Közös állásfoglalási indítvány - RC-B8-0382/2014Közös állásfoglalási indítvány
RC-B8-0382/2014

  KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Mauritániáról, és különösen Biram Dah Abeid esetéről

  17.12.2014 - (2014/2999(RSP))

  az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján
  a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
  Verts/ALE (B8‑0382/2014)
  PPE (B8‑0383/2014)
  ECR (B8‑0384/2014)
  S&D (B8‑0385/2014)
  EFDD (B8‑0386/2014)
  ALDE (B8‑0387/2014)

  Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Philippe Juvin, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Lara Comi, David McAllister, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Gabrielius Landsbergis a PPE képviselőcsoport nevében
  Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Hugues Bayet, Enrico Gasbarra, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Gilles Pargneaux, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Enrique Guerrero Salom, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Vilija Blinkevičiūtė az S&D képviselőcsoport nevében
  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Arne Gericke az ECR képviselőcsoport nevében
  Gérard Deprez, Fernando Maura Barandiarán, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Nathalie Griesbeck, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Javier Nart az ALDE képviselőcsoport nevében
  Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Heidi Hautala a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo az EFDD képviselőcsoport nevében

  Eljárás : 2014/2999(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  RC-B8-0382/2014
  Előterjesztett szövegek :
  RC-B8-0382/2014
  Elfogadott szövegek :

  Az Európai Parlament állásfoglalása Mauritániáról, és különösen Biram Dah Abeid esetéről

  (2014/2999(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Mauritániáról szóló korábbi állásfoglalásaira, beleértve a Száhil övben kialakult emberi jogi és biztonsági helyzetről szóló 2012. június 14-i[1] és a Száhil övben tapasztalható emberi jogi helyzetről szóló 2013. október 22-i állásfoglalást[2],

  –   tekintettel a Külügyek Tanácsának a Száhil öv biztonságára és fejlődésére vonatkozó uniós stratégiáról szóló 2014. március 17-i következtetéseire,

  –   tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője/a Bizottság alelnöke szóvivőjének a Mauritániai Iszlám Köztársaságban lezajlott elnökválasztásról szóló 2014. június 25-i nyilatkozatára,

  –   tekintettel a mauritániai alkotmány 1. cikkére, amely „valamennyi állampolgára számára garantálja a törvény előtti egyenlőséget származásra, fajra, nemre vagy társadalmi körülményre való tekintet nélkül”,

  –   tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartája, amelyet Mauritánia 1986-ban ratifikált, és amelynek 5. cikke kifejezetten tiltja a rabszolgaságot, valamint arra, hogy Mauritánia csatlakozott azon nemzetközi okmányokhoz, nevezetesen az 1926-os rabszolgaságról szóló egyezményhez és az azt módosító jegyzőkönyvhöz, valamint a rabszolgaság, a rabszolga-kereskedelem és a rabszolgasághoz hasonló intézmények és gyakorlatok eltörléséről szóló 1956-os kiegészítő egyezményhez, amelyek tiltják a rabszolgaság jelenkori formáit,

  –   tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS), másrészről az Európai Közösség és tagállamai között 2000. június 23-án Cotonouban aláírt partnerségi megállapodásra (Cotonoui Megállapodás),

  –   tekintettel a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés felszámolásával foglalkozó ENSZ-bizottság Mauritániáról szóló 2014. július 24-i záró észrevételeire,

  –   tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a kényszermunka eltörléséről szóló 105. egyezményére,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

  A. mivel Biram Dah Abeid, aki felszabadított rabszolgák gyermeke, részt vesz egy rabszolgaság felszámolására irányuló támogató kampányban; mivel 2008-ban megalapította a rabszolgaság megszüntetéséért mozgalom újjáéledése nevű kezdeményezést (Initiative pour la Resurgence du Mouvement Abolitionniste); mivel e szervezet célja az, hogy felhívja a figyelmet a kérdésre és segítséget nyújtson abban, hogy konkrét esetek bíróság elé kerüljenek; mivel 2013-ban Biram Dah Abeid megkapta az ENSZ emberi jogi díját;

  B.  mivel 2014. november 11-én Biram Dah Abeid vezető mauritániai rabszolgaság elleni aktivistát és a rabszolgaság eltörléséért mozgalom újjáéledéséért kezdeményezés alapítóját egy rabszolgaság elleni békés tüntetést követően letartóztatták; mivel Biram Dah Abeidet tüntetés összehívásával, tüntetésen való részvétellel és illegális szervezeti tagsággal vádolják, és mivel egyes jelentések szerint lehetséges, hogy halálbüntetés vár rá; mivel a mauritániai büntetőtörvénykönyv továbbra is tartalmazza a halálbüntetést és az nem a legsúlyosabb bűncselekményekre korlátozódik, továbbá kínzással kicsikart vallomásokon alapuló ítéletek nyomán szabják ki;

