Menettely : 2014/2965(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0008/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0008/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0011

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 149kWORD 75k
14.1.2015
PE545.688v01-00}
PE547.441v01-00}
PE547.443v01-00}
PE547.444v01-00}
PE547.452v01-00} RC1
 
B8-0008/2015}
B8-0018/2015}
B8-0020/2015}
B8-0021/2015}
B8-0029/2015} RC1

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

S&D (B8‑0008/2015)

Verts/ALE (B8‑0018/2015)

ECR (B8‑0020/2015)

ALDE (B8‑0021/2015)

PPE (B8‑0029/2015)


Ukrainan tilanteesta (2014/2965(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Esther de Lange, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Ivo Belet, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Alojz Peterle, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Dubravka Šuica, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał Boni, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Claude Rolin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Joachim Zeller, Giovanni La Via, Barbara Matera, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Andrea Bocskor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Dariusz Rosati, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, József Nagy PPE-ryhmän puolesta
Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Kati Piri, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Sorin Moisă, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Jeppe Kofod, Viorica Dăncilă, Zigmantas Balčytis, Arne Lietz, Afzal Khan, Boris Zala, Tibor Szanyi, David Martin, Soraya Post, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Marju Lauristin S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Valdemar Tomaševski, Zbigniew Kuźmiuk, Geoffrey Van Orden, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta
Petras Auštrevičius, Louis Michel, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Urmas Paet, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta
Valentinas Mazuronis

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainan tilanteesta (2014/2965(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Euroopan naapuruuspolitiikasta ja itäisestä kumppanuudesta,

–   ottaa huomioon Etyjin/ODIHR:n alustavat havainnot Ukrainassa 26. lokakuuta 2014 järjestetyistä ennenaikaisista parlamenttivaaleista,

–   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 15. joulukuuta 2014 antaman kahdeksannen kertomuksen Ukrainan ihmisoikeustilanteesta sekä YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimiston 26. joulukuuta 2014 antaman tilannekatsauksen N:o 22,

–   ottaa huomioon, että EU ja Ukraina allekirjoittivat 27. kesäkuuta 2014 assosiaatiosopimuksen, joka sisältää pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen, ja että Euroopan parlamentti ja Ukrainan parlamentti ratifioivat sen samanaikaisesti 16. syyskuuta 2014,

–   ottaa huomioon 5. syyskuuta 2014 hyväksytyn Minskin pöytäkirjan ja 19. syyskuuta 2014 hyväksytyn Minskin muistion 12-kohtaisen rauhansuunnitelman täytäntöönpanosta,

–   ottaa huomioon 20. marraskuuta 2014 julkaistun YK:n raportin vakavista ihmisoikeusloukkauksista Itä-Ukrainassa ja Human Rights Watch -järjestön raportit väärinkäytöksistä Krimillä,

–   ottaa huomioon 2. joulukuuta 2014 annetun Nato–Ukraina-komission yhteisen julkilausuman,

–   ottaa huomioon 21. maaliskuuta 2014, 27. kesäkuuta 2014, 16. heinäkuuta 2014, 30. elokuuta 2014 ja 18. joulukuuta 2014 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät Ukrainasta,

–   ottaa huomioon 15. joulukuuta 2014 pidetyn Euroopan unionin ja Ukrainan assosiaationeuvoston ensimmäisen kokouksen tulokset,

–   ottaa huomioon 17. marraskuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Ukrainassa järjestettiin 26. lokakuuta 2014 parlamenttivaalit, jotka toimitettiin tehokkaasti, sääntöjä noudattaen ja rauhallisesti sekä perusvapauksia kunnioittaen, huolimatta maan itäosien konfliktista ja Venäjän laittomasti itseensä liittämästä Krimistä;

B.  ottaa huomioon, että Eurooppa-myönteisistä voimista koostuvalla uudella hallituksella on perustuslain muuttamiseen tarvittava enemmistö uudistusten tekemiseksi ja se on jo hyväksynyt koalitiohallituksen laatiman perustan tinkimättömälle uudistusprosessille, jonka tarkoituksena on edistää Euroopan yhdentymistä, uudenaikaistamista, maan kehittämistä, aidon demokratian ja oikeusvaltion rakentamista sekä perustuslain muuttamista Porošenkon rauhansuunnitelman mukaisesti;

C. toteaa, että 2. marraskuuta 2014 Donetskissa ja Luhanskissa järjestetyt niin kutsutut presidentin- ja parlamenttivaalit olivat Ukrainan lainsäädännön ja Minskin sopimusten vastaisia ja että niitä ei sen vuoksi voida tunnustaa; katsoo, että näiden vaalien järjestämisellä on ollut haitallisia vaikutuksia rauhan ja sovinnon prosessiin;

D. toteaa, että 5. syyskuuta 2014 julistetun tulitauon jälkeen separatistit ja Venäjän joukot ovat loukanneet tulitaukosopimusta päivittäin; ottaa huomioon, että rikkomusten määrä on romahtanut presidentti Porošenkon 9. joulukuuta 2014 tekemän tulitaukoaloitteen ansiosta; ottaa kuitenkin huomioon, että Venäjän tukemat separatistit eivät ole panneet täytäntöön syyskuun 19. päivän muistion pääkohtia; ottaa huomioon, että uskottavien lähteiden mukaan Venäjä jatkaa separatistijoukkojen tukemista toimittamalla niille jatkuvasti sotilaskalustoa, palkkasotilaita ja Venäjän armeijan yksiköitä, mukaan luettuna taistelupanssareita, korkealuokkaisia ilmatorjuntajärjestelmiä ja tykistöä;

E.  toteaa, että aseellinen konflikti Ukrainan itäosassa on johtanut tuhansiin sotilas- ja siviiliuhreihin ja haavoittuneita on vielä enemmän ja että sadattuhannet ovat paenneet kodeistaan, useimmat Venäjälle, ja että tilanne konfliktialueella on erittäin huolestuttava sekä humanitaarisesta että terveydenhuoltoa koskevasta näkökulmasta;

F.  ottaa huomioon, että Krimin niemimaan laiton liittäminen oli ensimmäinen kerta Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen, kun yhden maan osa liitettiin väkipakolla toiseen maahan, mikä rikkoo kansainvälistä oikeutta, kuten YK:n peruskirjaa, Etykin päätösasiakirjaa ja vuoden 1994 Budapestin sopimusta;

G. ottaa huomioon, että EU:n ulkoasiainneuvosto teki 17. marraskuuta 2014 periaatepäätöksen lisäpakotteiden asettamisesta separatistien johtajia vastaan;

H. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksia loukataan laajasti sekä miehitetyssä Itä-Ukrainassa että Krimillä ja loukkaukset kohdistuvat erityisesti Krimin tataareihin ja pitävät sisällään esimerkiksi uhkailua ja lukuisia uusia katoamisia;

I.   katsoo, että Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen läheisempi yhteistyö Ukrainaa koskevissa toimissa olisi eduksi;

J.   ottaa huomioon, että Ukrainan parlamentti äänesti 23. joulukuuta 2014 maan liittoutumattomuudesta luopumisen puolesta;

1.  ilmaisee täyden myötätuntonsa Ukrainalle ja Ukrainan kansalle; toistaa jälleen kerran sitoutuneensa Ukrainan itsenäisyyteen, itsemääräämisoikeuteen, alueelliseen koskemattomuuteen, rajojen loukkaamattomuuteen ja sen valitsemaan tiehen kohti Eurooppaa;

2.  tuomitsee separatistien ja muiden epävirallisten joukkojen tekemät terroriteot ja muun rikollisen käytöksen Itä-Ukrainassa;

3.  panee tyytyväisenä merkille 26. lokakuuta 2014 järjestettyjen parlamenttivaalien saaman positiivisen arvion, vaikka turvallisuutta koskevat ja poliittiset olosuhteet olivat haastavat, sekä uuden parlamentin työn käynnistymisen; pitää myönteisenä presidentti Porošenkon, pääministeri Jatsenjukin ja parlamentin puhemiehen Groismanin vahvaa poliittista sitoumusta tehdä yhteistyötä ja tehostaa tinkimätöntä uudistusprosessia; kannustaa uutta hallitusta ja Ukrainan parlamenttia hyväksymään ja panemaan viipymättä täytäntöön kauan kaivatut poliittiset ja sosioekonomiset uudistukset demokraattisen ja hyvinvoivan valtion perustamiseksi oikeusvaltion periaatteiden pohjalle;

4.  pitää valitettavana, että maan nykyisen tilanteen vuoksi Ukrainan alueen kaikilla osilla ja koko väestöllä ei ole edustusta Ukrainan parlamentissa; muistuttaa, että Ukrainan hallituksen ja parlamentin on varmistettava, että niiden kansalaisten, joilla ei ole edustusta valtion päätöksenteossa, oikeuksia ja tarpeita suojellaan;

5.  tuomitsee jyrkästi Venäjän aggressiivisen laajentumispolitiikan, joka muodostaa uhan Ukrainan yhtenäisyydelle ja itsenäisyydelle ja on mahdollisesti vaaraksi EU:lle itselleen, mukaan luettuna Krimin laiton liittäminen ja ilman sodanjulistusta Ukrainaa vastaan käytävä hybridisota, johon kuuluu informaatiosotaa, kybersodankäynnin osien sekoittaminen, virallisten ja epävirallisten joukkojen käyttäminen, propaganda, taloudellinen painostus, energiantoimituksilla kiristäminen, diplomatia ja poliittisen vakauden horjuttaminen; korostaa, että nämä toimet ovat vastoin kansainvälistä oikeutta ja muodostavat vakavan haasteen Euroopan turvallisuustilanteelle; korostaa, että Euroopassa ei ole mitään syytä käyttää sotavoimia niin sanottujen historiallisten tai turvallisuussyiden vuoksi tai "ulkomailla asuvien maanmiesten" suojelemiseksi; kehottaa Venäjän hallitusta lopettamaan tilanteen kärjistämisen lopettamalla välittömästi aseiden, palkkasotilaiden ja joukkojen toimittamisen separatistiryhmittymille ja käyttämään vaikutusvaltaansa separatisteihin, jotta nämä sitoutuisivat poliittiseen prosessiin;

6.  kehottaa jatkamaan EU:n nykyisiä pakotejärjestelyjä pitäen erityisesti silmällä neuvoston kokousta maaliskuussa 2015, etenkin jos Venäjä ei täysimääräisesti noudata ja toteuta Minskin velvoitteitaan, ja kehottaa komissiota tarkastelemaan, miten voitaisiin lisätä jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta, jos kriisi Venäjän kanssa jatkuu; korostaa, että on hyväksyttävä selkeät vähimmäisvaatimukset, joiden saavuttaminen voisi estää uusien rajoittavien toimenpiteiden määräämisen Venäjää kohtaan tai johtaa aiempien pakotteiden purkamiseen; toteaa, että näitä vaatimuksia voisivat olla: tulitauon täytäntöönpano, kaikkien Venäjän joukkojen ja Venäjän tukemien laittomien aseellisten ryhmien ja palkkasotilaiden vetäminen Ukrainasta ilman ehtoja, kaikkien vankien vaihtaminen, mukaan luettuna Nadia Savtsenko, sekä koko maan palauttaminen Ukrainan haltuun, Krimin niemimaa mukaan luettuna; kehottaa Eurooppa-neuvostoa hyväksymään lisää rajoittavia toimenpiteitä ja laajentamaan niiden soveltamisalaa kattamaan ydinvoima-alan sekä rajoittamaan venäläisten yhtiöiden valmiuksia suorittaa kansainvälisiä finanssitransaktioita; toteaa, että Euroopan unionin on oltava valmis tukemaan ulkorajoilla sijaitsevia jäsenvaltioita, joille olisi tarjottava sama turvallisuuden taso kuin kaikille muille jäsenvaltioille;

7.  katsoo, että pakotteiden olisi oltava osa EU:n laajempaa Venäjä-strategiaa ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan pyrkimyksiä vahvistaa vuoropuhelua Venäjän hallituksen kanssa; muistuttaa, että näiden pakotteiden ainoa päämäärä on saada Venäjän hallitus sitoutumaan nykyisen politiikkansa muuttamiseen ja vaikuttamaan tuntuvalla tavalla Ukrainan kriisin rauhanomaisen ratkaisun syntymiseen; korostaa, että EU:n rajoittavien toimenpiteiden ylläpito, voimistaminen tai peruuttaminen riippuu Venäjän omasta asenteesta ja Ukrainan tilanteesta;

8.  korostaa, että poliittiset ja diplomaattiset kanavat Venäjälle on pidettävä auki, jotta voidaan löytää diplomaattinen ratkaisu konfliktiin, ja kannattaa sen vuoksi Genevessä ja Normandiassa käytetyn kaltaisia menettelytapoja, jos niiden avulla voidaan saavuttaa konkreettisia tuloksia;

9.  tukee linjaa, jonka mukaan Krimin laitonta liittämistä Venäjään ei tunnusteta, ja pitääkin tässä yhteydessä myönteisenä Krimille ja Sevastopoliin suuntautuvien investointien, palvelujen ja kaupan hiljattain hyväksyttyjä lisäpakotteita;

10. korostaa, että assosiaatiosopimuksen / pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanon olisi toimittava ohjenuorana nopeasti tarvittaville ja kiireesti täytäntöön pantaville uudistuksille huolimatta vaikeista sotaolosuhteista osissa Luhanskin ja Donetskin alueita; kehottaa neuvostoa ja komissiota tekemään kaikkensa Ukrainan auttamiseksi hyväksymään ja ennen kaikkea panemaan täytäntöön nämä uudistukset, mikä helpottaisi EU:n ja Ukrainan kahdenvälisen assosiaatiosopimuksen täysimääräistä täytäntöönpanoa; pitää tässä suhteessa myönteisenä Euroopan unionin neuvontaoperaatiota (EUAM); yhtyy Venetsian komission lausuntoon, jonka mukaan perustuslakiuudistuksen onnistumiseen tarvitaan uudistuksen osallistava valmistelu, millä taataan laaja-alaiset julkiset kuulemiset;

11. kehottaa komission ”Ukrainan tukiryhmää” nopeuttamaan ja konkretisoimaan teknistä tukeaan esimerkiksi määrittelemällä tukea tarvitsevat alueet, jotta Ukrainaa tuettaisiin kattavan uudistusohjelman valmistelussa ja täytäntöönpanossa; kehottaa lähettämään neuvonantajia ja asiantuntijoita EU:n toimielimistä ja jäsenvaltioista; pyytää Ukrainan viranomaisia perustamaan Euroopan unioniin lähentymistä ja unionilta saatavaa apua koordinoivan ministeriön tai viraston sekä ministeriöiden välisen korkean tason koordinointikomitean, jolla olisi valtuudet seurata ja valvoa Euroopan unioniin lähentymisen edistymistä ja uudistuksia ja joka voisi valmistella ja koordinoida uudistusten täytäntöönpanoa;

12. pitää äärimmäisen tärkeänä saada Ukrainaan kunnianhimoinen korruption vastainen ohjelma, jossa korruptiota kohtaan on nollatoleranssi; kehottaa Ukrainan johtoa hävittämään järjestelmällisen korruption panemalla välittömästi ja tehokkaasti täytäntöön kansallisen korruption vastaisen strategian, ja korostaa, että tämän käytännön torjumisesta on tehtävä yksi uuden hallituksen tärkeimpiä painopisteitä; neuvoo perustamaan poliittisesti riippumattoman korruption vastaisen viraston, jolla on riittävästi valtuuksia ja resursseja, jotta se voi tuoda merkittävän panoksen hyvin toimivien valtion laitosten rakentamiseen; pitää myönteisenä Ukrainan osoittamaa pyyntöä Interpolille ja pidätysmääräyksen antamista entisestä presidentistä Janukovitšista julkisten varojen kavallusta koskevien syytteiden vuoksi; kehottaa jäsenvaltioita panemaan Interpolin pidätysmääräyksen täytäntöön ja auttamaan varastettujen varojen takaisin saamisessa; pitää myönteisenä liike-elämän oikeusasiamiehen viran perustamista ja pyytää Ukrainan hallitusta antamaan asiaa koskevan lakiesityksen;

13. palauttaa mieliin, että 16. heinäkuuta 2014 Euroopan unionin neuvosto lakkautti Ukrainaa koskevan aseidenvientikiellon ja että näin ollen ei ole olemassa enää esteitä, myöskään oikeudellisia rajoitteita, puolustukseen tarkoitettujen aseiden viennille jäsenvaltioista Ukrainaan; katsoo, että Euroopan unionin olisi tutkittava tapoja tukea Ukrainan hallitusta sen puolustusvalmiuksien vahvistamisessa ja ulkorajojen suojelemisessa niiden kokemusten pohjalta, joita on saatu unionin jäsenvaltioiksi liittyneiden entisten Varsovan liiton maiden asevoimien uudistamisesta; katsoo, että tämä olisi tehtävä erityisesti muualla maailmassa jo toteutettujen asevoimien harjoitusoperaatioiden puitteissa; tukee ei-kuolettavien laitteiden nykyisiä toimituksia;

14. panee merkille valtion “puolueettoman aseman” poistavan lain hyväksymisen vuonna 2010; toteaa, että vaikka Ukraina onkin vapaa tekemään omat valintansa, Ukrainan olisi presidentti Porošenkon näkemyksen mukaisesti keskityttävä kiireellisesti poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin uudistuksiin ja että Nato-jäsenyys on kysymys, joka olisi ratkaistava koko Ukrainan käsittävällä kansanäänestyksellä myöhemmässä vaiheessa; korostaa, että Ukrainan ja EU:n välisten suhteiden lähentäminen on eri asia kuin Nato-jäsenyys;

15. korostaa, että kansainvälisen yhteisön on tärkeää sitoutua tukemaan Ukrainan taloudellista ja poliittista vakauttamista ja uudistamista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään Ukrainaa koskevan merkittävän avustussuunnitelman, joka perustuu ”more for more” ‑periaatteelle ja ehdollisuudelle, ja tehostamaan toimiaan avun antamiseksi Ukrainalle esimerkiksi järjestämällä avunantajien / investoijien konferenssin ja tekemällä yhteistyötä kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa määrittääkseen lisätoimia, joilla edistetään Ukrainan talouden ja rahoitusalan elpymistä; pitää myönteisenä 11 miljardin euron tukipakettia, joka jaetaan Ukrainalle muutamien seuraavien vuosien aikana, sekä komission ehdotusta 1,8 miljardin euron arvoisten keskipitkän aikavälin lisälainojen myöntämisestä;

16. toistaa näkemyksensä, ettei assosiaatiosopimus ole EU:n ja Ukrainan välisten suhteiden lopullinen tavoite; huomauttaa lisäksi, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan nojalla Ukraina – kuten mikä tahansa muu Euroopan valtio – voi halutessaan liittyä unioniin ja hakea unionin jäsenyyttä sillä edellytyksellä, että se noudattaa Kööpenhaminan kriteereitä ja demokratian periaatteita, kunnioittaa perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia sekä varmistaa oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen; kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan assosiaatiosopimuksen ennen Riian huippukokousta;

17. korostaa Ukrainan energiaturvallisuuden merkitystä ja tähdentää, että Ukrainan energiasektoria on uudistettava energiayhteisöä koskevien sitoumusten mukaisesti; pitää myönteisenä EU:n, Venäjän ja Ukrainan sopimusta talvipaketista, jolla turvataan kaasutoimitukset Venäjältä maaliskuuhun 2015 saakka, sekä EU:n osoittamaa solidaarisuutta ja EU:n jäsenvaltioista virtaussuunnan muutoksella Ukrainaan saatua lisäkaasua;

18. tähdentää, että EU:n energiavarmuutta ja -riippumattomuutta sekä kykyä vastustaa ulkopuolista painostusta on lisättävä merkittävästi sekä vähennettävä EU:n energiariippuvuutta Venäjästä samalla, kun tilalle asetetaan konkreettisia vaihtoehtoja niille jäsenvaltioille, joiden ainoa energiatoimittaja Venäjä on; kehottaa Euroopan unionia toteuttamaan aitoa yhteistä ulkoista energiapolitiikkaa sekä jatkamaan Euroopan energiaunionin luomista; kannustaa toteuttamaan kokonaisuudessaan yhteiset energian sisämarkkinat, myös kolmannen energiapaketin, ja jatkamaan syrjimättä meneillään olevaa oikeustapausta Gazpromia vastaan;

19. korostaa, että etusijalle on asetettava kaasuputkihankkeet, jotka monipuolistavat unionin energiatarjontaa, ja pitää näin ollen South Stream -hankkeen lopettamista myönteisenä; kehottaa Euroopan energiayhteisöä kehittämään yhteistyöstrategian Ukrainan sekä Etelä-Kaukasian, Keski-Aasian, Lähi-idän ja Välimeren maiden kanssa tavoitteena kehittää infrastruktuuria ja yhteenliitettävyyttä Euroopan unionin ja sen eurooppalaisten naapurien välillä riippumatta Venäjän kaasu- ja geopolitiikasta; on sitä mieltä, että vakaat kaasuntoimitukset Ukrainaan ovat erittäin tärkeitä myös jäsenvaltioiden energiavarmuuden takaamisessa;

20. tähdentää, että Euroopan unionin ja Ukrainan viranomaisten on kiinnitettävä enemmän huomiota Ukrainan ja Krimin humanitaariseen kriisiin ja puututtava katastrofaaliseen humanitaariseen tilanteeseen, erityisesti asuinsijoiltaan siirtymään joutuneiden tilanteeseen; kehottaa komissiota ja humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavaa komissaaria valmistelemaan laajaa ja välitöntä kauan odotettua humanitaarista toimintaa, jossa ei olisi välittäjäorganisaatioita, Blue Convoy -tyyppisen humanitaarisen toiminnan muodossa, josta näkee selvästi, että se on peräisin Euroopan unionilta; kehottaa komissiota esittämään tätä koskevan toimintasuunnitelman parlamentille seuraavan kahden kuukauden kuluessa; pitää erittäin tärkeänä, että EU ja sen jäsenvaltiot myöntävät lisää rahoitusta Ukrainalle, jotta se voisi selvitä vaikeasta humanitaarisesta kriisistä; muistuttaa WHO:n varoituksista, joiden mukaan Itä-Ukrainaa uhkaa terveydenhuoltoon liittyvä hätätilanne, sillä sairaalat eivät ole täydessä toimintakunnossa ja lääkkeitä ja rokotteita ei ole riittävästi; kehottaa myös lisäämään ja tehostamaan humanitaarista apua asuinsijoiltaan siirtymään joutuneille henkilöille ja erityisesti lapsille ja vanhuksille sekä takaamaan Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle täydellinen ja esteetön pääsy konfliktialueille; pitää myönteisenä pitkään odotettua asuinsijoiltaan siirtymään joutuneita henkilöitä koskevaa lakia sekä päätöstä EU:n asiantuntijoiden käyttämisestä Ukrainan viranomaisten neuvonantajina EU:n pelastuspalvelumekanismin puitteissa asuinsijoiltaan siirtymään joutuneita koskevissa asioissa;

21. kehottaa jatkamaan humanitaarisen avun toimittamista konfliktista kärsiville ihmisille; muistuttaa, että humanitaarisen avun toimittamisessa Itä-Ukrainaan on noudatettava kaikilta osin kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja humaaniuden, neutraaliuden, puolueettomuuden ja riippumattomuuden periaatteita ja sen on tapahduttava tiiviissä yhteistyössä Ukrainan hallituksen, YK:n ja Punaisen Ristin kansainvälisen komitean kanssa; kehottaa Venäjää sallimaan Donbasiin matkalla olevien humanitaaristen saattueiden kansainvälisen tarkastamisen niiden lasteja koskevien epäilysten hälventämiseksi;

22. painottaa, että Etyj on olennaisen tärkeässä asemassa Ukrainan kriisin ratkaisemisessa, koska sillä on kokemusta aseellisten konfliktien ja kriisien käsittelemisestä ja koska sekä Venäjän federatio että Ukraina ovat tämän järjestön jäseniä; pitää valitettavana, että Etyjin erityistarkkailuoperaatiolla on edelleen liian vähän henkilöstöä eikä se siksi pysty suoriutumaan kunnolla tehtävistään; kehottaa jäsenvaltioita, korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa ja komissiota toteuttamaan lisätoimia Etyjin erityistarkkailuoperaation vahvistamiseksi lähettämällä Ukrainaan lisää henkilöstöä ja tarvikkeita; katsoo, että Euroopan unionin olisi Ukrainan viranomaisten sitä pyytäessä lähetettävä unionin tarkkailuvaltuuskunta osallistumaan Ukrainan ja Venäjän välisen rajan tehokkaaseen valvontaan ja seurantaan;

23. kehottaa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa sekä Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavaa komissaaria ryhtymään toimivaltuuksiensa puitteissa toimiin, joilla helpotetaan kaikkien kriisin osapuolten hyväksymän poliittisen ratkaisun löytämistä Ukrainan kriisiin; tähdentää, että ratkaisulla on vältettävä jäätyneen konfliktin syntyminen Itä-Ukrainaan ja Krimille; kehottaa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa laatimaan toimenpidelinjan, jossa yhdistyvät periaatteellinen ja vankka tuki Ukrainan itsemääräämisoikeudelle, alueelliselle koskemattomuudelle ja kansainvälisen oikeuden periaatteille, sekä pyrkimys neuvotteluratkaisuun Itä-Ukrainan ja Krimin kriisissä; muistuttaa, että EU:n jäsenvaltioiden yhtenäisyys ja yhteenkuuluvuus on ennakkoehto EU:n Venäjä-strategian onnistumiselle; kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioiden hallituksia pidättymään yksipuolisista toimista ja retoriikasta ja tehostamaan toimia Venäjää koskevan yhteisen eurooppalaisen kannan kehittämiseksi;

24. kehottaa käynnistämään todellisen, osallistavan kansallisen vuoropuhelun, joka saattaisi johtaa ratkaisuun siitä, miten Ukrainan hallitus voisi maksaa sosiaalietuuksia ja eläkkeitä sekä tarjota humanitaarista apua konfliktialueen väestölle; pitää äärimmäisen tärkeänä, että kaikki Maidanin, Odessan, Mariupolin, Slovjanskin, Ilovayskin ja Rymarskan kaltaiset laajamittaiset väkivaltaisuudet tutkitaan puolueettomasti ja tehokkaasti; katsoo, että kansalaisyhteiskunnan järjestöt voivat olla tärkeässä roolissa, kun Ukrainassa helpotetaan ihmisten välisiä kontakteja ja yhteisymmärrystä sekä edistetään demokraattista muutosta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista; vaatii EU:ta lisäämään tukeaan kansalaisyhteiskunnalle;

25. on tyytyväinen Ranskan hallituksen päätökseen keskeyttää Mistral-tyyppisten helikopterien tukialusten toimitukset Venäjälle ja pyytää kaikkia jäsenvaltioita menettelemään samoin, kun kyse on EU:n pakotepäätösten ulkopuolisista vientituotteista ja erityisesti aseista ja kaksikäyttötuotteista;

26. kehottaa komissiota ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavaa komissaaria valmistelemaan ja esittelemään Euroopan parlamentille kahden kuukauden kuluessa viestintästrategian, jolla vastataan Venäjän Euroopan unioniin, sen itäisiin kumppaneihin ja Venäjään itseensä kohdistamaan propagandakampanjaan sekä kehittämään välineitä, joiden avulla Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot voisivat torjua propagandakampanjaa unionin ja kansallisella tasolla;

27. toistaa tukensa Malaysian Airlinesin lennon MH17 traagisen pudottamisen olosuhteita koskevalle kansainväliselle tutkimukselle ja toistaa haluavansa tekoon syyllistyneet oikeuden eteen; pitää valitettavana tässä prosessissa vastaan tulleita esteitä ja kehottaa kaikkia osapuolia osoittamaan aitoa yhteistyöhalua, takaamaan turvallisen ja esteettömän pääsyn MH17:n putoamispaikalle sekä päästää tutkijat tutustumaan kaikkiin muihin resursseihin, joista saattaa olla hyötyä tutkimukselle; ilmaisee toiveensa pysyä ajan tasalla tutkimuksen vaiheista;

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioille, Ukrainan presidentille, itäisten kumppanuusmaiden ja Venäjän federaation hallituksille ja parlamenteille, EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisille yleiskokouksille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö