Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-0389/2014Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-0389/2014

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK dr Amin Mekki Medani juhtumi kohta Sudaanis

17.12.2014 - (2014/3000(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
Verts/ALE (B8‑0389/2014)
PPE (B8‑0390/2014)
ECR (B8‑0391/2014)
S&D (B8‑0392/2014)
EFDD (B8‑0393/2014)
ALDE (B8‑0394/2014)
GUE/NGL (B8‑0395/2014)

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Maurice Ponga, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, David McAllister, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Inese Vaidere, Tadeusz Zwiefka, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Gabrielius Landsbergis, Anna Záborská fraktsiooni PPE nimel
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Norbert Neuser, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel
Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel
Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Maria Heubuch, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel


Menetlus : 2014/3000(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B8-0389/2014
Esitatud tekstid :
RC-B8-0389/2014
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon dr Amin Mekki Medani juhtumi kohta Sudaanis

(2014/3000(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Sudaani kohta,

–   võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu sõltumatu eksperdi 18. septembri 2013. aasta aruannet inimõiguste olukorra kohta Sudaanis,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 15. juuli 2014. aasta avaldust poliitvangide vabastamise kohta Sudaanis,

–   võttes arvesse ELi välisasjade nõukogu 11. novembri 2014. aasta järeldusi Sudaani kohta,

–   võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu sõltumatu eksperdi 4. septembri 2014. aasta aruannet inimõiguste olukorra kohta Sudaanis,

–   võttes arvesse 4. septembril 2014. aastal Addis Abebas allakirjutatud üleriigilise dialoogi ja põhiseadusliku protsessi kokkuleppeid,

–   võttes arvesse Sudaani üleskutse avaldust demokraatliku kodanikeriigi kehtestamise kohta,

–   võttes arvesse 2013. aastal vastu võetud Sudaani inimõiguste riikliku tegevuskava, mis põhineb universaalsuse ja kõigi võrdsuse põhimõtetel,

–   võttes arvesse oma 25. novembri 2014. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu ja 2015. aasta järgse ülemaailmse arenguraamistiku kohta[1],

–   võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–   võttes arvesse 1966. aastal sõlmitud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–   võttes arvesse ÜRO 18. detsembri 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta,

–   võttes arvesse Johannesburgi põhimõtteid riikliku julgeoleku, sõnavabaduse ja teabele juurdepääsu kohta (ÜRO dokument E/CN.4/1996/39(1996)),

–   võttes arvesse 2005. aastal sõlmitud Sudaani üldist rahukokkulepet,

–   võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–   võttes arvesse Cotonou lepingut,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A. arvestades, et 2014. aasta 6. detsembril vahistasid Sudaani riiklikud luure- ja julgeolekuteenistused tuntud inimõiguste aktivisti ja Sudaani inimõiguste järelevalvekeskuse endise presidendi dr Amin Mekki Medani tema majas Hartumis;

B.  arvestades, et 76aastase halva tervisega dr Mediani turvalisus tekitab tõsist muret; arvestades, et Sudaani luure- ja julgeolekuteenistused ei lubanud tal väidetavalt ravimeid kaasa võtta, kui ta vahistati;

C. arvestades, et dr Medani on inimõiguste, humanismi ja õigusriigi veendunud toetaja, kes on töötanud kõrgetel ametikohtadel mitmesugustes riiklikes ja rahvusvahelistes institutsioonides, sealhulgas Sudaani õigussüsteemis, Sudaani demokraatlikus üleminekuvalitsuses (rahuküsimuste ministrina) ja ÜROs; arvestades, et ta on esindanud rikkumiste ohvreid ja järjekindlalt võtnud sõna võimu kuritarvitamise vastu ning et ELi delegatsioon Sudaanis andis talle 2013. aastal inimõiguste kangelase autasu inimõiguste edendamise eest kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil;

D. arvestades, et dr Medani vahistati vahetult pärast seda, kui ta tuli tagasi Addis Abebast, kus kirjutas kodanikuühiskonna organisatsioonide nimel alla Sudaani üleskutsele, milles võeti kohustus töötada Sudaani eri piirkondades tekkinud konfliktide lõpetamise ning õigussüsteemi, institutsioonide ja majandusreformide läbiviimise nimel; arvestades, et opositsioonilise Rahvusliku Konsensuse Foorumi juht Farouk Abu Issa ja dr Farah Ibrahim Mohamed Alagar vahistati samal viisil 6. ja 7. detsembril 2014. aastal pärast osalemist Sudaani üleskutsega seotud tegevuses;

E.  arvestades, et deklaratsioonile, millega kohustatakse allakirjutanuid lõpetama sõjad ja konfliktid, kirjutasid alla parteid ja opositsioonierakonnad, sealhulgas Umma Rahvuslik Erakond, Riikliku Konsensuse Jõud ja Sudaani Revolutsioonilise Rinde esindajad; arvestades, et deklaratsioon on jätk 8. augusti 2014. aasta Pariisi deklaratsioonile, millele kirjutasid alla Sudaani Revolutsiooniline Rinne ja Umma Rahvuslik Erakond, mida esindas Sadiq Al Mahdi;

F.  arvestades, et dr Medani vahistamine on iseloomulik Sudaani ametivõimude repressiivpoliitika, mille eesmärk on takistada rahulikku õiguspärast poliitilist arutelu ja mida on kasutatud mõtte-, sõna- ja ühinemisvabaduse piiramiseks, ning see on veel üks näide riiklike luure- ja julgeolekuteenistuste ebaseaduslikest ja meelevaldsetest vahistamistest;

G. arvestades, et valitsuste peamine kohustus on tegelda oma kodanike poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete probleemidega; arvestades, et valitsuse ja kodanike vaheline konflikt tuleb lahendada poliitiliste vahenditega läbirääkimiste teel;

H. arvestades, et Sudaan on poliitilise dialoogi otsustavas järgus, mille juures on reformiprotsessile väga vajalikud selliste isikute nagu dr Medani erioskused;

1.  mõistab kindlalt hukka dr Medani ja teiste rahumeelsete aktivistide meelevaldse vahistamise ja kinnipidamise, mis on nende rahumeelse, õiguspärase poliitilise ja inimõigustealase tegevuse ebaseaduslik takistamine; nõuab nende viivitamatut ja tingimusteta vabastamist;

2.  on endiselt mures opositsioonierakonna liikmete, noorsooaktivistide, inimõiguste kaitsjate ja ajakirjanike jätkuva kinnipidamise ja nende olukorra pärast Sudaanis; nõuab tungivalt, et Sudaani valitsus tagaks sõna-, ühinemis- ja kogunemisvabaduse rahumeelse kasutamise; kutsub Sudaani ametivõime lõpetama inimõiguste kaitsjate ja poliitiliste aktivistide igasuguse ahistamise ja heidutamise ning järgima asjaomaseid rahvusvahelisi norme ja standardeid;

3.  kutsub Sudaani ametivõime tagama ja järgima rahvusvahelise õigusega ettenähtud inimõigusi ja põhivabadusi, sealhulgas sõnavabadust, kogunemisvabadust, usuvabadust, naiste õigusi ja soolist võrdõiguslikkust; rõhutab sõltumatu, erapooletu ja kättesaadava õigussüsteemi tähtsust õigusriigi põhimõtte ja elanikkonna põhiõiguste austamise tagamiseks;

4.  kutsub Sudaani valitsust vaatama läbi riikliku julgeoleku seaduse, mille alusel kahtlustatavaid tohib igasuguse kohtuliku arutamiseta kinni pidada kuni neli ja pool kuud, ning kutsub Sudaani valitsust ühtlasi üles reformima riigi õigussüsteemi vastavalt rahvusvahelistele inimõiguste normidele;

5.  tunneb heameelt asjaolu üle, et alla on kirjutatud riigisisese dialoogi ja põhiseadusliku protsessi kokkulepetele, milles kutsutakse kõiki rühmitusi loobuma vägivallast poliitiliste muudatuste tegemise vahendina ning alustama viivitamata üleriigilist dialoogi ja läbirääkimisi; rõhutab, et oluline on üleriigilise dialoogi pidamine, mis on parim võimalus edendada rahu, leppimist ja demokraatlikku valitsemist Sudaanis;

6.  on siiski sügavalt mures Sudaanis, eriti Darfuris, Lõuna-Kordofanis ja Sinise Niiluse piirkonnas käimasolevate konfliktide ning nendega kaasneva humanitaarõiguse ja inimõiguste rikkumise pärast, samuti raske humanitaarolukorra pärast, mis kõik põhjustab jätkuvalt tohutuid inimkannatusi ja riigisiseseid ümberasumisi ning seab ohtu piirkonna stabiilsuse;

7.  kordab seoses üleriigilise dialoogiga, et pidada tuleks sisulist dialoogi opositsioonierakondade ja kodanikuühiskonna, sealhulgas naiste rühmituste osavõtul; rõhutab, et dialoogi tuleks kaasata sidusrühmad kõigist Sudaani piirkondadest ning see peaks täielikult kajastama Sudaani etnilist, religioosset ja kultuurilist mitmekesisust;

8.  ergutab kõiki osalisi tegelema Sudaani sisekonfliktide ja selliste küsimustega nagu sotsiaal-majanduslik tõrjutus, ressursside ebavõrdne jaotus, poliitiline tõrjutus ja juurdepääsu puudumine avalikele teenustele ning tegema seda üleriigilise dialoogi abil, tagades seejuures kõikide rühmade identiteedi ja sotsiaalse võrdsuse; pooldab sellega seoses uut ja kaasavat valitsemiskorda ning lõpliku põhiseaduse ja üleriigiliste valimiste korraldamise tegevuskava väljatöötamist;

9.  rõhutab tõsiasja, et üleriigiline dialoog õnnestub vaid siis, kui seda peetakse õhkkonnas, kus on tagatud sõna-, ajakirjandus-, ühinemis- ja kogunemisvabadus; nõuab seepärast kõigi poliitvangide vabastamist ja meelevaldse kinnipidamise viivitamata lõpetamist; kutsub Sudaani valitsust kaotama praegu veel jõus oleva surmanuhtluse ja asendama määratud surmanuhtlused muude kohaste karistustega;

10. kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust jätkuvalt toetama dialoogi Sudaani ja Lõuna-Sudaani ning naaberriikide vahel, rakendama 2005. aastal sõlmitud Sudaani üldist rahukokkulepet ja 2012. aasta Addis Abeba kokkuleppeid ning tegelema teiste lahendamata küsimustega;

11. kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust toetama üleriigilist dialoogi, Sudaaniga tegelevat Aafrika Liidu kõrgetasemelist komisjoni ning ÜRO ja Aafrika Liidu ühist eriesindajat Darfuris ning avaldab tunnustust president Mbekile jõupingutuste eest tõeliselt üleriigilise dialoogi edendamisel;

12. peab muret tekitavaks naiste õiguste jätkuvat ja sagedast rikkumist Sudaanis, eriti seoses karistusseadustiku artikliga 152; kutsub Sudaani ametivõime kirjutama viivitamata alla naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsioonile ja selle ratifitseerima;

13. kutsub Sudaani valitsust, opositsiooni ja relvastatud liikumisi üles kasutama üleriigilist dialoogi, et tõestada oma juhtimisvõimet, mis on vajalik Sudaani rahu, jõukuse ja õiguse teele suunamiseks; rõhutab veel kord karistamatusega võitlemise tähtsust;

14. peab muret tekitavaks humanitaarolukorra halvenemist paljudes Sudaani piirkondades ning eriti rahvusvahelistele humanitaarasutustele ja -organisatsioonidele endiselt kehtivaid juurdepääsupiiranguid; kordab üleskutset Sudaani valitsusele ja relvastatud liikumistele tagada humanitaarasutustele kooskõlas rahvusvaheliste humanitaarpõhimõtetega ohutu, õigeaegne ja takistamatu juurdepääs kõigile, eriti konfliktidest mõjutatud piirkondadele;

15. taunib valitsuse vabaühenduste seaduseelnõu, millega piiratakse vabaühenduste võimalusi anda Sudaanile äärmiselt vajalikku humanitaarabi ja mis komplitseerib veelgi nende niigi keerulist olukorda Sudaanis, sest üha enam tekitavad muret humanitaartöötajate ahistamine ja takistamine ning rünnakud kodanikuühiskonna ja demokraatlike vabaduste vastu;

16. kutsub ELi ja liikmesriike üles jätkama toetust Sudaanile ja Sudaani rahvale üleminekul riigisiseselt reformitud demokraatiale;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Sudaani valitsusele, Aafrika Liidule, ÜRO peasekretärile, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaasesimeestele ja Üleaafrikalisele Parlamendile.