Postup : 2014/2965(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0008/2015

Predkladané texty :

RC-B8-0008/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0011

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 160kWORD 102k
14.1.2015
PE545.688v01-00}
PE547.441v01-00}
PE547.443v01-00}
PE547.444v01-00}
PE547.452v01-00} RC1
 
B8-0008/2015}
B8-0018/2015}
B8-0020/2015}
B8-0021/2015}
B8-0029/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

S&D (B8‑0008/2015)

Verts/ALE (B8‑0018/2015)

ECR (B8‑0020/2015)

ALDE (B8‑0021/2015)

PPE (B8‑0029/2015)


o situácii na Ukrajine (2014/2965(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Esther de Lange, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Ivo Belet, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Alojz Peterle, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Dubravka Šuica, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał Boni, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Claude Rolin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Joachim Zeller, Giovanni La Via, Barbara Matera, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Andrea Bocskor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Dariusz Rosati, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, József Nagy v mene poslaneckého klubu PPE
Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Kati Piri, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Sorin Moisă, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Jeppe Kofod, Viorica Dăncilă, Zigmantas Balčytis, Arne Lietz, Afzal Khan, Boris Zala, Tibor Szanyi, David Martin, Soraya Post, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Marju Lauristin v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Valdemar Tomaševski, Zbigniew Kuźmiuk, Geoffrey Van Orden, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR
Petras Auštrevičius, Louis Michel, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Urmas Paet, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Philippe De Backer v mene skupiny ALDE
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE
Valentinas Mazuronis

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Ukrajine (2014/2965(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o európskej susedskej politike a o Východnom partnerstve,

–   so zreteľom na predbežné zistenia OBSE/OHDIR o predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa konali na Ukrajine 26. októbra 2014,

-    so zreteľom na ôsmu správu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) o ľudskoprávnej situácii na Ukrajine z 15. decembra 2014 a správu Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) o situácii na Ukrajine č. 22 z 26. decembra 2014,

–   so zreteľom na podpísanie dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou z 27. júna 2014, ktorá zahŕňa prehĺbenú a komplexnú dohodu o zóne voľného obchodu (DCFTA), a na jeho súčasnú ratifikáciu zo strany Európskeho parlamentu a Verchovnej rady 16. septembra 2014,

–   so zreteľom na protokol z Minska z 5. septembra 2014 a na memorandum z Minska z 19. septembra 2014 o vykonávaní 12 bodového mierového plánu,

–   so zreteľom na správu OSN z 20. novembra 2014 o vážnom porušovaní ľudských práv na východe Ukrajiny a na správy organizácie Human Rights Watch o porušovaní práv na Kryme,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie komisie NATO – Ukrajina z 2. decembra 2014,

–   so zreteľom na závery Európskej rady o Ukrajine z 21. marca 2014, 27. júna 2014, 16. júla 2014, 30. augusta 2014 a 18. decembra 2014,

–   so zreteľom na výsledok prvého zasadnutia Rady pre pridruženie medzi EÚ a Ukrajinou, ktoré sa uskutočnilo 15. decembra 2014,

–   so zreteľom na závery Rady z 17. novembra 2014,

–   so zreteľom na článok 123 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 26. októbra 2014 sa na Ukrajine konali parlamentné voľby, ktorých organizácia bola i napriek prebiehajúcemu konfliktu vo východných regiónoch a nezákonnej anexii Krymu k Rusku efektívna a ktoré prebehli riadne a pokojne a vo všeobecnom súlade so základnými slobodami;

B.  keďže nová vláda vytvorená proeurópskymi silami má ústavnú väčšinu na presadzovanie reforiem a už prijala koaličnú dohodu, v ktorej kladie základy dôkladného procesu reforiem zameraných na podporu ďalšej európskej integrácie, modernizácie, rozvoja krajiny, na nastolenie skutočnej demokracie a právneho štátu a na prípravu ústavných zmien, ako sa navrhuje v Porošenkovom mierovom pláne;

C.  keďže takzvané prezidentské a parlamentné voľby v Donecku a Luhansku, ktoré sa konali 2. novembra 2014, boli v rozpore s ukrajinskými právnymi predpismi a dohodami z Minska, a preto ich nemožno uznať; keďže konanie týchto volieb má nepriaznivý vplyv na mierový a zmierovací proces;

D.  keďže separatisti a ruské ozbrojené sily dennodenne režim prímeria z 5. septembra 2014 porušujú; keďže od 9. decembra 2014 vďaka iniciatíve prezidenta Porošenka vyzývajúceho k „pokojnému režimu“ sa počet porušení výrazne znížil; keďže však separatisti podporovaní Ruskom neimplementovali hlavné body memoranda z 19. septembra; keďže podľa dôveryhodných zdrojov Rusko naďalej podporuje separatistickú domobranu formou stáleho toku vojenského vybavenia, žoldnierov a riadnych ruských vojenských jednotiek vrátane hlavných bojových tankov, dômyselných protilietadlových systémov a delostreleckých zbraní;

E.  keďže ozbrojený konflikt vo východnej časti Ukrajiny spôsobil tisícky vojenských a civilných obetí na životoch, mnoho ďalších osôb bolo zranených a státisíce utiekli zo svojich domovov, väčšina z nich do Ruska, pričom situácia v oblasti konfliktu vzbudzuje z humanitárneho i zdravotného hľadiska hlboké obavy;

F.  keďže nezákonná anexia Krymského polostrova bola od 2. svetovej vojny v Európe prvým prípadom núteného začlenenia časti jednej krajiny do inej a je porušením medzinárodného práva vrátane Charty OSN, Helsinského záverečného aktu a Budapeštianskej dohody z roku 1994,

G.  keďže Rada pre zahraničné veci EÚ na svojom zasadnutí 17. novembra 2014 prijala zásadné rozhodnutie o uvalení ďalších sankcií na separatistických lídrov;

H.  keďže na východe Ukrajiny i na Kryme dochádza k rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv, ktorého obeťami sú najmä krymskí Tatári a ktorého prejavom je aj zastrašovanie a nová vlna prípadov zmiznutia;

I.  keďže užšia spolupráca medzi EÚ a USA pri politikách súvisiacich s Ukrajinou by bola prospešná;

J.  keďže ukrajinský parlament rozhodol 23. decembra 2014 o zrušení neutrálneho štatútu krajiny;

1.  vyjadruje svoju plnú solidaritu s Ukrajinou a jej národom; opakuje, že je presvedčeným zástancom nezávislosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti a neporušiteľnosti hraníc Ukrajiny, ako aj jej voľby európskej cesty;

2.  odsudzuje skutky terorizmu a trestnoprávne správanie separatistov a ostatných nelegálnych síl vo východnej Ukrajine;

3.  víta pozitívne hodnotenie všeobecných volieb, ktoré sa konali 26. októbra 2014, a to aj napriek zložitým bezpečnostným a politickým okolnostiam, a následnú inauguráciu novej Verchovnej rady; víta silný politický záväzok prezidenta Porošenka, predsedu vlády Jaceňuka a predsedu parlamentu Grojsmana navzájom spolupracovať a prehlbovať prísny reformný proces; dôrazne nabáda novú vládu a parlament Ukrajiny, aby bezodkladne schválili a implementovali mimoriadne potrebné politické a sociálno-ekonomické reformy s cieľom budovať demokratický a prosperujúci štát založený na princípe právneho štátu;

4.  s poľutovaním konštatuje, že v dôsledku súčasnej situácie v krajine v Najvyššej rade nie sú zastúpené všetky časti územia a obyvateľstva Ukrajiny; pripomína, že vláda a parlament Ukrajiny musia zabezpečiť ochranu práv a potrieb tých občanov, ktorí nie sú zastúpení v rozhodovacom procese štátu;

5.  dôrazne odsudzuje agresívnu a expanzívnu politiku Ruska, ktorá je hrozbou pre jednotu a nezávislosť Ukrajiny a predstavuje hrozbu pre samotnú EÚ, a tiež nezákonné pripojenie Krymu a vedenia nevyhlásenej hybridnej vojny proti Ukrajine, ku ktorej patria prvky kybernetickej vojny, využívanie regulárnych a neregulárnych síl, propaganda, hospodársky tlak, vydieranie v oblasti energetiky, diplomacia a politická destabilizácia; zdôrazňuje, že toto konanie je v rozpore v medzinárodným právom a predstavuje vážnu výzvu pre stav európskej bezpečnosti; zdôrazňuje, že nie je možné odôvodniť využívanie vojenských síl v Európe na obranu tzv. historických a bezpečnostných dôvodov alebo na ochranu svojich tzv. „krajanov žijúcich v zahraničí“; vyzýva Moskvu, aby zastavila eskaláciu situácie tým, že okamžite zastaví tok zbraní, žoldnierov a vojakov na podporu separatistickej domobrany a využila svoj vplyv na separatistov a presvedčila ich, aby sa zapojili do politického procesu;

6.  žiada pokračovanie súčasného režimu sankcií EÚ, najmä so zreteľom na nadchádzajúce zasadnutie Rady v marci 2015, pokiaľ Rusko nebude v plnej miere rešpektovať a plniť svoje povinnosti vyplývajúce z dohôd z Minska, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby našla spôsob, ako posilniť solidaritu medzi členskými štátmi, ak by kríza s Ruskom pokračovala; zdôrazňuje potrebu prijať jasne vymedzený súbor kritérií, ktorých dosiahnutie by mohlo zabrániť prijímaniu nových reštriktívnych opatrení voči Rusku alebo viesť k zrušeniu predchádzajúcich opatrení vrátane: plnenia prímeria, bezpodmienečného stiahnutia všetkých ruských vojsk a proruských nezákonných ozbrojených skupín a žoldnierov, výmeny všetkých zajatcov vrátane Nade Savčenkovej, a obnovy ukrajinskej kontroly nad celým územím vrátane Krymu; vyzýva Európsku radu, aby v prípade akýchkoľvek ďalších ruských opatrení na destabilizáciu Ukrajiny prijala ďalšie reštriktívne opatrenia a rozšírila svoj rozsah pôsobnosti tým, že pokryje jadrový sektor a obmedzí schopnosť ruských subjektov vykonávať medzinárodné finančné transakcie; uznáva, že EÚ musí byť pripravená podporiť členské štáty nachádzajúce sa na vonkajších hraniciach EÚ, ktorým by mala byť poskytnutá rovnaká úroveň bezpečnosti ako všetkým ostatným členským štátom;

7.  domnieva sa, že sankcie by mali byť súčasťou širšieho prístupu EÚ voči Rusku a úsilia PK/VP o posilnenie tohto dialógu; pripomína, že jediným cieľom sankcií je presvedčiť ruskú vládu, aby zmenila svoju súčasnú politiku a zmysluplne prispela k mierovému riešeniu ukrajinskej krízy; zdôrazňuje, že zachovávanie, posilňovanie alebo zvrátenie reštriktívnych opatrení EÚ závisí od vlastného postoja Ruska a od situácie na Ukrajine;

8.  zdôrazňuje, že politické a diplomatické kontakty s Ruskom musia ostať otvorené, aby sa umožnilo diplomatické riešenie konfliktu, a preto podporuje štruktúry ako Ženeva a Normandia, ak umožnia dosiahnuť hmatateľné výsledky;

9.  podporuje politiku neuznania protizákonnej anexie Krymu Ruskom a v tejto súvislosti s potešením berie na vedomie nedávne prijatie ďalších sankcií týkajúcich sa investičných služieb a obchodu s Krymom a Sevastopolom;

10. zdôrazňuje, že dohoda o pridružení AA/DCFTA by mala tvoriť plán na rýchle vykonávanie potrebných reforiem, ktoré sa musia naliehavo vykonať, a to aj napriek zložitým vojnovým podmienkam v luhanskej a doneckej oblasti; vyzýva Radu a Komisiu, aby sa všetkými možnosťami snažili pomôcť Ukrajine pri prijímaní a predovšetkým vykonávaní týchto reforiem, a to s cieľom pripraviť pôdu na úplné vykonávanie dvojstrannej dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou; v tejto súvislosti víta spustenie poradnej misie Európskej únie (EUAM); stotožňuje sa s názorom Benátskej komisie, že aby ústavná reforma bola úspešná, je nevyhnutné, aby bola pripravená inkluzívnym spôsobom a zabezpečila tak rozsiahle verejné konzultácie;

11. požaduje rýchlejšiu a zásadnejšiu technickú pomoc zo strany skupiny na podporu Ukrajiny v rámci Komisie vrátane zistenia oblastí, kde je táto pomoc potrebná na podporu Ukrajiny pri vypracúvaní a plnení komplexného programu reforiem rozvoji a vysielania poradcov z inštitúcií a členských štátov EÚ; vyzýva ukrajinské orgány, aby zriadili ministerstvo alebo úrad pre európsku integráciu a koordináciu a medzirezortný koordinačný výbor na vysokej úrovni, ktorému by boli udelené právomoci na účinné monitorovanie a kontrolu pokroku v aproximácii k EÚ a v reformách a ktorý by mohol pripraviť a koordinovať ich zavádzanie;

12. je pevne presvedčený o tom, že na Ukrajine je naliehavo potrebný ambiciózny protikorupčný program vrátane nulovej tolerancie korupcie; vyzýva vedúcich predstaviteľov Ukrajiny na odstránenie systematickej korupcie okamžitým a účinným vykonávaním národnej stratégie boja proti korupcii a zdôrazňuje, že boj proti týmto praktikám sa musí stať jednou z hlavných priorít novej vlády; v záujme toho odporúča zriadiť politicky nezávislý protikorupčný úrad, ktorý by mal dostatočné právomoci a zdroje, aby mohol významne prispieť k vybudovaniu fungujúcich štátnych inštitúcií; víta žiadosť Ukrajiny adresovanú Interpolu a vydanie zatykača na bývalého prezidenta Janukoviča obvineného zo sprenevery verejných peňazí; vyzýva členské štáty, aby vykonali zatykač Interpolu a pomohli navrátiť ukradnutý majetok; víta vytvorenie inštitúcie obchodného ombudsmana a vyzýva ukrajinskú vládu, aby predložila návrh príslušného zákona;

13. pripomína, že 16. júla 2014 Rada Európskej únie zrušila zbrojné embargo na Ukrajinu, a že teda už neexistujú výhrady ani právne obmedzenia, ktoré by členským štátom bránili dodávať Ukrajine obranné zbrane; nazdáva sa, že EÚ by mala preskúmať spôsoby, ako podporiť ukrajinskú vládu pri rozširovaní jej obranných schopností pri ochrane vonkajších hraníc, vychádzajúc zo skúseností s transformáciou ozbrojených síl členských krajín EÚ, ktoré patrili do bývalej Varšavskej zmluvy, najmä v rámci školiacich misií pre ozbrojené sily v iných častiach sveta, ktoré sa už uskutočnili; podporuje existujúcu dodávku nesmrtonosného vybavenia;

14. berie na vedomie prijatie zákona, ktorým sa ruší postavenie „nezúčastneného štátu”, zavedeného v roku 2010; uznávajúc právo Ukrajiny na slobodný výber podporuje pozíciu prezidenta Porošenka, že Ukrajina sa teraz musí nutne sústrediť na politické, hospodárske a sociálne reformy a že vstup do NATO je otázka, na ktorú by sa bolo treba v neskoršom štádiu spýtať občanov v celoukrajinskom referende; zdôrazňuje, že užší vzťah Ukrajiny s EÚ je vzdialený otázke vstupu do NATO;

15. zdôrazňuje význam záväzku medzinárodného spoločenstva podporiť hospodársku a politickú stabilizáciu a reformy na Ukrajine, vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali plán rozsiahlej pomoci pre Ukrajinu vychádzajúci z podmienky „viac za viac” a zintenzívnili svoje úsilie zamerané na poskytovanie pomoci Ukrajine usporiadaním konferencie darcov/investorov a spoluprácou s medzinárodnými finančnými inštitúciami s cieľom vymedziť ďalšie kroky potrebné na zabezpečenie hospodárskeho a finančného oživenia Ukrajiny; víta balík pomoci pre Ukrajinu, ktorý je na úrovni 11 mld. EUR, ktoré budú vyplatené v najbližších rokoch, ako aj návrh Komisie predĺžiť ďalších 1,8 miliardy EUR vo forme strednodobých pôžičiek;

16. opätovne zdôrazňuje v tejto súvislosti svoje stanovisko, podľa ktorého dohoda o pridružení nie je konečným cieľom vo vzťahoch medzi EÚ a Ukrajinou; poukazuje ďalej na to, že podľa článku 49 Zmluvy o EÚ má Ukrajina – ako každý iný európsky štát – európske vyhliadky a môže sa uchádzať o členstvo v Európskej únii pod podmienkou, že sa hlási ku kodanským kritériám a zásadám demokracie, dodržiava základné slobody, ľudské a menšinové práva a zabezpečuje dodržiavanie zásad právneho štátu; naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, aby ratifikovali dohodu o pridružení pred samitom v Rige;

17. zdôrazňuje význam energetickej bezpečnosti na Ukrajine a vyzdvihuje potrebu reformy odvetvia energetiky Ukrajiny, ktorá bude v súlade s jej záväzkami voči Energetickému spoločenstvu; víta dohodu medzi EÚ, Ruskom a Ukrajinou o zimnom balíku na zabezpečenie dodávok plynu z Ruska do marca 2015 a solidaritu, ktorú preukázala EÚ, ako aj väčšie množstvo plynu prúdiaceho na Ukrajinu prostredníctvom spätných tokov z členských štátov EÚ;

18. zdôrazňuje nutnosť radikálne posilniť energetickú bezpečnosť EÚ, jej energetickú nezávislosť a odolnosť voči vonkajšiemu nátlaku a znížiť jej energetickú závislosť od Ruska a zároveň zaviesť konkrétne alternatívy s cieľom pomôcť tým členským štátom, ktoré v súčasnosti závisia od Ruska ako jediného dodávateľa; vyzýva EÚ, aby sa usilovala o skutočnú spoločnú vonkajšiu energetickú politiku a pracovala na vytvorení európskej energetickej únie; vyzýva k tomu, aby bol v plnej miere zrealizovaný spoločný vnútorný trh s energiou, a to vrátane tretieho energetického balíčka a nediskriminačného postupu v súvislosti s nedoriešeným súdnym konaním proti Gazpromu;

19. zdôrazňuje, že treba uprednostňovať projekty plynovodov, ktoré diverzifikujú dodávky energie do EÚ, a preto víta zastavenie projektu South Stream; vyzýva Európske energetické spoločenstvo, aby vytvorilo program spolupráce s Ukrajinou, ako aj s krajinami Zakaukazska, strednej Ázie, Blízkeho východu a Stredomoria, zameraný na rozvoj infraštruktúry a prepojenia medzi EÚ a jej európskymi susedmi nezávisle od ruskej plynovej geopolitiky; uznáva, že stabilné dodávky plynu do Ukrajiny sú takisto rozhodujúce na zabezpečenie energetickej bezpečnosti členských štátov;

20. zdôrazňuje, že EÚ by mala spolu s ukrajinskými orgánmi venovať viac pozornosti humanitárnej kríze na Ukrajine a na Kryme a riešeniu katastrofálnej humanitárnej situácie, najmä situácie osôb vysídlených v rámci krajiny; vyzýva Komisiu a komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie, aby pripravili rozsiahlu a priamu humanitárnu akciu, ktorá sa mala zrealizovať už dávno, vo forme tzv. modrých konvojov, ktoré budú jasne označené ako pochádzajúce z EÚ, pričom sa nebudú využívať sprostredkovateľské organizácie; vyzýva Komisiu, aby predložila tento akčný plán Európskemu parlamentu do dvoch mesiacov; zdôrazňuje, že na riešenie zúfalej humanitárnej krízy je potrebná ďalšia finančná pomoc EÚ pre Ukrajinu; opakuje upozornenia, ktoré vydala WHO, že na východe Ukrajiny hrozí zdravotná núdza, pretože nemocnice riadne nefungujú a pretrváva nedostatok liečiv a vakcín, a požaduje rozsiahlejšiu a účinnejšiu humanitárnu pomoc ľuďom vysídleným v rámci krajiny, s osobitným dôrazom na deti a starých ľudí, a úplný a bezprekážkový prístup Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) do oblastí zasiahnutých ozbrojeným konfliktom; víta schválenie dlho očakávaného zákona o osobách vysídlených v rámci krajiny, ako aj rozhodnutie o nasadenie odborníkov EÚ prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, aby pomáhali ako poradcovia ukrajinským orgánom pre otázky osôb vysídlených v rámci krajiny;

21. požaduje ďalšiu humanitárnu pomoc a podporu pre obyvateľstvo ohrozené konfliktom; pripomína, že humanitárna pomoc východnej Ukrajine sa musí poskytovať v úplnom súlade s medzinárodným humanitárnym právom a zásadami ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti a v úzkej koordinácii s vládou Ukrajiny, s OSN a MVČK; vyzýva Rusko, aby umožnilo medzinárodnú inšpekciu humanitárnych konvojov pre Donbas s cieľom odstrániť pochybnosti o ich náklade;

22. zdôrazňuje, že OBSE zohráva dôležitú úlohu pri riešení ukrajinskej krízy, pretože má s riešením ozbrojeného konfliktu a kríz skúsenosti, ako aj preto, že tak Ruská federácia, ako aj Ukrajina sú členmi tejto organizácie; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že osobitná monitorovacia misia OBSE je naďalej nedostatočne personálne vybavená, a preto neprináša žiadané výsledky; vyzýva členské štáty, PK/VP a Komisiu, aby vyvinuli ďalšie úsilie o personálne a materiálne posilnenie osobitnej monitorovacej misie OBSE na Ukrajine; je presvedčený, že EÚ by mala na žiadosť ukrajinských orgánov nasadiť monitorovaciu misiu EÚ, aby prispela k účinnej kontrole a monitorovaniu ukrajinsko-ruskej hranice;

23. vyzýva PK/VP a komisára pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení, aby v rámci svojich právomocí podnikli kroky na uľahčenie politického riešenia ukrajinskej krízy, ktoré by dodržiavali všetky zainteresované strany; zdôrazňuje, že toto riešenie nesmie viesť k zmrazenému konfliktu na východne Ukrajiny a na Kryme; vyzýva PK/VP, aby vytýčila prístup, ktorý zahrnuje zásadový a neochvejný postoj, čo sa týka zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny, a zásady medzinárodného práva so snahou o presadzovanie dohodnutého riešenia krízy na východe Ukrajiny a na Kryme; opakuje, že jednota a súdržnosť medzi členskými štátmi EÚ sú predpokladom úspechu každej stratégie EÚ voči Rusku; v tejto súvislosti vyzýva vlády členských štátov, aby sa vyhýbali jednostranným krokom a vyhláseniam a aby zintenzívnili úsilie o vytvorenie spoločnej európskej pozície voči Rusku;

24. požaduje obnovenie otvoreného a inkluzívneho národného dialógu, ktorý by tiež mohol viesť k riešeniu, pokiaľ ide možnosť, aby Ukrajinská vláda vyplácala sociálne príspevky a dôchodky a poskytovala humanitárnu podporu obyvateľstvu v zóne konfliktu; zastáva názor, že je mimoriadne dôležité, aby sa nestranne a účinne vyšetrili všetky hlavné momenty násilností vrátane tých, ktoré sa odohrali na Majdane, v Odese, Mariupole, Slovjansku, Ilovajsku a Rymarskej; je presvedčený, že organizácie občianskej spoločnosti môžu zohrávať dôležitú úlohu pri sprostredkúvaní kontaktov medzi ľuďmi a vzájomného pochopenia na Ukrajine, ako aj pri podpore demokratických zmien a dodržiavania ľudských práv; naliehavo vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoju podporu občianskej spoločnosti;

25. víta rozhodnutie francúzskej vlády pozastaviť dodávku vrtuľníkových lodí Mistral a vyzýva všetky členské štáty, aby zaujali podobný postoj k vývozu tovaru, na ktorý sa nevzťahuje rozhodnutie o sankciách EÚ, najmä ak ide o zbrane a materiál na dvojaké použitie;

26. vyzýva Komisiu a komisára pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení, aby do dvoch mesiacov pripravili a predložili Parlamentu komunikačnú stratégiu na boj proti ruskej propagandistickej kampani namierenej proti EÚ, jej východným susedom a Rusku samotnému, a aby vytvorili nástroje, ktoré by umožnili EÚ a jej členským štátom, aby sa riešili propagandistickú kampaň na európskej a vnútroštátnej úrovni;

27. pripomína svoju podporu pre medzinárodné vyšetrovanie okolností tragického zostrelenia letu MH17 spoločnosti Malaysia Airlines a opakuje svoju výzvu, aby zodpovedné osoby boli postavené pred súd; vyjadruje poľutovanie nad prekážkami, ktoré sa v tomto procese objavujú, a vyzýva všetky strany, aby prejavili úprimnú ochotu na spoluprácu, na zabezpečovanie bezpečného a voľného prístupu na miesto havárie lietadla MH17, a aby sprístupnili všetky ostatné príslušné zdroje, ktoré môžu prispievať k vyšetrovaniu; vyjadruje želanie, že chce dostávať informácie o postupe vo vyšetrovaní;

28. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, členským štátom, prezidentovi Ukrajiny, vládam a parlamentom krajín Východného partnerstva a Ruskej federácie, Parlamentnému zhromaždeniu Euronest a parlamentným zhromaždeniam Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia