Procedura : 2014/2976(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B8-0352/2014

Teksty złożone :

RC-B8-0352/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0104

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 179kWORD 99k
15.12.2014
PE545.601v01-00}
PE545.605v01-00} RC1
 
B8-0352/2014}
B8-0356/2014} RC1

złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu

zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:

S&D (B8‑0352/2014)

PPE (B8‑0356/2014)


w sprawie przemysłu stalowego w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw (2014/2976(RSP))


Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer‑Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini, Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE
Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Clare Moody w imieniu grupy S&D
Reinhard Bütikofer, Monika Vana w imieniu grupy Verts/ALE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przemysłu stalowego w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw (2014/2976(RSP))  

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, który leży u podstaw Traktatu o Unii Europejskiej,

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 października 2011 r. zatytułowany „Polityka przemysłowa – poprawa konkurencyjności” (COM(2011)0642),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 października 2012 r. zatytułowany „Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego. Aktualizacja komunikatu w sprawie polityki przemysłowej” (COM(2012)0582),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 czerwca 2013 r. zatytułowany „Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie” (COM(2013)0407),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie planu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie(1),

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie przemysłu stalowego oraz restrukturyzacji, przenoszenia i zamykania przedsiębiorstw w UE,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zatrudnienia i aspektów społecznych strategii „Europa 2020”(2),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2013 r. zawierającą zalecenia dla Komisji w sprawie informowania pracowników i konsultowania się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi(3),

–   uwzględniając skierowane do Komisji pytanie w sprawie huty stali Acciai Speciali Terni (AST) we Włoszech (O-000087/2014),

–   uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

Wyzwania ogólne

A. mając na uwadze, że europejski przemysł stalowy odegrał historycznie ważną rolę w procesie integracji europejskiej oraz stanowi podstawę tworzenia wartości dodanej w przemyśle europejskim;

B.  mając na uwadze, że sektor stalowy odgrywa zasadniczą rolę w gospodarce europejskiej, a obecnie sektor ten odczuwa poważny spadek popytu, w wyniku czego następuje stała utrata miejsc pracy i konkurencyjności, co nie rokuje niezbędnego ożywienia gospodarki europejskiej;

C. mając na uwadze, że UE powinna promować politykę rozwoju produkcji przemysłowej we wszystkich państwach członkowskich, aby zapewnić miejsca pracy na terytorium UE, oraz powinna dążyć do osiągnięcia wyznaczonego celu polegającego na zwiększeniu do roku 2020 obecnego udziału przemysłu w tworzeniu PKB do poziomu co najmniej 20%;

D. mając na uwadze, że jednym z celów UE jest wspieranie przemysłu stalowego, usuwanie barier i zagrożeń dla jego konkurencyjności i sprawienie, aby elastycznie reagował na zmieniające się warunki rynkowe na terenie Europy i poza nią;

E.  mając na uwadze, że w ostatnich latach przemysł stalowy stanął w obliczu poważnych wyzwań w zakresie restrukturyzacji i łączenia przedsiębiorstw, co pociągnęło za sobą koszty społeczne, ale również wyzwań w zakresie nowych wymogów, jeśli chodzi o osiągnięcie unijnych celów klimatycznych;

F.  mając na uwadze, że szereg zwłaszcza dużych producentów stali stosuje strategie, których głównym celem jest osiągnięcie krótkoterminowego zwrotu finansowego ze szkodą dla innowacji, inwestycji w badania i rozwój, zatrudnienia i odnawiania umiejętności;

G. mając na uwadze, że europejski przemysł stalowy stoi w obliczu kryzysu inwestycyjnego, który zagraża jego przyszłości, a jednocześnie oczekuje się, że materiały stalowe będą odgrywać kluczową rolę, jeśli chodzi o dostarczanie trwałych rozwiązań przemysłowych w dziedzinie urbanizacji, mobilności i zmian demograficznych;

H. mając na uwadze, że ograniczony wzrost popytu sprawi, iż Europa z eksportera netto stanie się importerem netto stali, zwłaszcza wyrobów płaskich i produktów o wysokiej wartości dodanej;

I.   mając na uwadze, że według Komisji zamykanie zakładów spowodowało od 2007 r. utratę 60 000 miejsc pracy, a produkcja spadła z 210 mln ton w 2007 r. do 166 mln ton w 2013 r.(4);

Konkurencyjność i handel

J.   mając na uwadze, że pogodzenie konieczności osiągania dobrych wyników środowiskowych ze zwiększaniem konkurencyjności w skali światowej, a jednocześnie łagodzenie problemów związanych z ucieczką emisji i poprawa dostępu do surowców pozostają podstawowymi wyzwaniami sektora stalowego, biorąc pod uwagę fakt, że różnych konkurentów wiążą zróżnicowane normy;

K. mając na uwadze, że w globalnym podejściu do przemysłu stalowego należy uwzględnić koszty energii oraz mając na uwadze to, że ceny energii elektrycznej dla użytkowników przemysłowych w UE mogą mieć bezpośredni wpływ na konkurencyjność;

L.  mając na uwadze, że dalsza poprawa efektywności energetycznej i oszczędniejsze gospodarowanie zasobami mogłyby oznaczać dla przemysłu dodatkowe oszczędności pod względem kosztów i obniżenie emisji;

Aspekty społeczne

M. mając na uwadze, że wysoka stopa bezrobocia w UE wiąże się z kurczącą się bazą przemysłową i produkcyjną Unii oraz mając na uwadze, że obecny kryzys przysporzył poważnych trudności społecznych pracownikom i regionom;

N. mając na uwadze, że przemysł stalowy UE jest ważnym pracodawcą, zapewniającym ponad 350 000 bezpośrednich miejsc pracy oraz kolejnych kilka milionów miejsc w powiązanych branżach, w tym w łańcuchu dostaw surowców do recyklingu;

O. mając na uwadze, że sytuacja niektórych hut stali w Europie budzi poważne zaniepokojenie wśród pracowników oraz władz krajowych i lokalnych;

P.  mając na uwadze, że przedsiębiorstwa podejmujące restrukturyzację powinny postępować w sposób odpowiedzialny społecznie, gdyż doświadczenie pokazuje, że zrównoważona pod względem społecznym i ekonomicznym restrukturyzacja wymaga należytego dialogu społecznego, przy czym specjalny nacisk należy położyć na informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi, jak stwierdzono we wspomnianej wyżej rezolucji Parlamentu z dnia 15 stycznia 2013 r.;

Q. mając na uwadze, że wszechstronne zaangażowanie partnerów społecznych na wszystkich szczeblach oraz nasilenie dialogu społecznego na szczeblu UE mają zasadnicze znaczenie dla zabezpieczenia interesów przedsiębiorstw sektora stalowego i ich pracowników;

R.  mając na uwadze, że od ponad trzech lat produkcja w licznych zakładach, dysponujących zdolnościami produkcyjnymi na poziomie 20 mln ton, jest tymczasowo wstrzymana; mając jednocześnie na uwadze, że załogi wielu zakładów w Europie tworzą starzejący się wykwalifikowani pracownicy, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego;

Badania i rozwój / technologia

S.  mając na uwadze, że przedsiębiorstwa wykorzystujące zaawansowane technologie – na przykład w sektorze stalowym – stawia się za wzorzec wykorzystywania technologicznej wiedzy fachowej, który trzeba chronić, oraz mając na uwadze, że konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań, aby uniknąć przenoszenia tych przedsiębiorstw poza UE;

T.  mając na uwadze, że badania i rozwój mają strategiczne znaczenie dla przemysłu, który musi znaleźć sposoby ograniczenia emisji, zwłaszcza (ale nie wyłącznie) CO2;

Wyzwania

1.  podkreśla, że ożywienie gospodarcze w Europie zależy w dużej mierze od silnego przemysłu wytwórczego – przy czym przemysł stalowy odgrywa tu kluczową rolę – a produkcja uzależniona jest od popytu krajowego i wzrostu;

2.  wzywa Komisję do szybszego przygotowania planu działania w zakresie polityki przemysłowej zapowiedzianego na pierwszą połowę 2015 r., mającego ożywić przemysł europejski na rynku światowym w celu zagwarantowania faktycznie równych warunków działania przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów społecznych i środowiskowych w UE oraz dążeniu do tego, aby państwa trzecie kierowały się zasadą wzajemności;

3.  uważa, że ambitne podejście do reindustrializacji w ramach śródokresowego przeglądu strategii „Europa 2020” ma najwyższe znaczenie dla zrealizowania prawdziwej polityki przemysłowej UE oraz przywrócenia unijnej konkurencyjności w przemyśle na szczeblu światowym;

4.  wzywa Komisję, aby przeanalizowała strategiczną pozycję europejskiego przemysłu stalowego w świecie, gdyż produkcję stali uznaje się w wielu krajach za strategiczną, a zwłaszcza aby opracowała jasny plan średnio- i długoterminowych inicjatyw, które zamierza zaproponować, aby wesprzeć przemysł stalowy w Europie; podkreśla, że taki plan działania musi przewidywać wszechstronne zaangażowanie na wczesnym etapie partnerów społecznych na wszystkich szczeblach;

5.  zwraca się do Komisji o ustanowienie instrumentu wnikliwej analizy rynku stali, który pozwalałby uzyskać dokładne informacje na temat równowagi między podażą stali a popytem na stal w skali europejskiej i ogólnoświatowej, z rozróżnieniem na strukturalne i cykliczne elementy rozwoju tego rynku; uważa, że monitorowanie rynku stali mogłoby znacząco przyczynić się do przejrzystości rynków stali i złomu, a także pozwoliłoby uzyskać cenny wkład na rzecz działań naprawczych i aktywizujących, które są nieuniknione ze względu na cykliczny charakter przemysłu stalowego; zwraca się do Komisji o wykorzystanie tego instrumentu analizy rynku do przewidywania rodzajów ryzyka oraz do zbadania, w jaki sposób zamykanie zakładów wpływa na ożywienie tego sektora;

6.  zwraca się do Komisji, aby przedstawiła niebawem sprawozdanie dotyczące głównych wyzwań, przed jakimi stoi przemysł stalowy w Europie, obejmujące aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe; przypomina w związku z tym, że po wygaśnięciu Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali Komisja jest uprawniona do zajęcia się gospodarczymi i społecznymi skutkami rozwoju sytuacji w europejskim przemyśle stalowym; wzywa Komisję, aby uwzględniła pozytywne doświadczenia, w szczególności w odniesieniu do strategicznych kwestii trójstronnych i badań;

7.  postuluje szybkie wznowienie działań – przy pełnym udziale Parlamentu Europejskiego – przez grupę wysokiego szczebla ds. sektora stalowego przy nowo wybranym kolegium komisarzy oraz zorganizowanie w tych ramach posiedzenia w celu poinformowania zainteresowanych podmiotów o postępach w realizacji 40 działań wyznaczonych w planie działania Komisji dla sektora stalowego; wzywa Komisję do organizowania, w miarę potrzeb i możliwości, spotkań grupy wysokiego szczebla w odpowiednich terminach, tak aby jej prace mogły wnosić wkład w debaty w Radzie ds. Konkurencyjności;

8.  uważa, że istotne znaczenie ma ścisłe zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych oraz związków zawodowych reprezentujących obszary, na których zlokalizowane są huty stali, tak aby promować wśród głównych zainteresowanych podmiotów państw członkowskich współpracę, wymianę informacji i najlepsze praktyki;

9.  podkreśla konieczność przeanalizowania sposobów poradzenia sobie z kryzysem inwestycyjnym, aby przemysł europejski stał się stabilny i rentowny, pamiętając o tym, że inwestycje w przemyśle stalowym cechują się długoterminowym zwrotem; apeluje zatem do Komisji, aby zastanowiła się nad przeznaczeniem części budżetu planu inwestycyjnego na rentowne długoterminowe projekty infrastrukturalne oraz na innowacje związane z dużymi projektami przemysłowymi, w tym na projekty w zakresie efektywności energetycznej i niskiej emisyjności, które również mogłyby w istotny sposób zwiększyć popyt na stal w UE;

10. zachęca ponadto do korzystania z innych innowacyjnych instrumentów finansowych, takich jak mechanizmy finansowania oparte na podziale ryzyka, które priorytetowo traktują przemysł stalowy w sytuacji kryzysowej; wzywa Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju do opracowania ram długoterminowego finansowania projektów w sektorze stalowym;

11. podkreśla, że wsparcie dla sektora stalowego, obejmujące strategiczny rozwój nowych kluczowych sektorów wykorzystujących stal, takich jak sektor energetyczny (produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych), sektor transportowy oraz zasobooszczędne projekty budowlane, ma decydujące znaczenie dzięki tworzeniu zachęt dla wydajnych procesów produkcyjnych, wzmocnieniu rynku wewnętrznego i zachęcaniu do rozwijania umiejętności;

12. postuluje zastosowanie podejścia opartego na analizie cyklu życia w celu dokonania oceny oddziaływania na środowisko i zmniejszonego zużycia zasobów na wszystkich etapach cyklu życia, od wydobycia i przetwarzania surowców, przez produkcję i dystrybucję, aż po wykorzystanie lub konsumpcję, tak aby wspierać ponowne wykorzystywanie, recykling materiałów i odzyskiwanie energii oraz ograniczać ostateczne usuwanie;

13. wzywa Komisję do sprawdzenia, czy zastosowanie reguł konkurencji doprowadziło do niesprawiedliwych rozwiązań na europejskim rynku stali, co może mieć niekorzystny wpływ na jego wydajność i, jeżeli ma to miejsce, zachęca Komisję do przedstawienia środków naprawczych oraz zapobiegania takim sytuacjom w przyszłości; podkreśla, że decyzje lub środki zaradcze Komisji w dziedzinie prawa konkurencji nie powinny stanowić zagrożenia dla efektywności ekonomicznej poszczególnych zakładów produkcji stali, zwłaszcza w kontekście zwiększonej światowej konkurencji; dodaje, że Komisja powinna również działać na rzecz ochrony kluczowej infrastruktury przemysłowej i zdolności produkcyjnej przed wyprzedażą aktywów przedsiębiorstw;

14. wzywa Komisję do zadbania o to, aby obecny system pomocy państwa dla energochłonnych gałęzi przemysłu nie powodował zakłóceń na rynku wewnętrznym, a tym samym do zapewnienia równych warunków działania przedsiębiorstw; uważa, że energochłonne gałęzie przemysłu potrzebują stabilnych ram inwestycji w celu zagwarantowania wysokiego poziomu zatrudnienia;

Handel i konkurencyjność

15. zachęca Komisję do nadania większej wagi polityce przemysłowej przez przyjęcie środków, które umożliwią ożywienie konkurencyjności europejskiego przemysłu na rynku światowym, oraz do zapewnienia faktycznych równych warunków działania dla wszystkich podmiotów gospodarczych;

16. apeluje do Komisji, aby na czas i skutecznie zajęła się kwestią importu na rynek UE stali nielegalnie dotowanej i będącej przedmiotem praktyk dumpingowych oraz aby w razie potrzeby stosowała unijne środki ochrony handlu zgodne z obowiązującym prawem UE;

17. wzywa Komisję, aby dopilnowała, żeby przyszłe umowy handlowe zawierały postanowienia znacząco poprawiające możliwości eksportowe i dostęp do rynku dla europejskiej stali i wyrobów stalowych; podkreśla potrzebę rozpoczęcia negocjacji z partnerami handlowymi, w przypadku których wielkość przywozu do UE jest szczególnie znaczna, z myślą o wprowadzeniu ograniczeń ilościowych; podkreśla, że uczciwy handel wyrobami stalowymi może funkcjonować tylko pod warunkiem przestrzegania podstawowych praw pracowników i standardów środowiskowych, i zwraca uwagę na to, że przywóz po cenach dumpingowych prowadzi do nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza w przypadku producentów stali nierdzewnej w Europie; podkreśla pilną potrzebę modernizacji unijnych instrumentów ochrony handlu oraz wzywa Komisję, by zachęcała państwa członkowskie do podejmowania konkretnych działań w celu przyspieszenia tego procesu modernizacji, dzięki czemu zapewni się uczciwą konkurencję i umożliwi UE podejmowanie szybkich i proporcjonalnych działań w walce z nieuczciwymi praktykami handlowymi;

18. uważa, że pozytywne środki proponowane w niniejszej rezolucji pozwoliłyby przemysłowi stalowemu na osiągnięcie większej konkurencyjności w skali międzynarodowej, wykazując, że wyroby stalowe w UE spełniają wyższe normy społeczne, środowiskowe i gospodarcze niż wyroby pochodzące z innych krajów, a także podkreślając jakość unijnych producentów stali, co jednocześnie poprawiłoby ich postrzeganie przez konsumentów;

19. zwraca uwagę na to, że wysokie standardy europejskie w dziedzinie ochrony klimatu i ochrony środowiska mogłyby stać się standardami ogólnoświatowymi, zapewniając tym samym sprawiedliwe warunki konkurencji;

20. dostrzega trudności, przed którymi stoi sektor stalowy w wielu państwach członkowskich, powodowane częściowo wyraźnym spadkiem globalnego popytu, wzrostem kosztów energii oraz nasilającym się zjawiskiem przenoszenia produkcji europejskiej za granicę; wzywa w związku z tym Komisję do pełnego wdrożenia planu działania na rzecz zasobooszczędnej Europy (COM(2011)0571) oraz zaleceń politycznych Europejskiej Platformy Efektywnego Gospodarowania Zasobami;

21. uważa, że należy ulepszyć przepisy dotyczące odpadów w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania rynku złomu stalowego w UE, na przykład przez zmianę dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji; przypomina o znaczeniu dobrze funkcjonującego rynku złomu, który należy dalej umacniać i pobudzać w świetle strategii na rzecz unijnej gospodarki o obiegu zamkniętym, tak aby zapobiec nadmiernym wzrostom cen w wyniku obecności na rynku UE przedsiębiorstw spoza UE; wzywa w związku z tym Komisję, aby rozważyła zastosowanie ceł wywozowych na unijnym rynku złomu w celu zapobieżenia dumpingowi środowiskowemu, który zwykle występuje;

Aspekty społeczne

22. przypomina o potrzebie inwestowania w kształcenie i szkolenie pracowników oraz podkreśla znaczenie uważnego monitorowania przez Komisję bieżącego rozwoju sytuacji w celu ochrony dziedzictwa przemysłowego i zainteresowanych pracowników;

23. zwraca się do Komisji o podjęcie działań w celu zapobieżenia wymuszonej konkurencji państw członkowskich w momencie ogłoszenia restrukturyzacji przez dużego producenta stali posiadającego zakłady w kilku państwach; ponadto z uwagi na znaczenie, jakie ma koordynacja strategii politycznych dla zapewnienia zrównoważonego, zasobooszczędnego i konkurencyjnego charakteru przemysłu stalowego, elastycznie reagującego na zmieniające się warunki rynkowe w Europie i poza nią, wzywa do znalezienia ogólnoeuropejskiego rozwiązania, które umożliwi utrzymanie i stworzenie dobrych miejsc pracy oraz działalności przemysłowej w regionach Europy;

24. podkreśla, jak ważne jest, aby przemysł, partnerzy społeczni i władze lokalne przewidywali potrzeby szkoleniowe wynikające z możliwego wznowienia czasowo wstrzymanej produkcji w zakładach;

25. opowiada się za wspieraniem programu transferu wiedzy fachowej w celu umożliwienia wykwalifikowanym pracownikom w starszym wieku przekazywania wiedzy i umiejętności nowo przybyłym do europejskich hut stali;

26. podkreśla, że normy UE w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i partycypacji pracowników powinny być realizowane przez europejskie przedsiębiorstwa również w państwach trzecich;

27. podkreśla, że uczestnictwo pracowników w działaniach innowacyjnych i restrukturyzacyjnych jest niezbędne jako siła napędowa powodzenia gospodarczego, i w związku z tym wzywa Komisję do utworzenia platformy obejmującej partnerów społecznych, aby doradzać w sprawie europejskiego planu działania dla przemysłu stalowego, wdrażać go i monitorować jego realizację;

28. wzywa Komisję do lepszego wykorzystania odpowiednich funduszy UE, takich jak Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) i Europejski Fundusz Społeczny (EFS), oraz instrumentów politycznych, aby łagodzić koszty społeczne dostosowania i dopilnować, aby istotne umiejętności zostały zachowane i były rozwijane dla zapewnienia w przyszłości konkurencyjności tego sektora;

29. jest zdania, że należy przewidywać przyszłe poważne zmiany w sektorze stalowym oraz w innych sektorach przemysłowych; w związku z tym uważa, że państwa członkowskie powinny w większym stopniu dostosować politykę kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, aby być w stanie poradzić sobie z podobnymi sytuacjami oraz promować atrakcyjność dziedzin technicznych i naukowych, aby mieć pewność, że w sektorze stali będą wyspecjalizowani profesjonaliści napędzający innowacje;

Badania i rozwój / technologia

30.    dostrzega potrzebę opracowania i rozpowszechnienia w całej UE najlepszych dostępnych technik (BAT);

31.    podkreśla konieczność inwestowania w badania i innowacje jako podstawowe czynniki ożywienia i modernizacji gospodarki europejskiej ogólnie, a w szczególności przemysłu stalowego, który oparty jest na długim cyklu życia i wielkim potencjale recyklingu; wskazuje w związku z tym na istniejące i nowe technologie redukcji rudy żelaza oparte na wodorze, które mają potencjał ograniczenia lub wyeliminowania dużych ilości emisji dwutlenku węgla; wzywa do wprowadzenia i propagowania znaku towarowego dla uczciwych wyrobów stalowych „Made in Europe”;

32.    w związku z tym podkreśla olbrzymie znaczenie programów „Horyzont 2020” i „Zrównoważony przemysł przetwórczy dzięki efektywnemu gospodarowaniu zasobami i efektywności energetycznej” (SPIRE), a także potrzebę finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i przyszłego programu NER400 najbardziej ryzykownych innowacji i programów badań;

33.    wzywa Komisję do prowadzenia ambitnej polityki w zakresie innowacji, która umożliwia opracowanie energooszczędnych i innowacyjnych wyrobów i procesów o wysokiej jakości, pozwalających UE utrzymać jej pozycję w obliczu coraz silniejszej konkurencji światowej; podkreśla, że innowacje w nowych produktach, takich jak masowe wyroby stalowe, w tym arkusze stalowe o wysokiej wytrzymałości i odporności do produkcji samochodów, a także stale wysokostopowe o różnych właściwościach fizycznych i chemicznych, oraz w nowych procesach produkcyjnych, w szczególności w metalurgii wodorowej i metalurgii przetopowej, są kluczem do zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu stalowego w stosunku do dostawców z państw trzecich oraz że ten obszar powinien uzyskać szczególne wsparcie;

34.    popiera finansowanie projektów pilotażowych w przemyśle zmierzających do zmniejszenia emisji CO2, aby sprostać pilnej konieczności przejścia na zrównoważoną gospodarkę o obniżonej emisyjności, charakteryzującą się efektywnością energetyczną, której podstawę będą stanowić odnawialne źródła energii i inteligentna infrastruktura; popiera także przekształcenie technologii produkcji stali z ultra niską emisją CO2 (tzw. ULCOS) w energooszczędne, przyjazne dla środowiska narzędzie polityki przemysłowej;

35.    uważa, że sposoby redukcji emisji, w szczególności dla gałęzi przemysłu stalowego, zależeć będą w dużej mierze od nowych technologii i w związku z tym podkreśla ważną rolę, jaką finansowane przez UE programy badań naukowych i innowacji mogą odegrać w ożywianiu gospodarki europejskiej poprzez program „Horyzont 2020”, jak również ich rolę w zapewnieniu konkurencyjności europejskiego sektora stalowego i wysokiej jakości jego produkcji; przypomina, że badania naukowe i innowacje są ważnymi siłami napędowymi wzrostu gospodarczego i konkurencyjnego przemysłu;

36.    wzywa Komisję do bezzwłocznej realizacji inicjatywy SustSteel, tak jak zaproponowano w planie działania dla przemysłu stalowego w pełni popieranym przez Parlament, Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów;

37.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0069.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0060.

(3)

Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0005.

(4)

Dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Stan wdrażania określonego w komunikacie Komisji planu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie z dnia 11 czerwca 2013 r. (COM(2013)0407)” (SWD(2014)0215),

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności