Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0389/2014Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0389/2014

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Sudanista: tri Amin Mekki Medanin tapaus

17.12.2014 - (2014/3000(RSP))

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B8‑0389/2014)
PPE (B8‑0390/2014)
ECR (B8‑0391/2014)
S&D (B8‑0392/2014)
EFDD (B8‑0393/2014)
ALDE (B8‑0394/2014)
GUE/NGL (B8‑0395/2014)

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Maurice Ponga, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, David McAllister, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Inese Vaidere, Tadeusz Zwiefka, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Gabrielius Landsbergis, Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Norbert Neuser, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta
Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Maria Heubuch, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta


Menettely : 2014/3000(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-0389/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-0389/2014
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Sudanista: tri Amin Mekki Medanin tapaus

(2014/3000(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Sudanista,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston riippumattoman asiantuntijan 18. syyskuuta 2013 esittämän raportin Sudanin ihmisoikeustilanteesta,

–   ottaa huomioon 15. heinäkuuta 2014 annetun EU:n julkilausuman Sudanin poliittisten vankien vapauttamisesta,

–   ottaa huomioon 11. marraskuuta 2014 annetut EU:n ulkoasiainneuvoston päätelmät Sudanista,

–   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston riippumattoman asiantuntijan 4. syyskuuta 2014 esittämän raportin Sudanin ihmisoikeustilanteesta,

–   ottaa huomioon Addis Abebassa 4. syyskuuta 2014 tehdyt sopimukset kansallisesta vuoropuhelusta ja perustuslakiprosessista,

–   ottaa huomioon kansalaisuus- ja demokratiavaltion perustamista (“Establishment of a State of Citizenship and Democracy”) koskevan niin sanotun Sudan Call ‑julkilausuman,

–   ottaa huomioon vuonna 2013 hyväksytyn Sudanin ihmisoikeussuunnitelman, joka perustuu yleismaailmallisuuden ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteisiin,

–   ottaa huomioon EU:sta ja vuoden 2015 jälkeisestä globaalista kehityksen toimintakehyksestä 25. marraskuuta 2014 antamansa päätöslauselman[1],

–   ottaa huomioon vuoden 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon 18. joulukuuta 1979 tehdyn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon kansallista turvallisuutta, ilmaisunvapautta ja tiedonsaantia koskevat Johannesburgin periaatteet (YK:n asiakirja E/CN.4/1996/39 (1996)),

–   ottaa huomioon vuonna 2005 tehdyn Sudania koskevan kokonaisvaltaisen rauhansopimuksen,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan,

–   ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Sudanin kansalliset tiedustelu- ja turvallisuuspalvelut pidättivät 6. joulukuuta 2014 ihmisoikeusaktivisti ja ihmisoikeuksien puolustamiseen erikoistuneen Sudan Human Rights Monitor -järjestön entisen puheenjohtajan Amin Mekki Medanin tämän Khartumissa sijaitsevasta kodista;

B.  toteaa, että 76-vuotiaan ja terveydeltään heikon Medanin turvallisuus herättää syvää huolta; toteaa, että väitteiden mukaan Sudanin kansalliset tiedustelu- ja turvallisuuspalvelut kielsivät häntä ottamasta mukaan lääkkeitään pidätyksen yhteydessä;

C. panee merkille, että Medaniin ruumiillistuu vahva sitoutuminen ihmisoikeuksien, humanismin ja oikeusvaltioperiaatteen puolustamiseen, sillä hän on toiminut monien kansallisten ja kansainvälisten elinten, kuten Sudanin oikeuslaitoksen, Sudanin demokraattisen siirtymähallituksen (rauhaa koskevista asioista vastaava ministeri) ja YK:n, korkeissa viroissa; ottaa huomioon, että Medani on edustanut ihmisoikeusloukkausten uhreja ja vastustanut suorapuheisesti ja väsymättömästi vallan väärinkäyttöä, minkä lisäksi EU:n Sudanin edustusto on myöntänyt hänelle ihmisoikeuksien edistämiseen tähtäävistä paikallisen ja kansainvälisen tason toimista vuoden 2013 Heroes for Human Rights ‑ihmisoikeuspalkinnon;

D. toteaa, että Medani pidätettiin pian sen jälkeen, kun hän oli palannut Addis Abebaan allekirjoitettuaan Sudan Call -julkilausuman kansalaisjärjestöjen puolesta; toteaa, että kyseisen julkilausuman allekirjoittaminen merkitsee sitoutumista toimia eri puolilla Sudania riehuvien konfliktien ratkaisemiseksi sekä lainsäädäntö- ja talousuudistusten sekä institutionaalisten uudistusten toteuttamiseksi; ottaa huomioon, että oppositiota edustavan yhteisymmärrysfoorumin (National Consensus Forum) johtaja Farouk Abu Issa sekä tri Ibrahim Mohamed Alagar pidätettiin samalla tavoin 6. ja 7. joulukuuta 2014 sen jälkeen, kun he olivat osallistuneet Sudan Call -julkilausumaan liittyvään toimintaan;

