Förfarande : 2014/3000(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0389/2014

Ingivna texter :

RC-B8-0389/2014

Debatter :

PV 18/12/2014 - 2.3
CRE 18/12/2014 - 2.3

Omröstningar :

PV 18/12/2014 - 8.3

Antagna texter :

P8_TA(2014)0108

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 142kWORD 68k
17.12.2014
PE545.640v01-00}
PE545.641v01-00}
PE545.642v01-00}
PE545.643v01-00}
PE545.644v01-00}
PE545.645v01-00}
PE545.646v01-00} RC1
 
B8-0389/2014}
B8-0390/2014}
B8-0391/2014}
B8-0392/2014}
B8-0393/2014}
B8-0394/2014}
B8-0395/2014} RC1

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

Verts/ALE (B8‑0389/2014)

PPE (B8‑0390/2014)

ECR (B8‑0391/2014)

S&D (B8‑0392/2014)

EFDD (B8‑0393/2014)

ALDE (B8‑0394/2014)

GUE/NGL (B8‑0395/2014)


om Sudan: fallet med Amin Mekki Medani (2014/3000(RSP))


Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Maurice Ponga, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, David McAllister, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Inese Vaidere, Tadeusz Zwiefka, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Gabrielius Landsbergis, Anna Záborská för PPE-gruppen
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Norbert Neuser, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Arne Gericke för ECR-gruppen
Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Gérard Deprez för ALDE-gruppen
Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Maria Heubuch, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om Sudan: fallet med Amin Mekki Medani (2014/3000(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Sudan,

–  med beaktande av den rapport om människorättssituationen i Sudan som en oberoende expert lade fram på uppdrag av FN:s råd för mänskliga rättigheter den 18 september 2013,

–  med beaktande av EU:s uttalande av den 15 juli 2014 om frisläppandet av politiska fångar i Sudan,

–  med beaktande av slutsatserna från rådet (utrikesfrågor) om Sudan av den 11 november 2014,

–  med beaktande av den rapport om människorättssituationen i Sudan som en oberoende expert lade fram på uppdrag av FN:s råd för mänskliga rättigheter den 4 september 2014,

–  med beaktande av avtalen om nationella dialoger och konstitutionella processer som undertecknades i Addis Abeba den 4 september 2014,

–  med beaktande av förklaringen ”Sudan Call” om etableringen av en stat med medborgarskap och demokrati,

–  med beaktande av Sudans nationella plan för mänskliga rättigheter som antogs 2013, som grundar sig på universalitetsprincipen och principen om alla människors lika värde,

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2014 om EU och den globala utvecklingsramen efter 2015(1),

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och dess fakultativa protokoll av den 18 december 1979,

–  med beaktande av Johannesburgprinciperna om nationell säkerhet, yttrandefrihet och tillgång till information, FN:s diarienummer E/CN.4.1996/39 (1996),

–  med beaktande av det heltäckande fredsavtalet för Sudan från 2005,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter,

–  med beaktande av Cotonouavtalet,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 6 december 2014 grep den sudanesiska underrättelse- och säkerhetstjänsten (NISS) Amin Mekki Medani, en välkänd människorättsaktivist och före detta ordförande för Sudan Human Rights Monitor (SHRM), i hans hem i Khartoum.

B.  Det har uttryckts allvarlig oro för Medanis säkerhet med tanke på att han är 76 år och har dålig hälsa. Det påstås att NISS inte lät honom ta med sig sin medicin när han greps.

C.  Medani symboliserar ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter, humanism och rättsstatsprincipen. Han har haft höga poster i en rad olika nationella och internationella institutioner, bland annat inom det sudanesiska rättsväsendet, i Sudans demokratiska övergångsregering (som fredsminister) och FN. Medani har företrätt personer som utsatts för kränkningar och han har envist uttalat sig emot maktmissbruk, och tilldelades människorättspriset Heroes for Human Rights Award 2013 av EU:s delegation i Sudan för sina lokala och internationella insatser för att främja mänskliga rättigheter.

D.  Medani greps kort efter det att han återvänt från Addis Abeba där han för flera civila samhällsorganisationers räkning undertecknat ”Sudan Call” − ett åtagande att arbeta för att få ett slut på de konflikter som pågår i olika regioner i Sudan och för rättsliga, institutionella och ekonomiska reformer. Faraoug Abu Eisa, ledare för oppositionen National Consensus Forum och Farah Ibrahim Mohamed Alagar, greps på liknande sätt den 6 respektive 7 december 2014 efter att ha varit involverade i ”Sudan Call”.

E.  Förklaringen, som ålägger undertecknarna att sätta stopp för krig och konflikter, undertecknades av företrädare för politiska partier och oppositionspartier, bland annat National Umma Party, National Consensus Forces och Sudan Revolutionary Front. Förklaringen är en utvidgning av Parisförklaringen av den 8 augusti 2014 som undertecknades av Sudan Revolutionary Front och National Umma Party, företrätt av Sadiq al-Mahdi.

F.  Gripandet av Medani är representativt för den repressiva politik som utövas av de sudanesiska myndigheterna för att förhindra en legitim, fredlig, politisk debatt och som de har använt för att begränsa åsikts-, yttrande- och föreningsfriheten, och är ytterligare ett exempel på de olagliga och godtyckliga frihetsberövanden som NISS ägnar sig åt.

G.  En regering har huvudansvaret för att ta itu med sina medborgares politiska, ekonomiska och sociala bekymmer. Konflikter mellan en regering och medborgare måste lösas politiskt genom förhandlingar.

H.  Sudan befinner sig i en kritisk fas av den politiska dialogen och det är mycket viktigt att personer som Medani bidrar med sin expertkunskap i reformprocessen.

1.  Europaparlamentet fördömer med eftertryck det godtyckliga gripandet och frihetsberövandet av Medani och andra fredliga aktivister som utgör en olaglig överträdelse av deras fredliga och legitima politiska verksamhet och deras insatser för de mänskliga rättigheterna. Parlamentet kräver att de omedelbart och ovillkorligt försätts på fri fot.

2.  Europaparlamentet känner fortsatt oro över att medlemmar av oppositionspartierna, ungdomsaktivister, människorättsförsvarare och journalister i Sudan fortsätter att vara frihetsberövade samt över deras hälsotillstånd. Parlamentet uppmanar med eftertryck Sudans regering att garantera ett fredligt utövande av yttrande-, förenings- och mötesfriheten. Parlamentet uppmanar de sudanesiska myndigheterna att upphöra med alla trakasserier av och hotelser mot människorättsförsvarare och politiska aktivister och att följa relevanta internationella normer och standarder.

3.  Europaparlamentet uppmanar de sudanesiska myndigheterna att återställa och respektera mänskliga rättigheter och grundläggande friheter enligt internationell rätt, inbegripet yttrandefriheten, föreningsfriheten, religionsfriheten, kvinnors rättigheter och jämställdheten. Parlamentet betonar vikten av ett oberoende, opartiskt och tillgängligt rättssystem för att öka respekten för rättsstatsprincipen och folkets grundläggande rättigheter.

4.  Europaparlamentet uppmanar den sudanesiska regeringen att se över sin nationella säkerhetslag, enligt vilken det är möjligt att fängsla misstänkta i upp till fyra och en halv månad utan någon form av rättslig prövning, samt uppmanar den sudanesiska regeringen att reformera sitt rättssystem i enlighet med internationella normer för mänskliga rättigheter.

5.  Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av avtalen om nationella dialoger och konstitutionella processer och uppmanar alla grupper att avstå från våld som ett medel för politisk förändring och att utan dröjsmål arbeta för en nationell dialog och nationella förhandlingar. Parlamentet betonar vikten av den nationella dialogprocessen, som är den bästa möjligheten att göra framsteg mot nationell fred, försoning och demokratisk styrning i Sudan.

6.  Europaparlamentet är emellertid fortsatt djupt oroat över de pågående konflikterna i Sudan, särskilt i Darfur, Södra Kurdufan och Blå Nilen, och de åtföljande kränkningarna av den humanitära rätten och människorättslagstiftningen samt av en allvarlig humanitär nödsituation som fortsätter att orsaka ofantligt mänskligt lidande och intern folkomförflyttning och utgöra en risk för stabiliteten i regionen.

7.  Europaparlamentet upprepar i enlighet med den nationella dialogen att det bör finnas en meningsfull dialog med deltagare från oppositionspartierna och det civila samhället, även kvinnogrupper. Parlamentet betonar att dialogen bör omfatta aktörer från alla regioner i Sudan och återspegla Sudans hela spektrum av etnisk, religiös och kulturell mångfald.

8.  Europaparlamentet uppmuntrar alla parter att ta itu med Sudans interna konflikter och försöka lösa frågor såsom socioekonomiskt utanförskap, ojämn resursfördelning, politisk utestängning och bristen på tillgång till offentliga tjänster med hjälp av den nationella dialogen, bland annat identitet och social jämställdhet för alla grupper. Parlamentet stöder i detta sammanhang nya och inkluderande styrningssystem, en slutlig konstitution och en färdplan för anordnandet av nationella val.

9.  Europaparlamentet understryker att den nationella dialogen endast kan bli framgångsrik om den förs i en miljö där yttrande-, medie-, förenings- och mötesfriheten garanteras. Parlamentet begär därför att alla politiska fångar friges och att det godtyckliga frihetsberövandet omedelbart upphör. Parlamentet uppmanar den sudanesiska regeringen att avskaffa dödsstraffet, som fortfarande är i kraft, och att omvandla dödsdomar till lämpliga alternativa påföljder.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att fortsätta stödja dialogen mellan Sudan och Sydsudan och grannländerna, att genomföra det övergripande fredsavtalet från 2005, och de överenskommelser som nåddes i Addis Abeba 2012 samt att ta itu med eventuella olösta frågor.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att stödja den nationella dialogen, Afrikanska unionens högnivåpanel för Sudan och FN:s och Afrikanska unionens gemensamma särskilda representant i Darfur, och berömmer president Mbeki för hans insatser för att främja en verklig nationell dialog.

12.  Europaparlamentet är bekymrat över de fortsatta och ofta förekommande kränkningarna av kvinnors rättigheter i Sudan, särskilt enligt artikel 152 i strafflagen. Parlamentet uppmanar de sudanesiska myndigheterna att utan dröjsmål underteckna och ratificera FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.

13.  Parlamentet uppmanar därför Sudans regering, oppositionen och de väpnade rörelserna att utnyttja drivkraften i den nationella dialogen och visa det ledarskap som är nödvändigt för att Sudan ska kunna slå in på en väg mot fred, välstånd och rättvisa. Parlamentet understryker på nytt vikten av att bekämpa strafflöshet.

14.  Europaparlamentet är bekymrat över den förvärrade humanitära situationen i åtskilliga regioner i Sudan och särskilt de tillträdesbegränsningar som fortfarande gäller för internationella humanitära organisationer. Parlamentet upprepar sin uppmaning till Sudans regering och till väpnade rörelser att garantera humanitära organisationer säker, snabb och obehindrad tillgång till alla områden, framför allt konfliktdrabbade områden, i enlighet med internationella humanitära principer.

15.  Europaparlamentet fördömer regeringens lag om icke-statliga organisationer som begränsar de icke-statliga organisationernas möjligheter att leverera det välbehövliga humanitära biståndet till Sudan och som förvärrar de redan mycket svåra förhållanden som de icke-statliga organisationerna möter i landet, bland annat en alltmer oroande utveckling med trakasserier och inblandning riktad mot hjälparbetare samt tillslag mot det civila samhället och demokratiska friheter.

16.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att fortsätta sitt åtagande att stödja Sudan och det sudanesiska folket i övergången till en internt reformerad demokrati.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Sudans regering, Afrikanska unionen, FN:s generalsekreterare, medordförandena för den gemensamma parlamentariska församlingen AVS-EU och Panafrikanska parlamentet.

 

(1)

Antagna texter, P8_TA(2014)0059.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy