Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0012/2015Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0012/2015

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Egipte

14.1.2015 - (2014/3017(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
S&D (B8‑0012/2015)
Verts/ALE (B8‑0019/2015)
ECR (B8‑0022/2015)
PPE (B8‑0024/2015)
ALDE (B8‑0026/2015)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi, Gabrielius Landsbergis PPE frakcijos vardu
Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, David Martin, Soraya Post, Boris Zala, Eugen Freund S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu
Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius, Urmas Paet ALDE frakcijos vardu
Judith Sargentini, Eva Joly, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao


Procedūra : 2014/3017(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0012/2015
Pateikti tekstai :
RC-B8-0012/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Egipte

(2014/3017(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas, ypač į 2014 m. vasario 6 d. rezoliuciją dėl padėties Egipte[1] ir į 2014 m. liepos 17 d. rezoliuciją dėl žodžio ir susirinkimų laisvės Egipte[2],

–   atsižvelgdamas į 2013 m. rugpjūčio mėn. ir 2014 m. vasario mėn. Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Egipto,

–   atsižvelgdamas į naujausius Europos išorės veiksmų tarnybos pareiškimus dėl Egipto, įskaitant 2014 m. rugsėjo 21 d. pareiškimą dėl sprogdinimo prie Egipto užsienio reikalų ministerijos ir 2014 m. gruodžio 3 d. pareiškimą dėl teismo sprendimų Egipte,

–   atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 23 d. Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-Moono ir Jungtinių Tautų vyriausiosios žmogaus teisių komisarės Navi Pillay pareiškimus dėl laisvės atėmimo bausmės keliems žurnalistams ir mirties bausmės kai kuriems Musulmonų brolijos nariams ir rėmėjams patvirtinimo, atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus Ban-Ki-Moono 2014 m. spalio 25 d. pareiškimą dėl teroristų išpuolių Sinajuje,

–   atsižvelgdamas į 2001 m. ES ir Egipto asociacijos susitarimą, įsigaliojusį 2004 m. ir sutvirtintą 2007 m. veiksmų planu, ir į 2013 m. kovo 20 d. Komisijos pažangos ataskaitą dėl jo įgyvendinimo, atsižvelgdamas į 2014 m. kovo mėn. Europos kaimynystės politikos įgyvendinimo Egipte pažangos ataskaitą ir į vėlesnę pažangos ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į Egipto Konstituciją, priimtą 2014 m. sausio 14–15 d. vykusiame referendume, ypač į jos 65, 70, 73, 75 ir 155 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 24 d. Egipto įstatymą Nr. 107 dėl teisės į viešus susibūrimus, procesijas ir taikius protestus,

–   atsižvelgdamas į 2014 m. prezidento dekretą Nr. 136, pagal kurį visi „visuomeniniai ir svarbūs objektai“ dvejiems metams perleidžiami karinei jurisdikcijai,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją dėl skaitmeninės laisvės strategijos ES užsienio politikoje[3],

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl spaudos ir žiniasklaidos laisvės pasaulyje[4],

–   atsižvelgdamas į 2013 m. specialiąją Europos Audito Rūmų ataskaitą „ES bendradarbiavimas su Egiptu valdymo srityje“,

–   atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 22 d. ES rinkimų stebėjimo misijos, vykusios stebėti Egipto prezidento rinkimus, galutinį pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į Egipto prezidento Abdelio Fattaho al-Sisi 2015 m. sausio 1 d. kalbą dėl islamo ekstremizmo ir 2015 m. sausio 6 d. kalbą dėl būtinybės plėtoti taikius ir konstruktyvius Egipto musulmonų ir krikščionių santykius,

–   atsižvelgdamas į ES gaires dėl saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime, ES gaires dėl lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių asmenų (LGBTI) naudojimosi visomis žmogaus teisėmis propagavimo ir gynimo, taip pat ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–   atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, prie kurio yra prisijungęs Egiptas,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi žodžio ir susirinkimų laisvės yra būtini demokratinės ir pliuralistinės visuomenės ramsčiai; kadangi spaudos ir žiniasklaidos laisvės yra gyvybiškai svarbūs demokratijos ir atviros visuomenės elementai; kadangi 2014 m. priimtoje Egipto Konstitucijoje įtvirtintos pagrindinės laisvės, įskaitant žodžio ir susirinkimų laisvę;

B.  kadangi Egiptas yra ilgalaikė strateginė Europos Sąjungos partnerė, turinti bendrus tikslus – užtikrinti stabilumą, taiką ir gerovę Viduržemio jūros ir Artimųjų Rytų regionuose; kadangi nuo 2001 m. revoliucijos Egipte kyla didelių sudėtingų politinių problemų ir šalies žmonėms reikia tarptautinės bendruomenės paramos ir pagalbos, kad būtų galima spręsti šalies ekonomines, politines ir saugumo problemas;

C. kadangi nuo 2013 m. birželio mėn. karinio perversmo Egipto vyriausybė vykdo plataus masto neteisminių sulaikymų, priekabiavimo, bauginimo ir cenzūros kampaniją prieš vyriausybės kritikus vien dėl to, kad jie naudojasi savo teisėmis į susirinkimų, asociacijų ir žodžio laisves, įskaitant žurnalistus, studentus ir žmogaus teisių gynėjus, taip pat politinius oponentus, įskaitant Musulmonų brolijos narius; kadangi pranešama, jog nuo 2013 m. liepos mėn. sulaikyta daugiau kaip 40 000 žmonių, kilus beprecedentei masinių suėmimų bangai, ir apie 1 400 protestuotojų nužudyta saugumo pajėgoms savavališkai panaudojus pernelyg didelę jėgą; kadangi asociacijų, susirinkimų ir žodžio laisvės vis dar yra tos sritys, kurios nuo 2013 m. liepos mėn. kelia didelį susirūpinimą; kadangi, remiantis organizacijos „Freedom House“ 2014 m. laisvės pasaulyje ataskaitoje pateikiamu reitingu, Egipte laisvė neužtikrinama;

D. kadangi nuo 2013 m. liepos mėn., kai Egipto kariuomenė užgrobė valdžią, Egipte kalinami tūkstančiai protestuotojų ir sąžinės kalinių; kadangi nuo tada, kai 2014 m. gegužės mėn. A. F. al-Sisi išrinktas prezidentu, neteisėtas sulaikymas savavališkas kalinimas tęsiasi; kadangi 2014 m. birželio 11 d. teismas įžymiam veikėjui Allai Abdulai Fattahai, kuris atliko vadovaujamąjį vaidmenį per 2011 m. revoliuciją, ir kitiems asmenims skyrė 15 metų laisvės atėmimo bausmes, remdamasis kaltinimais pažeidus 2013 m. įstatymą Nr. 107 dėl teisės į viešus susibūrimus, procesijas ir taikius protestus (Protestų įstatymą); kadangi ir toliau kalinami kiti įžymūs aktyvistai, tarp jų Mohamed Adel, Ahmed Douma ir Ahmed Maher, taip pat tokios pagrindinės moterų teisių gynėjos, kaip Yara Sallam ir Sana Seif; kadangi 2014 m. balandžio 28 d. Kairo skubių bylų teismas nusprendė uždrausti Balandžio 6-osios jaunimo judėjimą;

E.  kadangi 2015 m. sausio 10 d. Nilo deltos Baheiros provincijoje Egipto teismas 21 metų studentui Karimui al-Banna skyrė trejų metų laisvės atėmimo bausmę už pareiškimą tinkle „Facebook“, kad jis yra ateistas, ir už islamo įžeidimą;

F.  kadangi Egipto valdžios institucijos, priimdamos represinį įstatymą, dėl kurio vyriausybei paprasčiau nutildyti jos kritikus ir nuslopinti protestus, užveržė kilpą žodžio ir susirinkimų laisvei;

G. kadangi, nedalyvaujant parlamentui, prezidento A. F. al-Sisi vyriausybė priėmė kelis represinio pobūdžio įstatymus, pvz., 2014 m. prezidento dekretą Nr. 136, kuriuo visas visuomeninis turtas priskiriamas kariniams įrenginiams, todėl dėl bet kokio nusikaltimo, įvykdyto prieš visuomeninį turtą, gali būti teisiama karo teismuose taikant nuostatas atgaline data; kadangi Afrikos žmogaus ir tautų teisių komisija, aiškindama Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją, kurią pasirašė ir Egiptas, pareiškė, kad karo teismai jokiomis aplinkybėmis negali turėti jurisdikcijos civilių asmenų atžvilgiu;

H. kadangi per JT visuotinį periodinį vertinimą pateikta 300 rekomendacijų, įskaitant rekomendaciją išlaisvinti visus, sulaikytus už naudojimąsi žodžio laisve; kadangi Egipte įsikūrusios septynios žmogaus teisių grupės nedalyvavo JT vykdytame jų šalies vertinime, nes bijojo persekiojimo;

I.   kadangi spaudos laisvė Egipte vis dar labai ribojama ir žurnalistai vis dar sulaikomi, remiantis nepagrįstais kaltinimais; kadangi 2014 m. teisminės institucijos vykdė daugelio žurnalistų persekiojimą pagal kaltinimus dėl grėsmės nacionalinei vienybei ir socialinei taikai kėlimo, melagingų naujienų skleidimo ir kolaboravimo su Musulmonų brolija; kadangi Egipto aukščiausiosios instancijos teismas – kasacinis teismas – nusprendė, kad televizijos kanalo „Al–Jazeera“ žurnalistų Mohammedo Fahmy, Peterio Greste ir Baherio Mohamedo teismo procesuose buvo padaryta procesinių klaidų; kadangi dėl šių trijų žurnalistų vis dėlto surengtas pakartotinis bylos nagrinėjimas, o kaltinimai naujienų klastojimu ir ryšiais su Musulmonų brolija nėra panaikinti; kadangi kiti trys žurnalistai – Sue Turton, Dominic Kane ir Rena Netjes – in absentia nuteisti 10 metų kalėti; Kadangi egiptiečiai žurnalistai Mahmoud Abdel Nabi, Mahmoud Abu Zeid, Samhi Mustafa, Ahmed Gamal, Ahmed Fouad ir Abdel Rahman Shaheen pripažinti kaltais vien dėl to, kad užsiėmė teisėta veikla; kadangi Egipto žiniasklaidai būdingas itin didelis susiskaldymas į M. Morsi šalininkus ir priešininkus, dėl to didėja Egipto visuomenės susiskaldymas;

J.   kadangi 2014 m. gruodžio 2 d. Egipto baudžiamasis teismas 188 teisiamiesiems skyrė laikinuosius mirties nuosprendžius, o tai yra trečias tokio plataus masto mirties bausmės skyrimo atvejis 2014 m.; kadangi šie masiniai teismo procesai iš esmės yra nukreipti prieš Egipto stipriausio opozicinio judėjimo – Musulmonų brolijos – narius, kurį valdžios institucijos 2013 m. gruodžio mėn. paskelbė teroristine grupe; kadangi šie nuosprendžiai yra naujausi pavyzdžiai iš daugelio teisminio persekiojimo ir teismo bylų, kuriose apstu procesinių pažeidimų ir tarptautinės teisės pažeidimų; kadangi nė vienas asmuo nepatrauktas atsakomybėn už pernelyg didelės prievartos panaudojimą 2013 m. rugpjūčio mėn., kai saugumo pajėgos užpuolė barikadas Rabaa al-Adawiya aikštėje ir nužudė 1 150 M. Morsi palaikiusių protestuotojų;

K. kadangi dauguma (bet ne visi) mirties nuosprendžių, priimtų masiniuose 2014 m. kovo ir balandžio mėn. vykusiuose teismo procesuose, vykdytuose Musulmonų brolijos narių ir tariamų nušalintojo prezidento M. Morsi rėmėjų atžvilgiu, pakeisti kalinimu iki gyvos galvos;

L.  kadangi šiuo metu sulaikyti 167 asmenys, 2011 m. parlamento rinkimuose išrinkti į aukštutinius ir žemutinius rūmus;

M. kadangi 2014 m. lapkričio 29 d. buvo paleisti buvęs prezidentas H. Mubarak, buvęs jo vidaus reikalų ministras Habib al-Adly ir kiti šeši padėjėjai, dėl techninės klaidos panaikinus kaltinimus žmogžudystėmis ir korupcija; kadangi 2015 m. sausio 13 d. Egipto kasacinis teismas panaikino buvusiam prezidentui Hosni Mubarakui ir dviem jo sūnums skirtą bausmę už grobstymą ir nurodė surengti pakartotinį bylos nagrinėjimą, nes nebuvo tinkamai laikytasi teisinių procedūrų;

N. kadangi dėl tokios naujausios teismų praktikos kyla didelių abejonių dėl teismų sistemos nepriklausomumo ir jos gebėjimo užtikrinti, kad kaltininkai bus patraukti atsakomybėn; kadangi visų pirma šie nuosprendžiai, kuriais skiriama mirties bausmė, gali pakenkti ilgalaikio stabilumo Egipte perspektyvai;

O. kadangi Egiptas susiduria su dideliais ekonominiais sunkumais, įskaitant užsienio pinigų masinį srautą iš Egipto, didėjančią infliaciją, bedarbystę ir augančią valstybės skolą, taip pat saugumo problemas, susijusias su visuotine terorizmo keliama grėsme; kadangi saugumo padėtis Sinajuje kritinė – regione veikiančios džihadistų grupuotės žudo šimtus kareivių; kadangi 2014 m. spalio 24 d. per teroristinį išpuolį žuvo mažiausiai 33 kareiviai; kadangi šiame regione beveik kasdien vykdomi teroro aktai; kadangi valdžia įsakė iškeldinti tūkstančius Rafos gyventojų ir palei Gazos sektoriaus sieną sukūrė 500 metrų buferinę zoną ir kadangi nuo 2014 m. spalio 24 d. pusiasalyje paskelbta nepaprastoji padėtis; kadangi kriminaliniai tinklai vis dar veikia prekybos žmonėmis ir kontrabandos maršrutuose iš Sinajaus ir į Sinajų;

P.  kadangi Egipto Konstitucijos 75 straipsnyje numatyta, kad visi piliečiai turi teisę demokratiniais pagrindais burtis į nevyriausybines asociacijas ir fondus; kadangi pasiūlytas naujas teisės aktas toliau ribotų vietos ir užsienio NVO veiklą, kurios itin susirūpinusios dėl naujo įstatymo projekto, kuriuo siekiama užkirsti kelią teroristams ir kitoms ginkluotėms grupėms gauti pinigų ir fizinių išteklių, tačiau kuris taip pat gali trukdyti NVO gauti lėšų iš užsienio, kurios yra labai svarbios daugeliui tokių organizacijų; kadangi 2014 m. rugsėjo 21 d. prezidento dekrete, kuriuo iš dalies keičiamas baudžiamasis kodeksas, numatomos griežtos bausmės, įskaitant kalinimą iki gyvos galvos, toms NVO, kurios gauna finansavimą iš užsienio miglotai apibrėžtais „kenkimo nacionaliniams interesams“ tikslais;

Q. atkreipia dėmesį į prezidento A. F. al-Sisi Kairo universitete pasakytą kalbą apie būtinybę modernizuoti ir reformuoti islamo filosofiją;

R.  kadangi, kaip praneša Egipto moterų teisių NVO, nepaisant to, kad priimtas naujas įstatymas dėl seksualinio priekabiavimo, kurį dar tik bus pradedama taikyti, padėtis smurto prieš moteris srityje blogėja; kadangi Egipto aktyvistės atsidūrusios itin pažeidžiamoje padėtyje ir dažnai patiria smurtą, seksualinę prievartą ir kitokių formų žeminantį elgesį dėl jų taikios veiklos; kadangi, nepaisant 2008 m. priimto įstatymo, kuriuo kriminalizuota moters lytinių organų žalojimo praktika, ji vis dar labai paplitusi ir tie asmenys, kurie tokią praktiką taiko mergaitėms, nėra sėkmingai patraukiami atsakomybėn;

S.  kadangi per pastaruosius mėnesius padažnėjo gėjų sulaikymo atvejų; kadangi įvykdyta daug policijos reidų į tariamas homoseksualių asmenų susitikimo vietas visame Egipte; kadangi LGBT asmenys persekiojami ir viešai gėdinami; kadangi judėjimas „Egipto asmens teisių iniciatyva“ teigia, kad per praėjusius 18 mėnesių dėl kaltinimų ištvirkavimu sulaikyta mažiausiai 150 asmenų; kadangi 2015 m. sausio 12 d. Egipto teismas išteisino 26 vyrus, prieš mėnesį sulaikytus per reidą pirtyje Kaire ir kaltintus ištvirkavimo kurstymu;

T.  kadangi 2014 m. prezidento rinkimai Egipte vyko smarkiai ribojant naudojimosi žodžio laisve erdvę ir bet kokie nuomonių skirtumai ir kritika (taip pat reiškiami žmogaus teisių organizacijų) buvo užgniaužti; kadangi oficialiai paskelbta, kad parlamento rinkimai vyks 2015 m. kovo 21 d. ir balandžio 25 d.;

U. kadangi nuo senų laikų naftos sektorius yra pats patraukliausias užsienio investuotojams Egipte ir kadangi nafta sudaro didžiausią Egipto eksportuojamų prekių dalį; kadangi Persijos įlankos valstybės, siekdamos paremti naują vyriausybę, Egiptui naftą tiekė nemokamai; kadangi vyriausybė tvirtina paskelbtą planą, pagal kurį pradedant nuo 2014 m. liepos mėn. per penkerius metus bus panaikintos energetikos subsidijos, ir kadangi ji siekia 2015 m. balandžio mėn. įgyvendinti degalų paskirstymo naudojant pažangiąsias korteles planą, siekiant suvaldyti degalų kontrabandą į kaimynines šalis ir nustatyti, kokie yra tikrieji degalų poreikiai;

V. kadangi po 2011 m. sausio mėn. revoliucijos Egiptas ne kartą vedė derybas su TVF, siekdamas gauti 4,8 mlrd. JAV dolerių paskolą, tačiau kadangi nuo 2013 m. birželio 30 d. derybos sustojo; kadangi atnaujinti tam tikri ryšiai ir TVF ekspertai 2014 m. lapkričio mėn. lankėsi Egipte, kad suteiktų konsultacijas pagal IV straipsnį ir kad TVF ekspertai galėtų pateikti šalies finansinės ir ekonominės būklės įvertinimą;

W. kadangi ES bendradarbiavimo su Egiptu mastą reikėtų grįsti paskatomis, laikantis Europos kaimynystės principo „parama pagal pažangą“, šį mastą taip pat turėtų lemti su demokratinių institucijų reforma, įstatymo viršenybės principu ir žmogaus teisėmis susijusi pažanga;

X. kadangi ES tradiciškai buvo pagrindinė Egipto prekybos partnerė – prekyba su ES sudarė 22,9 proc. Egipto prekybos apimties 2013 m. ir ES užima pirmą vietą kaip Egipto importo ir eksporto partnerė; kadangi sudarius ES ir Egipto darbo grupę Komisija įsipareigojo Egiptui suteikti papildomą finansinę pagalbą, kurios bendra suma siekia beveik 800 mln. EUR; kadangi 303 mln. EUR šios pagalbos bus teikiama dotacijų forma (90 mln. EUR iš programos „Spring“ lėšų, 50 mln. EUR – kaip į mikrofinansinės pagalbos operaciją įeinantis dotacijos komponentas, o likusi suma – iš Kaimynystės investicinės priemonės lėšų) ir 450 mln. EUR bus suteikta paskolų forma (makrofinansinė pagalba); kadangi ES suteiks savo finansinę paramą tik tuo atveju, jeigu bus tenkinamos reikiamos politinės ir demokratinės sąlygos, bus tęsiama, stiprinama demokratinė pertvarka ir užtikrinamas jos visapusiškas įtraukumas, visapusiškai paisant žmogaus ir moterų teisių;

Y. kadangi 2014 m. birželio 16 d. ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais Stavros Lambrinidis atvyko į Kairą ir susitiko su vadovais, Patariamąja taryba ir pilietinės visuomenės atstovais; kadangi per diskusijas daugiausia dėmesio skirta naujo NVO įstatymo parengiamiesiems darbams ir pabrėžta, kad ES pilietinės visuomenės vaidmenį Egipte laiko nepaprastai svarbiu;

1.  pabrėžia, kad svarbu, jog ES, bendradarbiaudama su Egiptu, jį laikytų svarbia kaimyne ir partnere; pabrėžia, kad Egiptas yra svarbus stabilumui regione; pabrėžia, kad yra solidarus su Egipto žmonėmis ir kad pažada Egiptui toliau teikti paramą šiam stiprinant savo demokratines institucijas, paisant ir ginant žmogaus teises ir skatinant socialinį teisingumą ir saugumą; toliau primygtinai ragina Egipto vyriausybę vykdyti savo, kaip svarbios veikėjos pietiniame Viduržemio jūros regione, tarptautinius įsipareigojimus;

2.  primena Egipto vyriausybei, kad ilgalaikė Egipto ir jo žmonių sėkmė priklauso nuo visuotinių žmogaus teisių apsaugos ir demokratinių ir skaidrių institucijų, taip pat dalyvaujančių saugant pagrindines piliečių teises, sukūrimo ir įsitvirtinimo; todėl ragina Egipto valdžios institucijas visapusiškai įgyvendinti tarptautinių konvencijų (ir paktų) principus;

3.  reiškia didelį susirūpinimą dėl Egipte ir toliau taikomų pagrindinių teisių – žodžio, asociacijų ir susirinkimų laisvių, politinio pliuralizmo ir įstatymo viršenybės principo apribojimų; ragina nutraukti visus smurto aktus, kurstymą, neapykantą kurstančias kalbas, priekabiavimą, bauginimą ir cenzūrą, kuriuos Egipte prieš politinius oponentus, protestuotojus, žurnalistus, tinklaraštininkus, studentus, profesinių sąjungų atstovus, moterų teisių gynėjus, pilietinės visuomenės veikėjus ir mažumas naudoja valstybės institucijos, saugumo pajėgos bei tarnybos ir kitos grupuotės; smerkia pernelyg didelės prievartos prieš protestuotojus naudojimą;

4.  ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus sąžinės kalinius, visus asmenis, sulaikytus už tai, kad taikiai naudojosi savo teise į žodžio, susirinkimų ir asociacijų laisvę, taip pat asmenis, sulaikytus dėl tariamos jų narystės Musulmonų brolijoje; ragina Egipto valdžios institucijas užtikrinti teisę į sąžiningą teismą pagal tarptautinius standartus; primygtinai ragina Egipto valdžios institucijas imtis konkrečių priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai įgyvendintos naujos Konstitucijos nuostatos, reglamentuojančios pagrindines teises ir laisves, įskaitant žodžio ir susirinkimų laisvę;

5.  pabrėžia, kad pagarba spaudos, informacijos ir nuomonių (internete ir ne internete) laisvei ir politiniam pliuralizmui yra demokratijos pagrindas; ragina Egipto valdžios institucijas užtikrinti, kad šalyje šiomis laisvėmis būtų galima naudotis be savavališkų apribojimų ar cenzūros, ir ragina valdžios institucijas užtikrinti žodžio laisvę; mano, kad visiems žurnalistams reikia leisti pranešti naujienas apie padėtį Egipte nekeliant baimės, kad jie bus persekiojami teisminių institucijų, įkalinti, bauginami arba ribojama jų žodžio ar saviraiškos laisvė;

6.  primygtinai ragina Egipto valdžios institucijas atlikti nevilkinamus, nešališkus ir nepriklausomus įtariamų teisėsaugos pajėgų pernelyg didelės jėgos panaudojimo, žiauraus elgesio ir kitų žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant seksualinę prievartą, atvejų per protestus tyrimus, nubausti kaltuosius, atlyginti žalą aukoms ir nustatyti nepriklausomą saugumo pajėgų elgesio stebėjimo ir tyrimo mechanizmą; ragina Egiptą ratifikuoti Romos statutą ir tapti TBT nare;

7.  ragina Egipto valdžios institucijas atšaukti paskirtus mirties nuosprendžius, priimtus nesilaikant tinkamų procesinių reikalavimų, pagal kuriuos reikia paisyti teisiamų asmenų teisių, atšaukti represinius ir antikonstitucinius įstatymus, stipriai apribojančius pagrindines žmogaus teises ir laisves, o ypač 2014 m. prezidento dekretinį įstatymą Nr. 136; ragina valdžios institucijas anuliuoti visus civiliams asmenims skirtus nuosprendžius, kuriuos karo teismai priėmė nuo 2013 m. liepos mėn.; ragina išlaisvinti šiuo metu kalinamus 167 asmenis, kurie buvo išrinkti 2011 m. parlamento rinkimuose; ragina valdžios institucijas nedelsiant paskelbti oficialų mirties bausmių vykdymo moratoriumą, kuris būtų pirmas žingsnis siekiant panaikinti mirties bausmę;

8.  ragina Egipto valdžios institucijas atšaukti 2013 m. lapkričio mėn. Protestų įstatymą ir pradėti tikrą dialogą su pilietinės visuomenės organizacijomis bei teisės ekspertais, siekiant priimti tarptautinius standartus atitinkančias asociacijų ir susirinkimų teisines nuostatas, taip pat užtikrinti teisę burtis į asociacijas, įtvirtintą Egipto Konstitucijos 75 straipsnyje, įskaitant teisę gauti ir teikti finansavimą; ragina kompetentingas valdžios institucijas persvarstyti naują Socialinio solidarumo ministerijos pateiktą nevyriausybinių organizacijų įstatymo projektą; primygtinai ragina užtikrinti, kad siūlomas naujas įstatymas atitiktų Egipto Konstituciją ir visas tarptautines sutartis, kurias Egiptas yra pasirašęs;

9.  primena Egipto vyriausybei jos pareigą užtikrinti visų piliečių saugumą ir saugą, nepriklausomai nuo jų politinių pažiūrų, priklausymo partijai ar konfesijai; primygtinai tvirtina, kad tik iš tiesų pliuralistinės visuomenės, kurioje gerbiama nuomonių ir gyvenimo būdo įvairovė, sukūrimas gali užtikrinti ilgalaikį stabilumą ir saugumą Egipte, ir ragina Egipto valdžios institucijas įsipareigoti vykdyti dialogą ir nesiimti smurto, taip pat užtikrinti įtraukų valdymą;

10. palankiai vertina Egipto vyriausybės veiksmus ir skatina ją jų imtis remiant pagarbą religinių bendruomenių teisėms ir laisvėms; primena į Egipto Konstitucijos 235 straipsnį įtrauktą nuostatą, kuria nustatyta, kad naujai išrinktas parlamentas per pirmą kadenciją privalo priimti įstatymą, reglamentuojantį bažnyčių statymą ir renovavimą tokiu būdu, kuris užtikrintų religijos išpažinimo laisvę krikščionims; palankiai vertina tai, kad prezidentas A. F. al-Sissi yra pirmas prezidentas, per koptų Kūčias apsilankęs mišiose bažnyčioje Kaire, ir mano, kad šis veiksmas yra svarbus simbolinis pareiškimas stengiantis kurti vienybę Egipto visuomenėje;

11. pabrėžia, kad Egiptas yra svarbus kaip tarptautinis veikėjas, ir tikisi, kad šalis ir toliau aktyviai dalyvaus pradedant tikras derybas dėl taikos, kurios užbaigs Izraelio ir Palestinos konfliktą, ir konstruktyviai prisidės prie stabilumo Viduržemio jūros regione siekių, šiuo metu ypač Libijoje ir Artimuosiuose Rytuose; ragina nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti visus pagrobtus Egipto piliečius, šiuo metu laikomus Libijoje, įskaitant 2015 m. sausio 3 d. pagrobtus 20 Egipto koptų; pakartoja, kad ES yra pasirengusi su Egiptu bendradarbiauti kaip su partnere regione siekiant kovoti su šiomis rimtomis grėsmėmis;

12. griežtai smerkia pastaruosius Sinajaus pusiasalyje įvykdytus teroristinius išpuolius ir visus kitus prieš Egiptą nukreiptus terorizmo aktus; reiškia nuoširdžią užuojautą aukų šeimoms; pabrėžia, kad ES ir tarptautinė bendruomenė privalo laikytis tvirtos pozicijos ir bendradarbiauti su Egiptu šiam kovojant su terorizmu; ragina Egipto valdžios institucijas padaryti viską, kas jų galioje, kad būtų sunaikinti kriminaliniai tinklai, kurie vis dar veikia prekybos žmonėmis ir kontrabandos maršrutuose iš Sinajaus ir į Sinajų;

13. primena Egipto valdžios institucijoms apie jų nacionalinius ir tarptautinius teisinius įsipareigojimus ir ragina, į juos atsižvelgiant, pirmenybę teikti žmogaus teisių apsaugai ir puoselėjimui ir užtikrinti, kad už žmogaus teisių pažeidimus būtų traukiama atsakomybėn, taip pat nepriklausomai ir nešališkai administruojant teisingumo sistemą;

14. pažymi, kad dėl kritusių naftos kainų tiesiogiai sumažės energetikos subsidijų išmokos – tai didžiausias iššūkis, su kuriuo susiduria porevoliuciniai režimai nuo Sausio 25-osios revoliucijos; yra susirūpinęs, kad šis kainų kritimas turės didžiulį poveikį daugeliui vyriausybės planų, iš kurių svarbiausias yra pastangos išlaikyti saugias atsargas užsienio valiutų atžvilgiu;

15. primygtinai ragina Egipto vyriausybę visapusiškai įgyvendinti nacionalines strategijas siekiant kovoti su smurtu prieš moteris ir panaikinti visų formų diskriminaciją, užtikrinant, kad būtų faktiškai konsultuojamasi su moterų organizacijomis ir kitomis pilietinės visuomenės organizacijomis, šiuos subjektus įtraukiant į procesą;

16. yra pasipiktinęs dėl vis aktyviau Egipte taikomų griežtų priemonių LGBT bendruomenės atžvilgiu ir primygtinai ragina Egipto valdžios institucijas liautis pagal vadinamąjį ištvirkavimo įstatymą kriminalizavus šiuos asmenis dėl to, kad jie išreiškia savo seksualinę orientaciją ir naudojasi susirinkimų teise, ir paleisti visus pagal šį įstatymą suimtus ir kalinamus LGBT asmenis;

17. ragina Egipto valdžios institucijas visapusiškai bendradarbiauti su pagal JT žmogaus teisių procedūras paskirtais asmenimis, be kita ko, patvirtinti atsakymo tebelaukiančių kelių JT specialiųjų pranešėjų prašymus dėl vizito į šalį, ir vadovautis Egipto įsipareigojimu atidaryti JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro regioninį padalinį;

18. pakartoja, kaip nurodyta ir 2014 m. prezidento rinkimų ES rinkimų stebėjimo misijos išvadose, kad vykstant rinkimams pasitaikė galiojančių tarptautinių standartų laikymosi trūkumų, nebuvo visapusiškai laikytasi pagrindinių teisių, nustatytų naujai priimtoje Konstitucijoje, nes buvo pastebėta žodžio ir susirinkimų laisvės ribojimo atvejų ir nepakankamai reglamentuotas kampanijų finansavimas, teisė kandidatuoti ir balsuoti; ragina Egipto vyriausybę, rengiantis 2015 m. kovo 21 d. ir balandžio 25 d. parlamento rinkimams, spręsti per prezidento rinkimus pasitaikiusių trūkumų šalinimo problemą; pažymi, kad dabartinėmis aplinkybėmis nepalanku siųsti rinkimų stebėjimo misijos, nes tai smarkiai pakenktų rinkimų stebėjimo mechanizmo patikimumui;

19. ragina, kad valstybės narės Egipto klausimu laikytųsi bendros strategijos; dar kartą primygtinai ragina Tarybą, Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisiją palaikant dvišalius santykius su Egiptu ir teikiant jam finansinę paramą imtis aktyvių veiksmų laikantis sąlygiškumo principo („parama pagal pažangą“) ir atsižvelgiant į didelius ekonominius iššūkius, su kuriais susiduria ši šalis; dar kartą ragina aiškiai ir kartu susitarti dėl kriterijų, taikomų šiais klausimais; dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą padėti Egipto žmonėms vykdyti demokratinę ir ekonominę reformą;

20. ragina ES delegacijos ir ES valstybių narių ambasadų Kaire atstovus dalyvauti politiniu požiūriu opiuose Egipto ir užsienio šalių žurnalistų, tinklaraštininkų, profesinių sąjungų atstovų ir pilietinės visuomenės aktyvistų teismo procesuose;

21. dar kartą ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę patikslinti, kokių konkrečių priemonių buvo imtasi reaguojant į Užsienio reikalų tarybos sprendimą persvarstyti ES pagalbos Egiptui teikimą, be kita ko, atsižvelgiant į 2013 m. Audito rūmų ataskaitą; prašo visų pirma paaiškinti, kokia yra padėtis šiais klausimais: i) planuojama teisingumo reformos programa, ii) ES biudžeto paramos programos, iii) prekybos ir vidaus stiprinimo programa ir iv) Egipto dalyvavimas ES regioninėse programose, tokiose kaip „Euromed Police“ ir „Euromed justice“; ragina Komisiją patikslinti saugumo priemones, patvirtintas pagal programas, kurios finansuojamos pagal Kaimynystės investicinę priemonę, kai tai susiję su korupcijos grėsme ir karinių struktūrų kontroliuojamais ekonominiais ir finansiniais subjektais;

22. ragina visoje ES uždrausti intervencinių ir sekimo technologijų, kurios gali būti panaudotos piliečių šnipinėjimui ir represijoms, eksportą į Egiptą; ragina, laikantis Vasenaro susitarimo, taikyti draudimą eksportuoti saugumo įrangą arba teikti karinę pagalbą, kuri galėtų būti panaudota siekiant slopinti taikius protestus arba prieš ES strateginius ir saugumo interesus;

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams bei vyriausybėms ir Egipto Arabų Respublikos prezidentui ir laikinajai vyriausybei.