  C. mivel más rabszolgaság elleni aktivistákat szintén letartóztattak és fogva tartanak, és így a mauritániai rabszolgaság elleni mozgalom bebörtönzött aktivistáinak teljes száma immár 17-re emelkedett; mivel állítások szerint a letartóztatások során a mauritániai csendőrség túlzott erőt alkalmazott, beleértve a gumibotozást, a földön történő vonszolást és különböző megalázó technikákat, köztük a fogva tartottak meztelenre vetkőztetését; mivel állítások szerint a börtönőrök megpróbálták az aktivistákat rákényszeríteni arra, hogy írják alá vallomásaikat;

  D. mivel Biram Dah Abeid második helyen végzett a 2014-es mauritániai elnökválasztáson; mivel hírneve miatt a mauritániai hatóságok első számú célpontjává vált; mivel az ő és kollégái letartóztatása a politikai ellenzék és a civil társadalommal szembeni rajtaütést jelent;

  E.  mivel bár a rabszolgaságot 1981-ben betiltották, majd 2007-ben büntethetővé tették, annak gyakorlata a mai napig továbbél Mauritániában; mivel a globális rabszolgasági mutató (GSI) 2014-es adatai szerint Mauritánia e tekintetben a legsúlyosabb jogsértő, mivel a népesség legnagyobb aránya (4%-a) él rabszolgasorban; mivel bizonyos számadatok a rabszolgaság előfordulását akár 20%-ra is becsülik; mivel a közelmúltban elfogadott, rabszolgaságról szóló törvény nem terjed ki a rabszolgaság valamennyi formájára Mauritániában, így például nem tartozik a hatálya alá a jobbágyság egyetlen formája sem;

  F.  mivel Mauritániában a rabszolgaság nyíltan faji alapú, mert a rabszolgák egyrészt gyakorlatilag kizárólag a (fekete bőrű) harratin közösség tagjai közül kerülnek ki, akik a mauritániai népesség 40–60%-át teszi ki, másrészt egyéb közösségekből, amint azt a rabszolgaság jelenkori formájával foglalkozó különmegbízott elismerte; mivel a harratinoktól – még azoktól is, akik nem rabszolgaságban élnek – gyakran megtagadják, hogy magas státuszú munkát végezzenek vagy prominens helyet foglaljanak el a közéletben;

  G. mivel a rabszolgaság általában öröklődik és a rabszolganők gyermekeit gyakran egész életükben a gazdájuk családja tulajdonának tekintik; mivel a rabszolganők gyakran vannak kitéve szexuális erőszaknak; mivel a legtöbb rabszolga nem részesülhet hivatalos oktatásban, és azt tanítják nekik, hogy sorsuk az, hogy gazdáikhoz tartozzanak, ami által újratermelik az ún. pszichológiai rabszolgaságot; mivel a rabszolganőknek gazdájuk engedélyére van szükségük, hogy férjhez menjenek; mivel sok rabszolga nemi erőszak következtében születik; mivel még a szabadon engedett rabszolgáknak is kevés lehetőségük van arra, hogy megfelelő munkát találjanak;

  H.  mivel Mauritánia ratifikált olyan egyezményeket, mint az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya és az AKCS–EU Cotonoui Megállapodás;

  1.  határozottan elítéli Biram Dah Abeid rabszolgaság elleni aktivista és társai letartóztatását és jelenlegi fogva tartását és sürgeti azonnali szabadon bocsátásukat; aggasztónak tartja az egyes aktivisták ellen alkalmazott erőszakról szóló jelentéseket, és sürgeti a mauritániai hatóságokat, hogy állítsák törvény elé az erőszakos cselekményekben és a rabok kínzásában részt vett tisztviselőket;

  2.  sürgeti a mauritániai kormányt, hogy hagyjon fel a Biram Dah Abeidet támogató békés nyilvános tüntetéseken és médiakampányokban részt vevő polgári személyekkel szembeni erőszakkal, szüntesse meg a polgári társadalommal és a politikai ellenzékkel szembeni rajtaütéseket és tegye lehetővé a rabszolgaság elleni aktivisták számára, hogy zaklatástól és megfélemlítéstől mentesen végezhessék erőszakmentes munkájukat; sürgeti a mauritániai hatóságokat, hogy a nemzetközi egyezményeknek és Mauritánia saját nemzeti jogának megfelelően tegyék lehetővé a szólás és a gyülekezés szabadságát;

  3.  határozottan elítéli a rabszolgaság valamennyi formáját és különösen annak a jelentések szerinti magas elterjedtségét, a rabszolgasághoz kapcsolódó gyakorlatokat, valamint az emberkereskedelmet Mauritániában; üdvözli, hogy a mauritániai kormány büntethetővé tette a rabszolgaságot, létrehozott külön a rabszolgaságra specializált bíróságot, és hogy 2014 márciusában bejelentette a rabszolgaság felszámolására vonatkozó ütemterv bevezetését;

  4.  sajnálatosnak tartja, hogy a rabszolgaság tekintetében csupán egyetlen vádemelés történt; sürgeti a mauritániai kormányt, hogy számolja fel a rabszolgaság valamennyi formáját, iktasson törvénybe rabszolgaság elleni törvényeket és fogadjon el jogszabályokat, melyek célja a megkülönböztető jogszabályok módosítása vagy hatályon kívül helyezése, beleértve a büntetőtörvénykönyv, a személyes státusz és nemzetiségi szabályozások megkülönböztető rendelkezéseit; hangsúlyozza, hogy ki kel vizsgálni a rabszolgasággal és a rabszolgasághoz hasonló gyakorlatokkal kapcsolatos állításokat és azokat tényleges vádemelésnek kell követnie;

  5.  sürgeti a mauritániai hatóságokat, hogy hajtsanak végre figyelemfelkeltő kampányt az emberek rabszolgasággal kapcsolatos hozzáállása és hiedelmei tekintetében a társadalom minden szintjén; határozottan szorgalmazza, hogy a mauritániai hatóságok nyújtsanak segítséget a fajjal és rabszolgasággal kapcsolatos társadalmi attitűdök megváltoztatásában, különösen a harratin népesség tekintetében; hangsúlyozza, hogy törvénytelennek kell nyilvánítani az etnikai alapon történő hátrányos megkülönböztetést, különösen az oktatás és foglalkoztatás területén; sürgeti a mauritániai hatóságokat, hogy teljes egészében számolják fel a kasztalapú rabszolgaság rendszerét, különöse tekintettel a házi munkában alkalmazott nőkre;

  6.  szorgalmazza az egyetemes hivatalos oktatás kialakítását a jelenlegi és korábbi rabszolgák, valamint gyermekeik írás- és olvasástudásának fejlesztése és annak érdekében, hogy eszközöket biztosítsanak számukra ahhoz, hogy megfelelő munkát találhassanak; megjegyzi, hogy minden mauritániai polgárnak jogot kell biztosítani ahhoz, hogy saját földdel rendelkezzen, különösen ha azt már nemzedékek óta elfoglalják és művelik, amely jogot Biram Dah Abeid és a rabszolgaság eltörléséért mozgalom újjáéledéséért kezdeményezés mint a rabszolgaság újratermelésének megakadályozására irányuló kulcsfontosságú eszközt szorgalmaz; sürgeti a mauritániai kormányt, hogy ezzel összefüggésben ratifikálja az ILO 169. számú egyezményét, amely elismeri az őslakos népek földhasználati formáit;

  7.  hangsúlyozza az EU és Mauritánia közötti gyümölcsöző kapcsolat fontosságát az országban érvényesülő demokráciához, stabilitáshoz és fejlődéshez való hozzájárulás érdekében; hangsúlyozza, hogy Mauritánia jelentős partner a Száhil öv biztonságára és fejlődésére vonatkozó uniós stratégiában;

  8.  sürgeti az alelnököt / főképviselőt, az Európai Külügyi Szolgálatot és a tagállamokat, hogy fokozzák a Mauritániában fennálló rabszolgaság kezelésére irányuló erőfeszítéseiket, különösen egy egyértelmű és megvalósítható kül- és emberjogi politika biztosításával, amely összhangban van az Unió emberi jogokra és demokráciára vonatkozó stratégiai keretével, valamint emberjogi szempontok fokozottabb érvényesítése révén az Unió Száhil-stratégiájának és a mauritániai kormánnyal folytatott párbeszéd részeként, többek között a hivatalos kétoldalú megállapodások keretében;

  9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének / a Bizottság alelnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamoknak, a mauritániai hatóságoknak, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésnek, az Európa Tanácsnak, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának, a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségének, az Arab Ligának és az Afrikai Uniónak.