Διαδικασία : 2015/2512(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0006/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0006/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0013

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 156kWORD 70k
13.1.2015
PE545.686v01-00}
PE545.689v01-00}
PE545.690v01-00}
PE545.438v01-00}
PE547.439v01-00} RC1
 
B8-0006/2015}
B8-0009/2015}
B8-0010/2015}
B8-0015/2015}
B8-0016/2015} ΚΨ1

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

PPE (B8‑0006/2015)

Verts/ALE (B8‑0009/2015)

ALDE (B8‑0010/2015)

EFDD (B8‑0015/2015)

S&D (B8‑0016/2015)


σχετικά με την υπόθεση των δύο ιταλών πεζοναυτών («marò») (2015/2512(RSP))


Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Ivana Maletić εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López, Javi López εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Urmas Paet εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Karima Delli, Igor Šoltes, Davor Škrlec εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Tiziana Beghin εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υπόθεση των δύο ιταλών πεζοναυτών («marò») (2015/2512(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και τα πρόσθετα Πρωτόκολλά της,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–   έχοντας υπόψη το διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, και ιδίως τα οικεία άρθρα 9, 10 και 14,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας σχετικά με την υπόθεση των δύο ιταλών πεζοναυτών («marò») Massimiliano LaTorre και Salvatore Girone,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με τη θαλάσσια πειρατεία(1),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki-moon, της 6ης Ιανουαρίου 2015, με την οποία καλεί τις δύο χώρες – την Ιταλία και την Ινδία – να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μία λογική και αμοιβαία αποδεκτή λύση,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τη νύχτα της 15ης Φεβρουαρίου 2012, στα ανοικτά των ακτών της Κεράλα (Ινδία) το ιταλικό εμπορικό πλοίο Enrica Lexie, καθ' οδόν από τη Σιγκαπούρη προς το Τζιμπουτί, συνάντησε το αλιευτικό σκάφο St Antony·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έξι ιταλοί πεζοναύτες ευρίσκοντο επί του πλοίου Enrica Lexie για να το προστατεύσουν από ενδεχόμενες πειρατικές επιθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, φοβούμενοι επίθεση από πειρατές, έριξαν προειδοποιητικές βολές κατά του προσεγγίζοντος πλοίου, και ότι δύο ινδοί αλιείς, ο Valentine, γνωστός ως Jelastine, και ο Ajeesh Pink σκοτώθηκαν με τραγικό τρόπο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Φεβρουαρίου 2012, μέλη της ινδικής αστυνομίας επιβιβάστηκαν στο πλοίο, κατέσχεσαν τα όπλα των πεζοναυτών και συνέλαβαν δύο πεζοναύτες, ως υπεύθυνους για τα πυρά κατά του αλιευτικού σκάφους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω γεγονότα, εξαιτίας της νομικής αβεβαιότητας που περιβάλλει την υπόθεση των δύο ιταλών πεζοναυτών, έχουν προκαλέσει διπλωματικές εντάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμα και μετά από τρία έτη δεν έχουν ακόμα απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες από τις ινδικές αρχές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πεζοναύτης Massimiliano Latorre, μετά από ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, ανεχώρησε από την Ινδία παραμένοντας τέσσερις μήνες στην πατρίδα του, εξακολουθεί δε να χρειάζεται ιατρική φροντίδα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Salvatore Girone εξακολουθεί να βρίσκεται στην ιταλική πρεσβεία στην Ινδία·

 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότερες οι πλευρές επικαλούνται το διεθνές δίκαιο και ότι η Ιταλία ισχυρίζεται ότι το συμβάν έλαβε χώρα στα διεθνή ύδατα και ότι, συνεπώς, οι πεζοναύτες θα πρέπει να δικαστούν στην Ιταλία ή σε διεθνές δικαστήριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, η Ινδία θεωρεί ότι μπορεί να δικάσει τους πεζοναύτες λόγω του ότι το συμβάν έλαβε χώρα σε παράκτια ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία της·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Οκτωβρίου 2014 η πρώην Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Catherine Ashton, προέβη σε δήλωση όσον αφορά τη στάση των ινδικών αρχών, προτρέποντας την κυβέρνηση να εξεύρει μια ταχεία και ικανοποιητική λύση σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και το διεθνές δίκαιο·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Δεκεμβρίου 2014 η νέα Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Federica Mogherini, εξέφρασε την απογοήτευσή της για την έλλειψη κατανόησης στο αίτημα του Massimiliano Latorre όσον αφορά την παράταση της παραμονής του στην Ιταλία για θεραπευτικούς σκοπούς·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο πεζοναύτες είναι ευρωπαίοι πολίτες και λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Φεβρουαρίου 2012 ευρίσκοντο επί του ιταλικού εμπορικού πλοίου που έπλεε στα ανοιχτά των ακτών του κράτους της Κεράλα (Ινδία) και ασκούσαν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο των διεθνών δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση της πειρατείας, στις οποίες είναι σταθερά προσηλωμένη η Ένωση·

1.  εκφράζει την βαθύτατη λύπη του για τον τραγικό θάνατο των δύο ινδών αλιέων και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειές τους·

2.  υπογραμμίζει ότι οι συνέπειες του συμβάντος στις 15 Φεβρουαρίου 2012 θα πρέπει εν τούτοις να αντιμετωπιστούν αυστηρά βάσει των αρχών του κράτους δικαίου, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων και νομικών δικαιωμάτων των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται σε αυτό·

3.  εκφράζει την βαθειά ανησυχία του για την κράτηση των ιταλών πεζοναυτών χωρίς απαγγελία κατηγορίας· υπογραμμίζει ότι οι πεζοναύτες θα πρέπει να επαναπατρισθούν· υπογραμμίζει εξάλλου ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις και οι περιορισμοί στην ελευθερία κυκλοφορίας των πεζοναυτών αποτελούν απαράδεκτα φαινόμενα και ότι αποτελούν σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους·

4.  εκφράζει τη λύπη του για τον τρόπο χειρισμού του θέματος και υποστηρίζει τις προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων μερών να συνεργαστούν επειγόντως για την εξεύρεση μιας λογικής και αμοιβαία αποδεκτής λύσης προς όφελος όλων των οικογενειών – ιταλικών και ινδικών – καθώς και των δύο χωρών·

5.  ευελπιστεί, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις που διετύπωσε η Ιταλία ως κράτος μέλος όσον αφορά τα γεγονότα που συνδέονται με το συμβάν, ότι αρμόδια για να αποφασίσουν θα είναι είτε τα ιταλικά δικαστήρια είτε ένα διεθνές διαιτητικό δικαστήριο·

6.  παροτρύνει την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να προστατέψει τους δύο ιταλούς πεζοναύτες, προκειμένου να επιτευχθεί μία ταχεία και ικανοποιητική λύση στην υπόθεση αυτή·

7.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι είναι σημαντικό να τονίσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των σχέσεων με την Ινδία, και την καλεί κατά συνέπεια να εξετάσει περαιτέρω μέτρα για να διευκολύνει μια θετική διευθέτηση της υπόθεσης·

8.  επισημαίνει ότι τα δικαιώματα και η ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ σε τρίτες χώρες θα πρέπει να προστατεύονται από τη διπλωματική εκπροσώπηση της ΕΕ, η οποία θα πρέπει να παρεμβαίνει ενεργά για την υπεράσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ που κρατούνται σε μια τρίτη χώρα·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στα κράτη μέλη της ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στον Πρόεδρο και την κυβέρνηση της Ινδίας.

(1)

ΕΕ C 261 E, 10.9.2013, σ. 34.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου