Společný návrh usnesení - RC-B8-0389/2014Společný návrh usnesení
RC-B8-0389/2014

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Súdánu: případ dr. Amína Makkího Madaního

17.12.2014 - (2014/3000(RSP))

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
Verts/ALE (B8‑0389/2014)
PPE (B8‑0390/2014)
ECR (B8‑0391/2014)
S&D (B8‑0392/2014)
EFDD (B8‑0393/2014)
ALDE (B8‑0394/2014)
GUE/NGL (B8‑0395/2014)

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Maurice Ponga, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, David McAllister, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Inese Vaidere, Tadeusz Zwiefka, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Gabrielius Landsbergis, Anna Záborská za skupinu PPE
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Norbert Neuser, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Arne Gericke za skupinu ECR
Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Gérard Deprez za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Maria Heubuch, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD


Postup : 2014/3000(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0389/2014
Předložené texty :
RC-B8-0389/2014
Hlasování :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o Súdánu: případ dr. Amína Makkího Madaního

(2014/3000(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Súdánu,

–   s ohledem na zprávu nezávislého odborníka Rady OSN pro lidská práva ze dne 18. září 2013 o situaci v oblasti lidských práv v Súdánu,

–   s ohledem na prohlášení EU ze dne 15. července 2014 o propuštění osob zadržovaných v Súdánu z politických důvodů,

–   s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci EU ohledně Súdánu ze dne 11. listopadu 2014,

–   s ohledem na zprávu nezávislého odborníka Rady OSN pro lidská práva ze dne 4. září 2014 o situaci v oblasti lidských práv v Súdánu,

–   s ohledem na dohody o celonárodním dialogu a ústavním procesu podepsané v Addis Abebě dne 4. září 2014,

–   s ohledem na prohlášení „Súdánská výzva“ o „zřízení občanského a demokratického státu“,

–   s ohledem na súdánský národní plán v oblasti lidských práv přijatý v roce 2013, který je založen na zásadách univerzálnosti a rovnosti všech lidí,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2014 o EU a globálním rámci pro rozvoj po roce 2015[1],

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–   s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) ze dne 18. prosince 1979,

–   s ohledem na johannesburské zásady národní bezpečnosti, svobody slova a přístupu k informacím – UN Doc. E/CN.4/1996/39 (1996),

–   s ohledem na súdánskou souhrnnou mírovou dohodu z roku 2005,

–   s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–   s ohledem na dohodu z Cotonou,

–   s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 6. prosince 2014 byl súdánskou národní bezpečnostní zpravodajskou službou (NISS) ve svém domě v Chartúmu zatčen známý aktivista v oblasti lidských práv a bývalý předseda súdánského střediska pro sledování stavu lidských práv dr. Amín Makkí Madaní;

B.  vzhledem k tomu, že existují závažné obavy o bezpečnost dr. Madaního, kterému je 76 let a je ve špatném zdravotním stavu; vzhledem k tomu, že mu služba NISS údajně zakázala vzít si s sebou při zatčení léky;

C. vzhledem k tomu, že dr. Madaní je známý svým aktivním zapojením v oblasti lidských práv, humanitarismu a právního státu a že zastával vysoké funkce v řadě různých vnitrostátních a mezinárodních institucí, včetně súdánského soudnictví, přechodné demokratické súdánské vlády (jako ministr pro mír) a Organizace spojených národů; vzhledem k tomu, že zastupoval oběti porušování práv a opakovaně kritizoval zneužívání moci a od delegace EU v Súdánu obdržel „cenu hrdiny lidských práv za rok 2013“ za své místní i mezinárodní úsilí při prosazování lidských práv;

D. vzhledem k tomu, že dr. Madaní byl zatčen brzy po svém návratu z Addis Abeby poté, co jménem organizací občanské společnosti podepsal „súdánskou výzvu“ – závazek usilovat o ukončení střetů zuřících v různých oblastech Súdánu a o právní, institucionální a hospodářské reformy; vzhledem k tomu, že poté, co se připojili k „súdánské výzvě“, byli podobným způsobem zatčeni také vůdce opozičního Fóra národního konsenzu Fárúq Abú Ísá (6. prosince 2014) a Farah Ibráhím Muhammad Alagar (7. prosince 2014);

E.  vzhledem k tomu, že toto prohlášení, v němž se signatáři zavazují k ukončení válek a střetů, bylo podepsáno zástupci politických a opozičních stran, včetně Národní strany Umma, Sil národního konsenzu a Súdánské revoluční fronty (SRF); vzhledem k tomu, že toto prohlášení představuje rozšíření Pařížské deklarace ze dne 8. srpna 2014, kterou podepsala strana SRF a Národní strana Umma, již zastupoval Sádiq al-Mahdí;

F.  vzhledem k tomu, že zatčení dr. Madaního je charakteristické pro represivní postupy súdánských orgánů, jejichž cílem je zabránit legitimní, pokojné politické diskusi a které jsou využívány k omezení svobody přesvědčení, projevu a sdružování, a je dalším příkladem nezákonného svévolného zadržování praktikovaného službou NISS;

G. vzhledem k tomu, že hlavní odpovědnost za řešení politických, hospodářských a sociálních problémů svých občanů nesou vlády; vzhledem k tomu, že konflikty mezi vládou a občany je třeba řešit politickými prostředky na základě jednání;

H. vzhledem k tomu, že se Súdán nachází v kritickém období politického dialogu, pro který jsou osobnosti, jako je dr. Madaní, velmi potřebné, jelikož reformnímu procesu propůjčují nezbytné odborné znalosti;

1.  rozhodně odsuzuje svévolné zatčení a zadržování dr. Madaního a ostatních pokojných aktivistů jakožto nezákonné narušení jejich pokojných a legitimních politických a lidskoprávních aktivit; vyzývá k jejich okamžitému a bezpodmínečnému propuštění;

2.  je nadále znepokojen zadržováním a situací členů opoziční strany, mládežnických aktivistů, obhájců lidských práv a novinářů v Súdánu; naléhavě vyzývá súdánskou vládu, aby zajistila pokojný výkon svobody projevu, sdružování a shromažďování; vyzývá súdánské orgány, aby přestaly zastrašovat obhájce lidských práv a politické aktivisty a vyhrožovat jim a aby dodržovaly příslušné mezinárodní normy a standardy;

3.  vyzývá súdánské orgány, aby obnovily a dodržovaly lidská práva a základní svobody podle mezinárodního práva, včetně svobody projevu, svobody sdružování, svobody náboženského vyznání, práv žen a rovnosti pohlaví; zdůrazňuje význam nezávislého, nestranného a dostupného soudnictví na podporu dodržování právního státu a základních práv obyvatel;

4.  vyzývá súdánskou vládu, aby přezkoumala svůj zákon o národní bezpečnosti, který umožňuje zadržování podezřelých osob po dobu čtyř a půl měsíce bez jakéhokoli soudního přezkumu, a vyzývá súdánskou vládu, aby provedla reformu svého právního systému v souladu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv;

5.  vítá podpis dohod o celonárodním dialogu a ústavním procesu, které všechny skupiny vyzývají, aby přestaly považovat násilí za prostředek politických změn a bezodkladně se zavázaly k celonárodnímu dialogu a jednání; zdůrazňuje význam procesu celonárodního dialogu, který je tou nejlepší příležitostí, jak pokročit směrem k národnímu míru, usmíření a demokratické správě v Súdánu;

6.  je však i nadále hluboce znepokojen střety, které v Súdánu probíhají, a to zejména v Dárfúru, Jižním Kordofánu a oblasti Modrého Nilu, a s nimi spojeným porušováním humanitárního práva a právních předpisů v oblasti lidských práv i závažnou humanitární krizí, které i nadále způsobují obrovské lidské utrpení a vnitřní vysídlování a představují riziko pro stabilitu regionu;

7.  opakuje – v souladu s celonárodním dialogem –, že je třeba zahájit smysluplný dialog za účasti opozičních stran i občanské společnosti včetně ženských skupin; zdůrazňuje, že tento dialog by měl zahrnovat zúčastněné strany ze všech súdánských oblastí a plně odrážet etnickou, náboženskou a kulturní rozmanitost Súdánu;

8.  vyzývá všechny strany, aby se zaobíraly vnitřními konflikty Súdánu – otázkami, jako je socioekonomická marginalizace, nerovné rozdělení zdrojů, politické vyloučení a nedostatečný přístup k veřejným službám, a to prostřednictvím celonárodního dialogu zohledňujícího také identitu a sociální rovnost všech skupin; podporuje v této souvislosti nové a inkluzivní mechanismy správy, definitivní ústavu a plán vedoucí k uspořádání celostátních voleb;

9.  zdůrazňuje skutečnost, že celonárodní dialog uspěje pouze za podmínky, že se bude odehrávat v atmosféře zaručené svobody projevu, sdělovacích prostředků, sdružování a shromažďování; vyzývá tudíž k propuštění všech politických vězňů a k okamžitému ukončení praxe svévolného zadržování; vyzývá súdánskou vládu, aby zrušila trest smrti, jenž je stále v platnosti, a nahradila již uložené tresty smrti odpovídajícími alternativními tresty;

10. vyzývá Komisi a ESVČ, aby nadále podporovaly dialog mezi Súdánem a Jižním Súdánem a sousedními zeměmi tak, aby byla plně prováděna souhrnná mírová dohoda z roku 2005, stejně jako dohoda z Addis Abeby z roku 2012, a aby se zabývaly všemi nevyřešenými otázkami;

11. vyzývá Komisi a ESVČ, aby podporovaly celonárodní dialog, prováděcí panel Africké unie na vysoké úrovni a společného zvláštního zástupce Africké unie a OSN pro Dárfúr, a vyjadřuje uznání prezidentu Mbekimu za jeho úsilí o prosazení skutečného celonárodního dialogu;

12. vyjadřuje znepokojení nad častými a pokračujícími případy porušování práv žen v Súdánu, zejména podle článku 152 trestního řádu; naléhavě vyzývá súdánské orgány, aby bezodkladně podepsaly a ratifikovaly Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen;

13. vyzývá súdánskou vládu, opozici a ozbrojená hnutí, aby využily příležitosti, již poskytuje celonárodní dialog, a projevily vůdčí schopnosti nezbytné k nasměrování Súdánu na cestu k míru, prosperitě a spravedlnosti; znovu zdůrazňuje význam boje proti beztrestnosti,

14. vyjadřuje znepokojení nad zhoršující se humanitární situací v řadě súdánských oblastí a obzvláště nad omezeními přístupu, která jsou nadále ukládána mezinárodním humanitárním agenturám a organizacím; znovu vyzývá súdánskou vládu a ozbrojená hnutí, aby v souladu s mezinárodními humanitárními zásadami zaručila bezpečný, včasný a neomezený přístup humanitárních agentur a organizací do všech oblastí, a zejména do oblastí zasažených konfliktem;

15. odsuzuje jak vládní zákon o nevládních organizacích, jenž omezuje možnosti nevládních organizací poskytovat tolik potřebnou humanitární pomoc v Súdánu a zhoršuje již tak obtížné okolnosti, jimž nevládní organizace v zemi čelí, – tento stále znepokojivější trend obtěžování a zásahů, jejichž cílem jsou humanitární pracovníci –, tak i útoky na občanskou společnost a demokratické svobody;

16. vyzývá EU a členské státy, aby i nadále pokračovaly v podpoře Súdánu a jeho lidu při přechodu k vnitřně reformované demokracii;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládě Súdánu, Africké unii, generálnímu tajemníkovi OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU a Panafrickému parlamentu (PAP).