E.  toteaa, että julkilausuman, joka velvoittaa sopimuspuolia lopettamaan sodankäynnin ja selkkaukset, allekirjoittajina oli poliittisten puolueiden ja oppositiopuolueiden, kuten kansallisen Ummah-puolueen, kansallista yhteisymmärrystä ajavan National Consensus Forces ‑koalitiopuolueen sekä Sudanin vallankumousrintaman (Sudan Revolutionary Front), edustajia; toteaa, että julkilausuma on jatkoa 8. elokuuta 2014 annetulle Pariisin julkilausumalle, jonka Sudanin vallankumousrintama sekä Sadiq Al Mahdi kansallisen Ummah-puolueen edustajana allekirjoittivat;

F.  toteaa, että Medanin pidätys on edustava esimerkki Sudanin viranomaisten harjoittamista tukahduttamistoimista, joilla ne pyrkivät estämään oikeutetun rauhanomaisen poliittisen keskustelun ja joita ne ovat käyttäneet mielipiteen-, sanan- ja yhdistymisvapauden rajoittamiseksi, ja jälleen yksi esimerkki Sudanin kansallisten tiedustelu- ja turvallisuuspalveluiden tekemistä laittomista ja mielivaltaisista pidätyksistä;

G. toteaa, että hallituksilla on ensisijainen vastuu kansalaisten poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten huolenaiheiden ratkaisemisesta; korostaa, että hallituksen ja kansalaisten väliset ristiriidat on ratkaistava poliittisin neuvottelukeinoin;

H. toteaa, että Sudanissa on parhaillaan käynnissä poliittisen vuoropuhelun kannalta kriittinen ajanjakso ja siksi Medanin kaltaisia henkilöitä ja heidän asiantuntemustaan tarvitaan nyt kipeästi uudistusten toteuttamiseen;

1.  tuomitsee voimakkaasti Medanin ja muiden rauhanomaisten aktivistien mielivaltaisen pidätyksen ja vangitsemisen ja näiden rauhanomaiseen ja lailliseen poliittiseen ja ihmisoikeustoimintaan kohdistuvat laittomat rikkomukset; vaatii, että heidät vapautetaan välittömästi ja ehdoitta;

2.  on edelleen huolissaan siitä, että Sudanissa jatkuvasti vangitaan oppositiopuolueiden jäseniä, nuorisoaktivisteja, ihmisoikeuksien puolustajia ja toimittajia, sekä heidän tilanteestaan Sudanissa; kehottaa Sudanin hallitusta varmistamaan oikeuden käyttää rauhanomaisesti mielipiteen-, sanan- ja yhdistymisvapautta; kehottaa Sudanin viranomaisia lopettamaan ihmisoikeuksien puolustajiin ja poliittisiin aktivisteihin kohdistuvan häirinnän ja pelottelun ja noudattamaan asiaankuuluvia kansainvälisiä normeja ja vaatimuksia;

3.  kehottaa Sudanin viranomaisia palauttamaan ihmisoikeudet ja perusvapaudet, kuten sanan-, yhdistymis- ja uskonnonvapauden sekä naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvon, ja kunnioittamaan niitä kansainvälisen oikeuden mukaisesti; korostaa, että riippumattomalla, puolueettomalla ja helposti lähestyttävällä oikeuslaitoksella on tärkeä asema oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisten perusoikeuksien kunnioittamisen vahvistamisessa;

4.  kehottaa Sudanin hallitusta tarkastelemaan uudelleen kansallista turvallisuutta koskevaa lakiaan, joka sallii epäiltyjen pidättämisen jopa neljän ja puolen kuukauden ajaksi ilman minkäänlaista oikeuskäsittelyä; kehottaa Sudanin hallitusta myös uudistamaan oikeusjärjestelmäänsä kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti;

5.  pitää myönteisenä kansallista vuoropuhelua ja perustuslakiprosessia koskevien sopimusten allekirjoittamista ja kehottaa kaikkia ryhmiä luopumaan väkivallasta keinona saada aikaan poliittisia muutoksia ja sitoutumaan viipymättä kansallisen tason vuoropuhelun ja neuvottelujen käymiseen; korostaa kansallisen vuoropuhelun merkitystä, sillä se on oivallisin tilaisuus edistää kansallista rauhaa ja sovinnontekoa sekä demokraattisen hallinnon muodostamista Sudaniin;

6.  on kuitenkin yhä erittäin huolissaan Sudanissa ja erityisesti Darfurissa, Etelä-Kordofanissa ja Sinisellä Niilillä jatkuvista yhteenotoista ja niihin liittyvistä humanitaarisen ja ihmisoikeuslainsäädännön loukkauksista sekä vakavasta humanitaarisesta hätätilanteesta, jotka kaikki aiheuttavat yhä valtavaa inhimillistä kärsimystä ja maan sisäistä pakolaisuutta vaarantaen alueen vakauden;

7.  muistuttaa, että kansallisen vuoropuhelun mukaisesti olisi käytävä mielekästä vuoropuhelua, johon otetaan mukaan myös oppositiopuolueiden, kansalaisyhteiskunnan ja naisryhmittymien edustajia; korostaa, että vuoropuheluun olisi otettava mukaan myös sidosryhmiä Sudanin kaikilta alueilta siten, että otetaan huomioon Sudanin koko etninen, uskonnollinen ja kulttuurinen moninaisuus;

8.  kehottaa kaikkia osapuolia käsittelemään kansallisen vuoropuhelun kautta Sudanin sisäisiä konflikteja ja ongelmia, joita ovat muun muassa sosioekonominen syrjäytyminen, resurssien epätasainen jakautuminen, poliittinen eristäminen ja julkisten palvelujen käyttömahdollisuuksien puute, sekä kaikkien ryhmien identiteettiä ja sosiaalista yhdenvertaisuutta; kannattaa siksi uusien ja osallistavien hallintojärjestelyiden käyttöönottoa sekä lopullisen perustuslain ja kansallisten vaalien järjestämiseen tähtäävän etenemissuunnitelman laatimista;

9.  korostaa, että kansallinen vuoropuhelu voi tuottaa tulosta ainoastaan, jos sitä käydään ilmapiirissä, jossa sanan-, yhdistymis- ja kokoontumisvapaus sekä tiedotusvälineiden vapaus on taattu; kehottaa siksi vapauttamaan kaikki poliittiset vangit ja lopettamaan välittömästi mielivaltaiset pidätyskäytännöt; kehottaa Sudanin hallitusta kumoamaan vielä voimassa olevan kuolemanrangaistuksen ja muuttamaan kuolemanrangaistukset muiksi asianmukaisiksi rangaistuksiksi;

10. kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) jatkamaan Sudanin ja Etelä-Sudanin sekä naapurivaltioiden välisten neuvottelujen tukemista, jotta vuoden 2005 kattava rauhansopimus samoin kuin vuoden 2012 Addis Abeban sopimukset pannaan kaikilta osin täytäntöön, ja paneutumaan mahdollisiin ratkaisematta oleviin kysymyksiin;

11. kehottaa komissiota ja EUH:ta tukemaan kansallista vuoropuhelua, Afrikan unionin korkean tason täytäntöönpanoryhmää sekä YK:n ja Afrikan unionin yhteistä erityisedustajaa Darfurissa, ja antaa presidentti Mbekille tunnustusta aidon kansallisen vuoropuhelun edistämiseen tähtäävistä ponnistuksista;

12. on huolissaan naisten oikeuksien ja erityisesti rikoslain 152 pykälän vastaisista jatkuvista ja lisääntyvistä loukkauksista Sudanissa; kehottaa Sudanin viranomaisia allekirjoittamaan viipymättä ja ratifioimaan kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen;

13. kehottaa Sudanin hallitusta, oppositiota ja aseellisia ryhmittymiä tarttumaan kansallisen vuoropuhelun tarjoamaan tilaisuuteen ja osoittamaan johtajuutta, jota tarvitaan rauhan, vaurauden ja oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi Sudanissa; korostaa jälleen kerran rankaisemattomuuden torjumisen merkitystä;

14. on huolissaan humanitaarisen tilanteen heikkenemisestä useilla Sudanin alueilla sekä kansainvälisille humanitaarisille järjestöille ja organisaatioille edelleen asetetuista pääsyrajoituksista; kehottaa jälleen kerran Sudanin hallitusta ja aseellisia ryhmittymiä varmistamaan humanitaaristen järjestöjen toimittaman humanitaarisen avun turvallisen, nopean ja esteettömän perillepääsyn kaikille alueille ja erityisesti konfliktialueille kansainvälisten humanitaaristen periaatteiden mukaisesti;

15. tuomitsee hallituksen kansalaisjärjestöjä koskevan lain, joka rajoittaa kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia toimittaa kipeästi kaivattua humanitaarista apua Sudaniin ja pahentaa entisestään maassa toimivien kansalaisjärjestöjen vaikeaa tilannetta, jolle on leimallista humanitaarisen avun työntekijöihin kohdistuva yleistynyt häirintä ja näiden toimintaan puuttuminen sekä kansalaisyhteiskunnan edustajiin ja demokraattisiin oikeuksiin kohdistuvat hyökkäykset;

16. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita pitämään kiinni sitoumuksestaan tukea Sudania ja Sudanin väestöä siirtymisessä sisäisesti uudistettuun demokraattiseen järjestelmään;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Sudanin hallitukselle, Afrikan unionille, YK:n pääsihteerille, AKT:n ja EU:n yhteisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille ja yleisafrikkalaiselle parlamentille.