търговски практики;

18. счита, че положителните мерки, предложени в настоящия документ, биха позволили на стоманодобивната промишленост да придобие по-голяма конкурентоспособност в международен план, като покажат, че произведените от стомана продукти от ЕС отговарят на по-високи социални, екологични и икономически стандарти от продуктите, произведени другаде, и като подчертават качеството на производителите на стомана от ЕС, което същевременно ще подобри отношението на потребителите;

19. подчертава, че високите европейски стандарти за опазване на климата и околната среда биха могли да се превърнат в световни стандарти, като по този начин се осигурят условия за лоялна конкуренция;

20. отбелязва трудностите, с които се сблъсква стоманодобивният отрасъл в много държави членки, дължащи се отчасти на значителен спад на търсенето в световен мащаб, увеличаване на разходите за енергия и на засилващата се делокализация на европейското производство; поради това призовава Комисията за пълно прилагане на пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа (COM(2011)0571) и на политическите препоръки на Европейската платформа за ефективно използване на ресурсите;

21. счита, че законодателството в областта на отпадъците следва да бъде подобрено, за да подпомогне функциониране на пазара на ЕС за стоманен скрап, например чрез преразглеждането на Директивата за излезлите от употреба превозни средства; припомня, че е важно доброто функциониране на пазара на скрап, който следва допълнително да се подкрепя и стимулира в светлината на стратегията за кръгова икономика на ЕС, за да се предотврати прекомерното нарастване на цените в резултат от присъствието на пазара в ЕС на промишлени отрасли с произход извън ЕС; в тази връзка призовава Комисията да обмисли налагането на износни мита върху пазара за скрап в ЕС, за да се предотврати обичайно проявяващият се екологичен дъмпинг;

Социални аспекти

22. припомня необходимостта от инвестиране в образованието и обучението на работниците и подчертава значението на внимателното наблюдение от страна на Комисията на текущите процеси с оглед опазването на промишленото наследство и съответната работна сила;

23. призовава Комисията да предприеме стъпки, с които да се гарантира, че държавите членки не са противопоставяни една на друга, ако голямо производител на стомана, управляващ заводи в няколко държави, обяви извършването на преструктуриране; освен това, предвид значението на координирането на политиките за осигуряване на устойчива, ресурсно ефективна и конкурентоспособна стоманодобивна промишленост, която да отговаря на предизвикателствата на променящите се условия на европейския и международния пазар, призовава за намирането на общоевропейско решение, което да запази съществуващите работни места и да създаде нови такива, както и промишлена дейност в европейските региони;

24. подчертава, че промишленият отрасъл, социалните партньори и местните органи трябва да предвидят нуждите от обучения, произтичащи от евентуалното възобновяване на дейността на временно спрените от експлоатация заводи;

25. застъпва се за насърчаването на програма за трансфер на ноу-хау, с която да се даде възможност на по-възрастните работници да предават своите знания и умения на новопостъпилите работници в европейските стоманодобивни заводи;

26. подчертава, че стандартите на ЕС по отношение на корпоративната социална отговорност и участието на работниците и служителите следва да бъдат прилагани от европейските дружества и в трети държави;

27. подчертава, че участието на работниците в предприетите действия по иновация и преструктуриране е от съществено значение за направляването на икономическия напредък, като също така призовава Комисията да създаде платформа, в която да бъдат включени социалните партньори, които да дават насоки, да прилагат и на наблюдават изпълнението на европейския план за действие за стоманодобивната промишленост;

28. призовава Комисията да включи съответните фондове на ЕС, като Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и Европейския социален фонд, както и политическите инструменти, за да облекчи социалните разходи, произтичащи от приспособяването, и да гарантира, че съответните умения са запазени и развивани с оглед на бъдещата конкурентоспособност на тази промишленост;

29. счита, че в бъдеще следва да се предвидят сериозни промени в областта на стоманодобива и в други промишлени отрасли; в тази връзка счита, че държавите членки следва да приведат в по-голяма степен в съответствие своите политики в областта на образованието и обучението с нуждите на пазара на труда, за да бъдат в състояние да се справят с подобни ситуации, и че те следва да популяризират привлекателността на техническата и научната област, с цел да се гарантира, че стоманодобивният сектор разполага със специалисти, които да могат да дадат тласък на иновациите;

Научноизследователска и развойна дейност / технологии

30.    признава необходимостта от разработване и разпространяване на най-добрите налични технологии в рамките на ЕС;

31.    подчертава необходимостта от инвестиции в научни изследвания и иновации като основен аспект за възстановяването и обновяването на европейската икономика като цяло и на стоманодобивната промишленост в частност, която да се основава на наличието на продължителен жизнен цикъл и на голям потенциал за рециклиране; посочва в тази връзка съществуващите и новите технологии за редукция на желязна руда на основата на водород, които разполагат с необходимия потенциал за намаляване или премахване на големи количества от емисиите на въглероден диоксид; призовава за създаване и насърчаване на търговска марка за лоялно производство на продукти от стомана с марката „произведено в Европа“;

32.    във връзка с това подчертава жизненоважното значение на програмите „Хоризонт 2020“ и „Ресурсна и енергийна ефективност в устойчивата преработвателна промишленост“, редом с необходимостта от финансиране от Европейската инвестиционна банка на и бъдещото финансиране по NER400 за най-рисковите програми за иновации и научни изследвания;

33.    призовава Комисията да провежда амбициозна политика в областта на иновациите, която да проправи пътя за развиването на висококачествени, енергийно ефективни и иновативни продукти и процеси, и да позволи на ЕС да се утвърди в нарастващата конкуренция в световен мащаб; подчертава, че прилагането на иновациите в нови продукти, като например серийните продукти от стомана, включително стоманени листове с висока якост и висока устойчивост, предназначени за производство на автомобили, както и високолегирана стомана с различни физични и химични свойства, и новите производствени процеси, особено във водородния и претопяващия металургичен отрасъл, са ключът към повишаването на конкурентоспособността на европейската стоманодобивна промишленост спрямо доставчиците от трети държави, и че тази област следва да получи специална подкрепа;

34.    подкрепя финансирането на промишлени пилотни проекти за намаляване на емисиите на CO2 с оглед откликване на спешната необходимост от преход към устойчива икономика с ниски въглеродни емисии и с енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и интелигентна инфраструктура, около която това да се артикулира, както и за превръщане на производството на стомана със свръхниски емисии на CO2 (ULCOS) в енергийно и екологично ефективен инструмент на промишлената политика;

35.    счита, че възможностите за намаляване на емисиите, по-специално за отраслите на стоманодобивната промишленост, ще зависи в голяма степен от новите технологии, и по тази причина подчертава важната роля, която биха могли да изпълняват финансирани от ЕС програми за научни изследвания и иновации за стимулирането на европейската икономика чрез програмата „Хоризонт 2020“, както и тяхната роля за осигуряване на конкурентоспособността на европейския стоманодобивен отрасъл и високото качество на неговото производство; напомня, че научните изследвания и иновациите са важни движещи сили за постигането на икономически растеж и конкурентоспособна промишленост;

36.    призовава Комисията да приложи на практика възможно най-скоро инициативата под знака на SustSteel, както е предложено в плана за действие за стоманодобивната промишленост и което се подкрепя изцяло от Парламента, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите;

37.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и правителствата и парламентите на държавите членки.

 

(1)

Приети текстове, P7_TA(2014)0069.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2014)0060.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2013)0005.

(4)

Работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Етап на развитие на прилагането на Плана за действие за Комисията за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа от 11 юни 2013 г. “ (COM(2013)0407)’ (SWD(2014)0215),

Правна информация - Политика за поверителност