Förfarande : 2015/2512(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0006/2015

Ingivna texter :

RC-B8-0006/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0013

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 132kWORD 59k
13.1.2015
PE545.686v01-00}
PE545.689v01-00}
PE545.690v01-00}
PE545.438v01-00}
PE547.439v01-00} RC1
 
B8-0006/2015}
B8-0009/2015}
B8-0010/2015}
B8-0015/2015}
B8-0016/2015} RC1

i enlighet med artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

PPE (B8‑0006/2015)

Verts/ALE (B8‑0009/2015)

ALDE (B8‑0010/2015)

EFDD (B8‑0015/2015)

S&D (B8‑0016/2015)


om fallet med de två italienska marinsoldaterna (2015/2512(RSP))


Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Ivana Maletić för PPE-gruppen
Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López, Javi López för S&D-gruppen
Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Urmas Paet för ALDE-gruppen
Karima Delli, Igor Šoltes, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om fallet med de två italienska marinsoldaterna (2015/2512(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

–   med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–   med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och dess tilläggsprotokoll,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–   med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, särskilt artiklarna 9, 10 och 14,

–   med beaktande av de uttalanden som kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik gjort om fallet med de italienska marinsoldaterna Massimiliano Latorre och Salvatore Girone,

–   med beaktande av sin resolution av den 10 maj 2012 om sjöröveri(1),

–   med beaktande av det uttalande som talespersonen för FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon gjorde den 6 januari 2015, där de två länderna – Italien och Indien – uppmanades att försöka nå en rimlig lösning som är godtagbar för alla parter,

–   med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Natten till den 15 februari 2012 mötte det italienska handelsfartyget Enrica Lexie, som var på väg från Singapore till Djibouti, fisketrålaren St Anthony utanför Keralas kust, Indien.

B.  Sex italienska marinsoldater (marò) fanns ombord på Enrica Lexie för att skydda fartyget mot eventuella piratattacker. Av rädsla för en piratattack sköt man varningsskott mot den annalkande båten och två indiska fiskare, Valestine alias Jelastine och Ajesh Pinky, miste tragiskt nog livet.

C. Den 19 februari 2012 bordade indisk polis fartyget, beslagtog marinsoldaternas vapen och grep de två marinsoldater som identifierats som ansvariga för beskjutningen av fiskebåten.

D. Dessa händelser har medfört diplomatiska spänningar på grund av den rättsosäkerhet som präglar fallet med de två italienska marinsoldaterna. Tre år efter händelserna har de indiska myndigheterna fortfarande inte väckt åtal.

E.  En av soldaterna, Massimiliano Latorre, lämnade Indien för att tillbringa fyra månader hemma efter att ha drabbats av cerebral ischemi, och han behöver fortfarande läkarvård. Salvatore Girone befinner sig fortfarande på den italienska ambassaden i Indien.

F.  Båda sidor hänvisar visserligen till internationell rätt, men Italien hävdar att händelsen inträffade på internationellt vatten och att marinsoldaterna bör ställas inför rätta i Italien eller i en internationell domstol. Indien framhåller emellertid att landet kan ställa marinsoldaterna inför rätta eftersom händelsen inträffade i kustvatten som lyder under indisk jurisdiktion.

G. Den 15 oktober 2014 gjorde unionens dåvarande höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, ett uttalande om de indiska myndigheternas agerande och uppmuntrade regeringen att nå en snabb och tillfredsställande lösning som är förenlig med den internationella havsrättskonventionen och internationell rätt.

H. Den 16 december 2014 uttryckte unionens nya höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, sin besvikelse över bristen på medkänsla gentemot Massimiliano Latorre när han begärde att få förlänga sin vistelse i Italien för att genomgå medicinsk behandling.

I.   De två marinsoldaterna är europeiska medborgare. Den 15 februari 2012 tjänstgjorde de ombord på ett italienskt handelsfartyg som färdades utanför delstaten Keralas kust, som ett led i de internationella insatserna mot sjöröveri, för vilka EU visat stort engagemang.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin bestörtning över de två indiska yrkesfiskarnas tragiska död och framför sina kondoleanser.

2.  Europaparlamentet understryker att konsekvenserna av händelserna den 15 februari 2012 emellertid till fullo måste hanteras inom ramen för rättsstatsprincipen, med full respekt för de misstänktas mänskliga och juridiska rättigheter.

3.  Europaparlamentet finner det mycket oroväckande att de italienska marinsoldaterna hålls häktade utan åtal. Parlamentet framhåller att de måste tillåtas återvända hem. Det utdragna förfarandet och begränsningarna av marinsoldaternas rörelsefrihet är oacceptabla och utgör ett allvarligt brott mot deras mänskliga rättigheter.

4.  Europaparlamentet finner det beklagligt att ärendet har hanterats på detta sätt, och stöder alla berörda parters insatser för att snabbt nå en rimlig lösning som är godtagbar för alla parter, vilket ligger i såväl de indiska och italienska familjernas som de båda ländernas intresse.

5.  Mot bakgrund av Italiens – dvs. en medlemsstats – ställningstaganden, hoppas Europaparlamentet att behörighet att döma i fallet med denna incident och de händelser som är kopplade till den ges antingen till de italienska myndigheterna eller till en internationell skiljedomstol.

6.  Europaparlamentet uppmuntrar unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda de två italienska marinsoldaterna i syfte att nå en snabb och tillfredsställande lösning på situationen.

7.  Europaparlamentet påminner kommissionen om vikten av att betona människorättssituationen i förbindelserna med Indien och därför överväga ytterligare åtgärder för att underlätta en positiv lösning på ärendet.

8.  Europaparlamentet påminner om att unionsmedborgarnas rättigheter och säkerhet i tredjeländer bör skyddas av EU:s diplomatiska representation, som bör arbeta aktivt för att försvara de grundläggande mänskliga rättigheterna för de unionsmedborgare som sitter fängslade i tredjeländer.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s medlemsstater, Förenta nationernas generalsekreterare samt Indiens president och regering.

(1)

EUT C 261 E, 10.9.2013, s. 34.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy