Menettely : 2015/2512(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0006/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0006/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0013

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 132kWORD 59k
13.1.2015
PE545.686v01-00}
PE545.689v01-00}
PE545.690v01-00}
PE547.438v01-00}
PE547.439v01-00} RC1
 
B8-0006/2015}
B8-0009/2015}
B8-0010/2015}
B8-0015/2015}
B8-0016/2015} RC1

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

PPE (B8‑0006/2015)

Verts/ALE (B8‑0009/2015)

ALDE (B8‑0010/2015)

EFDD (B8‑0015/2015)

S&D (B8‑0016/2015)


kahden italialaisen merisotilaan tapauksesta (2015/2512(RSP))


Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta
Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López, Javi López S&D-ryhmän puolesta
Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta
Karima Delli, Igor Šoltes, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma kahden italialaisen merisotilaan tapauksesta (2015/2512(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–   ottaa huomioon yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi ja sen lisäpöytäkirjat,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja erityisesti sen 9, 10 ja 14 artiklan,

–   ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan julkilausumat Italian merivoimien sotilaiden Massimiliano Latorren ja Salvatore Gironen tapauksesta,

–   ottaa huomioon 10. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman merirosvoudesta(1),

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin Ban Ki-moonin tiedottajan 6. tammikuuta 2015 antaman julkilausuman, jossa tämä pyysi asianomaisia maita, Italiaa ja Intiaa, pyrkimään kohtuulliseen ja kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävään ratkaisuun,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että vuoden 2012 helmikuun 15. päivän vastaisena yönä Singaporesta Djiboutiin matkalla olleen Enrica Lexie -nimisen italialaisen kauppa-aluksen reitille tuli Keralan (Intia) rannikolla St Anthony -niminen kalastusalus;

B.  toteaa, että Enrica Lexie -aluksella oli kuusi italialaista merisotilasta suojaamassa alusta mahdollisilta merirosvojen hyökkäyksiltä; ottaa huomioon, että merirosvojen hyökkäystä pelättäessä lähestyvää alusta kohti ammuttiin laukauksia, ja kaksi intialaista kalastajaa, Valentine (Jelastine) ja Ajeesh Pink, sai traagisesti surmansa;

C. ottaa huomioon, että 19. helmikuuta 2012 alukseen nousi Intian poliisivoimien jäseniä, jotka takavarikoivat merisotilaiden aseet ja pidättivät kaksi merisotilasta, joiden oli todettu avanneen tulen kohti kalastusalusta;

D. toteaa, että edellä mainitut tapahtumat ovat aiheuttaneet diplomaattisia jännitteitä, koska kahden italialaisen merisotilaan tapaukseen liittyy oikeudellista epävarmuutta; huomauttaa, etteivät Intian viranomaiset ole vielä nostaneet syytteitä merisotilaita vastaan, vaikka tapauksesta on kulunut kolme vuotta;

E.  ottaa huomioon, että toinen merisotilaista, Massimiliano Latorre, lähti Intiasta Italiaan neljäksi kuukaudeksi toipumaan aivoverenkiertohäiriöstä ja tarvitsee vielä lääkintähoitoa, ja toteaa, että Salvatore Girone on yhä Italian Intian-suurlähetystössä;

F.  ottaa huomioon, että kumpikin osapuoli vetoaa kansainväliseen oikeuteen, mutta Italia väittää välikohtauksen tapahtuneen kansainvälisillä vesillä ja sen mielestä merisotilaat olisi saatettava oikeuden eteen Italiassa tai kansainvälisessä tuomioistuimessa; toteaa, että Intia sen sijaan pitää kiinni siitä, että sillä on oikeus saattaa merisotilaat oikeuden eteen, koska välikohtaus sattui Intian lainkäyttövaltaan kuuluvilla rannikkovesillä;

G. ottaa huomioon, että silloinen unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Catherine Ashton antoi 15. lokakuuta 2014 julkilausuman Intian viranomaisten toimista ja rohkaisi maan hallitusta esittämään pikaisesti tyydyttävän ratkaisun, joka on YK:n merioikeusyleissopimuksen ja kansainvälisen oikeuden mukainen;

H. ottaa huomioon, että uusi unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini totesi 16. joulukuuta 2014 olevansa pettynyt siihen, että Massimiliano Latorren pyyntöön saada jatkaa oleskeluaan Italiassa lääkintähoidon saamiseksi ei taivuttu;

I.   ottaa huomioon, että kyseessä olevat kaksi merisotilasta ovat unionin kansalaisia ja että he olivat 15. helmikuuta 2012 Keralan osavaltion rannikon läheisyydessä purjehtivalla italialaisella kauppa-aluksella hoitamassa tehtäviään osana merirosvouksen vastaista kansainvälistä toimintaa, johon EU on vahvasti sitoutunut;

1.  pitää kahden intialaisen kalastajan traagista kuolemaa hyvin surullisena ja esittää surunvalittelunsa;

2.  korostaa, että 15. helmikuuta 2012 tapahtuneen välikohtauksen seuraukset olisi kuitenkin käsiteltävä täysin oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti ja kunnioittaen täysimääräisesti epäiltyjen ihmisoikeuksia ja laillisia oikeuksia;

3.  ilmaisee syvän huolensa italialaisten merisotilaiden pidättämisestä ilman syytteitä; painottaa, että merisotilaiden on annettava palata kotimaahansa; korostaa, että asian pitkällistä viivästymistä ja merisotilaiden liikkumisvapauden rajoittamista ei voida hyväksyä ja että kyseinen tilanne loukkaa vakavasti heidän ihmisoikeuksiaan;

4.  pitää valitettavana tapaa, jolla kyseistä asiaa on käsitelty, ja tukee kaikkien asianosaisten ponnisteluja kohtuullisen ja kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävän ratkaisun aikaansaamiseksi mitä pikimmin, sillä tämä on kaikkien omaisten – niin intialaisten kuin italialaisten – samoin kuin kummankin maan edun mukaista;

5.  ottaa huomioon Italian jäsenvaltiona omaksumat kannat, jotka koskevat välikohtaukseen liittyviä tapahtumia, ja toivoo, että lainkäyttövalta kuuluu joko Italian viranomaisille tai kansainväliselle sovitteluelimelle;

6.  rohkaisee unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ryhtymään kaikkiin aiheellisiin toimiin kahden italialaisen merisotilaan suojelemiseksi, jotta tapaukseen voidaan löytää pikainen ja tyydyttävä ratkaisu;

7.  tähdentää komissiolle, että suhteissa Intiaan on tärkeää korostaa ihmisoikeustilannetta ja siten harkita uusia toimia, joilla edistetään tapauksen ratkaisemista myönteisellä tavalla;

8.  muistuttaa, että EU:n diplomaattiedustustojen olisi taattava unionin kansalaisten oikeudet ja turvallisuus kolmansissa maissa ja puolustettava aktiivisesti kolmansissa maissa pidätettyinä olevien unionin kansalaisten perusluonteisia ihmisoikeuksia;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, unionin jäsenvaltioille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille sekä Intian presidentille ja hallitukselle.

(1)

EUVL C 261 E, 10.9.2013, s. 34.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö