Предложение за обща резолюция - RC-B8-0389/2014Предложение за обща резолюция
RC-B8-0389/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Судан: случаят на д-р Амин Меки Медани

17.12.2014 - (2014/3000(RSP))

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
Verts/ALE (B8‑0389/2014)
PPE (B8‑0390/2014)
ECR (B8‑0391/2014)
S&D (B8‑0392/2014)
EFDD (B8‑0393/2014)
ALDE (B8‑0394/2014)
GUE/NGL (B8‑0395/2014)

Кристиан Дан Преда, Йоахим Целер, Давор Иво Щир, Богдан Брунон Вента, Елмар Брок, Лоренцо Чеза, Туне Келам, Моника Маковей, Филип Жювен, Морис Понга, Франк Пруст, Андрей Пленкович, Яромир Щетина, Франсеск Гамбус, Ярослав Валенса, Джовани Ла Вия, Дубравка Шуйца, Дейвид Макалистър, Йерун Ленарс, Лара Коми, Томаш Здеховски, Шон Кели, Едуард Кукан, Чаба Шогор, Инесе Вайдере, Тадеуш Звефка, Алесандра Мусолини, Станислав Полчак, Анджей Гжиб, Пал Чаки, Павел Свобода, Михаела Шойдрова, Марияна Петир, Габриелюс Ландсбергис, Анна Заборска от името на групата PPE
Йозеф Вайденхолцер, Виктор Боштинару, Елена Валенсиано , Ричард Хауит, Ана Гомеш, Енрике Гереро Салом, Кристина Либацка, Мирослав Похе, Норберт Нойзер, Никола Капуто, Алесия Мария Моска, Кашету Киенге, Лиса Яконсари, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Анди Кристя, Алесандра Морети, Гофредо Мария Бетини, Юг Байе, Марк Тарабела, Марлене Мици, Мириам Дали, Микела Джуфрида, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Нина Гил, Вилия Блинкевичуте от името на групата S&D
Чарлз Танък, Марк Демесмакер, Яна Житнянска, Арне Герике от името на групата ECR
Луи Мишел, Фредерик Рийс, Рамон Тремоса и Балсейс, Иво Вайгъл, Павел Теличка, Хуан Карлос Хираута Видал, Исаскун Билбао Барандика, Марите Схаке, Иван Яковчич, Фернандо Маура Барандиаран, Йозо Радош, Петрас Аущревичюс, Антанас Гуога, Мариел дьо Сарнез, Хавиер Нарт, Йоханес Корнелис ван Бален, Дита Харанзова, Жерар Дьопре от името на групата ALDE
Мари-Кристин Вержиа от името на групата GUE/NGL
Юдит Саргентини, Барбара Лохбилер, Ернест Уртасун, Мария Хойбух, Хейди Хаутала от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо от името на групата EFDD


Процедура : 2014/3000(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-0389/2014
Внесени текстове :
RC-B8-0389/2014
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно Судан: случаят на д-р Амин Меки Медани

(2014/3000(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Судан,

–  като взе предвид доклада от 18 септември 2013 г. на независимия експерт на Съвета на ООН по правата на човека относно положението на правата на човека в Судан,

–  като взе предвид изявлението на ЕС от 15 юли 2014 г. относно освобождаването на политическите затворници в Судан,

–  като взе предвид заключенията на Съвета на ЕС по външни работи относно Судан от 11 ноември 2014 г.,

–  като взе предвид доклада от 4 септември 2014 г. на независимия експерт на Съвета на ООН по правата на човека относно положението на правата на човека в Судан,

–  като взе предвид споразуменията за национален диалог и за процес на конституционна реформа, подписани в Адис Абеба на 4 септември 2014 г.,

–  като взе предвид декларацията „Призив на Судан“ относно „Създаването на държава на гражданството и демокрацията“,

–  като взе предвид националния план на Судан относно правата на човека, приет през 2013 г., основан на принципите на всеобщност и равнопоставеност на всички лица,

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2014 г. относно ЕС и рамката за световно развитие в периода след 2015 г.[1],

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за гражданските и политическите права от 1966 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 18 декември 1979 г.,

–  като взе предвид принципите от Йоханесбург относно националната сигурност, свободата на изразяване и достъпа до информация (документ на ООН E/CN.4/1996/39 (1996)),

–  като взе предвид суданското всестранно мирно споразумение от 2005 г.,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

–  като взе предвид Споразумението от Котону,

–  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 6 декември 2014 г. националните служби за разузнаване и сигурност на Судан задържаха в дома му в Хартум д-р Амин Меки Медани, утвърден защитник на правата на човека и бивш председател на суданския Център за мониторинг на правата на човека;

Б.  като има предвид, че са налице сериозни опасения за безопасността на д-р Медани, който е на 76 годишна възраст и в недобро здраве; като има предвид, че според твърдения националните служби за разузнаване и сигурност на Судан не са му разрешили да вземе със себе си лекарствата си в момента на задържането му;

В.  като има предвид, че д-р Медани символизира силен ангажимент по отношение на спазването на правата на човека, хуманизма и принципите на правовата държава, като се има предвид, че е заемал висши отговорни постове в различни национални и международни институции, включително в съдебната система на Судан, в демократичното преходно правителство на Судан, където е бил служебен министър за мира, и в ООН; като има предвид, че д-р Медани е представлявал жертвите на насилието и неотменно е говорил против злоупотребата с власт, и беше награден от делегацията на ЕС в Судан с отличието „Герои на правата на човека“ за 2013 г. заради усилията му на местно и международно равнище за насърчаване на правата на човека;

Г.  като има предвид, че д-р Медани беше задържан наскоро след завръщането му от Адис Абеба, след като подписа „Призива на Судан“ от името на организациите на гражданското общество – ангажимент да работи за прекратяване на конфликтите в различни региони на Судан и за съдебна, институционална и икономическа реформа; като има предвид, че Фарук Абу Иса, лидер на опозиционния Национален форум за консенсус и д-р Фарах Ибрахим Мохамед Алагар бяха задържани по подобен начин съответно на 6 и 7 декември 2014 г. вследствие на участието им в „Призив на Судан“;

Д.  като има предвид, че декларацията, чрез която подписалите я лица се задължават да прекратят войните и конфликтите, беше подписана от представители на политическите и на опозиционните партии, включително от Националната партия Ума, Националните сили за консенсус и Суданския революционен фронт; като има предвид, че посочената декларация представлява продължение на Парижката декларация от 8 август 2014 г., подписана от Суданския революционен фронт и Националната партия Ума, като последната беше представлявана от Садик ал Махди;

Е.  като има предвид, че задържането на д-р Медани и показателно за репресивните политики, прилагани от суданските органи за възпрепятстване на легитимния политически мирен дебат, които те използваха, за да ограничат свободата на мнение, изразяване и сдружаване, и представлява още един пример за незаконосъобразно произволно задържане, извършвано от националните служби за разузнаване и сигурност на Судан;

Ж.  като има предвид, че правителствата носят основната отговорност за разрешаване на политическите, икономическите и социалните проблеми на своите граждани; като има предвид, че конфликта между правителството и гражданите трябва да бъде разрешен с политически средства по пътя на преговорите;

З.  като има предвид, че Судан се намира в критически период на политически диалог, за който фигури като д-р Медани са изключително необходими, за да допринесат със своя опит за процеса на реформи;

1.  категорично осъжда произволния арест и задържане на д-р Медани и други мирни активисти като незаконосъобразна намеса в техните мирни и законни политически дейности и дейности в защита на правата на човека; призовава за незабавното и безусловното им освобождаване;

2.  продължава да бъде загрижен относно продължаващото задържане и условия на живот на представителите на опозиционни партии, млади активисти, защитници на правата на човека и журналисти в Судан; настоятелно призовава правителството на Судан да гарантира мирното упражняване на свободата на изразяване, на сдружаване и на събиране; призовава суданските органи да прекратят всички актове на тормоз и сплашване на защитници на правата на човека и политически активисти, и да се съобразят с относимите международни норми и стандарти;

3.  призовава суданските органи да възстановят и зачитат произтичащите от международното право права на човека и основни свободи, в това число свободата на изразяване, свободата на събиране, свободата на вероизповедание, правата на жените и равенството между половете; подчертава значението на една независима, безпристрастна и достъпна съдебна система, която да повиши степента на зачитане на принципа на правовата държава и на основните права на населението;

4.  призовава правителството на Судан да преразгледа своя закон за националната сигурност, който допуска задържането на заподозрени лица за максимален срок от четири и половина месец,а без каквато и да е форма на съдебен контрол, и също така призовава правителството на Судан да реформира своята съдебна система в съответствие с международните норми за правата на човека;

5.  приветства подписването на споразуменията за национален диалог и за процес на конституционна реформа, като настоятелно призовава всички групи да се откажат от насилието като средство за постигане на политическа промяна и да се ангажират без отлагане с национален диалог и преговори; подчертава значението на процесите на национален диалог, които представляват най-добрата възможност за постигане на напредък към национален мир, помирение и демократично управление в Судан;

6.  все пак продължава да е дълбоко загрижен от продължаващите конфликти в Судан, по-специално в Дарфур, Южен Кордофан и Сини Нил, и от съпътстващите ги нарушения на хуманитарното право и правата на човека, както и от тежката хуманитарна криза, която продължава да причинява огромни човешки страдания и вътрешно разселване на хора и представлява риск за стабилността в региона;

7.  потвърждава, в съответствие с националния диалог, че следва да се установи съдържателен диалог с участието на опозиционните партии и гражданското общество, включително групи, представляващи жените; подчертава, че диалогът следва да включва заинтересовани страни от всички региони на Судан и да отразява изцяло етническото, религиозното и културното многообразие на Судан;

8.  насърчава всички страни да преодолеят вътрешните конфликти в Судан, проблеми като социално-икономическата маргинализация, несправедливото разпределяне на ресурсите, политическата изолация и липсата на достъп до обществени услуги чрез националния диалог, включително идентичност и социално равенство между всички групи; подкрепя в този контекст новите и приобщаващи договорености за управление, утвърдена конституция и пътна карта за провеждането на парламентарни избори;

9.  подчертава факта, че националният диалог може да бъде успешен единствено, ако се проведе в атмосфера, при която е гарантирана свободата на изразяване, на медиите, на сдружаването и на събирането; следователно призовава всички политически затворници да бъдат освободени и практиките за произволно задържане да бъдат незабавно прекратени; призовава правителството на Судан да премахне смъртното наказание, което все още е в сила, и да замени смъртните присъди с подходящи алтернативни наказания;

10.  призовава Комисията и ЕСВД да продължат да подкрепят диалога между Судан и Южен Судан и съседните им държави, да приложат изцяло всестранното мирно споразумение от 2005 г., както и споразуменията от Адис Абеба, сключени през 2012 г. и да предприемат действия по всички неразрешени въпроси;

11.  призовава Комисията и ЕСВД да подкрепят националния диалог, изпълнителната група на високо равнище на Африканския съюз и съвместния специален представител на ООН и Африканския съюз в Дарфур и да приветстват усилията на президента Мбеки за насърчаване на истински национален диалог;

12.  Изразява загрижеността си по повод продължаващите и чести нарушения на правата на жените в Судан, по-специално по член 152 от Наказателния кодекс; призовава суданските органи да подпишат и ратифицират без отлагане Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените;

13.  призовава правителството на Судан, опозицията и въоръжените движения да използват тласъка от националния диалог, за да покажат лидерските качества, които са необходими, за да тръгне Судан по пътя към мира, просперитета и справедливостта; още веднъж подчертава значението на борбата срещу безнаказаността;

14.  изразява загриженост по повод влошаването на хуманитарното положение в редица региони на Судан и по-специално по повод продължаващите ограничения на достъпа на международни хуманитарни агенции и организации; още веднъж призовава правителството на Судан и въоръжените движения да се гарантират безопасен, навременен и безпрепятствен достъп за целите на хуманитарната помощ на съответните агенции до всички райони, по-специално в засегнатите от конфликти области, в съответствие с международните хуманитарни принципи;

15.  осъжда правителствения закон за неправителствените организации (НПО), който ограничава възможностите на НПО да доставят хуманитарна подкрепа за Судан, от която страната отчаяно се нуждае и влошава и без това трудните условия, при които работят НПО в страната, което представлява все по-тревожна тенденция на тормоз и намеса, насочена срещу хуманитарните работници, както и репресии над гражданското общество и демократичните свободи;

16.  призовава ЕС и неговите държави членки да продължат ангажимента си в подкрепа на Судан и суданския народ в техния преход към реформирана от вътре демокрация;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителството на Судан, Африканския съюз, генералния секретар на Организацията на обединените нации, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ и ЕС и на Панафриканския парламент.