Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-0012/2015Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-0012/2015

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK olukorra kohta Egiptuses

14.1.2015 - (2014/3017(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
S&D (B8‑0012/2015)
Verts/ALE (B8‑0019/2015)
ECR (B8‑0022/2015)
PPE (B8‑0024/2015)
ALDE (B8‑0026/2015)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi, Gabrielius Landsbergis fraktsiooni PPE nimel
Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, David Martin, Soraya Post, Boris Zala, Eugen Freund fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel
Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius, Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel
Judith Sargentini, Eva Joly, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao


Menetlus : 2014/3017(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B8-0012/2015
Esitatud tekstid :
RC-B8-0012/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Egiptuses

(2014/3017(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eelkõige 6. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Egiptuses[1] ja 17. juuli 2014. aasta resolutsiooni sõna- ja kogunemisvabaduse kohta Egiptuses[2],

–   võttes arvesse ELi välisasjade nõukogu 2013. aasta augusti ja 2014. aasta veebruari järeldusi Egiptuse kohta,

–   võttes arvesse Euroopa välisteenistuse hiljutisi avaldusi Egiptuse kohta, sealhulgas 21. septembri 2014. aasta avaldust pommirünnaku kohta Egiptuse välisministeeriumis ja 3. detsembri 2014. aasta avaldust Egiptuse kohtuotsuste kohta,

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Navi Pillay 23. juuni 2014. aasta avaldusi mitme ajakirjaniku vanglakaristuse ja Moslemi Vennaskonna mitmele liikmele ja toetajale määratud surmanuhtluse kinnitamise kohta; võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 25. oktoobri 2014. aasta avaldust terrorirünnakute kohta Siinais,

–   võttes arvesse ELi–Egiptuse 2001. aasta assotsieerimislepingut, mis jõustus 2004. aastal ja mida täiendati 2007. aastal tegevuskavaga, ning komisjoni 20. märtsi 2013. aasta eduaruannet selle rakendamise kohta; võttes arvesse Euroopa naabruspoliitikat ja viimati 2014. aasta märtsis esitatud eduaruannet Egiptuse kohta,

–   võttes arvesse Egiptuse põhiseadust, mis võeti vastu 14.–15. jaanuaril 2014 toimunud rahvahääletusel, eriti selle artikleid 65, 70, 73, 75 ja 155,

–   võttes arvesse Egiptuse 24. novembri 2013. aasta seadust 107, millega reguleeritakse avalike kogunemiste, rongkäikude ja rahumeelsete meeleavalduste õigust,

–   võttes arvesse 2014. aasta presidendi dekreeti – seadust 136, millega määratakse kõik avalikud ja eluliselt tähtsad rajatised kaheks aastaks sõjaväekohtute alluvusse,

–   võttes arvesse oma 11. detsembri 2012. aasta resolutsiooni digitaalse vabaduse strateegia kohta ELi välispoliitikas[3],

–   võttes arvesse oma 13. juuni 2013. aasta resolutsiooni ajakirjandus- ja meediavabaduse kohta maailmas[4],

–   võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 2013. aasta eriaruannet „ELi ja Egiptuse valitsemistava alane koostöö”,

–   võttes arvesse Egiptuse presidendivalimiste ELi vaatlusmissiooni 22. juuli 2014. aasta lõplikku avaldust,

–   võttes arvesse Egiptuse presidendi Abdel Fattah al-Sisi 1. jaanuari 2015. aasta kõnet islamiäärmusluse kohta ja 6. jaanuari 2015. aasta kõnet selle kohta, et Egiptuse moslemite ja kristlaste suhted peaksid olema rahumeelsed ja konstruktiivsed,

–   võttes arvesse ELi suuniseid sõnavabaduse kohta internetis ja mujal, ELi suuniseid lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste (LGBTI-inimeste) kõikide inimõiguste edendamiseks ja kaitsmiseks ning inimõiguste kaitsjaid käsitlevaid ELi suuniseid,

–   võttes arvesse 1966. aastal vastu võetud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Egiptus on ühinenud,

–   võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et sõna- ja kogunemisvabadus on demokraatliku ja pluralistliku ühiskonna asendamatu alustala; arvestades, et ajakirjandus- ja meediavabadus on demokraatia ja avatud ühiskonna elutähtis osa; arvestades, et 2014. aastal vastu võetud Egiptuse põhiseaduses on sätestatud põhivabadused, sh sõna- ja kogunemisvabadus;

B.  arvestades, et Egiptus on Euroopa Liidu pikaajaline strateegiline partner, kellega liidul on ühised eesmärgid stabiilsuse, rahu ja jõukuse edendamiseks Vahemere ja Lähis-Ida piirkonnas; arvestades, et alates 2011. aasta revolutsioonist on Egiptuse ees seisnud palju raskeid poliitilisi väljakutseid ning selle rahvas vajab riigi majanduslike, poliitiliste ja julgeolekuprobleemidega toimetulekuks rahvusvahelise üldsuse toetust ja abi;

C. arvestades, et alates 2013. aasta juuni sõjaväelisest riigipöördest on Egiptuse valitsus viinud läbi laiaulatuslikku meelevaldsete kinnipidamiste, tagakiusamise, hirmutamise ja tsensuuri kampaaniat valitsuse kritiseerijate vastu pelgalt kogunemis-, ühinemis- ja sõnavabaduse kasutamise eest, sh ajakirjanike, üliõpilaste ja inimõiguste kaitsjate vastu ning poliitiliste vastaste, sh Moslemi Vennaskonna liikmete vastu; arvestades, et teadete kohaselt on alates 2013. aasta juulist enneolematult massiliste vahistamiste käigus kinni peetud rohkem kui 40 000 inimest ning julgeolekujõudude ülemäärase ja meelevaldse jõukasutamise tagajärjel on tapetud hinnanguliselt 1400 meeleavaldajat; arvestades, et ühinemis-, kogunemis- ja sõnavabadus on alates 2013. aasta juulist olnud eriti murettekitavateks valdkondadeks; arvestades, et Freedom Houseʼi 2014. aasta aruandes, mis käsitleb vabadust maailmas, on Egiptus liigitatud mittevabaks riigiks;

D. arvestades, et alates Egiptuse sõjaväe võimuhaaramisest 2013. aasta juulis on Egiptuses kinni peetud tuhandeid meeleavaldajaid ja meelsusvange; arvestades, et vahistamised ja meelevaldsed kinnipidamised on pärast president al-Sisi valimist 2014. aasta mais jätkunud; arvestades, et 11. juunil 2014 mõisteti 2011. aasta revolutsioonis juhtrolli etendanud väljapaistvale aktivistile Alaa Abd el-Fattah’le ja teistele isikutele viisteist aastat vangistust süüdistuse alusel, et nad rikkusid 2013. aasta seadust 107, millega reguleeritakse avalike kogunemiste, rongkäikude ja rahumeelsete meeleavalduste õigust (meeleavalduste seadus); arvestades, et teisi väljapaistvaid aktiviste, kelle hulgas on Mohamed Adel, Ahmed Douma ja Ahmed Maher, ning juhtivaid naisõiguslasi, nagu Yara Sallam ja Sana Seif, hoitakse ikka veel vahi all; arvestades, et 28. aprillil 2014 tegi Kairo kiireloomuliste asjade kohus otsuse 6. aprilli noorteliikumise keelustamise kohta;

E.  arvestades, et 10. jaanuaril 2015 mõistis Egiptuse kohus Niiluse delta Baheira provintsis 21-aastase üliõpilase Karim al-Banna kolmeks aastaks vangi Facebookis avaldatud teate eest, et ta on ateist, ning islamiusu solvamise eest;

F.  arvestades, et vastu võetud repressiivsete õigusaktidega on Egiptuse ametivõimud piiranud sõna- ja kogunemisvabadust, muutes kriitikute vaikimasundimise ja meeleavalduste mahasurumise valitsuse jaoks lihtsamaks;

G. arvestades, et kuna riigil puutub parlament, on president al-Sisi valitsus võtnud vastu mitu repressiivset seadust, nagu 2014. aasta presidendi dekreet – seadus 136 – millega kogu avalik kinnisomand tunnistati sõjaväerajatisteks ja mille kõige otsesem tagajärg on see, et kõikide selle omandi piires sooritatud kuritegude üle võib õigust mõista sõjaväekohus ja teha seda tagasiulatuvalt; arvestades, et Aafrika inimõiguste ja rahvaste õiguste komisjon on öelnud tõlgendades inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat, mille osalisriik Egiptus on, et sõjaväekohtutel ei tohiks mingil tingimusel olla kohtlikku võimu tsiviilisikute üle;

H. arvestades, et inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamise käigus ÜROs on esitatud 300 soovitust, sealhulgas kutsutakse üles vabastama isikud, kes on vahistatud sõnavabaduse kasutamise eest; arvestades, et seitse Egiptuses asuvat inimõiguste rühma ei võtnud tagakiusamise hirmus osa ÜRO korraldatud Egiptuse inimõiguste olukorra läbivaatamisest;

I.   arvestades, et pressivabadus on Egiptuses endiselt suure surve all ja ajakirjanikke peetakse jätkuvalt kinni põhjendamatute väidete alusel; arvestades, et 2014. aastal anti terve rida ajakirjanikke kohtu alla süüdistatuna rahvusliku ühtsuse ja ühiskondliku rahu ohustamises, ebaõigete uudiste levitamises ja Moslemi Vennaskonnaga koostöö tegemises; arvestades, et Egiptuse kõrgeima kohtuna tegutsev kassatsioonikohus leidis, et Al-Jazeera ajakirjanike Mohammed Fahmy, Peter Greste ja Baher Mohamedi kohtuprotsessis oli menetluslikke puudusi; arvestades, et sellele vaatamata toimub kolme ajakirjaniku üle uus kohtuprotsess ning neile esitatud „uudiste võltsimise” ja „Moslemi Vennaskonnaga koostöö tegemise” süüdistustest ei ole loobutud; arvestades, et veel kolm ajakirjanikku – Sue Turton, Dominic Kane ja Rena Netjes – mõisteti tagaseljaotsusega kümneks aastaks vangi; arvestades, et Egiptuse ajakirjanikud Mahmoud Abdel Nabi, Mahmoud Abu Zeid, Samhi Mustafa, Ahmed Gamal, Ahmed Fouad ja Abdel Rahman Shaheen mõisteti süüdi pelgalt oma õiguspärase tegevuse eest; arvestades, et Egiptuse meedia on äärmiselt lõhestunud Morsi poolt ja Morsi vastu olevaks kaheks leeriks ning see süvendab veelgi Egiptuse ühiskonna polariseerumist;

J.   arvestades, et 2. detsembril 2014 mõistis Egiptuse kriminaalkohus 188-le süüdistatavale esialgselt karistuseks surmanuhtluse, mis oli juba kolmas taoline massiline süüdimõistmine 2014. aastal; arvestades, et sellised kollektiivsed kohtuprotsessid on olnud peamiselt suunatud Egiptuse suurima opositsiooniliikumise – Moslemi Vennaskonna, mille ametivõimud kuulutasid 2013. aasta detsembris terrorirühmituseks – liikmete vastu; arvestades, et tegemist on viimaste kohtuotsustega nende hagide ja kohtumenetluste pikas reas, mis kubisevad menetlusnormide rikkumisest ja millega rikutakse rahvusvahelist õigust; arvestades, et kedagi ei ole vastutusele võetud ülemäärase vägivalla kasutamise eest 2013. aasta augustis, kui julgeolekujõud ajasid laiali protestilaagrid Rabaa al-Adawiya väljakul ja tapsid 1150 Morsi poolt meelt avaldavat inimest;

K. arvestades, et enamik, kuid mitte kõik 2014. aasta märtsis ja aprillis kollektiivsetes kohtuprotsessides Moslemi Vennaskonna liikmetele ning võimult kukutatud presidendi Morsi väidetavatele toetajatele määratud surmanuhtlustest on muudetud eluaegseteks vanglakaristusteks;

L.  arvestades, et 2011. aastal valitud parlamendi 167 alam- ja ülemkoja liiget on praegu vahi all;

M. arvestades, et endine president Mubarak, tema endine siseminister Habib al-Adly ja veel kuus nõunikku vabastati 29. novembril 2014 pärast seda, kui tehnilisele veale viidates oli loobutud mõrva- ja korruptsioonisüüdistusest; arvestades, et 13. jaanuaril 2015 tühistas Egiptuse kassatsioonikohus endise presidendi Hosni Mubaraki ja tema kahe poja süüdimõistmise kelmuse eest ja langetas otsuse korraldada uus kohtuprotsess põhjendusel, et kohtumenetlust ei olnud nõuetekohaselt järgitud;

N. arvestades, et need hiljutised kohtumenetlused seavad kohtusüsteemi sõltumatuse ja vastutuse tagamise võime tõsise kahtluse alla; arvestades, et eriti need surmanuhtluse otsused võivad õõnestada Egiptuse pikaajalise stabiilsuse väljavaadet;

O. arvestades, et Egiptusel tuleb hakkama saada tõsiste majandusraskustega, mille näidetena võib nimetada välisraha väljavoolu, inflatsiooni kasvu, tööpuudust ja riigivõla paisumist, aga ka julgeolekuprobleemidega, mis tulenevad ülemaailmsest terrorismiohust; arvestades, et julgeolekuolukord Siinais on kriitiline – seal piirkonnas tegutsevad džihaadi rühmitused on tapnud mitusada sõdurit; arvestades, et 24. oktoobril 2014 tapeti terrorirünnakus vähemalt 33 sõdurit; arvestades, et terroriakte pannakse selles piirkonnas toime peaaegu iga päev; arvestades, et riik on andnud korralduse tuhandete Rafah’ elanike väljatõstmiseks ja rajanud Gaza piiri äärde 500-meetrise puhvertsooni, ning arvestades, et Siinai poolsaarel on alates 24. oktoobrist 2014 välja kuulutatud erakorraline seisukord; arvestades, et endiselt tegutsevad kuritelikud võrgustikud inimkaubanduse ja isikute üle piiri toimetamise salateedel, mis kulgevad Siinais ja Siinai suunas;

P.  arvestades, et Egiptuse põhiseaduse artiklis 75 on sätestatud, et kõigil kodanikel on õigus moodustada demokraatlikul alusel valitsusväliseid liite ja sihtasutusi; arvestades, et kavandatavate uute õigusaktidega piirataks veelgi kodu- ja välismaiste vabaühenduste tööd; viimased on eriti mures uue seaduseelnõu pärast, mille eesmärk on peatada raha ja materjalide jõudmine terroristide ja teiste relvastatud rühmituste kätte, kuid mis võib takistada vabaühendustel saada välismaalt rahalist toetust, millest paljud neist sõltuvad; arvestades, et karistusseadustikku muutvas 21. septembri 2014. aasta presidendi dekreedis on ette nähtud tõsised tagajärjed, sealhulgas eluaegne vanglakaristus välisriikidest rahastatavatele vabaühendustele, esitades põhjendusena ebamääraselt sõnastatud „riiklike huvide kahjustamise”;

Q. pidades silmas president al-Sisi kõnet Kairo ülikoolis vajaduse kohta islami mõtteviisi kaasajastada ja reformida;

R.  arvestades, et teadete kohaselt sageneb naistevastane vägivald, vaatamata sellele, et vastu on võetud uus seksuaalse ahistamise vastane seadus, mille kohaldamist tuleks naiste õiguste valdkonnas tegutsevate Egiptuse vabaühenduste sõnul jälgida; arvestades, et Egiptuse naisõiguslased on eriti kaitsetus olukorras ning kannatavad seoses oma rahumeelse tegevusega tihti vägivalla, seksuaalsete rünnakute ja muu alandava kohtlemise all; arvestades, et kuigi 2008. aastal võeti vastu seadus, mille kohaselt on naiste suguelundite moonutamine kriminaalkorras karistatav, on see endiselt laialt levinud tava ning isikuid, kes tüdrukute suhtes sellist vägivalda on tarvitanud, ei ole süüdi mõistetud;

S.  arvestades, et viimastel kuudel on järjest rohkem vahistatud homoseksuaalseid mehi; arvestades, et politsei on korraldanud ridamisi vahistamisi homoseksuaalide oletatavates kohtumispaikades kogu Egiptuses; arvestades, et LGBT kogukonda kiustatakse taga ja häbistatakse avalikult; arvestades, et organisatsiooni Isiklike Õiguste Egiptuse Algatus hinnangul on liiderlikkuse süüdistusega viimase 18 kuu jooksul vahistatud vähemalt 150 inimest; arvestades, et 12. jaanuaril 2015 mõistis Egiptuse kohus õigeks 26 meest, kes olid vahistatud kuu aega varem Kairo pesemisasutuses toimunud haarangu käigus ja keda süüdistati „liiderlikkusele õhutamises”;

T.  arvestades, et 2014. aasta presidendivalimised Egiptuses toimusid olukorras, kus sõnavabadust oli rängalt piiratud ning igasugune teisitimõtlemine ja kriitika, sh inimõigusorganisatsioonide poolne, lämmatatud; arvestades, et parlamendivalimised on ametlikult välja kuulutatud 21. märtsiks ja 25. aprilliks 2015;

U. arvestades, et naftatööstus on läbi aegade pakkunud välisinvesteerijatele Egiptuses kõige enam huvi, ning arvestades, et nafta on tooraine, mida Egiptus kõige suuremas koguses ekspordib; arvestades, et Pärsia lahe riigid on uue valitsuse toetuseks andnud Egiptusele tasuta naftasaadetisi; arvestades, et valitsus on vastu võtmas väljakuulutatud plaani, kuidas viie aasta jooksul alates 2014. aasta juulist ära kaotada energiatoetused, ning arvestades, et ühtlasi plaanitakse 2015. aasta aprillis rakendada kava, mis näeb ette kiipkaardiga kütusemüügi, et kontrollida nafta salakaubavedu naaberriikidesse ja selgitada välja täpne kütusevajadus;

V. arvestades, et Egiptus alustas pärast 2011. aasta jaanuaris toimunud revolutsiooni mitmel korral läbirääkimisi Rahvusvahelise Valuutafondiga (IMF), et taotleda 4,8 miljardi USA dollari suuruse laenu saamist, kuid arvestades, et läbirääkimised seiskusid pärast 30. juunit 2013; arvestades, et kontakte on uuendatud ja IMFi eksperdid käisid 2014. aasta novembris Egiptuses, et viia läbi artikli IV kohaseid konsultatsioone, mille käigus IMFi eksperdid hindavad riigi rahanduslikku ja majanduslikku olukorda;

W. arvestades, et kooskõlas Euroopa naabruspoliitika põhimõttega „rohkema eest rohkem” peaks ELi ja Egiptuse suhete tase põhinema stiimulitel ning sõltuma edusammudest demokraatlike institutsioonide reformi, õigusriigi ja inimõiguste vallas;

X. arvestades, et EL on traditsiooniliselt Egiptuse peamine kaubanduspartner, kelle arvele jäi 2013. aastal 22,9% Egiptuse kaubandusmahust ning kes on esikohal nii Egiptuse impordi- kui ka ekspordipartnerina; arvestades, et ELi ja Egiptuse rakkerühma sõnul on komisjon lubanud anda Egiptusele täiendavat finantsabi üldsummas ligi 800 miljonit eurot; arvestades, et see koosneb 303 miljonist eurost toetustest (90 miljonit eurot programmi SPRING raames, 50 miljonit eurot mikromajanduslikku finantsabi toetusena ja ülejäänud summa tuleb naabruspoliitika investeerimisrahastust) ja 450 miljonist eurost laenuna (makromajanduslik finantsabi); arvestades siiski, et EL annab oma finantsabi üksnes siis, kui vajalikud poliitilised ja demokraatlikud tingimused on täidetud ning jätkatakse ja tugevdatakse täielikult kaasavat üleminekut demokraatiale, järgides seejuures täielikult inimõigusi ja naiste õigusi;

Y. arvestades, et 16. juunil 2014 tegi Kairosse visiidi ELi inimõiguste eriesindaja Stavros Lambrinidis, kes kohtus presidendi, Nõuandva Kogu ja kodanikuühiskonna esindajatega; arvestades, et aruteludel keskenduti vabaühendusi käsitleva uue seaduse ettevalmistustele ning rõhutati, et EL peab väga oluliseks kodanikuühiskonna rolli Egiptuses;

1.  rõhutab, kui oluline on ELi jaoks Egiptuse kui olulise naaberriigi ja partneriga tehtav koostöö; rõhutab Egiptuse olulist rolli piirkonna stabiilsuse jaoks; rõhutab oma solidaarsust Egiptuse rahvaga ning oma pühendumust Egiptuse jätkuvale toetamisele demokraatlike institutsioonide tugevdamise, inimõiguste austamise ja kaitsmise ning sotsiaalse õigluse ja turvalisuse edendamise protsessis; kutsub Egiptuse valitsust üles täitma Vahemere lõunapiirkonna suurriigina oma rahvusvahelisi kohustusi;

2.  tuletab Egiptuse valitsusele meelde, et Egiptuse ja selle rahva pikaajaline edu sõltub üldiste inimõiguste kaitsmisest ning selliste demokraatlike ja läbipaistvate institutsioonide loomisest ja kindlustamisest, mis tegeleksid ka kodanike põhiõiguste kaitsega; kutsub Egiptuse ametivõime seetõttu üles rahvusvaheliste konventsioonide põhimõtteid täielikult rakendama;

3.  peab väga murettekitavaks hetkeolukorda Egiptuses, kus piiratakse jätkuvalt põhiõigusi, eelkõige sõna-, ühinemis- ja kogunemisvabadust, poliitilist pluralismi ja õigusriiklust; nõuab, et ametivõimud, julgeolekujõud ja -teenistused ning muud rühmad Egiptuses lõpetaksid kõik vägivallaaktid, kihutustöö, vihkamist õhutavad avaldused, tagakiusamise, hirmutamise ja tsenseerimise, mis on suunatud poliitiliste vastaste, meeleavaldajate, ajakirjanike, blogipidajate, üliõpilaste, ametiühingutegelaste, naisõiguslaste, kodanikuühiskonna aktivistide ja vähemuste vastu; mõistab hukka ülemäärase vägivalla kasutamise meeleavaldajate vastu;

4.  nõuab, et kohe ja tingimusteta vabastataks kõik meelsusvangid, kõik isikud, kes on kinni peetud selle eest, et nad rahumeelselt kasutasid sõna-, kogunemis- ja ühinemisvabaduse õigust, samuti isikud, kes on kinni peetud väidetava kuulumise eest Moslemi Vennaskonda; kutsub Egiptuse ametivõime üles tagama kooskõlas rahvusvaheliste normidega õiguse õiglasele kohtulikule arutamisele; kutsub Egiptuse ametivõime üles võtma konkreetseid meetmeid tagamaks, et põhiõigusi ja -vabadusi, sh sõna- ja kogunemisvabadust käsitlevaid uue põhiseaduse sätteid rakendataks täielikult;

5.  rõhutab, et ajakirjandus-, teabe- ja arvamusvabaduse (internetis ja mujal) austamine ning poliitiline pluralism on demokraatia põhialus; kutsub Egiptuse ametivõime tagama, et neid vabadusi saaks riigis kasutada meelevaldsete piirangute ja tsenseerimiseta, ning kutsub ametivõime üles tagama sõnavabaduse; on seisukohal, et kõigil ajakirjanikel peab olema võimalik kajastada olukorda Egiptuses, ilma et nad peaksid kartma süüdistuse esitamist, vangistust, hirmutamist või sõna- või väljendusvabaduse piiranguid;

6.  kutsub Egiptuse ametivõime üles viima kohe läbi erapooletud ja sõltumatud uurimised õiguskaitsejõudude poolt meeleavalduste ajal väidetavalt toime pandud ülemäärase jõu kasutamise, väärkohtlemise ja muude inimõigusrikkumiste, sh seksuaalse väärkohtlemise kohta ning karistaksid süüdlasi, tagaksid ohvritele õiguskaitse ja looksid sõltumatu mehhanismi julgeolekujõudude käitumise jälgimiseks ja uurimiseks; kutsub Egiptust üles ratifitseerima Rooma statuudi ja saama Rahvusvahelise Kriminaalkohtu liikmeks;

7.  kutsub Egiptuse ametivõime üles tühistama surmanuhtluse määramise otsused, mis tehti süüdistatavate õiguste austamist ette nägeva nõuetekohase kohtumenetluseta, tühistama represseerivad ja põhiseaduse vastased seadused, millega piiratakse rängalt esmaseid inimõigusi ja vabadusi, eelkõige 2014. aasta presidendi dekreediga vastu võetud seaduse 136; kutsub ametivõime üles tühistama kõik alates 2013. aasta juulist sõjaväekohtute poolt tsiviilisikute suhtes tehtud otsused; nõuab 2011. aastal valitud parlamendi praegu vahi all viibiva 167 liikme vabastamist; kutsub ametivõime üles kehtestama kohe esimese sammuna surmanuhtluse kaotamise teel hukkamiste suhtes ametliku moratooriumi;

8.  kutsub Egiptuse ametivõime üles tühistama 2013. aasta novembris vastuvõetud meeleavalduste seaduse ja alustama tõelist dialoogi kodanikuühiskonna organisatsioonide ja õigusekspertidega, et jõustada rahvusvahelistele standarditele vastavad õigusaktid ühenduste ja kogunemise kohta, ning tagama Egiptuse põhiseaduse artiklis 75 sätestatud õiguse moodustada ühendusi, kaasa arvatud õiguse saada ja pakkuda rahastamist; kutsub pädevaid ametiasutusi üles läbi vaatama sotsiaalse solidaarsuse ministeeriumi esitatud vabaühenduste seaduse uue eelnõu; nõuab, et uus esildatud seadus oleks kooskõlas Egiptuse põhiseaduse ja kõigi rahvusvaheliste lepingutega, millele Egiptus on alla kirjutanud;

9.  tuletab Egiptuse valitsusele meelde tema kohustust tagada kõigi kodanike julgeolek ja turvalisus, olenemata nende poliitilistest vaadetest, kuuluvusest või usutunnistusest; rõhutab, et ainult arvamuste ja elustiilide mitmekesisust austava tõeliselt pluralistliku ühiskonna ülesehitamine võib tagada Egiptuse pikaajalise stabiilsuse ja julgeoleku, ning kutsub Egiptuse ametivõime üles dialoogile ja vägivalla mittekasutamisele ning kaasavale valitsemisele;

10. peab tervitatavaks ja õhutab tagant Egiptuse valitsuse astutud samme usukogukondade õiguste ja vabaduste austamise toetamisel; tuletab meelde Egiptuse põhiseaduse artikli 235 sätet, mille kohaselt uus valitud parlament peab oma esimese ametiaja jooksul võtma vastu seaduse, millega reguleeritakse kirikute ehitamist ja renoveerimist viisil, mis tagab kristlastele usuliste tavade järgimise vabaduse; hindab kõrgelt asjaolu, et president al-Sisi osales esimese presidendina jõuluõhtu missal kopti kirikus Kairos, ning on veendunud, et see on olulise ja sümboolse tähtsusega, arvestades pingutusi Egiptuse ühiskonda ühendada;

11. rõhutab Egiptuse olulisust rahvusvahelise osalisena ning avaldab lootust, et riik etendab jätkuvalt aktiivset rolli tõeliste rahuläbirääkimiste algatamises, mis teeksid lõpu Araabia-Iisraeli konfliktile, ning annab konstruktiivse panuse püüdlustesse stabiilsuse poole Vahemere piirkonnas, praegu eriti Liibüas ja Lähis-Idas; nõuab kõigi röövitud ja praegu Liibüas kinni peetavate Egiptuse kodanike, sealhulgas 3. jaanuaril 2015. aastal röövitud 20 egiptlasest kopti kohest ning tingimusteta vabastamist; kordab ELi tahet teha Egiptuse kui partneriga selles piirkonnas koostööd nende tõsiste ohtudega tegelemisel;

12. mõistab karmilt hukka hiljutised terrorirünnakud Siinai poolsaarel ja kõik muud terroristlikud aktid Egiptuse vastu; avaldab siirast kaastunnet ohvrite perekondadele; rõhutab, et EL ja rahvusvaheline üldsus peavad seisma kindalt Egiptuse kõrval ja tegema temaga koostööd terrorismivastases võitluses; kutsub Egiptuse ametivõime üles tegema kõik endast oleneva, et peatada kuritegelikud võrgustikud, mis endiselt tegutsevad inimkaubanduse ja isikute üle piiri toimetamise salateedel, mis kulgevad Siinais ja Siinai suunas;

13. tuletab Egiptuse ametivõimudele meelde nende siseriiklikke ja rahvusvahelisi juriidilisi kohustusi ning kutsub neid üles pidama esmatähtsaks inimõiguste kaitset ja edendamist ning tagama inimõiguste rikkumise eest vastutusele võtmise, sh sõltumatu ja erapooletu õigusemõistmise kaudu;

14. märgib, et naftahindade langus toob otseselt kaasa madalamad energiatoetused, mis on suurimaks probleemiks, millega revolutsioonijärgsed režiimid on pärast 25. jaanuari revolutsiooni pidanud tegelema; on mures, et sellel langusel võib olla suur mõju paljudele valitsuse plaanidele, millest kõige tähtsam on hoida vajalikku välisvaluuta varu;

15. nõuab, et Egiptuse valitsus rakendaks täielikult riiklikud strateegiad naistevastase vägivallaga võitlemiseks ning kõigi diskrimineerimise vormide kaotamiseks, tagades selles protsessis naiste ja muude kodanikuühiskonna organisatsioonide tulemusliku kaasamise ja nendega konsulteerimise;

16. väljendab nördimust LGBT kogukonna järjest suurema allasurumise pärast Egiptuses, kutsub Egiptuse ametivõime üles lõpetama LGBT-inimeste nn liiderlikkuse seaduse alusel kriminaliseerimise selle eest, et nad väljendavad oma seksuaalset sättumust ja kasutavad kogunemisõigust, ning vabastama kõik selle seaduse alusel vahistatud ja vangistatud LGBT-inimesed;

17. palub Egiptuse ametivõimudel teha igakülgset koostööd ÜRO inimõiguste mehhanismidega, muu hulgas kiita heaks mitme eriraportööri esitatud külastustaotlused, ning täita Egiptuse võetud kohustus avada ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo piirkondlik kontor;

18. kordab kooskõlas Egiptuse 2014. aasta presidendivalimiste ELi vaatlusmissiooni järeldustega, et valimised ei olnud kooskõlas kohaldatavate rahvusvaheliste standarditega ja nende puhul ei austatud täielikult vastu võetud uues põhiseaduses sätestatud põhiõigusi, eriti kuna sõna- ja kogunemisvabadus olid piiratud ning kampaania rahastamine, kandideerimisõigus ja valimisõigus ei olnud piisavalt reguleeritud; kutsub Egiptuse valitsust üles võtma 21. märtsiks ja 25. aprilliks 2015 välja kuulutatud parlamendivalimiste ettevalmistamise puhul arvesse presidendivalimiste puudusi; märgib, et praegusi asjaolusid arvesse võttes tuleks valimisvaatlusmissioon saatmata jätta, vastasel juhul võiks see tõsiselt kahjustada missiooni usaldusväärsust;

19. nõuab liikmesriikidelt ühist strateegiat suhetes Egiptusega; nõuab taas, et nõukogu, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident ning komisjon tegutseksid aktiivselt vastavalt tingimuslikkuse põhimõttele („rohkema eest rohkem”) ja võtaksid oma kahepoolsetes suhetes Egiptusega ja talle finantsabi andmisel arvesse Egiptuse tõsiseid majandusprobleeme; kordab sellega seoses oma nõuet kehtestada selged ja ühiselt kokkulepitud võrdlusalused; kinnitab veel kord oma kohustust abistada Egiptuse rahvast demokraatlike ja majandusreformide suunas liikumisel;

20. ergutab Kairos asuva ELi delegatsiooni ja ELi liikmesriikide saatkondade esindajaid minema Egiptuses toimuvatele poliitiliselt tundlikele kohtuprotsessidele, kus süüpingis on egiptlastest ja välismaalastest ajakirjanikud, blogipidajd, ametiühingutegelased ja kodanikuühiskonna aktivistid;

21. kutsub komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat veel kord üles selgitama konkreetseid meetmeid, mida võetakse reageeringuna välisasjade nõukogu otsusele läbi vaadata ELi abi Egiptusele, viidates ühtlasi kontrollikoja 2013. aasta aruandele; nõuab eelkõige selgitust, milline on seis seoses järgnevaga: i) kavandatav kohtureformi programm; ii) ELi eelarvetoetuse programmid; iii) kaubanduse ja siseasjade edendamise programm; ning iv) Egiptuse osalemine ELi piirkondlikes programmides, nt Euromed Police ja Euromed Justice; kutsub komisjoni üles selgitama naabruspoliitika investeerimisrahastust rahastatavate programmide raames kehtestatud kaitsemeetmeid seoses korruptsiooniohu ja sõjaväe poolt kontrollitavate majandus- ja finantsüksustega;

22. nõuab, et kogu ELis keelataks Egiptusesse eksportida sekkumis- ja jälitustehnikat, mida võidakse kasutada kodanike järele luuramiseks ja nende represseerimiseks; nõuab, et kooskõlas Wassenaari kokkuleppega keelataks turvaseadmete eksport ja sõjaline abi, mida võidakse kasutada rahumeelsete meeleavalduste mahasurumiseks või ELi strateegiliste ja julgeolekuhuvide vastu;

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele ning Egiptuse Araabia Vabariigi presidendile ja ajutisele valitsusele.